บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและอยู่รอดได้
ดูแลช่วงเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจ (1-2 ปี) ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าจัดตั้งธุรกิจด้วยความมั่นใจ
Pre Incubation
เหมาะสำหรับผู้ที่มีแนวคิดจะเป็นผู้ประกอบการ หรือเริ่มทำธุรกิจ และต้องการมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
Incubation
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแล้ว และต้องการปรับปรุงการบริหิารองค์กร เพิ่มช่องทางการตลาด
Post Incubation
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจ เริ่มมั่นคงแล้ว และต้องการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ขยายเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเร่งการเติบโต
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (BID)
02 564 7000 ต่อ 71743-71747, 81486, 81490-81498

Thailand Tech Show

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

เกิดตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้

ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยีเกิดรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐพัฒนาขึ้น

เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่

เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย และมีความร่วมมือต่อไปในอนาคต

เทคโนโลยีราคาเดียว
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
 • ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน 30,000 บาท ต่อ 1 ผล งานวิจัย ชำระเมื่อลงนามในสัญญา
 • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายของ
  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ 1 ครั้ง และสามารถนำค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้
 • กรณีการต่ออายุสัญญาให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิคงเดิม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ สารเคมี ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง

เอกสารสัญญา

มีการจัดสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยีต่อรองราคา
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
 • ไม่กำหนดราคา
 • ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและ ตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม (ค่าเปิดเผยเทคโนโลยีและค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยได้โดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกับหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารสัญญา

มีการจัดสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ 51 หรือบุคคลธรรมดา
 • มีศักยภาพความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
จำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • หนึ่งผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ มากกว่าหนึ่งรายผลงานวิจัยที่มีผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิจำนวนมากหน่วยงานเจ้าของ
 • ผลงานวิจัยมีสิทธิพิจารณาจำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามเหมาะสม
 • เทคโนโลยีต่อรองราคา : ขึ้นอยู่กับการเจรจา
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสารคู่มือ เป็นต้น

การยื่นความจำนง
 • ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจำนงได้ตลอดเวลาผ่าน www.thailandtechshow.com
 • หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณาและประสานงานกับผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิหรือแล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ

เงื่อนไขการยุติสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • หากไม่มีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
 • หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์