กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ทำหน้าที่บริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Careers for the Future Academy) และส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร

 

1. พัฒนา Supply Chain ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • พัฒนา Supply Chain นำงานวิจัยเชื่อมโยงสู่ Users และสร้าง ระบบนิเวศนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Industries)
2. พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย
 • พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้ผู้ประกอบการ SMEs
 • สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 • พัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลในอุตสาหกรรม
3. ผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สู่ IDEs
 • พัฒนา Platform และโมเดล เพื่อผลักดัน SMEs สู่ IDEs (Innovation Driven Enterprises) และนำไปใช้ในผู้ประกอบการ
 • พัฒนากลไกและประเมินธุรกิจนวัตกรรม (TTRS)
4. Spin-off ผลงาน สวทช. สู่ธุรกิจ NSTDA Startup และ ร่วมลงทุนใน Holding Company
 • ผลักดันบุคลากร สวทช.เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Spin-off) สู่ธุรกิจ NSTDA Startup
 • ร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี Holding Company
5. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ
 • ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
 • มูลค่าการรับรองโครงการวิจัย และพัฒนาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
 • Startup Vouchers
6. พัฒนาบุคลากร เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต Careers for the Future
 • ออกแบบหลักสูตร และพัฒนาบุคลากร สำหรับ 10 อาชีพใหม่
 • สร้าง Platform การจับคู่ ระหว่าง ผู้ประกอบการ กับ บุคลากร ที่พัฒนาแล้ว
 • บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนา