รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย

ทางลัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
Contract Research
 • บริษัทจ่ายเงินค่าว่าจ้าง โดย สวทช. เป็นฝ่ายทำวิจัย ความเป็นเจ้าของสิทธิขึ้นอยู่กับความตกลง
 • บริษัทได้รับการตอบสนองเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
Joint Research
 • ทำวิจัยร่วมกัน
 • ผู้ร่วมวิจัยแต่ละฝ่ายเติมเต็มองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • เจ้าของสิทธิตามสัดส่วนการร่วมลงทรัพยากร (สมอง เงิน อุปกรณ์ เป็นต้น)
ผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยีมีโอกาสอยู่รอดและประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ สวทช. พร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือกับศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 5 ศูนย์ ครอบคลุมงานวิจัยหลากหลายสาขา ได้แก่
 • เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
  BIOTEC
  02 564 6700 ต่อ 3301-3303
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
  MTEC
  02 564 6500 ต่อ 4717, 4782, 4786
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • เทคโนโลยีพลังงาน
  ENTEC
  025646500 ต่อ 4306
  ฝ่ายประสานพันธมิตร
 • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  NECTEC
  02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • นาโนเทคโนโลยี
  NANOTEC
  02 564 7100 ต่อ 6567, 6625
  ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ

สร้างธุรกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • บริการด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

เกษตร | ประมง

เครื่องมือ | เครื่องจักร

เวชสำอาง | เวชภัณฑ์

การแพทย์

ซอฟต์แวร์/อิเล็กทรอนิกส์

อาหารเพื่ออนาคต

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 1616 – 1619

ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีเครือข่ายพร้อมให้บริการทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาตรงจุด ลดการลองผิดลองถูก ประหยัดเวลา

เพิ่มผลตอบแทน
ผู้ประกอบการได้ผลตอบแทน 8.7 เท่า จากการลงทุนทำโครงการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ลดความเสี่ยงในการทำ R&D

ประหยัดแรง
ช่วยลูกค้าบริหารและติดตามโครงการ

ไม่กังวลเรื่องสิทธิทางเทคโนโลยี
ITAP ไม่แตะต้องทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดบริการ:
1. วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ *ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ออกแบบโครงการเพื่อให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีตามความต้องการของภาคเอกชน

 • สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ
 • บริหารจัดการโครงการและประเมินผลการดำเนินโครงการ
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
3. จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ
4. เสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
5. จับคู่และเจรจาธุรกิจ
6. เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ
เกณฑ์การเข้ารับบริการ
 • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี
 • ธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51%
 • SME ไทย (ตามนิยามของ สสว.)
ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน I Industry Innovation and Technology Assistance Program
02 564 7000 ต่อ ITAP

บริการวิเคราะห์และทดสอบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
รายละเอียดบริการ:
 • สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ
 • ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
 • พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC
ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC
เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ครบทุกงานบริการด้านทดสอบ และได้ขยายงานบริการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อการรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB) ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และจัดทำระบบคุณภาพในการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาด AEC อีกด้วย
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Lucideon Limited (Lucideon) ประเทศอังกฤษ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) ตามมาตรฐานสากล และ มอก.โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ นอกจากนี้ CTEC ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ (Sanitary ware) ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรีตบล็อกมวลเบา (Cellular Lightweight Concrete) ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ (Faucets for Sanitary ware) และผลิตภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ำ (Shower Units)

02 564 6500 ต่อ 4215 , 02 564 7000 ต่อ 71960
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Nanotechnology Center : NANOTEC
เปิดให้บริการโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ผลิตอนุภาคของ Active เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องสำอาง บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งในด้านกายภาพ เช่น การวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างวัสดุนาโน ด้านเคมี เช่น ตรวจองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง และด้านชีวภาพ เช่น การทดสอบคุณสมบัติการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น และให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และวัสดุนาโน รวมถึง บริการทดสอบฤทธิ์ชะลอวัย & ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-aging & Anti-oxidant testing services) โดยสามารถรองรับตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ พลาสติก อาหาร ยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยได้รับมาตรฐานและได้รับการรับรอง GMP, ISO 9001 และ ISO/IEC 17025
02 564 7100 ต่อ 6567, 6625

>

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology : BIOTEC
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการตรวจวิเคราะห์


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
National Metal and Materials Technology Center : MTEC
บริการด้านเทคนิค
0 2564 6500 ต่อ 4109-4111, 4151, 74112


บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม | Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)
One Stop Service for Engineering Solution
 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรา
 • สร้าง 3D CAD/Mesh
 • สร้างต้นแบบ และทดสอบ Automation
 • จัดฝึกอบรมเทคโนโลยี CAE
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม
 • การวิจัยและพัฒนา