หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 1415
adisorn.tua@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
M.S.- Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) University of Colorado at Boulder, USA
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2565 - 2566
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน
ปี 2561 - ปัจจุบัน
นักวิจัยอาวุโส NSTDA Research Fellow (นักวิจัย 4 สวทช เทียบเท่า ศาสตราจารย์) และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (Research Unit Director) กราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2561 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2561 - ปัจจุบัน
เลขาธิการ สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย (Materials Research Society of Thailand)
ปี 2552 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษประจำ (Visiting Professor) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2559 - 2561
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย (RUD) ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2557 - 2561
ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

รางวัลที่ได้รับ

  • ปี 2565 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
  • ปี 2562 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) ครั้งที่ 25
  • ปี 2561 รางวัลทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปี 2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ระดับ ดีเด่น รางวัลสูงสุด จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ปี 2559 ผลงาน “หมึกนำไฟฟ้าแกรฟีน” ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ดีเด่น รางวัลสูงสุดสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
  • ปี 2559 รางวัล TRF-OHEC-Scopus Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)