กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม

 

บริหารจัดการเขตนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมแต่ละแห่ง

กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม โดยเขตนวัตกรรมถือเป็นเครื่องมือทางนโยบายและกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชน ในการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย

บริหารจัดการเขตนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมแต่ละแห่ง

โดยทำหน้าที่บริหารจัดการเขตนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมแต่ละแห่ง และให้มีทิศทางการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย รวมถึงองค์ความรู้และทรัพยากรของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่ โดยจะดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรมจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐและชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือ startup สามารถสร้างนวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

  • โครงสร้างพื้นฐาน Translational Research และ Industrial Research
  • โครงสร้างพื้นฐาน NQI สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล
  • Hub of Networking เชื่อมโยงการพัฒนา และขยายผลสู่ภูมิภาค
  • นิเวศเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม AI, Robotics และ Automation
  • การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ Upskill & Reskill และสร้าง Communities
  • One Stop Service ด้านนวัตกรรมอาหาร
  • Future Food Lab พื้นที่ให้ SMEs และ Startups ทํา RDI ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
  • Training & Workshop สร้างบุคลากรด้านการพัฒนากลิ่นรสอาหาร
  • ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ
  • ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ