เลขที่คำขอ
501001145
เลขที่ประกาศ
-
เลขที่สิทธิบัตร
28387
ประเภทสิทธิบัตร
ประดิษฐ์
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
รถสามล้อสกายแล็บ
 
บทคัดย่อ
 -
ข้อถือสิทธิ์
 -
ผู้ขอจดสิทธิบัตร
ศูนย์เอ็มเทค  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นายปราโมทย์ เดชะอำไพ นายวิโรจน์ ลิ่มตระการ นายสุวัฒน์ จีรเธียรนาถ นายเสฎฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายยศกร ปทุมวัลย์
นายปิยพงษ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ นายสุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายสุรทิน ธำรงพันธวนิช

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป