รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เครื่อง พิมพ์แบบใหม่นี้ เรียกว่า เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นเครื่องที่ใช้ระบบพิมพ์ภาพที่เรียกว่า Rapid topotyping หรือเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วมาใช้ในการใช้ในการพิมพ์ภาพจำลองสามมิติ เครื่องที่จะทำการพิมพ์ชิ้นงานตามรูปทรงตัดขวางของแบบจำลองที่สร้างเอาไว้ โดยพ่นผงแป้งและสารเชื่อมประสานลงแป้นพิมพ์ทีละชั้นๆ จนเสร็จ ซึ่งใช้เวลาในการพิมพ์ราว 1-2 นิ้วต่อชั่วโมงเราจึงนำไปสร้างแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำลองพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงสร้างแบบจำลองทางการแพทย์ที่เหมือนจริง
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป