โครงการกล้องดูดาวพีวีซีฯ

โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนไทย