Science News ตอนผลของนิยายกับเด็ก (Novel and Children) ... มักกล่าวกันว่าการอ่านส่งผลดีต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านนิยายมีผลต่อผู้อ่านที่เป็นเด็กมากน้อยแค่ไหน อย่างไร รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับผลงานวิจัย เกี่ยวกับผลกระทบของการอ่านนิยายประเภท literary fiction ต่อผู้อ่านที่เป็นเด็ก ซึ่งผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science ฉบับวันที่ 4 ต.ค. 2013

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป