รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน สิ่งมีชีวิตเรืองแสงได้อย่างไร
สิ่งมีชีวิตเรืองแสงได้เพราะในร่างกายมีเอนไซม์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในเซลล์โดยกระบวนการนี้ต้องอาศัยก๊าซออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาเผาใหม้ภายในเซลล์หลังจากนั้นจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงโดยไม่มีพลังงานความร้อน ลักษณะการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นสีของแสง ลวดลายของการเปล่งแสง ตำแหน่ง และจังหวะกับช่วงเวลาในการเปล่งแสง ปัจจุบันมีการศึกษาและทดลองตัดต่อยีนเรืองแสงจากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนำมาใช้ประโยชน์ เช่นทำให้ปลาม้าลายเรืองแสงเมื่อพบสารพิษในน้ำที่มันอาศัยอยู่เพิ่อเป็นตัวชึ้วัดคุณภาพน้ำ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป