ในยุคแรก เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือใดเพื่อใช้มองวัตถุบนท้องฟ้า มนุษย์ในยุคแรกจึงเรียนรู้การสังเกตกลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า บวกกับจินตนาการในสิ่งที่เห็นเป็นภาพคน หรือสัตว์ตามเทพนิยาย แล้วนำมาร้อยเรียงเรื่องราวจนเกิดเป็นตำนาน และถูกเล่าขานต่อๆ กันไป ก็เริ่มมีการปรับแต่งเรื่องราวบางส่วนเพื่อให้เนื้อเรื่องสอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อของตนเอง ดังนั้นดวงดาวกลุ่มเดียวกัน จึงอาจมีชื่อเรียก ตำนาน หรือเรื่องเล่าขานที่แตกต่างกันได้

กลุ่มดาว (Constellation) ที่มนุษย์มองเห็นนั้นจริงแล้ว คือ กลุ่มดาวฤกษ์หลายๆ ดวงที่อยู่ห่างไกลกันมากในอวกาศ แต่เมื่อมนุษย์มองจากพื้นโลก จะเห็นเหมือนว่ามันอยู่ใกล้กัน ทำให้เกิดจินตนาการเป็นภาพแล้วโยงไปยังเรื่องราวต่างๆ  โดยในบรรดากลุ่มดาวมากมายบนท้องฟ้า กลุ่มดาวที่มนุษย์สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและคุ้นเคยกัน คือ กลุ่มดาว 12 กลุ่มในจักรราศี (Zodiac)

Zodiac มีรากศัพท์มาจากคำว่า Zoon ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า "สัตว์" แม้จะแปลว่าสัตว์ แต่ในกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่มนั้น มนุษย์เราจินตนาการเป็นภาพสัตว์เพียง 7 กลุ่ม เกี่ยวกับมนุษย์ 4 กลุ่ม และ เกี่ยวกับสิ่งของ 1 กลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://th.wikipedia.org/จักรราศี

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 12-13)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป