รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน รถไฟแมกเลฟ
รถไฟแมกเลฟ (maglev หรือ magnetic levitation) คือรถไฟความเร็วสูงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นโดยจะมีขั้วแม่เหล็กติดบนรางและตัวรถ รถไฟจะถูกขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันผลักไปด้านหน้าและถูกดูดไปยังขั้วต่อไปด้วยขั้วที่ต่างกันจึงสามารถผลักให้รถไฟลอยอยู่เหนือรางและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วกว่า 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อรถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูงจึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะอ่านสัญญาณจากข้างทาง ข้อมูลที่เป็นสัญญาณทั้งหมดก็จะถูกส่งผ่านทางรางไปยังหน้าจอคนขับโดยตรง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป