โครงการสำรวจอวกาศจำนวนมากเลือกใช้วิธีการส่งยานสำรวจอวกาศ (Space probe) ออกไปแทนมนุษย์ เพื่อสำรวจ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวอังคาร เป็นต้น หรือการนำยานลงจอดบนพื้นผิวเป้าหมายเพื่อสำรวจ ถ่ายภาพ หรือเก็บตัวอย่างดิน หิน ที่อยู่บนพื้นผิวกลับมาวิเคราะห์บนพื้นโลก  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการส่งยานสำรวจอวกาศกับการส่งมนุษย์ออกไปสำรวจอวกาศ การส่งยานนั้นทำได้ง่าย สะดวก และใช้งบประมาณไม่สูงมากนัก เนื่องจากไม่ต้องสร้างระบบความปลอดภัยอื่นๆ สำหรับมนุษย์อวกาศและระบบการนำส่งยานและมนุษย์อวกาศกลับมาโลก

การส่งยานสำรวจอวกาศออกไปนอกโลกนั้นเริ่มขึ้นจริงจังนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 หลักจากที่สหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกสำเร็จเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยขณะนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างเร่งพัฒนายานสำรวจดวงจันทร์ โดยสหรัฐอเมริกาสร้างยานไพโอเนีย 1- ไพโอเนีย 3 เช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตสร้างยานลูน่า 1958C แต่ภารกิจของทั้งสองประเทศก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งสหภาพโซเวียตสามารถส่งยานลูน่า 1 สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2502 โดยเป้าหมายคือการโคจรผ่านดวงจันทร์ จากนั้น 8 เดือนต่อมา ยานลูน่า 2 ก็ถูกส่งลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ และเดือน ตุลาคมปีเดียวกัน ยานลูน่า 3 ก็ได้ถูกส่งออกเพื่อปฏิบัติภารกิจ โคจรผ่านดวงจันทร์ และถ่ายภาพดวงจันทร์อีกด้านหนึ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นกลับมาโลกได้เป็นครั้งแรก

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 74)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป