บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ

เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและอยู่รอดได้
ดูแลช่วงเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจ (1-2 ปี) ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าจัดตั้งธุรกิจด้วยความมั่นใจ

Pre Incubation

เหมาะสำหรับผู้ที่มีแนวคิดจะเป็นผู้ประกอบการ หรือเริ่มทำธุรกิจ และต้องการมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

Incubation

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแล้ว และต้องการปรับปรุงการบริหิารองค์กร เพิ่มช่องทางการตลาด

Post Incubation

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจ เริ่มมั่นคงแล้ว และต้องการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ขยายเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเร่งการเติบโต

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. I Business Innovation Center (BIC)
02 564 7000 ต่อ 71743-71747, 81486, 81490-81498

Start-up Voucher

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
คุณสมบัติ
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทยและมีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%
2. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการและออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
3. มีแผนกิจกรรมการตลาดประมาณการค่าใช้จ่าย และแผนรายได้ที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้
4. มีความพร้อมของทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี

หลักเกณฑ์
1. เป็นธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ
2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด และมียอดขายแล้วมีศักยภาพในการเติบโต
3. แผนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและแผนรายได้มีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในระยะเวลา 8 เดือน
4. ความพร้อมของบุคลากรที่จะดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. I Business Innovation Center (BIC)
02 564 7000 ต่อ 71746, 81496, 81498

Thailand Tech Show

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

เกิดตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้

ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยีเกิดรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐพัฒนาขึ้น

เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่

เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย และมีความร่วมมือต่อไปในอนาคต

เทคโนโลยีราคาเดียว

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
 • ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน 30,000 บาท ต่อ 1 ผล งานวิจัย ชำระเมื่อลงนามในสัญญา
 • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายของ
  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ 1 ครั้ง และสามารถนำค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้
 • กรณีการต่ออายุสัญญาให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิคงเดิม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ สารเคมี ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง

เอกสารสัญญา

มีการจัดสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยีต่อรองราคา

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
 • ไม่กำหนดราคา
 • ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและ ตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม (ค่าเปิดเผยเทคโนโลยีและค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยได้โดยตรง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกับหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารสัญญา

มีการจัดสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ 51 หรือบุคคลธรรมดา
 • มีศักยภาพความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
จำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • หนึ่งผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ มากกว่าหนึ่งรายผลงานวิจัยที่มีผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิจำนวนมากหน่วยงานเจ้าของ
 • ผลงานวิจัยมีสิทธิพิจารณาจำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามเหมาะสม
 • เทคโนโลยีต่อรองราคา : ขึ้นอยู่กับการเจรจา

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสารคู่มือ เป็นต้น

การยื่นความจำนง
 • ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจำนงได้ตลอดเวลาผ่าน www.thailandtechshow.com
 • หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณาและประสานงานกับผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิหรือแล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ

เงื่อนไขการยุติสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • หากไม่มีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
 • หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

Research Gap Fund

โครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

พัฒนา ต่อยอด งานวิจัย องค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทยให้ตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

พัฒนา ต่อยอด งานวิจัย ในระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype product)

สู่ผลิตภัณฑ์ บริการ ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial/Commercial Scale)

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
 • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน
 • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (เฉพาะ upfront fee) ตามที่โครงการกำหนด
 • ค่าจ้างในการสร้างต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ค่าจ้างวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานและการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
 • การขออนุญาตหรือรับรองมาตรฐาน (อย. , มอก. เป็นต้น)
 • ค่าประเมิน/ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
02 564 7000 ต่อ 71386-71389, 71687

Thailand Technology Rating Support and Service Center (TTRS)

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

สนับสนุนและให้บริการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ TTRS Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาโดย สวทช. ตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้ประกอบการยื่นสมัคร
ในระบบ TTRS

2. กรอกแบบฟอร์มและ
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ตามที่แจ้งในระบบ

3. ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเบื้องต้น

4. ตรวจประเมิน
การใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต

5. เข้าสู่ระบบประเมิน TTRS

6. แจ้งผลการประเมิน

7. ออกใบรับรองและ
ผลวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
02 564 7000 ต่อ 1411 – 1417