รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน สปอร์ของเห็ด สืบพันธุ์ได้อย่างไร ?
เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกราซึ่งไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เนื่องจากเห็ดไม่มีสารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ จึงต้องอาศัยการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารในการดำรงชีวิต เห็ดส่วนใหญ่แพร่พันธุ์ด้วยวิธีการสร้างสปอร์ ซึ่งสปอร์ของเห็ดเปรียบเสมือนเมล็ดของพืชซึ่งมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ส่วนที่เรียกว่าดอกเห็ดเป็นส่วนที่สร้างสปอร์โดยสปอร์ที่มีลักษณะคล้ายฝุ่นจะอยู่ภายในริ้วหรือครีบใต้ส่วนหัวที่คล้ายหมวกพร้อมที่จะฟุ้งกระจายออกไปจากรูเปิดหรือผิวปลิแตกเมื่อดอกแก่ เมื่อสปอร์ไปตกลงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีความชื้นและอาหารอย่างเพียงพอจะงอกขึ้นมาเป็นเส้นใยและเจริญเติบโตไปเป็นดอกเห็ดหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป