อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะระบบใด เครื่องมือใด มักจะถูกมองในภาพลบบนพื้นฐานของประโยชน์ที่มากหลาย จุดด้อยในภาพลบจึงส่งผลให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักวิชาการหลายๆ ท่านโจมตีว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดี … แต่หากกลับไปอีกด้านว่า “ยังไงเราก็คงหนีเทคโนโลยีนี้ไม่พ้น” การทำความเข้าใจกับ “จุดลบ” ของอินเทอร์เน็ต และการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนอย่างเหมาะสม น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

Google ยักษ์ใหญ่วงการอินเทอร์เน็ตได้ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น จึงได้จัดทำคำแนะนำแก่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดทั้งเยาวชนเองว่าควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย ผ่านเว็บไซต์ http://www.google.com/+/safety/ นับเป็นต้นแบบที่ดีต่อสังคมที่น่าสนใจ

Google+ Safety

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป