สวทช. กับสุขภาพของคนไทย


สุขภาพดี เป็นพรอันประเสริฐที่ทุกคนปรารถนา แต่ในยุคปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป อัตราการขยายตัวของประชากรสูง ส่งผลให้อัตราการแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์ของโรค เพิ่มทวีคูณมากขึ้นทุกวัน สวทช. จึงได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพให้คนไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า


สวทช. ได้คิดค้นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้ พัฒนาวัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง ได้คิดค้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์โอกาสในการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ค้นหาวิธีการตรวจทางพันธุกรรม สำหรับให้ประชากรได้ใช้วางแผนครอบครัว เพื่อ การป้องกันการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติจากพ่อแม่สู่บุตร เช่น การเกิดโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ โรคโลหิตจางในบุตร เป็นต้น


รวมทั้งได้ใช้วิธีตรวจทางพันธุกรรม เพื่อตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาเรื้อรัง สามารถทราบผลภายในเวลารวดเร็ว ได้แก่ การกำหนดปริมาณยากดภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต การป้องกันการแพ้ยาที่รุนแรงสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก และโรคเก๊าท์ การความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว สำรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง

 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 

การแพ้ยาที่รุนแรง

 

การแพ้ยาที่รุนแรง

 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป