รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
นาฬิกาออโตเมติกเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ และไม่มีส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทอรนิกส์ใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะแบ่งกลไกการทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของแหล่งพลังงาน ส่วนควบคุมเวลา และส่วนแสดงผล กลไกการทำงานของระบบนี้ เริ่มจาก เมื่อสวมใส่นาฬิกาเคลื่อนไหวร่างกาย กระปุกลานในนาฬิกาจะจ่ายพลังงานที่สะสมไว้โดยการหมุนคลายตัวทำให้จักรที่ขบ กับกระปุกลานหมุนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จนเกิดการส่งผ่านกำลังไปยังฟันเฟืองต่างๆ ตามกลไกของนาฬิกา จนกระทั่งไปหมุนเข็มของนาฬิกาให้เกิดการทำงานนั่นเอง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป