ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และ 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ


ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถติดต่อได้ที่