รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รถยนต์ NGV จะใช้แก๊สธรรมชาติที่นำมาอัดจนมีความดันสูง เมื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์และผ่านการเผาไหม้แล้ว ปริมาณไอเสียที่ออกมาจะมีปริมาณที่ต่ำมากจึงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้มากทีเดียว เพียงแต่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ คือ การนำเอาน้ำมันเบนซินหรือไร้สารตะกั่วมาผสมกับแอลกอฮอล์ชนิดเอธานอล เมื่อเผาไหม้แล้วปริมาณไอเสียที่ออกมาในอากาศลดลงถึง 30% และยังสามารถเติมได้ในรถยนต์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการปรับแต่งเครื่อง

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป