รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลืออยู่มากเกินไปจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางในการฟื้นฟูดินเค็ม โดยแนะนำให้ปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มกว่า 17 ชนิด เพราะพืชเหล่านี้ จะช่วยการระเหยของน้ำที่ผิวดิน เมื่อน้ำผิวดินระเหยได้น้อยลง น้ำก็จะละลายเกลือในดินให้น้อยลงด้วย โดยปรกติแล้วดินที่เค็มในระดับ 0.7% ของเกลือ จะมีผลต่อการเติบโตของพืช แต่หลังจากการปลูกพืชไม้ทนเค็มเหล่านี้ จะทำให้ระดับความเค็มของเกลือลดลงในระดับที่ต่ำกว่า 0.1% ของเกลือซึ่งเป็นระดับที่ทำการเกษตรได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป