กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชนพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน โดยจะประสานนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นทั้งด้าน

  • การถ่ายทอด วทน. ให้เกิดการขยายผลอย่างทั่วถึง
  • การทดสอบหรือสังเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในแต่ละพื้นที่
  • สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างภาคการเกษตร และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดของ เกษตรกร

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคการเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการบริการ ระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture System Integrator: ASI)

ทำการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรของภาครัฐผ่านเครื่องมือ Agri-Map โดยอาศัยความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบใน ท้องถิ่น ได้แก่

  • องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
  • ผู้นำชุมชน
  • วิทยาลัยเทคนิคของแต่ละพื้นที่
  • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
  • มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชมงคล
  • รวมถึงภาคประชาสังคม เครือข่ายและปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และภาคเอกชน