รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย

ทางลัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
Contract Research
 • บริษัทจ่ายเงินค่าว่าจ้าง โดย สวทช. เป็นฝ่ายทำวิจัย ความเป็นเจ้าของสิทธิขึ้นอยู่กับความตกลง
 • บริษัทได้รับการตอบสนองเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
Joint Research
 • ทำวิจัยร่วมกัน
 • ผู้ร่วมวิจัยแต่ละฝ่ายเติมเต็มองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • เจ้าของสิทธิตามสัดส่วนการร่วมลงทรัพยากร (สมอง เงิน อุปกรณ์ เป็นต้น)
ผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยีมีโอกาสอยู่รอดและประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ สวทช. พร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือกับศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 5 ศูนย์ ครอบคลุมงานวิจัยหลากหลายสาขา ได้แก่
 • เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
  BIOTEC
  02 564 6700 ต่อ 3301-3303
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
  MTEC
  02 564 6500 ต่อ 4717, 4782, 4786
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • เทคโนโลยีพลังงาน
  ENTEC
  025646500 ต่อ 4306
  ฝ่ายประสานพันธมิตร
 • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  NECTEC
  02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • นาโนเทคโนโลยี
  NANOTEC
  02 564 7100 ต่อ 6567, 6625
  ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ

สร้างธุรกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • บริการด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

เกษตร | ประมง

เครื่องมือ | เครื่องจักร

เวชสำอาง | เวชภัณฑ์

การแพทย์

ซอฟต์แวร์/อิเล็กทรอนิกส์

อาหารเพื่ออนาคต

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 1616 – 1619

ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีเครือข่ายพร้อมให้บริการทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ITAP นำผู้เชี่ยวชาญช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ประหยัดเวลา ลดการลองผิดลองถูก

เพิ่มผลตอบแทน
ผู้ประกอบการได้ผลตอบแทน 6 เท่า จากการลงทุนทำโครงการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ลดความเสี่ยงในการทำ R&D

มีผู้ช่วยบริหารโครงการ
ช่วยลูกค้าบริหารและติดตามโครงการ

ไม่กังวลเรื่องสิทธิทางเทคโนโลยี
ITAP ไม่แตะต้องทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดบริการ:
1. วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ *ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ออกแบบโครงการเพื่อให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีตามความต้องการของภาคเอกชน

 • สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ
 • บริหารจัดการโครงการและประเมินผลการดำเนินโครงการ
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ตามเกณฑ์ของโปรแกรม ITAP
3. จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ
4. เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ
เกณฑ์การเข้ารับบริการ
 • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี
 • ธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51%
 • เป็น SME ไทย (ตามนิยามของ สสว.)
ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน I Industry Innovation and Technology Assistance Program

บริการวิเคราะห์และทดสอบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
รายละเอียดบริการ:
 • สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ
 • ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
 • พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม สวทช.

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC

ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

บริการ

 • บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาตร์

 • พัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ : กระดาษ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม,เซรามิกและวัสดุก่อสร้าง, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, สี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์, พลาสติก และโลหะ, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์, อาหาร และอาหารสัตว์, เกษตร,พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี และน้ำมัน, เทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ครบทุกงานบริการด้านทดสอบ และได้ขยายงานบริการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อการรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB) ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และจัดทำระบบคุณภาพในการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาด AEC อีกด้วย

บริการ

 • บริการทดสอบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์

 • บริการทดสอบผิลตภัณฑ์
 1. information technology Products
 2. Household Appliance
 3. Luminary products
 4. Broadcast receivers
 5. Telecommunication Products
 6. Electronic toys
 7. Automotive products
 8. Medical devices
 9. Antenna products
 10. Machinery products
 11. Telecommunication Products
 12. Battery
 13. Railway products and system
 14. Military products
 • บริการตรวจคุณภาพโรงงาน
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือ
 • บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
 • บริการสำรวจสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การวิจัยและพัฒนา
 • การให้คำปรึกษา
 • บริการฝึกอบรม
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Lucideon Limited (Lucideon) ประเทศอังกฤษ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) ตามมาตรฐานสากล และ มอก.โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ

บริการ

02 564 6500 ต่อ 4215 , 02 564 7000 ต่อ 71960
ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES

บริการทดสอบด้านความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร วัสดุทางการแพทย์ รวมถึงสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ด้วยการเลือกใช้เซลล์เพาะเลี้ยงแบบจำลองเนื้อเยื่อสามมิติ และวิธีทางเลือกที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางตามหลักปฏิบัติสากล

บริการ

NSTDA Fabrication and Engineering Service Division: NFED

ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม สวทช. ให้บริการงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมแบบครบวงจร รองรับการทดลองผลิตและสนับสนุนการผลิต Low Volume

บริการ

 • ให้คำปรึกษาในการออกแบบพัฒนาต้นแบบวิจัย/ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในงานด้านวิศวกรรม
 • ให้คำปรึกษาในการออกแบบและวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม
 • สร้างต้นแบบ และชิ้นงาน หรือออกแบบสร้างอะไหล่ทดแทน ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูง
 • สร้างชิ้นงาน ด้วย 3D Printing ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุตสาหกรรม
 • ออกแบบพัฒนาระบบ IoT , Web Monitoring ในงานอุตสาหกรรม การแพทย์ และการศึกษา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือด้านการผลิต
02 564 7000 ต่อ 1800-1

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
Sustainable Manufacturing Center: SMC ผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน