SAS Curriculum Pathways เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่พัฒนาโดยบริษัท SAS Institute, Inc. โดยนำเสนอเนื้อหาทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน โดยการนำ ICT มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบทเรียน

SAS

SAS Curriculum Pathways ได้นำมาใช้กับนักเรียนในประเทศไทยผ่านโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังที่ รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways) ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเปิดตัวโครงการว่า

“SAS ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ผ่านเว็บไซต์ http://www.sascurriculumpathways.com มีเนื้อหาบทเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งว่า มีเนื้อหาวิเคราะห์ดีมาก หากนำมาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ จึงได้เริ่มดำเนินการในปี 2553 มีโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา 10 แห่งเข้าร่วมนำบทเรียนแซส เคอริคูลัม พาธเวย์ ไปนำร่องใช้งานในระยะแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 65 โรงเรียน ในปี 2555 และคาดว่า จะเพิ่มเป็น 195 โรงเรียน ภายใน 2 ปี”

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือข่ายผ่านเฟซบุ๊ก และ Ning.com ไว้เพื่อให้คณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันแบ่งปันแนวทางการใช้บทเรียนนี้ในวิชาต่างๆ เป็นเสมือนห้องเรียนออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป