ฟ้าแลบเริ่มด้วยเกิดประจุสถิตในเมฆฝน ลมในเมฆรุนแรงมาก หยดน้ำในส่วนล่างสุดของเมฆเคลื่อนที่สูงขึ้น ที่นั่นบรรยากาศเย็นมากทำให้หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง ในขณะเดียวกันลมในเมฆผลักน้ำแข็งตกลงจากส่วนบนสุดของเมฆ ที่น้ำแข็งกำลังตกลงเจอกับน้ำกำลังเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมา ทำให้เมฆมีประจุลบในส่วนล่างสุดและมีประจุบวกในส่วนบนสุด สนามไฟฟ้านี้แข็งแรงมากด้วยบรรยากาศทำหน้าที่เป็นฉนวนระหว่างสนามไฟฟ้าภายในเมฆ เมื่อพลังของประจุสูงกว่าคุณสมบัติฉนวนของบรรยากาศ ฟ้าแลบจะเกิดขึ้น

ที่มา: What causes lightning and thunder?. SciJinks. Retrieved September 12, 2017, from https://scijinks.gov/lightning/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป