กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)
โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ    “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจที่หลายหลาก อาทิ การวินิจฉัยธุรกิจ การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในด้านธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดอื่น ๆ อีกด้วย

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจภาคการผลิตและบริการธุรกิจเทคโนโลยี โดยประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. บริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) ไม่ต่ำกว่า 51%
 2. บริษัทประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี
 3. มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายและออกสู่ตลาดหรือมีแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้และ/หรือมีศักยภาพในการแข่งขัน
 4. มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการและพร้อมให้ข้อมูลแก่โครงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการฯจะรักษาข้อมูลเป็นความลับ
 5. ให้ความร่วมมือกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การวินิจฉัยแผนธุรกิจและแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
 2. รับการให้คำปรึกษาและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
 3. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกสู่ตลาดในและต่างประเทศกับโครงการของ สวทช. การออกงานแสดงนิทรรศการ การเข้าร่วมกิจกรรม business matching, พบกับแหล่งเงินทุน, บริษัทร่วมลงทุน หรือ Angel fund เป็นต้น
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่เพื่อการประกอบธุรกิจที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) สวทช. รังสิต ปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนค่าเช่าจากโครงการมากถึง 75% ในปีแรกของการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผู้เช่า อวท. ในด้าน safety & environment และวิศวกรรมอาคาร)
 5. มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
 6. มีความพร้อมให้ข้อมูลแก่โครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยโครงการฯ จะรักษาข้อมูลเป็นความลับ

 

การรับสมัคร

    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และส่งใบสมัครมาทาง  จดหมายอิเลคทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งจดหมายมายัง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 309, ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย สวทช. ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

ระยะเวลารับสมัคร        วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2554

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาจากใบสมัคร โดยการคัดครองใบสมัครจากคุณสมบัติเบื้องต้นที่โครงการระบุ
 2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการนำเสนอแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินธุรกิจ (กรณีที่มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว) ต่อคณะกรรมการคัดเลือก

ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ ณ อุทยานวิทยาศาตร์ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ อวท.พิจารณาอนุมัติด้วย

ระยะเวลาโครงการ

8 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2553 จนถึงกรกฎาคม 2554

กิจกรรมโครงการ

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ช่วงเวลา

1

ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร

6 สัปดาห์

7 ธ.ค.53 - 14 ม.ค. 54

2

คัดเลือกรอบแรกจากใบสมัคร

2 สัปดาห์

10 - 21 ม.ค. 54

3

สัมภาษณ์บริษัทผ่านการคัดเลือกรอบแรก

2 สัปดาห์

18 - 28 ม.ค. 54

4

ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

-

31 ม.ค. 54

5

ปฐมนิเทศน์บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

1 วัน

4 ก.พ. 54

6

เข้ารับการวินิจฉัยธุรกิจ

3 สัปดาห์

7 – 25 ก.พ. 54

7

กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ

4 เดือน

มี.ค. – มิ.ย. 54

 

7.1  เข้ารับการอบรม

4 เดือน

มี.ค. – มิ.ย. 54

 

7.2  เข้ารับการให้คำปรึกษาและแนะนำ

4 เดือน

มี.ค. – มิ.ย. 54

 

7.3  เข้าร่วมกิจกรรมเสิรมในด้านการส่งเสริมการตลาด

4 เดือน

มี.ค. – มิ.ย. 54

8

วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

1 เดือน

ก.ค. 54

ที่อยู่ติดต่อ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 546 7200 Ext 5378 / 5340 / 5375

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป