หน้าแรก คลังความรู้ THAILAND 4.0
THAILAND 4.0
23 ธ.ค. 2564
ศูนย์ SMC สวทช. “ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0”
20 เม.ย. 2562
การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580)
7 พ.ย. 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
6 พ.ย. 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
15 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
2 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
2 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564
2 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2560-2564
2 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี กรกรฎาคม พ.ศ.2559 – 2579
2 ก.พ. 2561
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556-2561
2 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554-2558 (ฉบับปรังปรุง)
หน้าแรก คลังความรู้ THAILAND 4.0