ภูเขาไฟเป็นช่องเปิดบนผิวดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ซึ่งมีวัตถุที่อุ่นกว่ารอบๆ ออกมาจากภายใน เมื่อวัตถุดังกล่าวออกมา ทำให้เกิดการปะทุ ซึ่งอาจเป็นการระเบิดปล่อยวัตถุขึ้นไปบนท้องฟ้า หรืออาจสงบ มีเพียงการไหลเบาๆ ของวัตถุ วัตถุที่ออกมาอาจเป็นหินหลอมละลาย (เรียก ลาวา (lava) เมื่ออยู่บนผิว และเรียก แม็กม่า (magma) เมื่ออยู่ใต้ดิน) ขี้เถ้า และหรือ ก็าซ

ภูเขาไฟมี 3 ลักษณะ คือ 1. ภูเขาไฟมีพลัง (active volcanoes) เป็นภูเขาไฟซึ่งเพิ่งเกิดการปะทุหรือกำลังจะมีการปะทุในอนาคต  2. ภูเขาไฟสงบ (dormant volcanoes) เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุแต่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งในอนาคต  3. ภูเขาไฟดับสนิท (extinct volcanoes) เป็นภูเขาไฟที่จะไม่เกิดการปะทุอีกเลย 

ที่มา: What is a volcano?. NASA Space Place. Retrieved September 5, 2017, from https://spaceplace.nasa.gov/volcanoes2/en/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป