รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ ตอน "ดี เอ็น เอ มาตรฐานจากผลงานนักวิจัยไทย"

ดีเอ็นเอมาตรฐานเป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์ในการ ใช้ตรวจหารหัสทางพันธุกรรม ที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้ามาตรฐานดีเอ็นเอเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาทต่อปี สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้นำจีโนมไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาทมาวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมและพบว่า ไวรัสชนิดนี้ มีโครงสร้างและตำแหน่งของรหัสพันธุกรรมที่เหมาะสมสามารถนำมาประยุกต์เป็น ดี เอ็น เอ มาตรฐานได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป