กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมกฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข้อบังคับ
นโยบาย สวทช.
ระเบียบ สวทช.
ประกาศ สวทช.