การใช้สบู่ดำและปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก


เราทราบกันไหมว่า ทุกวันนี้เราต้องนำเข้าพลังงานมากกว่า 50% เมื่อเราใช้มากกว่าผลิต เราพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศสูงเกินไป ประเทศไทยจึงเข้าสู่สภาวะ “วิกฤตพลังงาน”อย่างเต็มตัว
การพัฒนาพลังงานทางเลือกจึงเป็นทางเลือกหลักของประเทศเพื่อทดแทนส่วนต่างที่นำเข้า  สวทช. จึงได้วิจัยและพัฒนาการใช้พืชพลังงานคือ ปาล์มน้ำมันและสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกให้กับประเทศ พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชที่ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตสูง สามารถนำผลมาสกัดและผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล โดย สวทช. ได้พัฒนาเครื่องหีบน้ำมันและเครื่องอัดกากสบู่ดำ ให้มีขนาดเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และได้พัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่มีขนาดเหมาะกับชุมชนสวนปาล์มขนาดเล็ก ไบโอดีเซลที่ได้ นำไปใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการขาดดุลการค้าด้านพลังงานให้กับประเทศ

 

สบุ่ดำ

สบู่ดำ

ระบบสกัดน้ำมันสบู่ดำ


ระบบสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน

 

ระบบสกัดน้ำมันปาล์ม
ระบบสกัดน้ำมันปาล์ม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป