รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พลังงานทดแทน คือ พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถนำมาใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงได้ ในอนาคต ทดแทนการใช้น้ำมัน ซอสฟิล และถ่าน ส่วนพลังงานทดแทนมาจากไหนบ้างนั้น ธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพจากพืชและสัตว์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 
   
   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป