บุคคลแรกที่สร้างเซลล์แสงอาทิตย์  ในรูปของ p-n junction คือ นักวิจัยที่มีชื่อว่า Gerald Pearson แห่ง Bell Laboratories เมื่อปี ค.ศ. 1954

ขณะที่ประวัติศาสตร์การค้นคว้า เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างแสงและวัตถุในแง่ของไฟฟ้า เริ่มจาก ปี ค.ศ. 1893 E-Bequerel นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบว่า เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น โดยได้ทำการทดลองด้วยการเอาขั้วโลหะสองขั้วจุ่มในสารละลายอิออน แล้วให้แสงตกกระทบแค่ขั้วเดัยว จะปรากฏว่ามีกระแสไหลในสายไฟที่ต่อระหว่างขั้วทั้งสอง แสดงให้เห็นการเกิดกระแสไฟฟ้าในวัตถุ เมื่อมีแสงตกกระทบ และเขายังได้พบด้วยว่าเมื่อเปลี่ยนสี (ความยาวคลื่น พลังงาน) ของแสง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น จะเปลี่ยนตามด้วย

ในปี ค.ศ. 1873 Smith ได้ค้นพบว่า เมื่อส่องแสงใส่ selenium ความต้านทานของมันจะเปลี่ยนไปแสดงให้เห็นว่า เกิดไฟฟ้าในของแข็งเมื่อถูกแสงได้ ต่อมาปี ค.ศ. 1883 Adams และ Day พบว่า เมื่อส่องแสงถูก selenium จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกของการเกิดศักย์ทางไฟฟ้าจากแสง

ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงาน (แสงเป็นไฟฟ้า) ของ selenium นั้นต่ำแค่ประมาณ 1% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการวัดความเข้มของแสงในเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์แบบ p-n junction ในลักษณะที่ Pearson สร้างนั้น แม้แต่ใช่วงแรกๆ ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานก็สูงระดับ 6% ปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น และประสิทธิภาพก็สูงขึ้นมาก

เรียบเรียงจาก :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน, 2545 : หน้า 2-3
biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป