About Us

 
          จากจุดเริ่มต้นของความฝันเยาวชนไทย เมื่อปี 2006 ที่อยากเรียนรู้ถึงสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนอกโลกสู่การโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนเที่ยวบิน Parabolic Flight เพื่อจำลองสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำนอกโลก ผ่านโครงการความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เกิดโครงการวิทยาศาสตร์อวกาศสำหรับเยาวชนไทยตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น โครงการ Space Seeds for Asian Future 2011-2013, โครงการ Asian Try Zero-G, โครงการ Asian Herb in Space และโครงการ Kibo Robot Programming Challenge เป็นต้น
 
          อวกาศจึงเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับเด็กไทยที่จะต่อยอดสู่ความสำเร็จของชีวิตต่อไปในอนาคต มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่พร้อมมุมมองที่หลากหลายให้วงการอวกาศไปด้วยกัน!