หน้าแรก บริการ บริการของ สวทช.
บริการของ สวทช.
Services
การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สวทช. มุ่งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านบริการต่างๆ อาทิ การร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย และการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น จนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว และนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น บริการของ สวทช. ประกอบด้วย
สวทช. มุ่งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สอบถามบริการ สวทช. ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
e-mail : brc@nstda.or.th
call center : 02 564 8000
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
START-UP
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริการวิเคราะห์และทดสอบ
ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม
START-UP
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300%
การรับรองธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
บัญชีนวัตกรรมไทย
การรับเงินบริจาค RDI เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up
START-UP
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start up voucher)
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Thailand tech show)
Research gap Fund
สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
การเพิ่มบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
START-UP
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ
START-UP
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
เมืองนวัตกรรมอาหาร
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย