เดินกะลา เป็นตัวอย่างหนึ่งของเล่นพื้นบ้านไทยกลุ่มจุดศูนย์ถ่วง มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น กาสิก ไม้ย่างกางเกง อีโก๊ะ อีกับ ก๊อบแก๊บ ม้ากะลา ฯลฯ เนื่องจากเสียงที่ได้ยินระหว่างเดินและวิ่ง อุปกรณ์ที่ใช้ทำ มีเพียง กะลามะพร้าวแก่ ๒ ซีก (ด้านมีรู) เชือก ๑ เส้น ยางประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร

การเล่นเดินกะลา เป็นเรื่องของการเดินทรงตัวให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล และเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือและเท้า ประสาทสัมผัส จังหวะความสัมพันธ์ระหว่างมือและเท้าขณะเคลื่อนไหวพร้อมกัน เพราะผู้เล่นต้องใช้มือซ้ายและมือขวา จับเชือกสูงพอประมาณ ใช้นิ้วเท้าคีบเชือกเหนือกะลามะพร้าวเหมือนรองเท้าแตะทั้งเท้าซ้ายและขวา วางเท้าบนกะลาทั้ง ๒ ซีก เมื่อดึงเชือกด้านซ้ายขาซ้ายยกตาม พร้อมก้าวเดินหรือวิ่งสลับกัน ทั้งซ้ายและขวา

เดินกะลา

ที่มา:  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต. ประทีปแห่งแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต, ๒๕๕๐.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป