รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน เรารู้อายุต้นไม้ได้อย่างไร ?
เรารู้อายุต้นไม้ได้จากการนับเส้นวงปีโดยดูจากหน้าตัดของเนื้อไม้หรือเจาะเนื้อไม้ออกมาดู เส้นวงปีเกิดจากต้นไม้สร้างท่อลำเลียงน้ำขึ้นใหม่ในแต่ละปีพร้อมกับปล่อยสารสีน้ำตาลออกมาเรียกว่าสารลิกนิน ซึ่งจะอยู่ในเนื้อไม้ หากปีไหนที่ฝนตกชุกเราจะเห็นเส้นวงปีวงกว้างสีน้ำตาลอ่อน แต่ปีไหนที่ฝนตกน้อยแห้งแล้งสารลิกนินเข้มข้นมากจะทำให้เห็นเส้นวงปีค่อนข้างแคบและสีน้ำตาลชัด และด้วยเหตุที่สภาพอากาศและความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่แตกต่างกันทำให้ต้นไม้มีเส้นวงปีไม่เท่ากันในแต่ละปี นักวิทยาศาสตร์จึงได้นำหลักการนี้ไปใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมในอดีตได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป