รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน PTEC
PTEC หรือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีความร่วมมือระหว่าง สวทช.และสถาบนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐานสากล โดยให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงทำการวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป