รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน BMI
BMI มาจากคำว่า Body Mass Index หรือ ดัชนีมวลกาย เป็นสูตรการหาค่าไขมันในร่างกายเพื่อประเมิณภาวะอ้วน ผอม สำหรับคนทั่วไปโดยคำนวณจากน้ำหนักตัวที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองแล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหากผลที่ได้อยู่ที่ 18.5-24.9 ถือว่าปรกติ น้อยกว่า 18 ถือว่าผม ถ้าสูงกว่า 25 ถือว่า เริ่มอ้วน ผลการคำนวณของ BMI ที่สูงกว่า 25 แสดงให้เห็นถึงภาวะเสี่ยงต่อโรค อย่างโรคอ้วน โรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูงรวมถึงโรคกระดูกพรุน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป