รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน RQ คืออะไร ?
RQ หรือ Resilience Quotient หมายถึง ความสามารถของอารมณ์และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวหลังเจอกับวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆ ในชีวิตเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราผ่านพันปัญหา อุปสรรคและมีการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ถ้าอยากรู้ระดับ RQ ก็ทำแบบประเมิณ RQ ที่กรมสุขภาพจิตจัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่อายุ 25-60 ปี เพื่อใช้หาจุดอ่อน จุดแข็งเพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมที่จะรับมือความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตต่อไป ถ้าอยากให้ระดับ RQ เพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิค 4 ปรับ 3 เติม โดย 4 ปรับคือ ปรับอารมณ์ ปรับความคิด ปรับการกระทำ และปรับเป้าหมาย ส่วน 3 เติมคือ เติมศรัทธา เติมมิตร และเติมจิตใจให้กว้างขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป