บรรยากาศโลกเป็นก๊าซหลายชนิดซึ่งล้อมรอบโลก ไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ อากาศแห้งประกอบด้วยประมาณ 78% ไนโตรเจน และประมาณ 21% ออกซิเจน อีก 1% ประกอบด้วยอาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ นอกจากนี้ในบรรยากาศยังมีไอน้ำอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ 1 % และยังมีอนุภาคขนาดเล็กในบรรยากาศประกอบด้วยฝุ่น ควัน เถ้าภูเขาไฟ และอื่นๆ

นอกจากบรรยากาศโลกช่วยให้พวกเราหายใจได้ ยังช่วยให้พวกเราอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้โดยหลายทาง เช่น ป้องกันพวกเราจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย ซึ่งมาจากดวงอาทิตย์  ทำให้ผิวของโลกมีอุณหภูมิประมาณ 33 องศาเซลเซียส ป้องกันความแตกต่างอย่างมากระหว่างอุณหภูมิตอนกลางวันและตอนกลางคืน

บรรยากาศโลกประกอบด้วยหลายชั้น ชั้นต่ำสุดคือ โทรโพสเฟียร์ (troposphere) ซึ่งเป็นชั้นที่พวกเราอาศัยอยู่ มีเมฆและอากาศ ชั้นที่ถัดสูงขึ้นไปคือ สตราโทสเฟียร์ (stratosphere) เครื่องบินจะบินในชั้นนี้ และชั้นนี้มีชั้นโอโซน (ozone layer) ชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปอีกตามลำดับเป็นมีโซสเฟียร์ (mesosphere) เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere) และเอกโซสเฟียร์ (exosphere)

ที่มา: Earth's Atmosphere. UCAR Center for Science Education. Retrieved September 21, 2017, from https://scied.ucar.edu/shortcontent/earths-atmosphere

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป