ทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย์) สู่การใช้ประโยชน์


การวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรชีวภาพเป็นงานที่ สวทช. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงมีโอกาสและความได้เปรียบที่จะนำทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีนำมาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

สวทช. ดำเนินงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีผลงานที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตจริง เช่น  
 

ด้านการเกษตร

 • สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ทำให้ภาคเอกชนดำเนินการผลิตและจำหน่ายสารเสริมในอาหารสัตว์ได้เองในประเทศ สามารถทดแทนการนำเข้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   
 • สวทช. จัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตขยายไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์และการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้เกิดการลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านอาหาร

 • การผลิตแหนมแบบดั้งเดิมอาศัยจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบทำให้มีความเสี่ยงจากจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่างๆ สวทช. จึงได้พัฒนาต้นเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการผลิตแหนมโดยคัดเลือกเชื้อที่มีคุณสมบัติที่ทำให้เร่งการหมักแหนมให้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์ได้กระจายยังกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแหนมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

   
 • สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาวิธีการหมักน้ำปลาโดยการใช้เอนไซม์ เพื่อลดระยะเวลาการหมักน้ำปลาจากปกติ 18 เดือน ให้เหลือ 11 เดือน ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ำปลาชนิดใหม่ที่มีกลิ่น สี และรสเป็นที่ยอมรับเหมาะกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ส่งผลกระทบในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำปลาชนิดใหม่

   

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สารชีวบำบัดภัณฑ์ จากแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการขจัดคราบน้ำมัน สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล เช่น   “ITEX Gold Award” จากประเทศมาเลเซีย “The Best Invention in Biotechnology” จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป