ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รับสมัครโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011) 

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineeering

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2011)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineeering ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy and Environment และ Design and Engineering จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี
 • มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
 • สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี
 • จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineering


ขอบข่ายงานวิจัยและคุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร


   1. ขอบข่ายงานวิจัย : ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Aided Tecnology) ในเรื่อง

 • เทคโนโลยีทางด้านยานยนต์และการวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive)
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องการออกแบบและการผลิต (CAD/CAE)

   2. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Research) ในเรื่อง

 • โลหะวิทยา (Metallurgy)
 • วิศวกรรมการหล่อ (Foundry Engineering)
 • ระบบอัตโนมัติและแมคคาโทรนิกส์ (Automation and Mechatronics)

   3. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซรามิกส์ (Ceramics Technology Research) ในเรื่อง

 • การผลิตเซรามิกส์ (Ceramics Processing)
 • เซรามิกส์ประยุกต์ (Applied Ceramics)
 • การผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (Ceramics Design and Manufacturing)

   4. ขอบข่ายงานวิจัย: การวิจัยเกี่ยวกับโพลิเมอร์ (Polymers Research) ในเรื่อง

 • พลาสติก (Plastics)
 • ฟิสิกส์โพลิเมอร์ (Polymer Physics)
 • เคมีโพลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
 • ยาง (Rubbers)
 • สิ่งทอ (Textiles)

   5. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Research) ในเรื่อง

 • วัสดุทางการแพทย์ (Biomaterials)
 • ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical RP)
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)

   6. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านวัสดุสำหรับพลังงาน (Meterials for Energy Research) ในเรื่อง

 • พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
 • วัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Materials and System)

   7. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ (Materials Reliability Research) ในเรื่อง

 •  การการกัดกร่อนและการวิเคราะห์การประลัยและเสื่อมสภาพของวัสดุ (Corrosion and Failure Analysis and Materials Degradation)
 •  วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว (Surface Science and Engineering)
 •  การขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย (Near Net Shape Metal Manufacturing)
 •  ชิ้นส่วนเซรามิกส์เพื่องานวิศวกรรม (Cerapart)

   8. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research) ในเรื่อง

 •  การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)
 •  การพัฒนาผลิดภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product Development)
 •  การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
 •  วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย (Materials Technology for Hazardous Substance Free Product)
 •  วัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม (Materials for Environment)

   9. ขอบข่ายงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ (Analytical and Testing Research) ในเรื่อง

 • การทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุทางการแพทย์ (Cell Culture)
 • การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ (Electrical Properties Measurement)
 • การทดสอบสมบัติทางกล (Mechanical Properties Testing)
 • จุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscopy / Image Analysis)
 • การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผง (Powder Characterization)
 • จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและจุลวิเคราะห์ (Scanning Electron Microscopy / X-ray Microanalysis)
 • สเปกโตรสโกปิแบบสั่น (Vibrational Spectroscopy)
 • การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermal Analysis)
 • จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน (Transmission Electron Microscopy / X-ray Microscopy)
 • เอกซเรย์ดิฟแฟรกชันและเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (XRD / XRF X-ray Techniques)
 • นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี (Nuclear Magnetic Resonance)
 • โครมาโตกราฟี (Chromatography)

ะยะเวลา ในการสนับสนุนทุน สนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี

เงื่อนไขการให้ทุน

   1. ค่าตอบแทนสำหรับเป็นค่าครองชีพของนักวิจัย ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
   2. ค่าประกันสุขภาพ
   3. กรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรทุนเป็นนักวิจัยจากต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะจัดสรรค่าเดินทางสำหรับผู้ได้รับทุนเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี

การประเมินผล

   นักวิจัยหลังปริญญาเอกต้องส่งผลงานดังต่อไปนี้

 • ส่งผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor หรือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
 • จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยทุก 6 เดือน


เอกสารที่นำส่ง

   1. ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร ที่ระบุถึงประสบการณ์ด้านการวิจัย เช่นผลงานวิจัย บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือการนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ถ้ามี)
   2. สำเนาหลักฐานการศึกษาได้แก่ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   3. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
   4. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่

    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
    หรือ
    Postdoctoral Fellowship Program
    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
    114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4415 (ศีตลา) โทรสาร 0 2564 6501- 5

 

Postdoctoral Fellowship 2011 – The National Metal and Materials Technology Center, Thailand


Guidelines
The National Metal and Materials Technology Center (MTEC) invites scholars/ Ph.D graduates whose work focuses on metal and materials technology and related fields to apply for a post-doctoral research fellowship.

The fellowship’s purpose is to provide opportunities for young and promising researchers from other countries to conduct, under the guidance of their hosts, cooperative research with leading research groups at MTEC. The program allows sucessful candidates to advance their own research while contributing to the progress of research in Thailand.

Eligibility

 • Applicants must have been awarded their Ph.D from recognized institutions by the time of application.
 • Postdoctoral applicants must have been awarded their Ph.D no earlier than 2006.
 • Applicants must attain their doctorate in Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Design and Engineering, Material Sciences, Energy and Environment.
 • Applicants must have at least one article published in peer-reviewed, renowned scienctific literature with impact factor. The article published must appear first in the content OR the applicants must have registered patents.


Fields of Research

Applicants must have conducted research work in the following areas:

   1. Computer-aided technology research

 • Automotive
 • CAD/CAE

   2. Design and engineering research

 • Metallurgy
 • Foundry engineering
 • Automation and mechatronics

   3. Ceremics technology research

 • Ceramics processing
 • Applied ceramics
 • Ceramics design and manufacturing

   4. Polymers research

 • Plastics
 • Polymer physics
 • Polymer chemistry
 • Rubbers
 • Textiles

   5. Biomedical engineering research

 •  Biomaterials
 •  Medical RP
 •  Medical devices

   6. Materials for energy research

 •  Bioenergy
 •  Electrochemical materials and system

   7. Materials reliability Research

 •  Corrosion and failure analysis and material degradation
 •  Surface science and engineering
 •  Near net shape metal manufacturing
 •  Cerapart

   8. Environment research

 •  LCA
 •  Eco product development
 •  Environmetal management
 •  Materials technology for hazadous substance free product
 •  Materials for environment

   9. Analytical and testing research

 • Cell culture
 • Electrical properties measurement
 • Mechanical properties testing
 • Optical microscopy / image analysis
 • Powder characterization
 • Scanning electron microscopy/ X-ray micro analysis
 • Vibrational spectroscopy
 • Thermal analysis
 • Transmission electron microscopy/ X-ray microscopy
 • XRD/ XRF X-ray techniques
 • Nuclear magnetic resonance
 • Chromatography


Number of Fellowships Up to 6 successful candidates would be sponsored to work at MTEC under the postdoctoral fellowship program.

Duration of Fellowship The fellowship period is 1-2 years.

Condition The awardees must be able to work full-time at the National Metal and Materials Technology Center (MTEC) for 1-2 years.

Financial Terms The program offers 1-2 year postdoctoral fellowships, reviewed annually. Fellows receive a fixed annual salary and benefits which include health and life insurance, work permit and a return economy class air ticket to home country given for each full year of service.

Submission of Application To apply, please send the following materials to the MTEC Postdoctoral Fellowship Program at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

   1. Statement of intent.
   2. Curriculum vitae, including list of publications.
   3. Names and addresses of at least three professional references. Applicants are responsible for contacting referees to have letters sent to MTEC by the application deadline.
   4. Ph.D dissertation abstract, including title.
   5. Copies of the doctorate certificate and transcript

Applications must be submitted in electronic form via e-mail attachments. Reference letters should also be sent electronically, but we will accept hard copies or faxes. If unable to send electronically, please mail to:

    Post Doctoral Fellowship Program
    National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
    114 Phahonyothin Road
    Klong1, Klong Luang
    Pathumthani 12120
    Thailand
    Tel: +66 2 5646500 ext. 4415 (Ms. Seetala Jamrerkjang)
    Fax: +66 2 5646339

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป