ดาวบริวารเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่รอบวัตถุที่ใหญ่กว่า โลกและดวงจันทร์ต่างก็เป็นดาวบริวารเพราะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์และรอบโลกตามลำดับ โลกและดวงจันทร์เรียกว่าเป็นดาวบริวารตามธรรมชาติ (natural satellites)

แต่ตามปกติเมื่อเราพูดถึงดาวบริวารจะหมายถึงที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า ดาวเทียม ซึ่งจะถูกส่งไปในอวกาศให้โคจรรอบโลกและวัตถุอื่นๆ

มีดาวเทียมจำนวนมากในอวกาศ บ้างถ่ายภาพของโลก บ้างถ่ายภาพของดาวเคราะห์อื่น ภาพเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับโลก ระบบสุริยะ และจักรวาล นอกจากนี้ดาวเทียมยังทำหน้าที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์และโทรศัพท์ไปทั่วโลก

ดาวเทียมบินอยู่สูงในท้องฟ้าดังนั้นจึงสามารถเห็นพื้นที่กว้างของโลก และยังให้ภาพของอวกาศที่ชัดเจนเพราะบินอยู่เหนือเมฆและอากาศของโลก

ดาวเทียมมีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เสาอากาศ (antenna) ซึ่งทำหน้าส่งและรับข้อมูล และแหล่งพลังงาน (power source) ซึ่งสามารถเป็นแบตเตอรี่

ที่มา: What Is a Satellite?. NASA. Retrieved September 15, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-satellite-k4.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป