โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐ
รหัสโครงการชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการศูนย์ปีที่เริ่มดำเนินงานปีที่สิ้นสุดการดำเนินงานวิธีการดำเนินงาน
P1650440R59-การพัฒนาไพร์เมอร์ชุดใหม่ที่ใช้ในการตรวจจับเชื้อ GAV สำหรับชุดตรวจ all in one YHV/GAV Nested PCRศิรินทิพย์ แดงติ๊บศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650467การศึกษาความเป็นไปได้ในการเคลือบผิวต้นแบบขี้ผึ้งด้วยสารเคลือบที่เก็บรายละเอียดผิวได้ดีและมีความสามารถในการซึมผ่านของอากาศสูงไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650392การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ (P-15-51429) ชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25592564ดำเนินการเอง
P1551050การพัฒนาเครื่องคัดกรองอุณหภูมิร่างกายขนาดพกพาแบบค้นหาใบหน้าอัตโนมัติอาโมทย์ สมบูรณ์แก้วศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1550559การกักเก็บและปลดปล่อยโปรตีนกระตุ้นการเจริญของเซลล์กระดูกในโครงร่างรูพรุนรองรับการเจริญของ เซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคไบโอมิเมติกส์ (ระยะที่ 2): การศึกษาเปรียบเทียบในหนูทดลองจินตมัย สุวรรณประทีปศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550118จีโอโพลิเมอร์ฐานเถ้าลอยเสริมแรงด้วยเซรามิกส์ดวงเดือน อาจองค์ศว.25582562ดำเนินการเอง
P1651092การพัฒนาสารเคลือบอลูมิเนียมบนเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงด้วยวิธีการจุ่มร้อนสินธุ จันทพันธ์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1651203การพัฒนาการผลิตตัวกรองจากแผ่นเส้นใยผสมที่มีสารออกฤทธิ์ จากสารสกัดจากกากอ้อย จักรพล สุนทรวราภาสศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651210การเตรียมและศึกษาอนุภาคนาโนของพอลิสองอะมิโนเอทิลเมทาคริเลตไฮโดรคลอไรด์ในขั้นตอนเดียวพร้อมทั้งการดัดแปรโครงสร้างพื้นผิวของอนุภาคสินีนาฏ ไทยบุญรอดศน.25592561ดำเนินการเอง
P1651262R59-การคัดกรองยีสต์ศักยภาพสูงเพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพวราศิรินทร์ สอนเล็กศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651312R59-การพัฒนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบนิวคลีโอไทด์สายสั้นให้จำเพาะต่อเชื้อกลุ่มแลคโตบาซิลลัสธนพร อึ้งเวชวานิชศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651562การพัฒนาเซ็นเซอร์วัดความเครียดแบบต้นทุนต่ำโดยใช้ปรากฏการณ์ไดอิเล็กโตรโฟริซิสและการขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบรวดเร็วศศิธร ศรีสวัสดิ์ศว.25592564ดำเนินการเอง
P1750543การพิสูจน์การเป็นเป้าหมายยาต้านมาลาเรียของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการเริ่มต้นการแปลรหัสโปรตีนแบบผ่าน 5?cap ของสายเอ็มอาร์เอ็นเออัยดา อรุณศรีศช.25602562ดำเนินการเอง
P1750550LBG: Mapping current and potential of supercapacitor’s electrodeธัน บึ่น ยึง เอ๊าศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750566การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารกลุ่มไอโคซานอยด์ในพ่อพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ที่มีต่อจำนวนสเปิร์มกุ้งวนนิตย์ วิมุตติสุขศช.25612563ดำเนินการเอง
P1750618การพัฒนาผิวเคลือบโลหะผสมโดยวิธีชุบด้วยไฟฟ้าต้องใจ ชูขจรศว.25602563ดำเนินการเอง
P1750650สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับใช้ติดฉลากดีเอ็นเอธนศาสตร์ สุขศรีเมืองศว.25602563ดำเนินการเอง
P1750659การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิติอดิสร เตือนตรานนท์สก.25602561ดำเนินการเอง
P1750661ผลของอะตอมสารเจือต่อสมบัติของวัสดุขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดออร์โธซิลิเกตวรวริศ กอปรสิริพัฒน์ศว.25612563ดำเนินการเอง
P1650656R59-การพัฒนากระบวนการเลี้ยงยีสต์ Sacchromyces cerevisiae ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อผลิตสารเคมีจากวิถีเมตาบอลิสมสังเคราะห์ในถังหมักกนกกาญจน์ คชรินทร์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650438การพัฒนาแบบจำลองเมตาบอลิซึมในระดับจีโนมสำหรับการเพิ่มผลผลิตของ Arthrospira จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650439R58-การสำรวจประชากรต้นไม้ในแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต ครั้งที่ 4อนุตตรา ณ ถลางศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650304การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ทนไฟสำหรับใช้ในกระบวนการเชื่อมแบบอะลูมิโนเตอมิคศรชล โยริยะศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650305R59-การผลิตนาโนสเฟียร์กลวงด้วยเทคนิค molecular imprinting สำหรับการตรวจจับสารพิษ Zearalenone ข้าว ต้นสมบูรณ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650306การสร้างต้นแบบการผลิตชีวมวลของสไปรูลิน่าในสภาวะเครียดจากอุณหภูมิ โดยการวิเคราะห์เชิงระบบด้วยข้อมูลระดับโปรตีโอม และวิธีวิเคราะห์ฟลักซ์บาลานซ์อภิรดี หงส์ทองศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650354การประเมินความสัมพันธ์ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์พืชจากการกระตุ้นการแสดงออกของยีนเพิ่ม ผลผลิตในกลุ่ม ARGOSของ Arabidopsis และมันสำปะหลัง: Phase IIยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650355แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาปรเมษฐ์ ธันวานนท์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650539R59-การค้นหาสนิปในยีน Ribosomal protein S6 และ Ribosomal protein S6 kinase และความสัมพันธ์กับลักษณะการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonศิริธร จานพูมศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650389แผ่นโลหะชั้นที่2 บน อุปกรณ์ตรวจจับความดันการุณ แซ่จอกสก.25592560ดำเนินการเอง
P1551096R58-การประเมินผลของสารแอนติโฟเลตแบบแข็งและแบบยึดหยุ่นในการยับยั้งเชื้ออีโคไลที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตส-ไธมิดิเลตซินเทสของพลาสโมเดียมไวแวกซ์ยุวดี ตาลาวนิชศช.25582559ดำเนินการเอง
P1750389แบบจำลองคณิตศาสตร์ของออกซิเจนละลายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเจษฎา กาญจนะศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750436LBG_การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินในตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ภาวะเบาหวานเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750504การศึกษาการเสื่อมสภาพโดยสภาวะอากาศในสภาวะเร่งของคอมพอสิตจากพลาสติกชีวภาพ และผงไม้พศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750606LBG_การศึกษาความเป็นไปได้ในการเคลือบวัสดุสะท้อนแสงสูงสำหรับแผงผลิตพลังงานรวมแสงอาทิตย์ความเข้มข้นสูงแบบรางธันยกร เมืองนาโพธิ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750670การพัฒนาโฟมอะลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนโคมไฟไฮเบย์ชนิดแอลอีดีชลลดา ดำรงค์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750705ชุดควบคุมและจ่ายกำลังงานสำหรับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ณัชพงศ์ หัตถิศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750738เพิ่มความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงสำหรับสัญญาณแอนะล็อกราชพร เขียนประสิทธิ์ศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750754โครงการพัฒนาระบบอัดอากาศไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในประสิทธิ์ จำปาศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1752511NPR-กรรมวิธีการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มบางพิเศษสำหรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับนาโนสุดคนึง สิงห์โตศน.25612561ดำเนินการเอง
P1650668R58-การศึกษาคุณค่าทางอาหารและคุณสมบัติการดึงดูดการกินอาหารของโปรตีนไฮโดรไลเสทและ ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกุ้งขาว Penaeus vannameiจันทร์สว่าง งามผ่องใสศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650266จีโอโพลีเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งอนุชา วรรณก้อนศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650268R58-การหาสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนฆ่าแมลง Vip3A จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensisไว ประทุมผายศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650525แปลงเกษตรสาธิตและระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะที่แสดงผลด้วยระบบ NETPIEมนตรี แสนละมูลศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650334โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC29110ภัทรินทร พิทักษ์เขตสก.25592561ดำเนินการเอง
P1650391R59-การศึกษาปฏิกิริยาการเกิด racemization ของยาลดความดัน amlodipine ชะวะนี ทองพันชั่งศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650184โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานสากลอภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551203R58-การทดสอบเบื้องต้นของเทคนิค Recombinase polymerase amplification เพื่อการตรวจหาเชื้อวิบริโอพาราฮีไมไลติคัสที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งตายด่วนณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25592559ดำเนินการเอง
P1651052การขยายขนาดการผลิตแผ่นโฟมอะลูมิเนียมระดับภาคสนามสมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ศว.25592561ดำเนินการเอง
P1651068R59-การแยกเส้นใยจากใบสับปะรดด้วยเอนไซม์ผสมที่มีไซแลนเนสและเพกติเนสเป็น องค์ประกอบและผลของเอนไซม์ผสมดังกล่าวต่อคุณภาพของเส้นใยธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25592561ดำเนินการเอง
P1651111การศึกษาและเปรียบเทียบสารอินทรีย์ไอระเหยในลมหายใจในผู้ป่วยมะเร็งตับ ก่อนและหลังรับการผ่าตัดนฤพร วณีสอนศว.25592562ดำเนินการเอง
P1651150การวิศวกรรมลักษณะสัณฐานของเชื้อราสะสมน้ำมัน Aspergillus oryzae เพื่อส่งเสริมกระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตลิปิดสุกัญญา จีนเหนาะศช.25592561ดำเนินการเอง
P1651202การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลง Paecilomyces lilacinus BCC7058 ในการเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) ในระดับแปลงจีรภา ปัญญาศิริศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651334การศึกษาผลของสารตัวเติมผสมที่มีฮาลโลไซท์นาโนทิวบ์ต่อสมบัติของดอกยางล้อรถยนต์โดยสารพงษ์ธร แซ่อุยศว.25602560ดำเนินการเอง
P1651413โครงการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติอนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริศว.25592561ดำเนินการเอง
P1651427การสำรวจชนิดและผลผลิตเห็ดป่ากินได้ในสถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู กรมป่าไม้ เพื่อประเมินศักยภาพของป่าต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสายัณห์ สมฤทธิ์ผลศช.25602562ดำเนินการเอง
P1651429โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฟสอาร์เรย์สำหรับเรดาร์ตรวจอากาศแบบแถวลำดับปรับเฟสได้ ย่านความถี่ Xทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมลศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750394การศึกษาเบื้องต้นสำหรับการดูดซับโลหะหนักในน้ำด้วยไบโอชาร์ศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750442โครงการวิจัยพัฒนาระบบวินิจฉัยและให้คำแนะนำการสร้างกระบวนการเพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110ผกายมาต อ่ำสุริยาศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1650662R59-การปรับปรุงการแสดงออกของโปรตีนในยีสต์ทนความร้อนและใช้เมธานอล Ogataea thermomethanolica BCC16875 โดย signal peptide engineering กฤตพงศ์ แซ่ตั๊งศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650495การกำจัดไอออนรบกวนสำหรับการตรวจวัดอาร์เซนิกในน้ำใต้ดินโดยแผ่นเมมเบรนนาโนโมลิปเดตศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650261ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือนที่ขยายตัวได้ เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกลุ่มเมฆเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650531โครงการการใช้ Deep Learning สำหรับเพิ่มความสามารถในการประมวลผลสำหรับการตัดคำและกำกับชนิดของคำปรัชญา บุญขวัญศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650011การพัฒนาการงอกของเซลล์กระดูกเข้าข้างในโครงร่างไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องโดยโปรตีนรีคอมบีแนนซ์ (เฟส 2 ของโครงการชื่อ “การพัฒนาสมบัติการรองรับเซลล์ออสติโอบลาสของไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยใช้โปรตีนรีคอมบีแนนซ์”)กตัญชลี ไม้งามศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650680โครงการวิจัยนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายหวานจิตร รัตนสนธิศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650061การพัฒนาระบบติดตามการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนโฆษิต วงค์ปิ่นแก้วศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650395การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังในระดับต้นแบบโรงงานเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญศช.25592562ดำเนินการเอง
P1551489พัฒนาแพลตฟอร์มบริการแบบเปิด เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันศวิต กาสุริยะศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551492R58-การตรวจสอบกรใช้ประโยชน์ของเครื่องหมายพันธุกรรมที่ออกแบบจากยีนเป้าหมายโดยศึกษาความสัมพันธ์ต่อลักษณะสัดส่วนช่อดอกเพศเมียและความสูงในประชากรปาล์มน้ำมันที่มีความหลากหลายสูงสุธาสินี สมยงศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650228การศึกษาเบื้องต้นต่อการยับยั้งการเจริญและระบบการสื่อสารแบบควอรัมของเชื้อวิบริโอก่อโรคในกุ้งจากราและแอคติโนมัยสีทจากทะเลสาทินี ซื่อตรงศช.25592559ดำเนินการเอง
P1550172การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิดไมโครพอร์และเมโซพอร์ที่เตรียมจากเถ้าลอย ดวงเดือน อาจองค์ศว.25582562ดำเนินการเอง
P1550219การออกแบบและพัฒนาไฮโดรไซโคลนที่เหมาะสมต่อหน่วยเพิ่มความเข้มข้นใน กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อลดการสูญเสียแป้งไปกับน้ำเสียวรินธร สงคศิริศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551690การเตรียมพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านบรรจุภัณฑ์ เนื้อสัตว์อทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25592561ดำเนินการเอง
P1651082การเตรียมตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากวัสดุกราฟีนด้วยกระบวนการพิมพ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้อดิสร เตือนตรานนท์สก.25602562ดำเนินการเอง
P1651098R59-เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในปาล์มน้ำมันที่มีการพัฒนาผลแบบไร้เมล็ดที่เป็นผลจากการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนออกซินในระยะปฏิสนธิสุธาสินี สมยงศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651214โครงการศึกษาและเปรียบเทียบ Blockchain Platforms สุพร พงษ์นุ่มกุลศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1651215ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลมารุต บูรณรัชศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651297การทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคสำหรับบ่งชี้การตั้งท้องและการทำงานของรังไข่ของโคนมโดยใช้วิธีการ competitive enzyme-linked immunosorbent assay ที่พัฒนาขึ้น อรประไพ คชนันทน์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750677การพัฒนาวัสดุนำส่งยาประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์สำหรับการรักษาวัณโรคกระดูก (ระยะที่ 2): การศึกษาในกระต่ายทดลองจินตมัย สุวรรณประทีปศว.25612565ดำเนินการเอง
P1750684การพัฒนาชุดตรวจติดตามความเค้นและพฤติกรรมการกัดกร่อนปิติชน กล่อมจิตสก.25602562ดำเนินการเอง
P1750695นวัตกรรมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้โครงการ MTEC Mission-Driven Themes: Materials and Machinery for Sustainable Agriculture (Food)วิชชุดา เดาด์ศว.25612564ดำเนินการเอง
P1750700การศึกษากรรมวิธีการเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบที่มีผลต่อความล้าในงานอะลูมิเนียมเกรด 6061สมภพ เพชรคล้ายศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750795การพัฒนาเข็มนาโนและการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดแบบบรรยากาศ เพื่องานวิจัยทางด้านพืชอุดม แซ่อึ่งศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750820การพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับระบบ Hydroponics ชนิด NFTณัฐภพ สุวรรณเมฆศว.25612562ดำเนินการเอง
P1750827การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อศช.25602560ดำเนินการเอง
P1752540NPR_การศึกษากลไกการเกิดพิษจากนาโนซิลเวอร์โดยใช้หลักการโปรติโอมิกส์ปวิตราภรณ์ สมุทรทัยศน.25612562ดำเนินการเอง
P1752588NPR: การกำจัดแก๊สไนตรัสออกไซด์จากโรงพยาบาลด้วยปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีปองกานต์ จักรธรานนท์ศน.25612563ดำเนินการเอง
P1752613NPR : การพัฒนาอนุภาคนาโนด้วยเกลือน้ำดีเพื่อควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยในระบบทางเดินอาหารคทาวุธ นามดีศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752765การประเมินผลเบื้องต้นสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบชนิด subunit E ของไวรัสเด็งกี่ในลิงแสม ชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752772R61- การพัฒนาระบบศึกษาการจำลองตัวเองของไวรัสพีอีดีษมาภรณ์ ธีรเวชญาณศช.25612561ดำเนินการเอง
P1752783การศึกษาวิถีเมตาบอลิซึมของคาร์บอนและไนโตรเจนที่มีความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของ Arthrospira (Spirulina) platensis C1 ด้วยการใช้แบบจำลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของสไปรูลินาจิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850022NPT_การพัฒนาเส้นใยพอลิโพรพิลีนนาโนคอมพอสิทด้วยกระบวนการปั่นหลอม: การศึกษาอิทธิพลของวัสดุนาโนต่อการปั่นเส้นใยความเร็วสูงและโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ ในกระบวนการฉีดแบบมัลติฟิลลาเมนท์และแบบไม่ถักไม่ทอชุติมา วาณิชวัฒนเดชาศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850031R61-การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส SDDV ในปลากะพง ด้วยเทคนิค LAMPศิรินทิพย์ แดงติ๊บศช.25612561ดำเนินการเอง
P1850095ขยายผลชุดอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850149NPR: การวิเคราะห์การยกระดับสัญญาณเซอส์ของฟิล์มทองกึ่งต่อเนื่องบนวัสดุกึ่งตัวนำชนิดเอ็นไทป์แบบต่างๆกิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุลศน.25612562ดำเนินการเอง
P1851819R61-การพัฒนาต้นแบบก๊าซเซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ไอโซโพรพานอลสุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1851901การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการสกัดสารสำคัญจากบัวบกด้วยเทคนิคน้ำกึ่งวิกฤต อุดม อัศวาภิรมย์ศน.25612563ดำเนินการเอง
P1852112การทดสอบชุดตรวจแอนติบอดี้ในลิงแสมเพื่อวินิจฉัยวัณโรคด้วยวิธีทางอิมมูโนวิทยา ร่วมกับติดตามการตอบสนองของยีนลิงต่อโรคสารดี วาฤทธิ์ศช.25622565ดำเนินการเอง
P1752777IBMDL1-การผลิต D-lactic acid บริสุทธิ์ระดับสูงด้วยระบบจุลินทรีย์วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25612564ดำเนินการเอง
P1752796R61-การผลิตเอนโดไลซินจากแบคเทอริโอฟาจในเชื้ออีโคไลเพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญเชื้อซัลโมเนลลาเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850001การศึกษาลำดับเบสของยีนในขบวนการสร้างสารโฟเลต ของเชื้อวัณโรค (มัยโคแบคทีเรียม ทิวเบอร์คิวโลลีส) เพื่อหาความเกี่ยวข้องในการดื้อต่อยาพาราอะมิโนซาลิไซลิค เอซิดของเชื้อวัณโรคกาญจนา ดอกลัดดาศช.25612565ดำเนินการเอง
P1850152การพัฒนาวิธีการมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อการตรวจจำแนกเชื้อบีโกโมไวรัสที่เข้าทำลาย มะเขือเทศ พริก และ พืชตระกูลแตงในประเทศไทยแสงสูรย์ เจริญวิไลศิริศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851790การพัฒนาสารสกัดฟักข้าวไทย (Momordica cochinchinensis Spreng) เพื่อประโยชน์ด้านเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพธงชัย กูบโคกกรวดศน.25612564ดำเนินการเอง
P1852106การสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ Multi-omics ของแบบจำลองการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในรา Aspergillus aculeatusดุริยะ จันทสิงห์ศช.25622565ดำเนินการเอง
P1852157R61:การศึกษาผลของ defective interfering viral RNA ต่อระบบภูมิต้านทานของกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังวณิลดา รุ่งรัศมีศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950585การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งสำหรับการพัฒนาผิวเคลือบต้านทาน การกัดกร่อนและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ของชิ้นส่วนรถไฟวนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ศว.25622565ดำเนินการเอง
P1950618การพัฒนาต้นแบบอวาตาร์ขยับปากภาษาไทยส่วนหัวและใบหน้ารูปแบบ 3 มิติอัษฎางค์ แตงไทยศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1950754การสังเคราะห์ซิลิกอน, ซิลิกอนคาร์ไบด์, และคาร์บอนนาโนคอมโพสิตจากแกลบข้าว เพื่อผลิตสารแอโนดในลิเทียมไอออนแบตเตอร์รี่ชลาธร จันทร์ทัดศน.25622564ดำเนินการเอง
P1950786แพลตฟอร์มเฝ้าระวังอัตลักษณ์ส่วนบุคคลชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1950801โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 5นพดล คีรีเพ็ชรศอ.25622565ดำเนินการเอง
P2050067การพัฒนาเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25632563ดำเนินการเอง
P2050100การพัฒนาวัสดุไฮบริดเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์/กราฟีนออกไซด์ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางพื้นผิวที่มีผลต่อการดูดซับบิสฟีนอลเอในสารละลายน้ำสายฝน กัลยากุลศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050151นวัตกรรมการใช้ข้อมูลระยะไกลทางการเกษตร: บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลระยะไกลเพื่อหาดัชนีจากดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทยชนากานต์ วงษาพรหมศช.25632566ดำเนินการเอง
P2050152การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับใช้ในอุปกรณ์วัดความเข้มข้นของไอออนกรกช สมบัติมั่นคงศล.25632565ดำเนินการเอง
P2050184โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา Blockchain Technology Platform สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนสินีนาฏ เทียนขาว วัธนวิสิตศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050247การลดปริมาณการปลดปล่อย PM 2.5 อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลบุญญาวัณย์ อยู่สุขศล.25632566ดำเนินการเอง
P2050261NPR: การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของสารสกัดดอกดาวเรืองที่สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ธงชัย กูบโคกกรวดศน.25632563ดำเนินการเอง
P1750444R60-การค้นคว้าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราปรสิตที่เจริญบนราแมลง Ophiocordyceps spp.ชลรัชต์ บุญลาภประดับศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750501ยาต้านมาลาเรียนำวิถีชนิดลูกผสมระหว่างสาร P218 และ endoperoxide derivativesนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25602562ดำเนินการเอง
P1750660การศึกษากลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุผงเหล็กกล้าผสมโครเมียมด้วยกระบวนการบดเชิงกลภาณุ เวทยนุกูลศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750683R60-Feasibility Studies for Cultivation of Polypore Mushrooms for Medicinal Utilizationมาซาฮิโกะ อิซากะศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750719ผลกระทบของนิกเกิลที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าขึ้นรูปด้วยการเผาผนึกที่มีส่วนผสมของโมลิบดีนัม 0.85% และ 1.5%ธฤติ ตันประยูรศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750826โครงการตรวจจับคนล้มด้วยวิธีการประมวลผลภาพบน Embedded Boardศีตภา วัชราภินชัยศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750860การศึกษาการเตรียมวัสดุผงเซรามิกส์สำหรับเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุคณิต สูงประสิทธิ์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1752632NPR_การประเมินประสิทธิภาพด้วยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นและสารเพิ่มสิทธิภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดด้วยสภาวะเร่งการเสื่อมสลายทางอุณหภูมิ ติรโภชน์ รัตนอมรศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752764NPR: โครงการพัฒนากระบวนการเคลือบวัสดุขั้วไฟฟ้าและการวิเคราะห์สมบัติเซลล์เก็บกักพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคอมโพสิตจากสารละลายเจษฎา แม่นยำศน.25612562ดำเนินการเอง
P1752766R61-การพัฒนาชุดตรวจแบบมัลติเพล็กซ์ด้วยเทคนิคอาร์พีเอร่วมกับการอ่านผลด้วยแผ่นจุ่มวัดแบบง่ายเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคตับตายเฉียบพลันและเชื้อก่อโรคไมโครสปอริเดียที่เป็นปัญหาในกุ้งณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752782โครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูงในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน: การผลิตวัคซีนสัตว์พีร์ จารุอำพรพรรณศช.25612565ดำเนินการเอง
P1752809ความเป็นไปได้ของการผลิตชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304 L-ทองแดง ชนิดพรุนสามมิติด้วยกระบวนการ Selective Laser Sinteringมนภาส มรกฎจินดาศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850012IBMDL2- การผลิต D-lactic acid ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจศน.25612564ดำเนินการเอง
P1850021SH: การพัฒนาวัสดุจับสารอินทรีย์ด้วยเคลย์บนถ่านกัมมันต์กฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25612561ดำเนินการเอง
P1850130การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตยางมาสเตอร์แบทช์ในรูปแบบกะโดยอาศัยเครื่องผสมแบบสลักสิทธิกร ลาภาพงศ์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850166การพัฒนาอนุภาคแร่แม่เหล็กขนาดนาโนที่เชื่อมติดกับแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส ที่มีคุณสมบัติโฟโตนิกส์เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กข้าว ต้นสมบูรณ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850171R61-ผลของแอมโมเนียต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannameiสิริกานต์ ประเสริฐลักษณ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1852190การพัฒนาเทคนิค Reverse transcription Loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) และ Multiplex RT-PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม tobamovirus ที่เข้าทำลายพริกและมะเขือเทศอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852229R61-การศึกษาฤทธิ์ในการฆ่ายุงนำโรคของยาฆ่าแมลงปรสิตที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852144R61-การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อราแมลงที่โตยากเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านจีโนมิกส์ประชากรระดับจีโนมนพพล คบหมู่ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852160ลักษณะการตอบสนองทางแอนติบอดีที่สัมพันธ์กับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในลิง ศันสนีย น้อยสคราญศช.25622565ดำเนินการเอง
P1852192การแก้ quasispecies ของ an RNA virus ด้วยระบบ CRISPR-Cas13บรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25622564ดำเนินการเอง
P1852233R61-การศึกษาความสามารถในการทนต่อสารยับยั้งของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้เทคนิค Genome-Wide Association Study วราศิรินทร์ สอนเล็กศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950555แพลตฟอร์มระบบสนทนาอัตโนมัติชัชวาล สังคีตตระการศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1950746NPR: การศึกษาพิษวิทยาระดับโมเลกุลของแอลฟาแมงโกสทินในตัวอ่อนของปลาม้าลายวิทยา พิมทองศน.25622564ดำเนินการเอง
P1950755การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุคอมพอสิตของพอลิแลคไทด์และไฮดรอกซีอะปาไทต์ในสัตว์ทดลองสิริพร โตนดแก้วศว.25632566ดำเนินการเอง
P1950814R62-การศึกษาหน้าที่ของไตรเอซิลกลีเซอรอลไลเปสต่อการสะสมลิปิดของเชื้อรา Aspergillus oryzae จุฑามาศ อนันทยานนท์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950899การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจนับ และค้นหาครุภัณฑ์ ภายในอาคาร สวทช. เฟส 1กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1950940ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัชชิรา บูรณสิงห์ศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1950954การพัฒนาระบบ Dedicated Glovebox/LoadLock Attachment Unitพิทักษ์ เอี่ยมชัยศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1950997NPR: การขยายขนาดการสังเคราะห์สารโฟโตโครมิก 1-Benzyl-3,3-dimethylspiro[indoline-2,3-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine ขนาด 10Lคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25622563ดำเนินการเอง
P2050267การพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานสำหรับปฏิกิริยารีดักชันเชิงเคมีไฟฟ้าของแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่องานวิจัยด้านการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ปองกานต์ จักรธรานนท์ศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050283สภาวะในการผลิต และสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของมอลโตเดกซ์ทรินที่ทนย่อยจากแป้งมันสำปะหลังศิริธร เลิศพานิชศช.25632565ดำเนินการเอง
P2050294NPR: การออกแบบโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์ชนิดใหม่จากมอนอเมอร์ฟูแรน: พอลิเมอร์ชีวภาพย่อยสลายได้สำหรับสิ่งทอสีเขียวสมประสงค์ ทองคำศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050301การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฤทัย อ่อนพุทธาศว.25632565ดำเนินการเอง
P2050326ราบิวเวอเรียและราแอสเชอโซเนียเพื่อควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ พาหะสำคัญของโรคใบด่างมันสำปะหลังอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25632565ดำเนินการเอง
P2050399เทคโนโลยีช่วยในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุแบบสวมใส่โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตรวจจับการเคลื่อนไหวศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25632566ดำเนินการเอง
P2050408การจำแนกจินตนาการการเคลื่อนไหวด้วย Bayesian Deep Learningอาภา สุวรรณรัตน์ศอ.25632565ดำเนินการเอง
P2050469การศึกษาเมตาบอลอมิกส์ของเนื้อเยื่อส่วนลำต้นเทียมกับการสะสมสารออกฤทธิ์ให้การชะลอวัยในกล้วยไม้ Grammatophyllum speciosum Blume ที่พบในประเทศไทยอัจฉรา แพมณีศช.25632566ดำเนินการเอง
P1651465โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อทดสอบเอกลักษณ์พันธุ์พืช (พริก แตงกวา และแตงโม)สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25602560ดำเนินการเอง
P1750531ผลิต heterologous protein ของสารไฟโคไซยานินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้ระบบแบคทีเรียพัชรี โยควิบูลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750647การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเสถียรภาพต่อซัลเฟอร์เพื่อการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงด้วยกระบวนการไฮโดรจีเนชั่นบางส่วนบุญญาวัณย์ อยู่สุขศล.25602563ดำเนินการเอง
P1750680การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กชุบสังกะสีและทองแดงในสิ่งแวดล้อมดินณมุรธา สถิรจินดา พอลสันศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750682การทดสอบเพื่อยืนยันการนำโปรตีนวัคซีน PmRab7 ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ในกุ้งในระดับอุตสาหกรรมกัลยาณ์ แดงติ๊บศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750697การศึกษาการเตรียมเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มในแคปซูลเพื่อการพิมพ์ลงในโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติด้วยเครื่องพิมพ์ชีวภาพวนิดา จันทร์วิกูลศว.25612563ดำเนินการเอง
P1750712ศึกษาการเผาไหม้ในวัสดุพรุนเพื่อการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงวิศาล ลีลาวิวัฒน์ศล.25612563ดำเนินการเอง
P1750766R60-การอนุบาลลูกกุ้งขาวและประชากรแบคทีเรียในระบบ Bio-floc technology ที่ได้จากการเติมคาร์บอนประเภทต่างๆเสจ ไชยเพ็ชรศช.25602560ดำเนินการเอง
P1750897โครงการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลักแตนซ์แบบใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า (เฟส 1)บุรินทร์ เกิดทรัพย์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1752501SH : การพัฒนาต้นแบบระบบการล้างทำความสะอาดสารเคมีตกค้างและแมลงสำหรับกล้วยไม้ด้วยระบบ aeration สุวัชชัย จรัสโสภณศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752504SH : การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขยายขนาดการผลิตคอปเปอร์และซิงค์คีเลตภัทรพร โกนิลศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752586NPT การพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม คอลัมแนร์ในรูปอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติเกาะติดเยื่อเมือกเพื่อใช้ในการให้วัคซีนแบบจุ่มในปลานิลคทาวุธ นามดีศน.25612563ดำเนินการเอง
P1752618SH : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำลิกนินซัลโฟเนตมาเป็นสารช่วยรักษาเสถียรภาพของปุ๋ยน้ำแขวนลอยดวงพร เครสปี้ศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752636IBMDL 3 - การพัฒนากระบวนการผลิต D-lactide ด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ และกระบวนการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์จาก D-lactide เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสารเติมแต่งศักยภาพสูง อทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25612564ดำเนินการเอง
P1752718R61-การศึกษาบทบาทของเอนไซม์ cyclooxygenase ในกุ้งกุลาดาที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวพัชรวรรณ ดีนานศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752821NPR :พัฒนาระบบนำส่ง Growth Factor จากอนุภาคทองคำกนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชาศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850078การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อกักเก็บสารเสริมอาหารสัตว์ (feed additive) ที่มีฤทธิ์ป้องกันโรคท้องเสียในสุกรอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25612561ดำเนินการเอง
P1850142NPR: การศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์แผ่นกรองอากาศที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุลศน.25612564ดำเนินการเอง
P1850144การคัดเลือกทดสอบสายพันธุ์เห็ดหูหนูดำ ที่ให้ผลผลิตสูงตามความต้องการของเกษตรกรเสริมศิริ เมธีวรกุลศช.25612562ดำเนินการเอง
P2050345การพัฒนาระบบของชุดตรวจแบบรวดเร็ว สำหรับการคัดกรองการติดเชื้อโคโรนาไวรัสณัฐปภัสร วิริยะชัยพรศน.25632566ดำเนินการเอง
P2050346การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเตาเผาถ่านชีวภาพพลังงานขยะธวัชชัย ขันติสิทธิพรศว.25642565ดำเนินการเอง
P2050447กระบวนการสกัดลิกนินที่มีผลต่อสมบัติของลิกนินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตชีวภาพวรรณวิทู วรรณโมลีศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050463การตรวจหาสารสกัดจากสมุนไพรและเห็ดราที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโคโรนานพพร ชุติวิทูรชัยศช.25632564ดำเนินการเอง
P2050479โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบเรดาร์สำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมลศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050497การศึกษาเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการยกระดับอุตสาหกรรมการชุบผิวเพื่อส่งเสริม การเพิ่มความสามารถในการผลิตในประเทศสำหรับชิ้นส่วนในระบบขนส่งสมัยใหม่ต้องใจ ชูขจรศว.25642565ดำเนินการเอง
P2050563NPR: การพัฒนากระบวนการสกัดสารมาตรฐานจากผักคราดหัวแหวนคณาณัฐ นาคสมบูรณ์ศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050565โครงการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพอร์ทัลข้อมูลเปิด CKAN เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์ม Data for Thaiปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทองศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050579เครื่องผลิตหลอดจากต้นกระจูดแบบอัตโนมัติภานุพันธ์ ขวัญสุดศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2052434การพัฒนาเทคนิคแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบเรียลไทม์เพื่อการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25642565ดำเนินการเอง
P2052501ระบบการทดสอบรสชาติประสิทธิภาพสูงด้วยโปรตีนตัวรับรสจากมนุษย์ เพื่อค้นหาสารต้านรสขมจากเห็ดราสายพันธุ์ไทยวัลย์รติ ลิ่มอภิชาตศช.25642566ดำเนินการเอง
P2052613โครงการวิจัย/พัฒนาต่อยอดระบบวินิจฉัยและให้คำแนะนำการสร้างกระบวนการเพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยวิธีการอ้างอิงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ผกายมาต อ่ำสุริยาศอ.25642565ดำเนินการเอง
P2052629โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ Hardware-in-the-loop สำหรับใช้ในการทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าบุรินทร์ เกิดทรัพย์ศอ.25642565ดำเนินการเอง
P2150039Development of novel THz Photoconductive Antenna (PCA)เชีย เจีย ยี่ศอ.25642565ดำเนินการเอง
P2151803การพัฒนาโครงสร้างเซนเซอร์เชิงแสงสำหรับการตรวจจับสารชีวโมเลกุลด้วยหลักการเซอร์เฟสพลาสมอนเชิงพื้นผิวแบบจำกัดอัสมา สาธุการศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2250120การตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงด้วย Data Cube ระยะที่ 2นพดล คีรีเพ็ชรศอ.25652566ดำเนินการเอง
P1451177R57-โครงการศึกษาความต้องการการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขอรับการสนับสนุนของศูนย์วิจัยชีววัสดุประเทศไทยและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนตพร จันทร์วราสุทธิ์ศช.25582558ดำเนินการเอง
P1451225การทดสอบทางคลินิกของระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวแขน WEFRE Rehab System แบบหลายศูนย์ทดสอบวินัย ชนปรมัตถ์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1650553ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบบำบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสำหรับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนสุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนยศช.25592561ดำเนินการเอง
P1450923R56-การพัฒนากระบวนเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ด้วยถังหมักแบบง่ายสมภพ บุญพยุงศช.25572558ดำเนินการเอง
P1550899การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีกลุ่มกรดคีโตในยีนสต์ พิเซีย พาสตอริส วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25582560ดำเนินการเอง
P1450591การศึกษาการใช้พลังงานและบริการของสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าธีระ ภัทราพรนันท์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350030การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเสกสรร พาป้องศว.25572559ดำเนินการเอง
P1451077การเพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวของวัสดุซินเตอร์จากผงเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเรืองเดช ธงศรีศว.25582559ดำเนินการเอง
P1350383การวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ (ปีที่ 4)ชะวะนี ทองพันชั่งศช.25572558ดำเนินการเอง
P1550511LogistMate: ระบบบริหารจัดการลอจิสติกส์และติดตามพฤติกรรมการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุและประหยัดพลังงานด้วย Smartphoneเฉลิมพล สายประเสริฐศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1450021Flagship clean air: การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นในพื้นที่อุตสาหกรรมรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450357Evaluation of fresh feed combination effects on sperm quality of captive male black tiger shrimp broodstockรุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450641โครงการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในสสารด้วยเทคนิคพลาสมาที่สร้างจากแสงรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450643R56-การเพิ่มประสิทธิภาพความทนร้อนของเอนไซม์ผสมจากสายพันธ์รา Aspergillus niger BCC5639สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450792การศึกษาและพัฒนากระบวนการพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยวิธีการพิมพ์พิกเม้นต์มณฑล นาคปฐมศว.25582560ดำเนินการเอง
P1450842ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมสแกนเดียมในอลูมิเนียมเกรด A356 ที่ถูกปรับโครงสร้างด้วยสแกนเดียมอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25582559ดำเนินการเอง
P1451377การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเซ็นเซอร์บนกระดาษโดยใช้เทคนิคการกระเจิงแสงของรามานสุวัสสา บำรุงทรัพย์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1550028ระบบเก็บข้อมูลสำหรับด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศวศิน สินธุภิญโญศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550079Flagship Thai Treasure: การพัฒนาตำรับอิมัลชั่นชนิดเกิดได้เองของน้ำมันเมล็ดชากิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550129R57-การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในสารเหลวย่อยแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes) ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาภรรทนพ กนกรัตนาศช.25582558ดำเนินการเอง
P1551348แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารแบบเวลาจริงโดยใช้สัญญาณอัลตราไวด์แบนด์และเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายซึ่งใช้พลังงานป้ายระบุตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพกมล เขมะรังษีศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551548โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือสำหรับนักเรียนพิการอนันต์ลดา โชติมงคลสก.25592563ดำเนินการเอง
P1551550การศึกษาบทบาทของยีนสมาชิกกลุ่ม BEL-like และ POTH1-like ในกระบวนการชักนำการ พัฒนาการของรากสะสมอาหารมันสำปะหลัง (Phase III/3)ยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25592562ดำเนินการเอง
P1450891The “Community of Practices” Community outreach in Mekong region: Dissemination of new improved Mekong rice varieties to farmers via farmer participatory selection and sustainable farmer seed productionธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25572560ดำเนินการเอง
P1950504NPR: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนรูปเข็ม เพื่อประเมินคุณสมบัติเชิงโครงสร้างต่อเซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังฐานิศร มหัตนิรันดร์กุลศน.25622562ดำเนินการเอง
P1950708การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีไลดาร์และชุดกลไกสำหรับตรวจจับต้นข้าวล้มกิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950713การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการวิเคราะห์ความเสียหายของล้อและเพลารถไฟสยาม แก้วคำไสย์ศว.25622564ดำเนินการเอง
P1950815R62-การออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ของสารยับยั้ง NADKs และโปร-ดรัก ในเชื้อ พลาสโมเดียม ฟาลสิปารัมนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950896NPR: การเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่ไทออลเด็นไดเมอร์สำหรับการบำบัดยาปฏิชีวนะในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพวีรชัย พงษ์กิตติพันธ์ศน.25622563ดำเนินการเอง
P1950916เชื้อราเพื่อควบคุมวัชพืช หญ้าปากควายและตีนตุ๊กแก: การก่อโรคในวัชพืชเป้าหมายและในพืชเศรษฐกิจ กลไกการก่อโรค บทบาทของสารสกัดจากเชื้อรา และการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการทดสอบพิษวิทยาในสัตว์ทดลองอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25622565ดำเนินการเอง
P1950955การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องล้างถาดบรรจุน้ำยางเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องจับตัวน้ำยางสดเกียรติก้อง สุวรรณกิจศว.25622563ดำเนินการเอง
P2050083NPR: กระบวนการผลิตยูเรียปลดปล่อยช้าสำหรับอาหารโคนมภาวิณี พงษ์วันศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050241การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงอนุภาคกักเก็บสารหอมระเหยโดยกระบวนการ supercritical CO2 spray dryingชุติมา อภิบาลธรรมกิจศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050284การปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนแบบของแข็งธัญญา แพรวพิพัฒน์ศล.25632566ดำเนินการเอง
P2050286การพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับหลังคาเมทัลชีททวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ศล.25632563ดำเนินการเอง
P2050291การพัฒนาอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงเปรียว เอี่ยมละมัยศล.25632565ดำเนินการเอง
P2050309การพัฒนากระบวนการขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสในระดับอุตสาหกรรมธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25632565ดำเนินการเอง
P2050327NPR: การพัฒนาระบบการสังเคราะห์แบบไหลต่อเนื่อง สำหรับอนุภาคโลหะขนาดนาโนเมตรรัฐพร แสนเมืองชินศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050332การศึกษาคุณสมบัติของโคพีพอด Apocyclops royi เพื่อเป็นอาหารมีชีวิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: กลไกการสังเคราะห์กรดไขมันในโคพีพอดปิติ อ่ำพายัพศช.25632565ดำเนินการเอง
P2050336การพัฒนาวิธีการประเมินและตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในบริบทของประเทศไทยเสกสรร พาป้องศว.25632566ดำเนินการเอง
P2050341Investigation of food matrix and nanoplastic interaction and determination of toxicityศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25632566ดำเนินการเอง
P2050350โครงร่างแทนกระดูกอ่อนใบหูที่ขึ้นรูปจากการพิมพ์แบบ 3 มิติสำหรับแก้ไขความพิการทางใบหูณัฐพล ไร่สงัดศว.25642565ดำเนินการเอง
P2050427การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระชายดำสายพันธุ์ไทย และความแปรผันของสารองค์ประกอบทางพฤกษเคมีตามพื้นที่ปลูก ภรณ์กนกส์ พงษ์ภมรสก.25632565ดำเนินการเอง
P1451192การดำเนินโครงการการรับจ้างวิจัยต่อเนื่องของ SBBU วราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ศช.25582558ดำเนินการเอง
P1451193การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของ SBBUวราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ศช.25582558ดำเนินการเอง
P1450907การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า กะโหลกศีรษะ และ ขากรรไกร(ส่วนซอฟแวร์)เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณีศอ.25582562ดำเนินการเอง
P1450909การพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กเศรษฐลัทธ์ แปงเครื่องศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450422โครงการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมหน่วยเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง แบบเครือข่าย ที่สามารถขยายได้และราคาถูกศรเทพ วรรณรัตน์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450506การเพาะเลี้ยงเซลล์ระดับปฐมภูมิของเนื้อเยื่อฟอยด์ของกุ้งกุลาดำในจานทดลองขวัญตา แทนสาศช.25572557ดำเนินการเอง
P1450559Monitoring of chicken RNA intergity as a function of extent postmortem duration ยุวเรศ มลิลาศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450472การศึกษาเพื่อพัฒนาฟิล์มพลาสติกลดรังสีความร้อนจาก Near Infrared Radiation สำหรับโรงเรือนอทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450475เครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยกัญญวิมว์ กีรติกรศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450172Flagship Smart soil & Fertilizer_การพัฒนาเครื่องมือและระบบเพื่อตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช (NPK) ในปุ๋ยเคมีและดินพนิดา พรหมพินิจศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450373การศึกษาการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นยางนากับเชื้อเห็ดระโงกและ เห็ดเผาะภายหลังการปลูกเชื้อและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450525การศึกษาความสำคัญของโทลซีลซีต่อความไวต่อสารแอนติโฟเลทแบบยืดหยุ่นของอีโคไลที่มีการแสดงออกของยีนพลาสโมเดียมไฮโดรโฟเลทรีดักเตสไธมิติเลตซินเตสยุวดี ตาลาวนิชศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450071ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของหนอนไหมและเส้นใยนาโน FS3รวิวรรณ มณีรัตนโชติสก.25572560ดำเนินการเอง
P1450224การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยแบบ Multiplex ของโรคกลุ่มไข้เฉียบพลัน: การประเมินสารตั้งต้นสำหรับชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450040การวัด miRNA ในเลือด เพื่อวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (FS5 : Smart Health)เดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572559ดำเนินการเอง
P1750907การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสัญญาณคลาดเคลื่อนในเซนเซอร์แบบ ACMอำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750908การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ระยะที่ 2อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25602563ดำเนินการเอง
P1750924การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโซเดียมซิลิเกตจากวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาในกา รสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ปาจรีย์ ถาวรนิติศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750938การใช้เปปไทด์ออกฤทธิ์จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเป็นสารเสริมอาหารในสัตว์สุกัญญา แซ่เอี๋ยวศช.25612562ดำเนินการเอง
P1750974โครงการสาธิตและการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์พิมพา ลิ้มทองกุลศล.25602562ดำเนินการเอง
P1750989โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือน (บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด)สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1750990โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ (บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด)สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751022R60-การพัฒนาระบบการแสดงออกโปรตีนโดยอาศัยพลาสมิดชนิดจำลองตัวเองได้ในยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolicaสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751123R60-การศึกษาการแสดงออกของยีนทั่วจีโนม ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ด้วยเทคนิค RNA-seqดวงใจ แสงสระคูศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751124การออกแบบหลักการทำงานของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกกรณีหกล้มแบบสวมใส่ศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751125การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการตรวจวัดการเสียเสถียรภาพทางกล (Mechanical Stability Time) ของน้ำยางเอนก ภู่จำนงค์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1751155การออกแบบและพัฒนาต้นแบบโครงสร้างเตียงแบบปรับนั่งได้สิทธา สุขกสิศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751258การบำบัดดินที่มีสารปราบศัตรูพืชโดยใช้ผงนาโนคอมโพสิทไททาเนีย-ซิลิกาโฟโตคะตะลิสต์อังคณา เจริญวรลักษณ์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1751272โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1751290R60-การค้นหาสนิปในยีน insulin-degrading enzyme และความสัมพันธ์กับลักษณะการเติบโตของกุ้งขาว Litopenaeus vannameiพุทธวัน รองเมืองศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751389การศึกษาและพัฒนาสารออกฤทธิ์เพื่อการย้อนวัยเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25602564ดำเนินการเอง
P1850202การสร้างคลังของไวรัสซิก้าเพื่อใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐานและขั้นประยุกต์ฐนียา รอยตระกูลศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850220โครงการพัฒนาเครื่องล้างไตแบบอัตโนมัติเดโช สุรางค์ศรีรัฐสก.25612562ดำเนินการเอง
P1850302การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สำหรับป้องกันโรคนิวคาสเซิล อนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25612564ดำเนินการเอง
P1850303R61-การทดสอบในภาคสนามของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ศช.25612561ดำเนินการเอง
P1850418การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชีวมวลเพื่อใช้ในอุปกรณ์การกักเก็บพลังงานสุมิตรา จรสโรจน์กุลศล.25612563ดำเนินการเอง
P1850485R61-การพัฒนาเครื่องมือการปรับแต่งยีนพร้อมกันหลายชนิดโดยไร้ยีนเครื่องหมายด้วยระบบคริสเปอร์แคสไนน์ สำหรับรา Aspergillus oryzaeชนิกุล ชูตระกูรศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850487R61-การหาลำดับเบสจีโนมของรา Mortierella sp. ที่ผลิตกรดไขมันอะแรคชิโดนิคเตวิช วรปรีดาศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850537R61-การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงราเส้นใย Aspergillus oryzae ด้วยการหมักแบบเหลวสมพจน์ อันติมานนท์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850619การเตรียมฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติล้างทำความสะอาดง่ายดวงพร ศิริกิตติกุลศว.25612564ดำเนินการเอง
P1850620การลดเวลาในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์โบนมอร์โฟเจเนติกชนิดที่สองโดยการแสดงออกในรูปที่ละลายน้ำกตัญชลี ไม้งามศว.25622564ดำเนินการเอง
P1850634การจัดทำเว็บแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในประเทศไทยวนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850193การสร้างเซลล์ระบบประสาทจากเซลล์ต้นกำเนิดเสมือนตัวอ่อนแบบเหนี่ยวนำของสุกร และการศึกษาการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรงในเซลล์ดังกล่าวธนธม ไชยลังการณ์ศช.25612564ดำเนินการเอง
P1851963IBMLC3-การพัฒนาเส้นใยคาร์บอนโดยใช้ลิกนินที่สกัดจากวัสดุชีวมวลเป็นพรีเคอร์เซอร์ด้วยกระบวนการปั่นแบบหลอมเหลว (melt spinning)ดวงเดือน อาจองค์ศว.25622566ดำเนินการเอง
P1852098NPR: การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุนจากลิกนินเพื่อใช้ประโยชน์ในการจับสารมีประจุออกจากน้ำด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพลศน.25622563ดำเนินการเอง
P1852114การสอบทบทวนวิธี interferon gamma release assay (IGRA) ที่ได้พัฒนาสำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคในช้าง ร่วมกับการปรับวิธีให้ง่ายต่อผู้ใช้งานและมีความไวขึ้นวันดี ยินดียั่งยืนศช.25622565ดำเนินการเอง
P1852116การผลิตรีคอมบิแนนต์ E80 ของไวรัสเด็งกี่ ที่ปราศจากสายเปปไตด์ส่วนเกิน จากระบบเซลล์แมลงหวี่ เพื่อใช้เป็นวัคซีนเสริมร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ในลิงแสม ชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950578โครงการพัฒนามือเทียมชนิดควบคุมด้วยสัญญาณกล้ามเนื้อชูศักดิ์ ธนวัฒโนศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1950659โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้า 17-4 PH ที่เสริมความแข็งแรงด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ SLMธฤติ ตันประยูรศว.25622565ดำเนินการเอง
P1950711วิจัยและพัฒนาระบบบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบมีโอโซนต่ำพรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ศอ.25622566ดำเนินการเอง
P1950712ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ เพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบอาชญากรรม จากภาพและข้อมูลอัตลักษณ์เปรมนาถ ดูเบศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1950760หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานแบบ 3 มิติเชิดศักดิ์ กิ่งก้านศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1950778การสร้างต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะประหยัดพลังงานที่ปลูกพืชได้ตลอดปีและพัฒนาระบบควบคุมสำหรับการผลิตผักกาดหอมและมะเขือเทศอัมพร โพธิ์ใยศอ.25632566ดำเนินการเอง
P1950942ลูนาร์: ระบบสร้างแผนที่ 3 มิติ แบบ Real-time ภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี LiDAR + UWB ณัชชา โคตะศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1950976การวิจัยและพัฒนาระบบสุ่มตัวเลขเชิงควอนตัมคณิน อึ้งสกุลสิริศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1950994แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอุปกรณ์ IoT Edge Computingเอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ศอ.25622565ดำเนินการเอง
P2050077การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของไลซินต้านเชื้อสเตรปโตคอคไคก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนมอุบลศรี เลิศสกุลพาณิชศช.25632564ดำเนินการเอง
P2050221การพัฒนาพื้นผิวขยายสัญญาณฟลูออเรสเซนต์แพล็ตฟอร์มโดยวัสดุนาโนพลาสโมนิกส์อะเรย์สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านไบโอเซนเซอร์มติ ห่อประทุมศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050420การศึกษายีสต์ที่ผลิตเอทานอลต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25632563ดำเนินการเอง
P2052410การใช้ไม้โกงกางเทียมซีออสบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านบางเนียง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน (ภายใต้รหัสโครงการ P-20-52239)สมบูรณ์ โอตรวรรณะศว.25642565ดำเนินการเอง
P2052425การศึกษาการกำจัดสารกรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (PFOS) และสารกรดเปอร์ฟลูออโรออกทาโนอิก (PFOA) ในน้ำโดยใช้เทคโนโลยี electro-coagulation และการวิเคราะห์ตัวแปรในการออกแบบการทดลองเสมอแข จงธรรมานุรักษ์ศว.25642565ดำเนินการเอง
P2050459โมดูลวัดแรงเครียดสำหรับหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซลมนตรี ชาติพจน์ศอ.25632563ดำเนินการเอง
P2050466โครงการความร่วมมือในการทดสอบระบบติดตามการจัดเก็บและค้นหาสินค้าด้วยอุปกรณ์ระบุตำแหน่ง เฟสที่ 1กฤษฎา จินดาศอ.25632565ดำเนินการเอง
P2050468การเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณเคมีเชิงคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงชมพูนุช รุ่งนิ่มศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050502การพัฒนาและทดสอบวัคซีนต้นแบบสำหรับโรค COVID-19 อนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25632563ดำเนินการเอง
P2052406การพัฒนายีสต์ทนร้อนสุกล Ogataea สายพันธุ์ของไบโอเทค เพื่อเป็นเซลล์เจ้าบ้านทางเลือกสำหรับการผลิตโปรตีนลูกผสม นิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25642564ดำเนินการเอง
P2052415กระบวนการแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตอนุภาคลิกนินที่มีขนาดระดับนาโนเมตร ถึงขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตรบงกช หะรารักษ์ศว.25642565ดำเนินการเอง
P2052444การออกแบบและศึกษาทางเคมีคอมพิวเตอร์โครงข่ายโลหะอินทรีย์ฐานพอร์ไฟรินสำหรับปฏิกิริยารีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแสงสราวุธ อิ่มเพ็งศน.25642565ดำเนินการเอง
P2052593การพัฒนากระบวนการหมักสำหรับผลิตแบคทีเรียโพรไบโอติกในระดับโรงงานต้นแบบศิวพร วรรณวิไลศช.25642565ดำเนินการเอง
P2052616NPR: ระบบของไหลจุลภาคสำหรับแยกอนุภาคทรงกลมระดับไมโครเมตรโดยใช้ไดอิเล็กโตรโฟเรซีสธนากร เจียมสกุลศน.25642565ดำเนินการเอง
P2052632NPR: การพัฒนาอนุภาคนาโนไลโปโซมบรรจุสาร resveratrol ยับยั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์มะเร็งและเซลล์แวดล้อมมะเร็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งปวีณา ดานะศน.25642565ดำเนินการเอง
P2052634การพัฒนาต้นแบบการนำส่งวัคซีนดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิค Surface electroporationคทา จารุวงศ์รังสีศอ.25642564ดำเนินการเอง
P2150009การศึกษาการใช้เชื้อไวรัส เอ็น พี วี หนอนเจาะฝักถั่ว (Maruca vitrata multi-nucleopolyhedrovirus, MaviMNPV) เพื่อควบคุมหนอนเจาะฝักถั่ว (bean pod borer) ในถั่วเขียวสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ศช.25642566ดำเนินการเอง
P2150077NPR: การสกัด และการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบกะเพรา โดยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25642565ดำเนินการเอง
P2150150การจัดเตรียมสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว (โครงการย่อยที่ 7 House keeping)ศศิธร จินดามรกฎศช.25642565ดำเนินการเอง
P2151849การพัฒนาเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวเพื่อวิเคราะห์เมแทบอไลท์ปฐมภูมิ และวัดปริมาณสารกลุ่มเป้าหมายภรณ์กนกส์ พงษ์ภมรสก.25652566ดำเนินการเอง
P2250083NPR: พัฒนาวิธีการตรวจสอบองค์ประกอบทางชีวโมเลกุลในน้ำนมโคด้วยเทคนิคเซอร์เฟสเอนแฮนรามานสเปกโทรสโกปีชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250125NPR: การผลิตสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรัลที่มีความจำเพาะสูงด้วยการใช้เตาปฏิกรณ์แบบโครมาโทกราฟีโชติธัช สรรพิทักษ์เสรีศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250233NPR: การพัฒนาอนุภาคลิโพโซมติดทองไคโตซานที่แกนกลางมีความหนืดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH เพื่อเสริมการแพร่กระจายของสารออกฤทธิ์ในชั้นผิวหนังสุปรีดา แต้มบุญเลิศชัยศน.25652566ดำเนินการเอง
P1450343การพัฒนาอินดิเคเตอร์เพื่อการแสดงคุณภาพของอาหาร (FS7 : Food Quality)กมลวรรณ ธรรมเจริญศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450395การพัฒนาเครื่องผลิตยางแท่งแบบต่อเนื่องจากน้ำยางสดระดับชุมชน ธงศักดิ์ แก้วประกอบศว.25572558ดำเนินการเอง
P1350429GII-การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการปรับแต่งกระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อผลักดันเอนไซม์ภายในประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรมลิลี่ เอื้อวิไลจิตรศล.25572560ดำเนินการเอง
P1450059FS8: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยีอิศรา สระมาลาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450061Flagship Thai silk :พัฒนาการกักเก็บสารสกัดน้ำกาวไหม (Sericin) ในอนุภาคนาโน และการพัฒนาการขึ้นรูปของน้ำกาวไหมเพื่อเป็นตัวพาหรืออนุภาคที่ใช้สำหรับการนำส่งยาและสารออกฤทธิ์เพื่อนำมาไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุวิมล สุรัสโมศน.25572559ดำเนินการเอง
P1550067Flagship Thai Treasure:การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเปลือกผลชาน้ำมันในรูปของวัสดุดูดซับสัญชัย คูบูรณ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1450638การทดสอบความสามารถของเทคโนโลยีแบบอะเรย์ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชได้ทีละหลายๆ เชื้อในเวลาเดียวกันนิศรา การุณอุทัยศิริศช.25582559ดำเนินการเอง
P1350379ระบบรู้จำตัวเลขจากภาพถ่ายหน้าปัดตัวเลขดิจิตอลที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือสรรพฤทธิ์ มฤคทัตศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350084การออกแบบและพัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตชีวมวลด้วยเทคนิคชีววิทยาระบบพรกมล อุ่นเรือนศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350134การวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการเคลือบสำหรับสิ่งทอนาโนคุณสมบัติพิเศษ FS3วรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350136R56-ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการเปลี่ยนแปลงสารเมตาบอไลด์ของยีสต์ทนร้อน Pichia thermomethanolica เมื่อทำการเพาะเลี้ยงในถังหมักนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350336การศึกษากระบวนการบดย่อยอาหารในช่องปากและการกลืนอาหารโดยเทคนิครีโอ-ไตรโบโลยีชัยวุฒิ กมลพิลาสศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350434R56-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่สีสุก ระยะที่ 2อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1451031การวิเคราะห์รูปแบบการไหลและการสร้างแบบจำลองของลมร้อนภายในตู้อบแห้งศิโรจน์ ศิริทรัพย์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1451081การพัฒนาระบบเพิ่มความสามารถในการเริ่มต้นหมุนของกังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียสขนาด 130 Wattศุภกิจ วรศิลป์ชัยศว.25582560ดำเนินการเอง
P1451181การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1451279โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานวิจัยสู่มาตรฐานสากลอภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451329การศึกษา long-noncoding RNA เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและโมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550367R57-การพัฒนาพลาสมิดสำหรับสร้างไวรัสพีอาร์อาร์เอส นันท์ชญา วรรณเสนศช.25582558ดำเนินการเอง
P1550517การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เสกสรร พาป้องศว.25582559ดำเนินการเอง
P1550617วิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ความต้านทานสูงสำหรับสร้าง Particle Detector sensor CMOS chips การตัดแยก และ การเชื่อมต่อสายสัญญาณ Particle Detector sensor CMOS chips และการสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบช่องของไหลระดับไมครอนจาก CMOS Chipsที่สร้างบนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริสก.25592561ดำเนินการเอง
P1850668R61-การใช้ Zero valent iron เพื่อเพิ่มการผลิตมีเทนในระบบบำบัดไร้อากาศน้ำเสียโรงผลิตน้ำยางข้นพรพรรณ พาณิชย์นำสินศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850669การศึกษาตัวแปรการเชื่อมด้วยแสงเลเซอร์เพื่อประสานอะลูมิเนียมอัลลอยเข้ากับแมกนีเซียมอัลลอยที่ผ่านการทำเกรนละเอียดด้วยกระบวนการหมุนกวนเสียดทานวัลลภ รัตนถาวรศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850702การเตรียมแผ่นเมมเบรนจากแบคทีเรียเซลลูโลส-คอลลาเจนสำหรับการชักนำให้เกิดการฟื้นฟูกระดูกในช่องปากจิตรลดา สารสัสดีกุลศว.25612562ดำเนินการเอง
P1950020การควบคุมสภาพแวดล้อมด้านแสง (light environment) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เพื่อผลิตสารสำคัญของสมุนไพร บัวบก และฟ้าทะลายโจร ภายใต้ระบบ Plant Factoryเกรียงไกร โมสาลียานนท์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950053โครงการขยายผลระบบจัดการการเก็บขยะวสันต์ ภัทรอธิคมสก.25622564ดำเนินการเอง
P1950056การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus และพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส S. litura nucleopolyhedrovirus โดยวิธีการทางอิมมูโนวิทยาชาญณรงค์ ศรีภิบาลศช.25622562ดำเนินการเอง
P1950069การพัฒนากระบวนการเอิบชุ่มโลหะเงินบนถ่านคาร์บอนกัมมันต์ พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทองศน.25622563ดำเนินการเอง
P1950203การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันกลิ่นทุเรียนและศึกษาการซึมผ่านของสารระเหยจากทุเรียนผ่านฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชาริณี วิโนทพรรษ์ศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950271ศึกษาสมบัติกายภาพของชิ้นงาน Ti-6Al-4V ที่ผ่านการขึ้นรูปโดยกระบวนการพิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 3 มิติก่อนและหลังกระบวนการทางความร้อนสุกฤษฏิ์ สงเกื้อศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950304การใช้กรรมวิธีวิศวกรรมย้อนกลับศึกษากระบวนการขึ้นรูปตัวนำคาร์บอนด้วยกระบวนการอบผนึกอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950306อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวและอิทธิพลของ chills ของชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมเกรด A356 และ A319 ต่อความต้านทานการสึกกร่อนใน Slurry และความต้านทานการกัดกร่อนเอกชัย กิติแก้วทวีเสริฐศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950419การหาลำดับจีโนมของกุ้งกุลาดำเพื่ออุตสาหกรรมอาหารกุ้งนิศรา การุณอุทัยศิริศช.25622565ดำเนินการเอง
P1950420การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านเซลล์มะเร็งจากเมล็ดข้าวไทยสิทธิรักษ์ รอยตระกูลศช.25622565ดำเนินการเอง
P1950421NPR: การสร้างต้นแบบแผ่นไมโครนีดเดิลเพื่อการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังไพศาล ขันชัยทิศศน.25622563ดำเนินการเอง
P1950435NPR: การสร้างวัสดุรองรับ freestanding ZnO/Ag heterostructure เพื่อเพิ่มสัญญาณฟลูออเรสเซนต์พิชญา หมื่นศรีศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951660การพัฒนากระบวนการผลิตโมดูลขั้วไฟฟ้าอ้างอิง Ag/AgCl เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ ที่พัฒนาบนฐานเทคโนโลยีอิสเฟตอวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์สก.25632564ดำเนินการเอง
P1951847การสร้างห้องสมุดอ้างอิงลายพิมพ์น้ำหนักเปปไทด์ของจุลินทรีย์ นัฐวุฒิ บุญยืนศช.25632563ดำเนินการเอง
P1951879การพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงกุ้งเชิงรุกบนพื้นฐานความเข้าใจระบบนิเวศน์ของบ่อเลี้ยงและต้นแบบภาคสนามเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคสรวิศ เผ่าทองศุขศช.25632565ดำเนินการเอง
P1951964การพัฒนาสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้กฤศ พิจยเวทินท์ศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2051197NPR: การขึ้นรูปเข็มขนาดไมโครเมตรด้วยวิธีดิจิทัลวิศรุต ปิ่นรอดศน.25632564ดำเนินการเอง
P2052573การจัดการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องติดตามและตรวจแยกเซลล์เพื่อสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และให้บริการด้านโปรตีโอมิกส์และเมตาบอลอมิกส์อัจฉรา แพมณีศช.25642565ดำเนินการเอง
P2052588NPR การรบกวนตัวกั้นระหว่างหลอดเลือดและอัณฑะโดยอนุภาคนาโนบรรจุ Flutamide เพื่อการทำหมันโดยไม่อาศัยการผ่าตัดวิธีใหม่ในสัตว์เพศผู้ปรารถนา ตัญญะปัญญาชนศน.25642565ดำเนินการเอง
P2052669การจัดการครุภัณฑ์สำหรับงานวิจัยทางด้านสารโมเลกุลขนาดเล็กที่พบในพืชสมุนไพร รวมทั้งพืชกลุ่ม Cannabis และ กระท่อมชุติกานต์ บุตรกินรีศช.25642565ดำเนินการเอง
P2150000การปรับโครงสร้างพื้นผิวของโปรตีน E domain III ของไวรัสเด็งกี่เพื่อเป็นแอนติเจนที่ถูกตรวจจับได้ด้วยแอนติบอดี ณ บริเวณจำเพาะนภนต์ นิลจันทร์ศช.25642564ดำเนินการเอง
P2150131การพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test สำหรับตรวจวินิจฉัย เชื้อ Sri Lankan cassava mosaic virus ในมันสำปะหลังอรประไพ คชนันทน์ศช.25642565ดำเนินการเอง
P2150143NPR: การศึกษาประสิทธิภาพของ microneedle เชิงแสงสำหรับกระตุ้นการเกิดเส้นผมในสัตว์ทดลองยศวัต รายณะสุขศน.25642565ดำเนินการเอง
P2151808แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภทอรอินทรา ภู่ประเสริฐสก.25652566ดำเนินการเอง
P2151840โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์สุมนมาศ ทัดพิทักษ์กุลศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2250259NPR: การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียในน้ำนมดิบด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าธิติรัตน์ พุฒนิลศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250325การพัฒนาเซนเซอร์โครงสร้างนาโนพลาสมอนิกสำหรับใช้กับระบบตรวจวัดพลาสมอนิกเชิงควอนตัมเครือวัลย์ วงค์ปัญญาศอ.25652566ดำเนินการเอง
P1650548พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิระดับบรรจุภัณฑ์และระบบตรวจสอบคุณภาพพุทธพล เพ็งพัดสก.25592560ดำเนินการเอง
P1450834การสร้างอนุภาคคล้ายไวรัสเด็งกี่ในไข้ไก่ฟักโดยใช้กลไกของไวรัสไข้หวัดใหญ่อนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450883การพัฒนายาต้านมาลาเรียแอนติโฟเลตต่อเป้าหมายดื้อยาสุมาลี กำจรวงศ์ไพศาลศช.25582563ดำเนินการเอง
P1450014การพัฒนาระบบถ่ายภาพเรืองแสงในช่วงใกล้อินฟาเรดหรืออินฟราเรดสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก (FS5 : Smart Health)สุวัสสา บำรุงทรัพย์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450016FS8: การพัฒนาแคปซูลนาโนพอลิเมอร์สำหรับควบคุมการปลดปล่อยสารไล่ยุงอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350223R56-การศึกษารูปแบบการผลิตโปรตีน Vip3Aa35 และเอนไซม์โปรติเอส ระหว่างการพัฒนาการเจริญเติบโตของ Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ M190นันทิดา สหัชอติเรกลาภศช.25572557ดำเนินการเอง
P1450299การหา correlate of protection ต่อไข้เลือดออก Dengue: การพัฒนาวิธีการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสเด็งกี่ที่มีคุณสมบัติ antibody-dependent-cell cytotoxicity (ADCC) ฐนียา รอยตระกูลศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350037การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ของราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ในแมลงเจ้าบ้านโดย imaging mass spectrometryอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350137การหาโปรตีนตัวรับสำหรับโปรตีนฆ่าแมลง (Vip3A) ที่ผลิตในช่วงก่อนการสร้างสปอร์ของ Bacillus thuringiensis จากหนอนกระทู้หอม Spodoptera exiguaบุญเฮียง พรมดอนกอยศช.25562560ดำเนินการเอง
P1350438นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 1: ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ปรับสมดุลบรรยากาศ (Equilibrium Modified Atmosphere (EMA-3)) ที่สามารถเก็บรักษาผักสดเพื่อการขายปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ตวิชชุดา เดาด์ศว.25572560ดำเนินการเอง
P1450499การสร้างระบบการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนเป้าหมายและผลิตโปรตีนออกนอกเซลล์แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum เพลินพิศ ลักษณะนิลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451083R57-การค้นหาและใช้ประโยชน์ endogenous signal peptides จากยีสต์ Ogataea thermomethanolica BCC16875 ที่ทนความร้อนและใช้เมธานอลได้กฤตพงศ์ แซ่ตั๊งศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451182การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโนอุรชา รักษ์ตานนท์ชัยสก.25582559ดำเนินการเอง
P1550372การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่ง่ายและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อเพิ่มความสามารถของยีสต์ในการผลิตสารที่ต้องการวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550470R57-การพัฒนา Taqman real-time PCR assay สำหรับค้นหาสนิปที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตในจีน Calponin1 ของกุ้งขาว Litopenaeus vannameiศิริธร จานพูมศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550473การศึกษาเชื้อก่อโรคและอาการของโรคที่มีความสัมพันธ์กับกุ้งตายด่วน เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมกุ้งตายด่วนในประเทศไทยกัลยาณ์ แดงติ๊บศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550520โครงการออกแบบพัฒนาชุดกะเทาะข้าวเปลือกขนาด 500 กก.ข้าวเปลือก / ชม.สำหรับเครื่องสีข้าวชุมชนดุสิต ตั้งพิสิฐโยธินศว.25582559ดำเนินการเอง
P1551006โครงการทดลองตลาดระบบ SocialQuestชัชวาล สังคีตตระการศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1551205R58-ระบบแบคทีเรียทดแทนเพื่อการทดลองยาคู่ผสมไพริเมธามีน และซัลฟาดอกซิน ณัฐิดา สุวรรณกิตติศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650013การสังเคราะห์ฟิล์มบางแข็ง TiAlCrN/TiAlN/Cr ด้วยกระบวนการโค-สปัตเตอร์ริ่งบนชิ้นงานวัสดุแม่พิมพ์วิทวัช วงศ์พิศาลศว.25592561ดำเนินการเอง
P1451386การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายโดยใช้อนุภาคนาโนที่มีสองคุณสมบัติวีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1450949การผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหมในถังหมักไว ประทุมผายศช.25572560ดำเนินการเอง
P1450848การศึกษาสมบัติรีโอโลยีของโดฟลาวข้าวเจ้าเพื่อกระบวนการอัดรีดเส้นบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวเจ้านิสภา ศีตะปันย์ศว.25582561ดำเนินการเอง
P1450850การพัฒนาคาร์บอนที่สังเคราะห์จากแหล่งชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุขั้วอิเล็กโตรดสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและตัวเก็บประจุยิ่งยวด พิมพา ลิ้มทองกุลศล.25582560ดำเนินการเอง
P1450717เซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ชั้นดินดานด้วยสัญญาณอัลตราไวด์แบนด์ เฟส 2กมล เขมะรังษีศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1450900การผลิต Virus-like particles (VLP) ของไวรัสเด็งกี่ ด้วยระบบเซลล์แมลงหวี่ เพื่อใช้ในการพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออก ชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450766การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (ปีที่ 2)ธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25582558ดำเนินการเอง
P1551103การพัฒนาระบบในการค้นหาความหลากหลายของโมเลกุลอาร์เอ็นเอโดยใช้ข้อมูลร่วมกันจากเครื่องหาลำดับเบสรุ่นที่สองและสามจิตติมา พิริยะพงศาศช.25582562ดำเนินการเอง
P1551210ระบบตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการพลังงานโอภาส ตรีทวีศักดิ์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650014การพัฒนาตัวดูดซับในกระบวนการกำจัดซัลเฟอร์แบบไม่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5บุญญาวัณย์ อยู่สุขศล.25592561ดำเนินการเอง
P1650193R58-การวิเคราะห์หา microRNAs ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารังไข่ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)สิรินาถ เตชาศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650234โครงการปรับปรุงเสียงของมอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแสงกล้า เครือวัลย์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1450954การใช้เถ้าหนักลิกไนต์เป็นวัตถุดิบในการเตรียมเซรามิกสโตนแวร์อุณหภูมิต่ำจรัสพร มงคลขจิตศว.25582560ดำเนินการเอง
P1450852การพัฒนากระบวนการเตรียมบิลเลตโดยแรงทางกลสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ศว.25582559ดำเนินการเอง
P1550042การออกแบบพัฒนาและขยายขนาดกระบวนการผลิตเอทานอลจากสารชีวมวลที่ความเข้มข้นสูงโดยใช้ แบบจำลองทางจลศาสตร์ของกระบวนการย่อยเป็นนํ้าตาลและการหมักพร้อมกันพรกมล อุ่นเรือนศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450652R56-โครงการศึกษาความต้องการการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขอรับการสนับสนุนของศูนย์วิจัยชีววัสดุประเทศไทยและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนตพร จันทร์วราสุทธิ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450654VC_18การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยระดับภาคสนาม_แพร่(ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี)พัชรี กุลปวีณสก.25572558ดำเนินการเอง
P1450570R56-โครงสร้างประชากรและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อวิบริโอพาราฮีโมลิติคัสและวิบรีโอฮาร์วีอาย สายพันธุ์ก่อโรคและไม่ก่อโรคโดยการใช้ Multilocus Sequence Typing เสจ ไชยเพ็ชรศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450761การศึกษาวิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสน้ำทะเลในอ่าวไทยศิโรจน์ ศิริทรัพย์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1450613R56-การศึกษาข้อมูลจีโนมของรา Aspergillus oryzae สายพันธุ์ที่สะสมลิปิดสูงกอบกุล เหล่าเท้งศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450479การสำรวจหาโปรตีน Vip3 ในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่คัดแยกในไทยเพื่อการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชสุมาริน ซุนสง่าศช.25572557ดำเนินการเอง
P1450802Distribution and genetic deversity of begomoviruses infecting tomato, pepper and cucurbits in Thailand แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริศช.25582560ดำเนินการเอง
P1450804โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2555-2559)วันทนีย์ พันธชาติสก.25572562ดำเนินการเอง
P1450261พัฒนาวิธีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโนในเครื่องสำอาง FS6: Nano-Marks รวิวรรณ มณีรัตนโชติสก.25572559ดำเนินการเอง
P1450602การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) ในโรงเรือนจีรภา ปัญญาศิริศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450518การพัฒนาวิธีการทดสอบการทำงานของเอนไซม์ ไดไฮโดรเทอโรเอท ซินเทส ด้วยเทคนิคการแยกสารในสภาวะของเหลวด้วยเครื่องแยกสารประสิทธิภาพสูงยิ่งยวด (ยูเอชพีเอลซี)สุพรรณี ทวีชัยศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450361การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาปริมาณ การกระจายและการใช้ ชีวมวลอ้อยและมันสาปะหลังในประเทศไทยอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450177R56-การตรวจสอบศักยภาพการเป็นเชื้อโปรไบโอติกส์ของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Lactobacillus spp. เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450043โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน ตามมาตรฐานสากลธนาวดี ลี้จากภัยศว.25572560ดำเนินการเอง
P1450045การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบฟิล์มบางโลหะและออกไซด์ของโลหะที่เตรียมโดยเทคนิคสปัตเตอร์ริ่ง เพ็ญนภา มุทิตามงคลศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450170พัฒนาระบบฝึกฝนฟื้นฟูระดับพุทธิปัญญาสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1750910R60-การพัฒนาวิธีการตรวจวัดค่ากิจกรรมของเอ็นไซม์อาร์จินีน ดีอิมิเนส ของเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส โดยใช้เทคโนโลยี liquid chromatography- high resolution mass spectrometry (LC-HRMS/MS)สุรศักดิ์ เจียมทรัพย์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750937การพัฒนาเฉดสีในกระบวนการพิมพ์พิกเม้นต์ด้วยสีธรรมชาติจากครั่งและเปลือกผลชาน้ำมันบุปผา สมบูรณ์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750987โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ (บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด) สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751085การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ในการควบคุมเชื้อก่อโรคในกุ้งรุ่งกานต์ สืบสิงห์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751087การศึกษาผลกระทบของน้ำมันเครื่องที่ปนเปื้อนและเสื่อมสภาพต่อการเกิดฟิล์มของ ZDDP ด้วยกระบวนการ artificial ageing กับผลิตภัณฑ์สันดาปของเอทานอลชินะ เพ็ญชาติศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751135R60-การพัฒนาสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 เพื่อการผลิต ไฟโคไซยานินปาริชาติ ชุมทองศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751251การออกแบบและพัฒนาไฮโดรไซโคลนที่เหมาะสมต่อหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อลดการสูญเสียแป้งไปกับน้ำเสีย (ระยะที่ 2)วรินธร สงคศิริศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751330การพัฒนาชุดตรวจไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะเบาหวาน (SugarAL)เดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25602565ดำเนินการเอง
P1751396การผลิตไวรัส Tilapia lake virus (TiLV) จากเซลล์ไลน์ปลาแสงจันทร์ เสนาปินศช.25602561ดำเนินการเอง
P1850241NPR: การจำแนกสายพันธุ์ข้าวผ่านการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายประสาทเทียมอิทธิ ฉัตรนันทเวชศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850255NPR : การสร้างอุปกรณ์ท่อนำของไหลจุลภาคเพื่อใช้สร้างหยดของสารขนาดเล็กธนากร เจียมสกุลศน.25612561ดำเนินการเอง
P1850314NPR : การเตรียมซับสเตรทที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นผิวระดับนาโนเมตรจากแผ่นบลูเรย์อรุณศรี งามอรุณโชติศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850323การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลง Isaria fumosorosea BCC20180 ในการเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบในระดับโรงเรือนสุกฤตยา วีระนนท์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P2051214ระบบการจัดการสถานการณ์ในระดับชุมชนต่อสภาวะฉุกเฉินกับโรคติดเชื้อ Covid-19 กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์สก.25632566ดำเนินการเอง
P2051215การศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศบริการในพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลน: กรณีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ จังหวัด จันทบุรีจิตติ มังคละศิริศว.25642566ดำเนินการเอง
P2051263NPR: การพัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวกปรับแรงดันไพศาล ขันชัยทิศศน.25632565ดำเนินการเอง
P2051313การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ชุดกลไกแบบอัตโนมัติสำหรับปรับความกว้างช่องรับฟ่อนข้าวและความเร็วลำเลียงของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวกฤตธี จินดาวงศ์ศว.25632564ดำเนินการเอง
P2051379การศึกษาชีพลักษณ์และการเก็บอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชายเลนของไทยในสภาพปลอดเชื้อปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ศช.25632565ดำเนินการเอง
P2051429การพัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน.นงนุช พูลสวัสดิ์ศว.25632566ดำเนินการเอง
P2051432การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจจับวัตถุซุกซ่อนตามร่างกายด้วยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2051533การพัฒนาระบบปรับชุดหัวเกี่ยวแบบอัตโนมัติของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวกิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ศว.25642567ดำเนินการเอง
P2051583การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจ (ปีที่ 3) อรประไพ คชนันทน์ศช.25642565ดำเนินการเอง
P2051633การศึกษาวิเคราะห์ชุดข้อมูลเซนเซอร์ขยายสัญญาณรามานของเอ็กโซโซมสำหรับการคัดกรองมะเร็งพิทักษ์ เอี่ยมชัยศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2051700การพัฒนาวิธีที่รวดเร็วในการสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์ที่จำเพาะต่อเชื้อที่ได้รับ โดยใช้โรคโควิด 19 เป็นต้นแบบฐนียา รอยตระกูลศช.25632564ดำเนินการเอง
P2150759การพัฒนากรรมวิธีสกัดแคโรทีนอยด์และฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) ด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดแบบสกัดต่อเนื่องธงชัย กูบโคกกรวดศน.25642566ดำเนินการเอง
P2150842การปรับปรุงกระบวนการสกัดและการทำบริสุทธิ์ไขอ้อยเพื่อผลิตสารโพลิโคซานอลจากกากหม้อกรองในระดับต้นแบบโรงงานกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25642565ดำเนินการเอง
P2151123การหาค่าแก้ไขความเบี่ยงเบนประทับเวลาสำหรับโหนดเดคาเวฟอัลตร้าไวด์แบนด์ธานี ดีมีชัยศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2250658การผลิตปลากัดสีเดี่ยวและสีผสมสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ศิราวุธ กลิ่นบุหงาศช.25652566ดำเนินการเอง
P2250776การพัฒนาวัสดุจากเซลลูโลสสำหรับการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์ศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250826NPR การพัฒนาระบบนำส่งนาโนกักเก็บสารสกัดขมิ้นชันและกระชายดำเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์พันธุ์เพศชายที่มีความเครียดออกซิเดชั่นปรารถนา ตัญญะปัญญาชนศน.25662567ดำเนินการเอง
P1450188FS9: การพัฒนาไส้กรองน้ำและเครื่องกรองน้ำแบบพกพาด้วยนาโนเทคโนโลยีวรายุทธ สะโจมแสงศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450190Future Energy Flagship (FS1) : การวิจัยพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานทางเลือกและเชื้อเพลิงชีวภาพชั้นสูงด้วยการเร่งปฏิกิริยานาโนขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450615นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 3: อินดิเคเตอร์สำหรับตรวจวัดระดับความสุกของผลไม้วิชชุดา เดาด์ศว.25582561ดำเนินการเอง
P1450616การวัด miRNA ในเลือด เพื่อวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (FS5: Smart Health (Platform))เดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572557ดำเนินการเอง
P1450465การศึกษาบทบาทของยีนสมาชิกกลุ่ม BEL-like และ POTH1-like ในกระบวนการชักนำการพัฒนาการของรากสะสมอาหารมันสำปะหลัง (Phase III/2)ยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25582558ดำเนินการเอง
P1450801การเตรียมวัสดุซ่อมเสริมกระดูกจากพอลิแลคไทด์ที่มีสาร BMPสิริพร โตนดแก้วศว.25582560ดำเนินการเอง
P1450330การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิดศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450333R56-การพัฒนาเทคนิคการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์ระดับทั่วทั้งจีโนมและการจีโนไทป์อย่างรวดเร็ววิรัลดา ภูตะคามศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450516การออกแบบและพัฒนาระบบนาโนเทอรานอสติกสำหรับตรวจติดตามและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า: ระยะที่ 1 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ศว.25572559ดำเนินการเอง
P1450382โครงการพัฒนาเปปไทด์สังเคราะห์สำหรับตรวจจับรอยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นด้วยภาพในร่างกายสิ่งมีชีวิตศุภนิจ พรธีระภัทรศอ.25582558ดำเนินการเอง
P1450064Flagship thai silk : การวิจัยและพัฒนาแผ่นแปะลดฝ้าจากเส้นใยนาโนบรรจุสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติวรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450065ระบบนำส่งเพื่อการวินิจฉัยพร้อมรักษาสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก (FS5 : smart health)ณัฎฐิกา แสงกฤชศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450046การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีชนิดไร้สารตะกั่วสำหรับบัดกรีชิ้นงานเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25572558ดำเนินการเอง
P1750948R60-การคัดเลือกสายพันธุ์ราแมลงที่มีศักยภาพในการผลิตสารคอร์ไดซิปินเจนนิเฟอร์ เหลืองสอาดศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750949การตรวจหาสารเฮกซะโบรโมไซโคลโดเดคเคนและโพลิโบรโมฟีนิลอีเทอร์ในวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคนิคแก็สโครมาโตกราฟฟี-แมสสเปกโตรเมทรีศุภชัย ทรงงามศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750965โครงการ การสร้างฐานข้อมูล DNA barcode sequence ของพืชสมุนไพรไทยสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751015การค้นหาทางพันธุกรรมเชิงลึกบนจีโนมของไวรัสเด็งกี่ด้วยการดัดแปลงวิธีการตัดสาย DNA ด้วย Cas9 D10A และการเพิ่มจำนวนแบบ rolling circleบรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751080การเพิ่มคุณค่าของกากมันสำปะหลังสำหรับใช้เป็นอาหารโค โดยการหมักด้วยกลุ่มจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมนที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวน (ระยะที่ 1)ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ศช.25612563ดำเนินการเอง
P1751113การศึกษาสภาวะการขึ้นรูปด้วย SLM สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ศศิธร ศรีสวัสดิ์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751147การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคแอนแทรกโนส ในพริกระดับโรงเรือน วนิชา วิชัยศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751333การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเครื่องเดนตีสแกนวลิตะ นาคบัวแก้วศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1850242การผลิตผงทองแดงด้วยวิธีพ่นด้วยไนโตรเจน และ ก๊าซผสมความดันสูงรุ่งทิพย์ กระต่ายทองศว.25612561ดำเนินการเอง
P1850326โครงการต้นแบบเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตยางพาราทิพย์จักร ณ ลำปางศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850327การสร้างแบบจำลองโครงสร้างจุลภาควัสดุพรุนฐานเซรามิกส์สำหรับการใช้งานฉนวนความร้อนสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25622565ดำเนินการเอง
P1850360การสังเคราะห์ผงสีสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ Fe2O3 / TiO2 แบบแกน-เปลือกโดยวิธี เจล-โซล/โซล-เจล กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850442การสร้างเครื่องมือเพื่อหาตัวชี้บ่งทางพันธุกรรมเพื่อตรวจเชื้อก่อโรคในสุกรวรางคณา สงสังข์ทองศช.25622563ดำเนินการเอง
P1850460R61-การค้นหาสนิปในยีน ProhibitinและHemocyanin และความสัมพันธ์กับลักษณะการเติบโตของกุ้งขาว Litopenaeus vannameiศิริธร จานพูมศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850479โครงสร้างสังคมราที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังเขตน้ำตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกสาทินี ซื่อตรงศช.25612563ดำเนินการเอง
P1850494โครงการพัฒนาระบบช่วยการเรียนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้อรอินทรา ภู่ประเสริฐสก.25622566ดำเนินการเอง
P1850627การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ADP-glucose pyrophosphorylase และยีนต้นแบบของโปรตีนควบคุมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเครือข่ายควบคุม การแสดงออกของยีนในมันสำปะหลังที่ได้จากวิธีการทางชีวสารสนเทศ (ภายใต้โครงการ P-17-51609)สุพัชรี เนตรพันธุ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850629การสร้างผิว SLIPS สำหรับป้องกันการยึดเกาะของสารสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25612564ดำเนินการเอง
P1850645การพัฒนาวัสดุคาร์บอนรูพรุนสำหรับการกักเก็บก๊าซมีเทนสมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคลศล.25622564ดำเนินการเอง
P1850646การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นงนุช พูลสวัสดิ์ศว.25612564ดำเนินการเอง
P1850679การเพิ่มความสามารถในการเผาผนึกของเหล็กกล้าผสมโครเมียม โมลิบดินัม ทีผ่านการบดเชิงกลด้วยกระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุภาณุ เวทยนุกูลศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850695การศึกษารูปแบบของตะขอลวดรูดรูปตัวแอลในฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดฐานอะคลิริกที่เหมาะสมและพฤติกรรมความล้าที่เกิดขึ้นด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ยศกร ประทุมวัลย์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1852865R61-การพัฒนาเทคนิคแลมป์ร่วมกับตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนุภาคทองคำนาโนเพื่อการตรวจหาเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP ในกุ้งณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1950012การรับรู้สิ่งเร้าเชิงกลและการกำหนดชะตาชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิดจากกระจกตาข้าว ต้นสมบูรณ์ศช.25622564ดำเนินการเอง
P1950028การพัฒนาสูตรดอกยางสำหรับยางล้อยานยนต์ไฟฟ้าประเภทนั่งส่วนบุคคล: การปรับปรุงสมบัติการนำไฟฟ้าภุชงค์ ทับทองศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950031NPR: เทคนิคการวัดวิเคราะห์ด้วยสัญญาณเซอร์แบบการส่งถ่ายประจุโดยใช้อิเล็กตรอนร้อนจากชั้นรองรับกิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุลศน.25622563ดำเนินการเอง
P1950263การศึกษาผลของสภาวะการกัดกร่อนในสารละลาย NaCl 3.5% ต่อความล้าในอะลูมิเนียม 6061สมภพ เพชรคล้ายศว.25622563ดำเนินการเอง
P1951671การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับรูปร่างของแนวเชื่อมในกระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุด้วยลวด ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สกฤษฎา ท่าพระเจริญศว.25632564ดำเนินการเอง
P1850414NPR,การใช้เครื่องลดขนาดแรงดันสูง (Microfluidizer?) ร่วมกับของเหลวไอออนิกในการดัดแปรโครงสร้างเพื่อลดขนาดและเพิ่มการละลายของเบต้ากลูแคนอิศรา สระมาลาศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850450การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวังเชียงใหม่ประกายธรรม สุขสถิตย์ศว.25612564ดำเนินการเอง
P1850489การพัฒนาและทดสอบวัคซีนสำหรับโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคไข้หวัดสุกรนันท์ชญา วรรณเสนศช.25612566ดำเนินการเอง
P1850655R61-การใช้ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชวนิชา วิชัยศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850666การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์การหล่อต่อโครงสร้างจุลภาคอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ศว.25622564ดำเนินการเอง
P1852833การพัฒนาระบบการปรับแต่งพันธุกรรม (Genome editing) ในพิทูเนียเพื่อการสร้างเทคโนโลยีฐานในการทดสอบหน้าที่ยีนเป้าหมายในพืชยี่โถ ทัพภะทัตศช.25622564ดำเนินการเอง
P1950000การศึกษาความแตกต่างในระบบภูมิคุ้มกันของยุงลายบ้านต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกและซิก้าณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25622565ดำเนินการเอง
P1950076การพัฒนากระบวนการผลิตไลโคปีนจากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในระดับห้องปฏิบัติการกนกกาญจน์ คชรินทร์ศช.25622565ดำเนินการเอง
P1950210Big Rock 1 โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาต้นแบบบนบอร์ด KidBright แบบเสมือนจริงวินัย ชนปรมัตถ์ศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1950290การประยุกต์ใช้เทคนิค electrochemical frequency modulation ร่วมกับขั้วไฟฟ้าแบบคู่เพื่อติดตามการกัดกร่อนอำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ศว.25622563ดำเนินการเอง
P1951648 การพัฒนาห้องควบคุมบรรยากาศของกระบวนการ SLM ในรูปแบบท่อสำหรับงานวิจัยพื้นฐานวิทวัช วงศ์พิศาลศว.25622563ดำเนินการเอง
P1951659การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชผ่านการปรับเนื้อสัมผัสโปรตีนถั่วเขียวให้เป็นเส้นใยด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงนิสภา ศีตะปันย์ศว.25632565ดำเนินการเอง
P1951707R62-การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์สารแคนนาบินอยด์และปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในเฮมพ์พันธุ์ไทยเมื่อเพาะเลี้ยงในระบบปิดมาลินี สุขแสงพนมรุ้งศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951709ความหลากหลายของจุลินทรีย์จากหินในพื้นที่อุทยานธรณีโลกยูเนสโกสตูลสาทินี ซื่อตรงศช.25632564ดำเนินการเอง
P1951773R62-การศึกษาความเป็นพิษและการกระตุ้นสารก่อภูมิแพ้ของไบโอจีนิกเอมีนที่พบในแหนมใน ระดับเซลล์เพาะเลี้ยงกนิษฐา จันทรสาขาศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951775การพัฒนาเครื่องปิ้งย่างกึ่งอัตโนมัติอัมพร โพธิ์ใยศอ.25632564ดำเนินการเอง
P1951807การพัฒนาอาหารเสริมกรดไขมันสายยาวไม่อิ่มตัวสูงจากไขมันจากจุลินทรีย์สำหรับลูกกุ้งทะเลวัยอ่อนวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25632565ดำเนินการเอง
P1951839การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพในธนาคารทรัพยากรชีวภาพ แห่งชาติศิษเฎศ ทองสิมาศช.25632563ดำเนินการเอง
P1951848R62 - แบบแผนสารเคมีของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและลดปริมาณน้ำตาลในเลือดอัจฉรา แพมณีศช.25622564ดำเนินการเอง
P1951703การศึกษาโครงสร้างและสมบัติอลูมินาพรุนด้วยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งกฤชแก้ว สมตนศว.25632565ดำเนินการเอง
P1951788การทดสอบระบบบริหารจัดการการผลิตพืชด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการประเมินต้นทุนการผลิตผัก 4 ชนิด ในโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)เกรียงไกร โมสาลียานนท์ศช.25632564ดำเนินการเอง
P1951852การพัฒนาศักยภาพวิธีการเก็บอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรโดยวิธี Cryopreservationศรีเมฆ ชาวโพงพางสก.25632563ดำเนินการเอง
P1951853การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นสำหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์ถั่วของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติปราโมทย์ ไตรบุญศช.25632563ดำเนินการเอง
P1952004พัฒนาฐานข้อมูลภาระงานสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐศอ.25632565ดำเนินการเอง
P2051306NPR: สารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต้านไวรัสชนิดมีเปลือกชั้นนอกหุ้มกมลวรรณ ธรรมเจริญศน.25632564ดำเนินการเอง
P2051423ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจิตติ มังคละศิริศว.25632566ดำเนินการเอง
P2051638ถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลผลิตของพืชจุรีรัตน์ ประสารศว.25632565ดำเนินการเอง
P2150900NPR: การพัฒนาเทคโนโลยีนาโนพอร์เพื่อการวิเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25642566ดำเนินการเอง
P2150931การเตรียมพอลิเมอร์ไมโครสเฟียร์ที่กักเก็บสารสำคัญเพื่อใช้ในการนำส่งอย่างจำเพาะบนผิวหนังโดยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์ลัพธ์พร วยาจุตศน.25642566ดำเนินการเอง
P2150932พัฒนาต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูล Stream ด้วยวิธีการให้เหตุผลเชิงตรรกะแบบปรับขนาดได้เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2150948ฐานข้อมูลจีโนไทป์ของเชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศวันอภินันต์ นาแวศช.25652565ดำเนินการเอง
P2150966การศึกษาความเป็นพิษจากแสงแดดของสารสกัดดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) ในแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวหนังแบบสามมิติและทางคลินิกศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25642566ดำเนินการเอง
P2151051การพัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวกปรับแรงดัน เฟสที่ 2 การผลิตเพื่อรองรับวิกฤติโควิด 2019ไพศาล ขันชัยทิศศน.25642565ดำเนินการเอง
P2151065NPR: โปรมแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ XANESสุรัฐ ธีรพิทยานนท์ศน.25642565ดำเนินการเอง
P2151099โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มชุดควบคุมต้นทุนต่ำ สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติอุดม โกมินทร์ศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2250533การพัฒนาอนุภาคนาโนสารสกัดกระชายดำเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านไขมันมัตถกา คงขาวศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250650การสำรวจเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปบีดื้อยาปฏิชีวนะเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมสำหรับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพันธุกรรมสุกัญญา ยงเกียรติตระกูลศช.25652566ดำเนินการเอง
P2250732NPR: โครงการการศึกษาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดใบขลู่และการทดสอบการระคายเคืองในผลิตภัณฑ์วลีวัลย์ ผ่องสุภาศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250749การพัฒนาฟูรานพลาสติไซเซอร์จากกรดฟูรานไดคาร์บอกซีลิกและแอลกอฮอล์ C8ปองกานต์ จักรธรานนท์ศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250784การสังเคราะห์อนุภาคนาโนลิกนินแบบเคมีสีเขียวเป็นสารเติมแต่งชีวภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกวรรณวิทู วรรณโมลีศน.25652566ดำเนินการเอง
P1450241การเพิ่มคุณสมบัติทนความร้อนและทนด่างของเอนไซม์ไซลาเนสจากลำไส้ปลวกโดยการศึกษาโครงสร้างผลึกและวิศวกรรมโปรตีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450874การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า กะโหลกศีรษะ และขากรรไกร (ส่วนฮาร์ดแวร์) กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีปศว.25582562ดำเนินการเอง
P1450875การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีความพิการหรือผิดปกติบนใบหน้า กะโหลกศีรษะและขากรรไกรกฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีปศว.25582562ดำเนินการเอง
P1550112VC-23: สารสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกผลชาน้ำมัน (FS NANO Textile)จิตาภา สำราญจิตต์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1550547พัฒนาระบบต้นแบบเชิงพาณิชย์สำหรับเพาะเลี้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องปวีณา ตปนียวรวงศ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550647การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์แบบพัตตี้ที่มีรูพรุนแบบเชื่อมต่อเพื่อการซ่อมแซมกระดูกรวิภัทร มณีโชติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550665โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนวสันต์ ภัทรอธิคมสก.25582560ดำเนินการเอง
P1550631การพัฒนาโฟมคอมพาวด์จากพลาสติกชีวภาพและถ่านกัมมันต์สำหรับการใช้งานเพื่อยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรและป้องกันแรงกระแทก (โครงการระยะที่ 1)ดรุณี อัศวเสถียรศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550495การพัฒนาสารต้านไวรัสไข้หวัดนกจากเทคโนโลยีไวรัลเวคเตอร์ที่สามารถแสดงออกนิวคลีโอโปรตีนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดบีพีร์ จารุอำพรพรรณศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550681R57-การเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ในกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมและแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านโพรไบโอติกนิภา โชคสัจจะวาทีศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550528การพัฒนาวัสดุกระดูกปลูกถ่ายไฮดรอกซีอะพาไทต์-คอลลาเจนสำหรับงานทันตกรรม นฤภร มนต์มธุรพจน์ศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550231R57-การแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอกไดสเตอรอยด์ (E74,E75,และ broad complex) ระหว่างการเจริญพันธุ์ของกุ้งกุลาดำสิรินาถ เตชาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550278โครงการต้นแบบชุดตรวจน้ำตาล(กลูโคส)จากลมหายใจ โดยใช้สารระเหยอินทรีย์เป็นสารเอกลักษณ์ในการตรวจ(โครงการต่อเนื่องระยะที่ 2)สรวง สมานหมู่ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550578การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนและเซลล์กระดูกบนวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (ระยะที่ 2)วนิดา จันทร์วิกูลศว.25592562ดำเนินการเอง
P1550144พัฒนาระบบแพล็ตฟอร์มบริการความรู้สำหรับการเปลี่ยนเว็บไซต์สู่รูปแบบใหม่ ระยะที่ 3มารุต บูรณรัชศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1451241โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ (บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด)สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25582559ดำเนินการเอง
P1451394การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานเม็ดรูพรุนจากของเสียเป็นวัสดุปลูกในการปลูกแตงโมไร้เมล็ดแบบไม่ใช้ดินอุมาพร เสนวิรัชศว.25582558ดำเนินการเอง
P1550582การสังเคราะห์สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านชีวภาพรัฐพล เฉลิมโรจน์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1951850การจัดเก็บตัวอย่างพรรณพืชจำพวกเถาวัลย์ ไม้พื้นล่าง พืชอิงอาศัยในแปลงวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อนุตตรา ณ ถลางศช.25632563ดำเนินการเอง
P1951864ระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนันทพร รติสุนทรศอ.25632566ดำเนินการเอง
P1951891ฐานข้อมูลจีโนทป์ของเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลแตงสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25632564ดำเนินการเอง
P1952034การพัฒนาสูตรสารชีวภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสปอร์เชื้อรา Purpureocillium lilacinum TBRC 10638 สุมาลี สุโพธิณะศช.25632566ดำเนินการเอง
P1952107การพัฒนาแพลตฟอร์มตรวจเช็คแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้แล้วเพื่อการนำกลับไปใช้อย่างเหมาะสม : โซลาร์ชัวร์อมรรัตน์ ลิ้มมณีศล.25632564ดำเนินการเอง
P1952125การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิจัยและพัฒนาระบบแนะนำอาหารเด็กเล็กแบบรายบุคคลพิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาดศอ.25632564ดำเนินการเอง
P1952134การปรับแต่งพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยสารชีวโมเลกุลเพื่อควบคุมการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาครวีวรรณ ถิรมนัสศน.25632565ดำเนินการเอง
P2051200การพัฒนาแบบจำลองสำหรับประเมินระดับพลังงานและสถานภาพแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดเล็กอุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติศล.25632566ดำเนินการเอง
P2051218ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของเรือนกระจกตามการเติบโตของพืชอุดม ลิ่วลมไพศาลศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2051268NPR: การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลการปนเปื้อนมลสารสำหรับการพัฒนานาโนเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำวีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25632564ดำเนินการเอง
P2051291การทดสอบสมบัติป้องกันการเกาะของแบคทีเรียบนชั้นฟิล์ม FleXARsนิธิ อัตถิสก.25632565ดำเนินการเอง
P2051359การพัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอนุภาคกักเก็บสารสกัดพืชสมุนไพรวิยงค์ กังวานศุภมงคลศน.25632566ดำเนินการเอง
P2051618การศึกษาแบบจำลองระบบตรวจวัดไมโครอาร์เอนเอจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยเทคนิคการเปลี่ยนสีของอนุภาคนาโนทองอภิชัย จอมเผือกศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2051668การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนเด็งกี่ซีโรทัยป์ 4 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ร่วมกับอนุภาคคล้ายไวรัสในลิงแสม ชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25642565ดำเนินการเอง
P2150737การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารไกลโคลิพิดจากเชื้อ Dacryopinax spathularia (BCC36663)ฐาปนี พฤกษตระกูลศช.25642565ดำเนินการเอง
P2150855NPR: การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนอัลบูมินในตัวอย่างปัสสาวะเพื่อพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ภาวะโรคไตเรื้อรังวิรียา เชาว์จิรพันธุ์ศน.25642565ดำเนินการเอง
P1350068R56-การเก็บรวบรวมและการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเบื้องต้นจากพื้นที่ปลูกอ้อยวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350218Development of a novel, marker recycling DNA tool,for genome modification of the potential new yeast host for protein expression, Pichia thermomethanolica BCC16875:application in enhanced gene targeting and auxothroph constructionศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรีศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350325การศึกษาสมบัติของจีโอโพลีเมอร์ที่เตรียมจากดินแดงอนุชา วรรณก้อนศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350368การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หมักที่มีกรดอะแรคซิโดนิค สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ำกอบกุล เหล่าเท้งศช.25572557ดำเนินการเอง
P2250836เทคโนโลยีพื้นผิวอัจฉริยะหลักสำหรับการสื่อสาร การระบุตำแหน่ง และเซนเซอร์ ยุค 5G และยุคถัดไป (KIST-5GB) ปรมินทร์ แสงวงษ์งามศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2250836เทคโนโลยีพื้นผิวอัจฉริยะหลักสำหรับการสื่อสาร การระบุตำแหน่ง และเซนเซอร์ ยุค 5G และยุคถัดไป (KIST-5GB) ปรมินทร์ แสงวงษ์งามศอ.25652566ดำเนินการเอง
P1350020R56-การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวดุริยะ จันทสิงห์ศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350321การศึกษาการปรับเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารแบบกึ่งแข็งจากเนื้อวัวและเนื้อหมู โดยการควบคุมโครงสร้างด้วยตัวปรับโครงสร้างอาหารจากสตาร์ชดัดแปรอศิรา เฟื่องฟูชาติศว.25572561ดำเนินการเอง
P1350323การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนที่มีสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิต่ำ โดยใช้ซิลิคอนเจอร์เมนเนียมเป็นชั้นดูดกลืนแสง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กกอบศักดิ์ ศรีประภาศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350324การศึกษาการเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่งวนิดา จันทร์วิกูลศว.25572560ดำเนินการเอง
P1450049การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานกับอัตราการถ่ายเทความร้อนของวัสดุรับแรงเสียดทานรุ่งทิพย์ กระต่ายทองศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450430ความหลากหลายของประชากรแบคทีเรียและการตรวจหาเชื้อวิบริโอก่อโรค AHPND ในระบบทางเดินอาหารของลูกกุ้งขาวระยะโพสต์ลาร์วาจากโรงเพาะฟักในประเทศไทยเสจ ไชยเพ็ชรศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450483การพัฒนาวิธีการทดสอบพรีคลินิคด้านเภสัชจลนศาสตร์สำหรับการศึกษาและคัดเลือกสารที่มีศักยภาพเป็นยาทวีชัย วรัตม์ธัญญ์ศช.25572560ดำเนินการเอง
P1450581การสร้างระบบทดสอบกระบวนการผลิตโปรตีนของเชื้อไวรัสเด็งกี่เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับค้นหายาต้านการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ ศันสนีย น้อยสคราญศช.25572558ดำเนินการเอง
P1451117R56-โครงสร้างประชากรและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อวิบริโอพาราฮีโมลิติคัสและวิบรีโอฮาร์วีอาย สายพันธุ์ก่อโรคและไม่ก่อโรคโดยการใช้ Multilocus Sequence Typing เสจ ไชยเพ็ชรศช.25582558ดำเนินการเอง
P1550503ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาอาเซียนแบบแพลตฟอร์มร่วมชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิงสก.25582560ดำเนินการเอง
P1550790R57-การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพผลิตน้ำส้มหมักจากเนื้อมังคุด ยุทธนา กิ่งชาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550889ระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพากิตติพงษ์ ตันติสันติสมศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550990การพัฒนาวิธีการวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนมาตรฐานของวัสดุรุดหน้าชัญชณา ธนชยานนท์ศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550991การสำรวจและเก็บรวบรวมราดินจากแหล่งอาศัยที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อจัดทำสถานภาพความหลากหลายของราในประเทศไทยวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1550588การศึกษาเพื่อพัฒนาฟิลม์พลาสติกให้มีสมบัติการกรองแสงยูวี การสะท้อนรังสีความร้อนอินฟราเรดแบบใกล้ และการกระจายแสงที่ดีในฟิล์มเดียว เพื่อใช้สำหรับโรงเรือนอทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550589โครงการวิจัยและการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรบนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดเอ็นประสิทธิภาพสูง (เฟส 2)ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ศล.25592562ดำเนินการเอง
P1451092การสร้างสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนที่มีประสิทธิภาพในการผลิต Acetyl-Coa ในปริมาณสูงกนกกาญจน์ คชรินทร์ศช.25582560ดำเนินการเอง
P1651623R59-กระบวนการผลิตเอนไซม์ไฟเตสในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการประเมินศักยภาพการผลิตเอนไซม์เพื่อการค้าสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651657ผงแห้งของเอนไซม์แมนนาเนสที่กักเก็บในสารห่อหุ้มเพื่อเพิ่มความคงตัวภายในสภาวะความร้อน 100 องศาเซลเซียสชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651707จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเฝ้าระวังผู้สูงอายุในบ้านด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งอดิสร เตือนตรานนท์สก.25602561ดำเนินการเอง
P1651793R59-การคัดกรองเห็ดราที่กินได้และกลุ่มไวท์รอทที่มีศักยภาพในการสร้างลิกโนไลติกเอนไซม์เพื่อยกระดับ จัดเป็นแคตตาล็อกของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยนัฐวุฒิ บุญยืนศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651841 การพัฒนาอาหารที่ปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่ายและกลืนง่ายสำหรับผู้สูงอายุนิสภา ศีตะปันย์ศว.25602563ดำเนินการเอง
P1651842การค้นหาอาร์เอ็นเอจากซีรั่มเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้โรคมะเร็งปากมดลูกธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651857การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอาหารกุ้ง กัลยาณ์ แดงติ๊บศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651859วัสดุเฉพาะบุคคลเพื่อการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีวนิดา จันทร์วิกูลศว.25602564ดำเนินการเอง
P1651873การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ในประเทศไทยสุกัญญา ยงเกียรติตระกูลศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651891การศึกษาการเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิคอะตอมมิกเลเยอร์เดโพซิชันธิติกร บุญคุ้มศน.25602561ดำเนินการเอง
P1652040การแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้ไฮโดรไซโคลนร่วมกับการตกตะกอนทางเคมี วิยงค์ กังวานศุภมงคลศน.25602561ดำเนินการเอง
P1751507การสร้างชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามานต้นทุนต่ำ ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่อง Laser Markingศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1751526การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและระบบขึ้นรูปเส้นใยนาโน จากพอลิเมอร์ วัสดุนาโนและนาโนคอมพอสิท เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งทอนาโนสมบัติพิเศษวรล อินทะสันตาศน.25612565ดำเนินการเอง
P1751541การพัฒนาเทคนิค Real-time LAMP เพื่อการตรวจวัดระดับ mRNA ของยีน IP-10 เครื่องหมายชีวภาพของโรคไตอักเสบลูปัสในปัสสาวะด้วยเครื่องวัดความขุ่นแบบ real-time ขนาดพกพาวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751675ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ กมลวรรณ ธรรมเจริญศน.25612566ดำเนินการเอง
P1751793ISS2-การพัฒนาเทคโนโลยี photonic array biosensor และ ISFET-based sensors เพื่อการตรวจวัดสารพิษจากเชื้อรารัฐพล เฉลิมโรจน์ศช.25602564ดำเนินการเอง
P1751809ISS4-การพัฒนาเทคโนโลยี photonic array biosensor และ ISFET-based sensors เพื่อการตรวจวัดสารพิษจากเชื้อรารัฐพล เฉลิมโรจน์ศช.25602564ดำเนินการเอง
P1751858R60-MALDI-TOF MS biotyping เพื่อจำแนกคุณลักษณะของยีสต์และแบคทีเรีย (type strains) ที่มีศักยภาพทางอาหารและเกษตรกรรมด้วย MALDI-TOF Mass spectrometryปิยนันท์ หาญพิชาญชัยศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751877ระบบเทคโนโลยีฐานเพื่อบูรณาการข้อมูลโอมิกส์สำหรับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชในประเทศไทย: ข้าวเป็นต้นแบบ ศิษเฎศ ทองสิมาศช.25602563ดำเนินการเอง
P1450050การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน (FS5 : Smart Health)เดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450293R56-การศึกษาผลของยาต้านมาลาเรียต่อขบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง และ เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลสุรพงษ์ ขุนแผ้วศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450386การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450486การนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรว่านสาวหลงและ ว่านเพชรหึงจากพื้นที่โครงการพระราชดำริเขาหินซ้อนสกาว ประทีปจินดาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450627การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมีอนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450629การทดสอบเทคนิคการควบคุม transcription และการใช้ Cas9-sgRNA ในการสร้าง inducible stable cells สำหรับการผลิตและการตัดต่อทางพันธุกรรมของ flavivirus บรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450772การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราทะเลธริดาพร บัวเจริญศช.25572560ดำเนินการเอง
P1550301การประเมินศักยภาพของยีนสมาชิกกลุ่ม FT/TFL1 และ EXOในการกระตุ้นผลผลิตรากสะสมอาหารมันสำปะหลังยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550458R57-การศึกษาการแยก enantiomer ของยาลดความดัน amlodipine โดยใช้เอนไซม์ ชะวะนี ทองพันชั่งศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550551การออกแบบแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงบนพื้นฐานข้อมูลกายวิภาคกลุ่มตัวอย่างคนไทย ระยะที่ 1 แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาประเสริฐ เฉลิมการนนท์ศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550649ศึกษานอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดจุรีรัตน์ ประสารศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550894การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติชุลีกร โชติสุวรรณศน.25582559ดำเนินการเอง
P1551235R58-การใช้เทคโนโลยี CRISPR/Cas9 เพื่อสร้างเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิปารัมปรับแต่งพันธุกรรมที่มียีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสกลายพันธุ์สำหรับการศึกษากลไกการดื้อยาด้านโฟเลตปาริชาต พรหมณะศช.25592559ดำเนินการเอง
P1550633โครงการออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในตู้เย็นตู้แช่สินค้าสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550485การวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสมสังเคราะห์สำหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษวรล อินทะสันตาศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550767การออกแบบและพัฒนาเครื่องอ่านชุดตรวจไมโครอะเรย์อาโมทย์ สมบูรณ์แก้วศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1550542การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของฟิล์มบางของโลหะออกไซด์เพ็ญนภา มุทิตามงคลศว.25592560ดำเนินการเอง
P1451354การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสนิปในยีนตัวแทนลักษณะการเจริญเติบโตสำหรับกุ้งกุลาดำที่ทำการปรับปรุงพันธุ์บวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550637R58-การค้นหาและโคลนยีนสร้างเอนไซม์โปรตีเอสชอลเกลือจากน้ำปลาเพลินพิศ ลักษณะนิลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550638การควบคุมของทรานสคิปชั่น แฟคเตอร์ Hac1 ในกระบวนการ unfolded protein response ของยีสต์Ogataea thermomethanolicaนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550720เครื่องสแกนสามมิติแบบมือถือปณิธิ ศิรอักษรศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550771การวิจัยและพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กสำหรับตรวจติดตามสภาวะในการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูกสันติ รัตนวารินทร์สก.25592561ดำเนินการเอง
P1550838FS10 การสกัดซาโปนินจากกากเมล็ดชาน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์อุดม อัศวาภิรมย์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1550989โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือนอกสถานที่ชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550287การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบยูบีเอฟซีในการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้กรกช สมบัติมั่นคงศล.25582559ดำเนินการเอง
P1451350R57-การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ เพื่อจัดเตรียมระบบสำรองไฟและท่อแก๊สสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451235พัฒนาระบบให้บริการข้อแนะนำการขับขี่อย่างปลอดภัยถนัด เหลืองนฤทัยศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550003อีสเฟตเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนเตรทและแอมโมเนียมในดิน วรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูลสก.25582559ดำเนินการเอง
P1451286โครงการพัฒนาชุดเลนส์เพื่อสร้างกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาอัชฌา กอบวิทยาศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1651667การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคูมารินที่ต่อกับอนุพันธ์ของกรดซินนามิก เพื่อยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยการกระตุ้นด้วยแสงคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651765LBG;การพัฒนาอิเล็กโทรไลต์แบบเจลโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสำหรับขั้วไฟฟ้าชุลีกร โชติสุวรรณศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651798ระบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ รุ่นที่ 3ดุษฎี ตรีอำนรรคศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651832การศึกษาและประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติสำหรับงานทางการเกษตรสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ศว.25602564ดำเนินการเอง
P1651866การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการข้อมูลเมต้าจีโนมวุฒิชัย เหมือนทองศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651884การศึกษาโครงผลึกของอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน และการศึกษาปัจจัยในการปรับปรุงคุณภาพของฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์ที่มีอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน เป็นสารกึ่งตัวนำสมบุญ สหสิทธิวัฒน์สก.25612563ดำเนินการเอง
P1651885การพัฒนาอนุภาคโลหะฟอสเฟตปลดปล่อยช้าสำหรับการประยุกต์ด้านการเกษตรวิยงค์ กังวานศุภมงคลศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651898การผลิตเส้นลวดเงินในระดับนาโนเมตรโดยอิเล็กโทรไลต์แบบของแข็งของซิลเวอร์ซัลไฟด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเทคนิคทิปเอ็นฮานซ์รามานสเปกโทรสโกปีฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุลศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651899LBG: การศึกษาผลของการสะสมของตะกั่วที่ส่งผลต่อโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของกระดูกด้วย analytical electron microscopeสุวิมล บุญรังสิมันตุ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651900ผลของอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกต่อพัฒนาการของตัวอ่อนของปลาม้าลายวิทยา พิมทองศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651933การศึกษาความสัมพันธ์บนพื้นผิวระหว่างโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์กับพอลิเมอร์ในเมมเบรนเนื้อผสมชลิตา รัตนเทวะเนตรศน.25602561ดำเนินการเอง
P1751894ระบบติดตามสัญญาณชีพทางไกลสำหรับผู้ป่วยในรถพยาบาลกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์สก.25612562ดำเนินการเอง
P1850770ISS6_การผลิตสังเคราะห์เส้นกราฟีนเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าที่มีความเฉพาะเจาะจงและว่องไวสูงสำหรับการตรวจวัดสารสื่อประสาทโดพามีนอภิชัย จอมเผือกศอ.25622566ดำเนินการเอง
P1850836การสร้างบ่อกักเก็บน้ำโดยใช้แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ำ กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ศว.25622563ดำเนินการเอง
P1850919การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอะลูมิเนียม ซิลิคอน ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Selective Laser Melting (SLM) อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850935โครงการกำกับความหมายให้กับคลังข้อมูลทางวัฒนธรรมกฤษณ์ โกสวัสดิ์ศอ.25612564ดำเนินการเอง
P1851004โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 4นพดล คีรีเพ็ชรศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1851005R61-การใช้งานเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากระบบ biofloc ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสียไนโตรเจนและการลดปริมาณเชื้อ Vibrio ในการเลี้ยงกุ้งขาว เสจ ไชยเพ็ชรศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851120การประเมินศักยภาพการผลิตเอนไซม์ไฟเตสในระดับอุตสาหกรรม สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951067การพัฒนาความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลจีโนมด้วยเทคนิค linked-readsดวงใจ แสงสระคูศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951150NPR_การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอิเล็กโทรครอมมิกแบบฟิล์มชุลีกร โชติสุวรรณศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951214การขึ้นรูปแคลเซียมฟอสเฟตที่สลายตัวได้จากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติแบบผงวัสดุร่วมกับการเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิต่ำจินตมัย สุวรรณประทีปศว.25632566ดำเนินการเอง
P1951231NPR: การศึกษาผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับใช้เจือปนในอาหาร (E171) ในแบบจำลองเนื้อเยื่อลำไส้สามมิติรัตน์จิกา วงศ์วนากุลศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951366สัณฐานวิทยาและการรวบรวมพรรณไม้ในนิเวศหินปูนทางภาคเหนือเพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ในคลังทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยปราโมทย์ ไตรบุญศช.25632563ดำเนินการเอง
P1951461การวิเคราะห์ภาพคุณลักษณะบุคคลด้วยการเรียนรู้เชิงลึกศีตภา วัชราภินชัยศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1951495การพัฒนากระบวนการสร้างเซ็นเซอร์ก๊าซด้วยเทคนิคซิลิคอนไมโครแฟบริเคชั่นจักรพงศ์ ศุภเดชสก.25622564ดำเนินการเอง
P1951512การออกแบบสร้างเครื่องทดสอบความล้าแบบแรงดึงและกดชนิดความถี่ต่ำรุ่งทิพย์ กระต่ายทองศว.25622564ดำเนินการเอง
P1951546NPR:การขึ้นรูปฟิล์มปรับสีอัตโนมัติสำหรับกระจกอัจฉริยะชุติมา วาณิชวัฒนเดชาศน.25632564ดำเนินการเอง
P1951578การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจจับการเสียสภาพของน้ำยางข้น (MST) อัตโนมัติเอนก ภู่จำนงค์ศว.25632565ดำเนินการเอง
P2050631การวิเคราะห์ฮอตสปอตโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเสกสรร พาป้องศว.25632566ดำเนินการเอง
P2050647Z-Face Rigging : การขยับใบหน้า 3 มิติ ตามใบหน้าผู้ใช้งาน แบบเรียลไทม์ ด้วยกล้องเวปแคมจันทร์จิรา สินทนะโยธินศอ.25632565ดำเนินการเอง
P2050678การใช้ระบบ CRISRP-Cas13 เพื่อการตรวจคัดกรอง COVID-19บรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25632563ดำเนินการเอง
P1451356นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 4.1: บรรจุภัณฑ์ฟิล์มปิดหน้าถาดสำหรับผลิตผลสดตัดแต่งวิชชุดา เดาด์ศว.25582561ดำเนินการเอง
P1451240R57-การสำรวจและรวบรวมความหลากชนิดของราแมลงและราย่อยสลายไม้บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550583การกระจายและการรอดชีวิตของต้นอ่อน ณ แปลงวิจัยมอสิงโต: การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดลองภาคสนามWarren Brockelmanสก.25592560ดำเนินการเอง
P1651647R59_การศึกษาแนวทางการจัดการความร้อนในบริเวณที่พักอาศัยกิตตินันท์ อันนานนท์ศว.25602560ดำเนินการเอง
P1651695การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคนาโนสำหรับบำบัดตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายณัฏฐพร พิมพะศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651720การพัฒนาเยื่อกรองซับน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุช่วยปลูกพืชไร้ดินพนิดา พรหมพินิจศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651722ผลผลิตมวลชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กที่แยกได้จากแหล่งน้ำเค็มปวีณา ตปนียวรวงศ์ศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651852การพัฒนาเครื่องมือทดสอบและกระบวนการทดสอบเพื่อสอบทวนแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการทดสอบชิ้นส่วนรถโดยสารเมื่อเกิดการพลิกคว่ำสุธี โอฬารฤทธินันท์ศว.25602563ดำเนินการเอง
P1651856โครงการนำร่องระบบออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนพศิน อิศรเสนา ณ อยุธยาศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1651877การสืบหาและวิเคราะห์หน้าที่ของยีนสำคัญที่ควบคุมคุณลักษณะต่างๆของรากสะสมอาหารในมันสำปะหลังจากการประมวลคลังข้อมูลด้านจีโนไทป์และฟีโนไทป์ยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25602564ดำเนินการเอง
P1651881การวิจัยและพัฒนายางล้อไม่ใช้ลมแบบกระทะล้อยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ (ไลท์วีล)ไพโรจน์ จิตรธรรมศว.25602564ดำเนินการเอง
P1651904การสร้างแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวหนังเพื่อใช้ในการทดสอบทางพิษวิทยาภาณินี เชษฐ์ประยูรสก.25602561ดำเนินการเอง
P1651922ผลความเป็นพิษของซิลเวอร์นาโนพาทิเคิลต่อแบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนเปรียบเทียบกับสภาวะมีออกซิเจนจิตรลดา กวีธีระวัฒน์ รอยด์สก.25602561ดำเนินการเอง
P1651938การเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติก: ศึกษาชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาชุลีพร ลวดทองศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651961การพัฒนาคุณสมบัติในทิศทางความหนาของอีพ็อกซีเรซิน-เส้นใยคาร์บอนที่ถักทอเป็นผืนลามิเนตคอมโพสิตโดยคาร์บอนนาโนทิวบ์และกราฟีนนาโนเพลทเลทที่มีหมู่ฟังก์ชันบนผิวหน้า ดรุณี อัศวเสถียรศว.25612562ดำเนินการเอง
P1651981การนำส่งสารเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสด้วยพาหะนาโนเพื่อใช้สำหรับการทำหมันแบบไม่ทำศัลยกรรมในสัตว์เพศผู้ธีรพงศ์ ยะทาศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652022การพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายผิวหนังเพื่อประโยชน์ทางเวชสำอาง สกาว ประทีปจินดาศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652031การวิจัยอนุภาคนาโนผงรูปแบบรับประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652056การตรึงเซลล์แบคทีเรียเพื่อใช้ในทางการเกษตรจามร เชวงกิจวณิชศน.25602561ดำเนินการเอง
P1751519โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 3กัลยา อุดมวิทิตศอ.25602562ดำเนินการเอง
P2050679โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคปราศจากแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลและสเปรย์อุดม อัศวาภิรมย์ศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050712การพัฒนาระบบนำส่งนาโนเพื่อนำส่งวัคซีนนิวคลีอิกแอซิดต้านโรคโควิด-19ณัฎฐิกา แสงกฤชศน.25632565ดำเนินการเอง
P2050729การพัฒนาเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่สร้างจากเทคนิคคู่โคดอนที่ลดอัตราการสร้างโปรตีนสุทธิพันธุ์ สังข์สุวรรณศช.25632564ดำเนินการเอง
P2050732การสร้างโปรตีนรีคอมบิแนนต์ NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดตัวพาโพลีฮิสทีดีน (6xHistidine) ในระบบเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการสร้างโปรตีน NS1 กลายพันธุ์โดยการแทนที่กรดอะมิโนบางตำแหน่งด้วย alanine เพื่อใช้ในการศึกษาแผนที่ epitope (epitope mapping) ของแอนติบอดี้ที่จำเพาะต่อโปรตีน NS1ร่มฉัตร ไกรว่องศช.25632564ดำเนินการเอง
P2050879การพัฒนาข้อกำหนดปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟโฆษิต วงค์ปิ่นแก้วศว.25642564ดำเนินการเอง
P2051062การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของรางรถไฟสยาม แก้วคำไสย์ศว.25632565ดำเนินการเอง
P2051132การทดสอบ PASS Pro-version ตามมาตรฐาน IEC 62304 & IEC 60601-1 Cl.14อภิชย์ เหมาคมศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2051164การพัฒนาต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลภาพด้วยเทคนิคการเก็บในดีเอ็นเอศิษเฎศ ทองสิมาศช.25632564ดำเนินการเอง
P2150460การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะระบบการเลี้ยงปลาแบบน้ำไหลเวียนอัจฉริยะยศกร ประทุมวัลย์ศว.25642566ดำเนินการเอง
P2150510ความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบประหยัดและรู้ผลทันทีศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมสก.25642565ดำเนินการเอง
P2150528การพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านข้อมูลเกษตรกรรมของประเทศไทย นพดล คีรีเพ็ชรศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2150546การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของวัคซีนไข้เลือดออกผสมชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่ฉีดซ้ำด้วยโปรตีนส่วนเปลือกหุ้มในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ในลิงแสมชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25652566ดำเนินการเอง
P2150627NPR: การพัฒนาวิธีทดสอบความเป็นพิษต่อแสงแดดของวัสดุนาโนชนิกานต์ กุลยะณีศน.25642566ดำเนินการเอง
P2150628NPR: การพัฒนาแบบจำลองเนื้อเยื่อตับบนชิปโดยใช้เทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคกรณ์พิมล กุลทองศน.25642566ดำเนินการเอง
P1551384ระบบคลังอัจฉริยะละออ โควาวิสารัชศอ.25592559ดำเนินการเอง
P1551433การตรวจพิสูจน์หมึกปากกาบนเอกสารด้วยชิปขยายสัญญาณรามานนพดล นันทวงศ์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650087สารเมตาโบไลท์ในราบิวเวอเรียสายพันธุ์ BCC2660 ที่ผลิตจากเอนไซม์สังเคราะห์โพลีคีไทด์ PKS15 (clade III) และ PKS14 (clade IIb) ที่จำเพาะต่อราแมลงและบทบาทของสารทั้งสองต่อการก่อโรคในแมลงอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650339R59-การปรับวิธีการตรวจวัดด้วยวิธีแก็สโครมาโตกราฟี แทนเด็มแมสสเปคโตรเมตรีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารไฟโตฮอร์โมน และสารตั้งต้นของไฟโตฮอร์โมนหลายตัวในคราวเดียว อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนาศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650506กลไกความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650573R59-การศึกษากลศาสตร์ระดับนาโนของแบคทีรีโอฟาจเบื้องต้น สู่การควบคุมแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum โดยชีววิธีอุดม แซ่อึ่งศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651935การพัฒนาอนุภาคนาโนของสารสกัดใบหมี่เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมมัตถกา คงขาวศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651982Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรีจันทร์จิรา สินทนะโยธินศอ.25602563ดำเนินการเอง
P1652034การพัฒนาไลซินของเชื้อแบคทีรีโอฟาจก์เพื่อใช้เป็นสารชีวควบคุมชนิดใหม่อุบลศรี เลิศสกุลพาณิชศช.25612562ดำเนินการเอง
P1652050การศึกษาความคงทนของแบคเทรีโอฟาจและปฏิสัมพันธ์กับเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวอุดม แซ่อึ่งศช.25602562ดำเนินการเอง
P1652083การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเมลานิน และอนุพันธ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสารในธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบวรายุทธ สะโจมแสงศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652084LBG: การปลูกโครงสร้างนาโนของไททาเนียมไดออกไซด์แบบผลึกเดี่ยวที่มีรูพรุนสูงลงบนซับสเตรทตัวนำโดยตรง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวกับการเร่งปฏิกริยาด้วยแสงธีระ บุตรบุรีศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652085LBG: การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยี: การสังเคราะห์วัสดุอ้างอิงมาตรฐานอรรณพ คล้ำชื่นศน.25602560ดำเนินการเอง
P1751434การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทางเลือกเพื่อการกักเก็บสารป้องกัน/กรองรังสียูวีดวงพร พลพานิชศน.25602564ดำเนินการเอง
P1751599การพัฒนาวิธีการตรวจสนิปที่สัมพันธ์กับการเติบโตในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei แบบ High throughput ด้วยเทคนิค MassARRAY บวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751634การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในพื้นที่ประสบอุทกภัยวรล อินทะสันตาศน.25602561ดำเนินการเอง
P1751698ผลิตภัณฑ์มุ่งเป้า - เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จามร เชวงกิจวณิชศน.25612565ดำเนินการเอง
P1850830โครงการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าและทดสอบทางคลินิกในระดับนำร่องสำหรับเครื่องล้างไตแบบอัตโนมัติเดโช สุรางค์ศรีรัฐสก.25622563ดำเนินการเอง
P1850911การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานการสึกกร่อนและความต้านทานการกัดกร่อนของอลูมิเนียมเกรด A356, เกรด A319 และผิวเคลือบ HVOFใน Slurryเฉลิมชัย สุคนเขตร์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850928การพัฒนาแบบจำลองลำไส้เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ยา สมุนไพร และอื่นๆศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25612564ดำเนินการเอง
P1850944โครงการปรับปรุงระบบแปลภาษาเพื่อการนำไปใช้งานเทพชัย ทรัพย์นิธิศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1850945โครงการต่อยอดคลังพื้นฐานทางภาษาปรัชญา บุญขวัญศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1850962โครงการปรับปรุงมาตรฐานให้กับระบบคลังข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมวัชชิรา บูรณสิงห์ศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1850996R61-การแสดงออกและการศึกษาลักษณะสมบัติของ subtilisin-like protease ในยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica TBRC656นิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851196R61-การเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยนิเวศวิทยาทางด้าน functional traits อนุตตรา ณ ถลางศช.25612561ดำเนินการเอง
P1951124วัสดุโครงร่างแบบไบเฟสิค (สองชั้น) ที่มีรูพรุนที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Digital Light Processing (DLP) สำหรับการซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อที่เสียหายปวีณา อุปนันต์ศว.25632566ดำเนินการเอง
P1951191แพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอัจฉริยะเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญศอ.25622566ดำเนินการเอง
P2050485การพัฒนาระบบการจัดการและติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 นิดา ชาติวัฒนศิริศอ.25632566ดำเนินการเอง
P2050526การศึกษาวิธีการประเมินปริมาณขยะอาหารในระดับครัวเรือนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีเสกสรร พาป้องศว.25632564ดำเนินการเอง
P2050576การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นของฟาวิพิราเวียและอนุพันธ์นิวคลีโอไทด์นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25632563ดำเนินการเอง
P2052315การพัฒนาและผลิตผงวัสดุนาโนกราฟีนออกไซด์ด้วยระบบคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25642565ดำเนินการเอง
P2052583พอลิเมอร์นำไฟฟ้าสำหรับการพิมพ์สามมิติ: การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมและวิเคราะห์สมบัติวัสดุศศิธร ศรีสวัสดิ์ศว.25642565ดำเนินการเอง
P2052615NPR: การพัฒนาเซนเซอร์ฟิวชัน สำหรับเก็บข้อมูลทุเรียนสุพล มนะเกษตรธารศน.25642565ดำเนินการเอง
P2150002NPR: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินและทองด้วยพอลิเมอร์ในปฏิกิริยาขั้นตอนเดียววรายุทธ สะโจมแสงศน.25642565ดำเนินการเอง
P2150069การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์สายพันธุ์พืชโดยใช้ SNP-based DNA fingerprintวิรัลดา ภูตะคามศช.25642565ดำเนินการเอง
P2150126การพัฒนาแบคทีเรียโกสต์จากเฟจโฮลินโดยใช้แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม สายพันธุ์ TBRC2-4 เป็นต้นแบบปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์ศช.25642565ดำเนินการเอง
P2250089NPR: การสังเคราะห์ไขมันที่เกิดเป็นไอออนได้ สำหรับใช้เป็นองค์ประกอบในระบบนำส่งวัคซีนโควิด-19 ประเภทเอ็ม-อาร์เอ็นเอกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250106เทคโนโลยีการตรวจวัดแบบไกด์โหมดเรโซแนนซ์สำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายและแก๊สสกุลกานต์ บุญเรืองศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2250241การพัฒนากระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับเก็บรักษาแบคทีริโอฟาจที่ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearumดวงพร เครสปี้ศน.25652566ดำเนินการเอง
P1650549การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่ง่ายและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อเพิ่มความสามารถของยีสต์ในการผลิตสารที่ต้องการวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650551การศึกษาการใช้ Aurantiochytrium limacinum BCC52274 เป็นอาหารเสริมในลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และการตรวจวัดคุณภาพและความสมบูรณ์ของลูกกุ้งวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25592560ดำเนินการเอง
P1450396Study of a photosynthetic phosphorus removal system using a genetic modified filamentous cyanobacteriumสุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนยศช.25572560ดำเนินการเอง
P1550900การพัฒนาการใช้ระบบ CRISPR-Cas9 ในการปรับแต่งยีนของเชื้อรา Aspergillus oryzae ชนิกุล ชูตระกูรศช.25592560ดำเนินการเอง
P1350426ระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัตว์น้ำเสกสรรค์ ศาสตร์สถิตศอ.25572560ดำเนินการเอง
P1350428การวิจัยและพัฒนาสิ่งทอนาโนคุณสมบัติพิเศษจากสีธรรมชาติ FS3วรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450019Flagship Clean air: การปรับปรุงโครงสร้างผงถ่านกัมมันต์เพื่อกำจัดโลหะหนัก: การจำลองเชิงโมเลกุล สุภาวดี นาเมืองรักษ์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450201อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางแบบไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1951341การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค Real-time LAMP เพื่อการตรวจวัดระดับ mRNA ของยีน IP-10 เครื่องหมายชีวภาพของโรคไตอักเสบลูปัสในปัสสาวะวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25632564ดำเนินการเอง
P1951360อุปกรณ์ทำความสะอาดหัววัดออกซิเจนละลายอัตโนมัติสมหมาย โชครุ่งศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1951376การนำเข้าและทดลองเลี้ยงแมลง Adoxophyes honmai และ Homona magnamina เพื่อการทดลองผลิต Granulosis virus ควบคุมหนอน ม้วนใบในประเทศไทยสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ศช.25622564ดำเนินการเอง
P1951390การพัฒนากระบวนการผลิตยางมาสเตอร์แบตช์แบบต่อเนื่องสิทธิกร ลาภาพงศ์ศว.25632566ดำเนินการเอง
P1951452โพลีเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นและมีขนาดใหญ่ที่มีลวดลายจุลภาคแบบทนทาน เพื่อป้องกันการเกาะของพื้นผิวสำหรับใช้งานในสภาวะทะเลและ ทางการแพทย์นิธิ อัตถิสก.25622564ดำเนินการเอง
P1951535R62-การพัฒนาระบบแบคทีเรียทดแทนเพื่อการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลไดไฮโดรเทอรีน ไพโรฟอสโฟไคเนสของเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัมณัฐิดา สุวรรณกิตติศช.25622563ดำเนินการเอง
P2050639โครงการนำร่องการวิจัยและพัฒนาระบบบล็อกเชนเพื่อซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคสุพร พงษ์นุ่มกุลศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050656การคัดเลือกไบโอโพลิเมอร์ที่มีศักยภาพเชิงเวชสำอางจากจุลินทรีย์ในประเทศไทยไว ประทุมผายศช.25642566ดำเนินการเอง
P2050705NPR: โครงการพัฒนาเซลล์กำเนิดพลังงานแบบไทรโบอิเล็กทริกสำหรับเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซนเซอร์ชนิดไร้สายชูเกียรติ ตันศราวิพุธศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050737การสร้างเวคเตอร์สังเคราะห์สำหรับการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมจากน้ำตาลซูโครสโดยยีสต์ทนร้อนนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25632563ดำเนินการเอง
P2050772การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบ ชนิด adenovirus vector-basedษมาภรณ์ ธีรเวชญาณศช.25632565ดำเนินการเอง
P2050805การพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจสอบหมุดยึดรางรถไฟโดยแมชชีนวิชชั่นปิติชน กล่อมจิตสก.25632565ดำเนินการเอง
P2050872การคัดเลือกน้ำตาลเชิงซ้อนเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกสำหรับปรับสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นที่ผิวหนังในผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25632565ดำเนินการเอง
P2051053การพัฒนาผลึกนาโนแบบคอลลอยด์เพื่อใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ๊กซ์อัชฌา กอบวิทยาศอ.25632565ดำเนินการเอง
P2051103การรวบรวมและอนุรักษ์คลังเชื้อพันธุกรรมสายพันธุ์กล้วยของไทยด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรนุช ลีลาพรศช.25642566ดำเนินการเอง
P2051106การเก็บรักษาพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงของประเทศไทยด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการพัฒนาระบบโซมาติกเอ็มบริโอเจเนซิสสำหรับพืชกลุ่มหม้อข้าวหม้อแกงลิงยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25642566ดำเนินการเอง
P2051137การพัฒนาเครื่องหมายสนิปในยีน ATP synthase subunit g และ E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin สำหรับคัดเลือกพันธุ์กุ้งขาว Litopenaeus vannameiศิริธร จานพูมศช.25632564ดำเนินการเอง
P2150242NPR_เจลพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและสามารถซ่อมแซมตัวเองดวงกมล วิบูลย์รัตนศรีศน.25642564ดำเนินการเอง
P2150261NPR: อนุภาคโบรมิเลน-แร่ดินเหนียว-ไคโตซานสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำพนิดา พรหมพินิจศน.25642566ดำเนินการเอง
P2150295พัฒนาต่อยอดการตรวจวัด paraquat ด้วย ONSPEC สำหรับการใช้งานจริงราจู บอตต้าศอ.25642565ดำเนินการเอง
P1650838การศึกษาเบื้องต้นถึงอิทธิพลของการลดขนาดเส้นใยแห้งและการเติมอนุภาคแป้งดัดแปรต่อการแตกตัวของเส้นใยอาหารจากส้มอัดก้อนและต่อความหนืดของสารแขวนลอยของเส้นใยอาหารส้มชัยพร พรหมชัยธวัชศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650820โครงการ พัฒนาอุปกรณ์ช่วยการได้ยินระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3อนุกูล น้อยไม้ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650720การศึกษาการแสดงออกของยีนในสาหร่าย Symbiodinium และปะการังโขด Porites lutea ที่ฟอกขาวอัน เนื่องมาจากการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลวิรัลดา ภูตะคามศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650120Forest Dynamics on the Mo Singto Plot: Climatic and Biological Drivers of Changeอนุตตรา ณ ถลางศช.25602562ดำเนินการเอง
P1551667การใช้กระบวนการทางเคมีไฟฟ้า และสารทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณไนไตรท์ในเนื้อสัตว์แปรรูป ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650289R59-การพัฒนาวิธีการสกัดดีเอนเอจากน้ำในบ่อกุ้งเพื่อลดปริมาณ PCR Inhibitorsพิมพ์สุชา บุญพิมพ์ปภาศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551715ZBaby Plus: โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์จันทร์จิรา สินทนะโยธินศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650170ฤทธิ์การต้านทานการอักเสบของแบคทีเรียจากลำไส้และผลในการป้องกันความบกพร่องในการเจริญของกล้ามเนื้อที่เหนี่ยวนำด้วยออกซิลิปินและเอ็นโดทอกซิน สุรพันธ์ เทพาอมรเดชศช.25592562ดำเนินการเอง
P1551267พาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทิริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิดกินธีรพงศ์ ยะทาศน.25582560ดำเนินการเอง
P1551064Genotyping rice chromosome segment selected lines to facilitate gene discovery for root characteristics เจเรอมี่ เชียร์แมนศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650036การพัฒนายีสต์ที่มีการแสดงออกเอนไซม์เซลลูเลสที่ผิวเซลล์เพื่อใช้ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสในขั้นตอนเดียวสุริษา สุวรรณรังษีศช.25592562ดำเนินการเอง
P1551082การปรับแต่งองค์ประกอบของไตรเอซิลกลีเซอรอลใน Aspergillus oryzae สายพันธุ์ที่สะสมลิปิดสูงสุกัญญา จีนเหนาะศช.25592560ดำเนินการเอง
P1550916การพัฒนาการเลี้ยงไวรัสพีอีดีที่เหมาะสมในเซลล์ Vero ที่มีการแสดงออกของโปรตีน APN (Optimization of PEDV culture in Vero cells expressing APN)พรพิมล วงศ์ธิดาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450073FS8: วิจัยและพัฒนาสิ่งทอนาโนป้องกันยุงวรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350363พัฒนาแพลตฟอร์มบริการแบบเปิดทวีทรัพย์ อภิวัฒนาพงศ์สก.25572558ดำเนินการเอง
P1350366อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อผลผลิตเห็ดระโงกที่เจริญร่วมกับไม้ยางนาในโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษสายัณห์ สมฤทธิ์ผลศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350413ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอนุภาคสตาร์ชผลึกนาโนที่ผลิตจากมันสำปะหลังกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1350414การผลิตอนุภาคสตาร์ชผลึกนาโนจากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารห่อหุ้มสำหรับนำส่งเซลล์โปรไบโอติกส์ผ่านระบบทางเดินอาหาร กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582558ดำเนินการเอง
P1450274นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 2: บรรจุภัณฑ์แลกเปลี่ยนก๊าซแบบพิเศษด้วยฟิล์มรูพรุน (พอลิโพรพิลีน)วิชชุดา เดาด์ศว.25572561ดำเนินการเอง
P1350228การลดการเกิดเอฟฟลอเรสเซนต์ของจีโอพอลิเมอร์สิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450296การศึกษาการตอบสนองของ Spirulina ต่ออุณหภูมิสูงและสภาวะขาดไนโตรเจน ในระดับ transcription: ระยะที่ 4กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1550507โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนมาตรวัดน้ำด้วยซอฟต์แวร์ CAEสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550509โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ด้วยซอฟต์แวร์ CAE สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1350035Chemotypic and physiological analysis of mutants disrupted in insect-specific clade III polyketide synthase gene for identification of the crucial fator for insect pathogenesisอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350335ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บและปลดปล่อยกลิ่นรสจากพอลิแซคคาร์ไรด์เจลและโอลีโอเจลภาวดี เมธะคานนท์ศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350435การบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฏิบัติการภัยพิบัติกุลวดี ศรีพานิชกุลชัยศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350437การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของเอนไซม์ในกลไกการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลังด้วยเทคนิค yeast-2-hybridสุพัชรี เนตรพันธุ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450026โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบมอเตอร์ไร้แปลงถ่านแบบใช้แม่เหล็กถาวรแสงกล้า เครือวัลย์ศอ.25572560ดำเนินการเอง
P1450505การทดสอบการแสดงออกของยีนควบคุมการลำเลียงน้ำตาลชูโครส (OsSUTs) ภายใต้สภาพที่มีความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนเค็มประเดิม วณิชชนานันท์ศช.25572557ดำเนินการเอง
P1451228รูปแบบของไวรัสเวคเตอร์สำหรับการพัฒนาวัคซีนและการผลิตแอนติบอดีสำหรับเชื้ออุบัติใหม่โดยใช้ไวรัสอีโบลาเป็นโมเดล(P1450889)อนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25582560ดำเนินการเอง
P1451382Flagship Thai Treasure: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงเส้นผมจากน้ำมันเมล็ดชาชัยศักดิ์ จันศรีนิยมศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550316R57-การกระจายและการรอดชีวิตของเมล็ดและต้นอ่อน ณ แปลงวิจัยมอสิงโต:การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมมุติฐานอนุตตรา ณ ถลางศช.25582558ดำเนินการเอง
P1551204R58-การศึกษาความไวยาของเชื้อดื้อยาอาร์ทีมิซินินต่อยาในกลุ่มแอนติโฟเลต นวพร โปษยะพิสิษฐ์ศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551252การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ย่อยสลายได้ในรูปแบบของ microneedles เพื่อนำส่งยาทางผิวหนังสุวิมล สุรัสโมศน.25582560ดำเนินการเอง
P1551493การเตรียมผลิตภัณฑ์แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์นฤภร มนต์มธุรพจน์ศว.25592565ดำเนินการเอง
P1551652โครงการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับพอลิเมอร์พีดีเอ็มเอสรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551654การพัฒนาชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน แบบโครงสร้าง 3 มิติ สำหรับใช้ซ้ำได้ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1650067การศึกษา long-noncoding RNA เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากซีรั่ม และการพัฒนาวิธีการตรวจวัด long-noncoding RNA ที่มีความจำเพาะและความไวสูงด้วยเทคนิค digital droplet PCRธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25592560ดำเนินการเอง
P1751535การใช้ Aurantiochytrium limacinum BCC52274 เป็นอาหารสำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพื่อเป็นแหล่งสารอาหารกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751594การศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน starch synthase IV ที่มีบทบาทในการควบคุมและกำหนดขนาดของเม็ดแป้งในรากของมันสำปะหลังสุพัชรี เนตรพันธุ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751628R60-การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อ Purpureocillium lilacinum BCC7058 ให้ทนร้อน และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเพลี้ยไฟพริกสูงขึ้นด้วยวิธี single spore isolationสุมาลี สุโพธิณะศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751846R60-การปรับปรุงกระบวนการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดไขมันสายสั้นจากอุจจาระ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่มณชยา รัตนประเสริฐศช.25602562ดำเนินการเอง
P1850775นวัตกรรมการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นสารเคมีมูลค่าสูงด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงวีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25612564ดำเนินการเอง
P1850798R61-การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์ไมโครอิเล็กโทรดอาร์เรย์จากวัสดุเมทัลออกไซด์ สำหรับตรวจวิเคราะห์สารระเหยอินทรีย์จากลมหายใจ ที่เป็นสารไบโอมาร์คเกอร์ของโรคเบาหวานชะวะนี ทองพันชั่งศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850932การพัฒนาเอนไซม์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25612565ดำเนินการเอง
P1850973การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกข้าวไทยด้วยวิธีการตรวจลายพิมพ์เมตาโบไลท์อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนาศช.25612565ดำเนินการเอง
P1951188การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมแบบถ้ำในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลจิตวดี พิทักษ์โรจนกุลศช.25632564ดำเนินการเอง
P1951252ศึกษาผลของตัวทำละลายต่อคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาของเบอห์ไมต์เพื่อการผลิตกรดแลคติกอัญชลี จันทร์แก้วศน.25622564ดำเนินการเอง
P1951261การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนทดแทนสำหรับรถไฟเรืองเดช ธงศรีศว.25622565ดำเนินการเอง
P1951263การคัดเลือกสายพันธุ์บัวบก และการศึกษา QTL ที่ควบคุมผลผลิตและการผลิตสารสำคัญภายใต้สภาพ แวดล้อมที่แตกต่างกันกนกวรรณ รมยานนท์ศช.25622565ดำเนินการเอง
P1951272การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจ (ปีที่ 2) อรประไพ คชนันทน์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951311ระบบบริหารจัดการ Museum Pool for Smart Museumทวีศักดิ์ สรรเพชุดาศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1951361ระบบเก็บข้อมูลและภาพถ่ายในยอเพื่อการวิเคราะห์การให้อาหารกุ้งเจริญมิตร วรเดชศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1951377R62-ผลของกระบวนการทำเข้มข้นในระดับ pilot ต่อคุณภาพของน้ำซุปปลาเข้มข้นที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องญาณี ศรีมารุตศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951379R62-การพัฒนาระบบออแกนอยด์ตับเพื่อการศึกษาโรคและทดสอบยาธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951386R62-การพัฒนากระบวนการผลิตกรดคอนจูเกจเท็ด ลิโนเลอิคของ Lactobacillus spp. ด้วยการหมักแบบเหลว ฐาณภาวรินทร์ รำพายศช.25622563ดำเนินการเอง
P1450124การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดเพื่อการควบคุมคุณภาพของอาหาร (FS7 : Food Quality)รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450004การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติ (FS5 : Smart Health)รวิวรรณ เหล่าเจริญสุขศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350012เซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรสุพัตรา มานะไตรนนท์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350013โครงการวิจัยการตรวจจับความผิดปกติโดยใช้ข้อมูลเชิงจุลภาค (ระยะที่ 2: ประยุกต์ใช้กับระบบจราจรและการเงิน)สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350014การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเตรียมอาหารไทยเพื่อโภชนบำบัดในผู้สูงอายุจุฑารัตน์ คีรีเพ็ชรศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350213การเก็บรักษาวัสดุชีวภาพของจุลินทรีย์ Thraustochytrids ที่มีศักยภาพในการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมูลค่าสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมจริยา สากยโรจน์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1652127การคัดกรองลักษณะฟีโนไทป์ ค้นหาตำแหน่ง QTL และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะรากข้าวภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะสืบพันธุ์ของข้าวประชากรขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับชิ้นส่วน QTL ควบคุมลักษณะทนแล้ง (KMDL105-CSSLs) (Rice Gene Discovery)โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิวศช.25592563ดำเนินการเอง
P1652174การพัฒนาการแปรรูปน้ำยางสดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทิพย์จักร ณ ลำปางศว.25602564ดำเนินการเอง
P1652226ระบบเวลล์สแกนสำหรับตรวจสอบปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมวัวปณินทร เปรมปรีดิ์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750022โครงการพัฒนา OCR 3.0ศรินทร์ วัชรบุศราคำศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750103คลังข้อมูลภาษาไทยสำหรับระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารพรพิมล ผลินกูลศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750137การสำรวจข้อมูลทางเทคนิควัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายในประเทศสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750172LBG: การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของระบบ GPGPU เพื่อการคำนวณระดับนาโนด้วยโปรแกรม VASP มนัสชัย คุณาเศรษฐสก.25602560ดำเนินการเอง
P1750205LBG: การพัฒนาเพื่อยืดอายุชุดตรวจวัดหาปริมาณฟอสเฟตพนิดา พรหมพินิจศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750306โครงการวิจัยระยะสั้น การทำนายความเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ด้วยเทคนิคการจำแนกข้อมูลปิยวุฒิ ศรีชัยกุลศอ.25602560ดำเนินการเอง
P1750322R60-การเปรียบเทียบการผลิตโปรตีนลูกผสมในเชิงอุตสาหกรรมจาก Pichia pastoris และ Ogataea thermomethanolica TBRC656กฤตพงศ์ แซ่ตั๊งศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750371ผลการเสริมกรดไขมันสายยาวไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้าในกุ้งกุลาดำด้วยจุลินทรีย์ Aurantiochytrium limacinum BCC52274 พนิดา อุนะกุลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1752343R61-การตรวจจำแนกชนิดและแยกเชื้อไวรัส Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) และ Cucumber mosaic virus (CMV) ที่พบเข้าทำลายมะเขือเทศ พริก และพืชตระกูลแตงชาญณรงค์ ศรีภิบาลศช.25612561ดำเนินการเอง
P1752492การพัฒนาพอลิเมอร์คอมโพสิตเพื่อใช้เป็นตัวสร้างโครงสร้างสัณฐานขนาดนาโนเมตรโดยการขึ้นรูปด้วยกระบวนการยึดเกาะแบบไฟฟ้าสถิตย์ลัพธ์พร วยาจุตศน.25612562ดำเนินการเอง
P2150438การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต่อโรค COVID-19ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณศช.25642564ดำเนินการเอง
P2150553การพัฒนาต้นแบบสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรีศช.25652566ดำเนินการเอง
P2251177 โครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานและให้บริการเทคโนโลยีโอมิกส์อัจฉรา แพมณีศช.25662567ดำเนินการเอง
P1650129โครงการพัฒนาระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ อรอินทรา ภู่ประเสริฐสก.25602563ดำเนินการเอง
P1650297การพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์ข้าวแบบประสิทธิภาพสูงสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว (Rice Breeding Platform) การค้นหาตำแหน่งยีนโดย GWAS และ การประเมินคุณค่าและศักยภาพทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์ปรับปรุงจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ของไทยธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25592563ดำเนินการเอง
P1650813การพัฒนาระบบบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตน้ำยางข้นพรพรรณ พาณิชย์นำสินศช.25602562ดำเนินการเอง
P1650745พัฒนาชุดอุปกรณ์สื่อสารภายในห้องเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางด้านการได้ยินผ่านเว็บไซด์การระดมทุนจากมวลชนสุรภา เทียมจรัสสก.25592560ดำเนินการเอง
P1650561R59-ผลของการกระตุ้นด้วยความร้อนต่อความต้านทานโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อนพัชรี โยควิบูลศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650596การพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และการเคลื่อนที่ของตะกอนสำหรับบริเวณหาด หยงหลำ และเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมศิโรจน์ ศิริทรัพย์ศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1650598การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี (ระยะที่ 2)อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถศน.25592560ดำเนินการเอง
P1650127การตรวจวัดไกลเคทเต็ดอัลบูมินเชิงปริมาณด้วยเทคนิค SPRสาธิตา ตปนียากรศน.25592560ดำเนินการเอง
P1551406โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์สรวิศ เผ่าทองศุขศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551424R58-การสำรวจและรวบรวมความหลากชนิดของราแมลงและราย่อยสลายไม้บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551623การพัฒนาซอฟต์แวร์คาดการณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในเขตร้อนชื้นอมรรัตน์ ลิ้มมณีศล.25592560ดำเนินการเอง
P1551473ระบบจัดการคลังข้อมูลภาพเอกสารศรินทร์ วัชรบุศราคำศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551121โครงการประเมินผลวัฎจักรชีวิตแบบวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่อง กรณีศึกษา พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังชนิดพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ฤทัย อ่อนพุทธาศว.25592560ดำเนินการเอง
P1551123R58-การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับสเตอรอยด์รีเซปเตอร์คอมเพล็กซ์ในกุ้งกุลาดำณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภศช.25582560ดำเนินการเอง
P1551308การศึกษาความสามารถของแอคติโนมัยซิสในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคที่เพาะเลี้ยงร่วมกันโดยอาศัยเทคนิคHRMS/MS-based metabolomicsรินรดา สันติวิชช์ศช.25592562ดำเนินการเอง
P1551174การค้นหายีนที่สำคัญต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสเด็งกี่ด้วย CRISPR-Cas9บรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650029การศึกษาความเป็นไปได้ในการพ่น AlN paste ด้วย Flame sprayingปนัดดา เช็พเพิร์ดศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650074การพัฒนาระบบตรวจวัดอนุภาคระดับนาโนเมตรด้วยนาโนพอร์ธิติกร บุญคุ้มศน.25592564ดำเนินการเอง
P1650076การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุสำหรับใช้พ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิงในรูปแบบแท่งหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐศว.25592560ดำเนินการเอง
P1450953คุณภาพทางสรีรวิทยาและสมรรถภาพของลูกกุ้งกุลาดำ: สหสัมพันธ์และผลของอาหารที่เสริมด้วย Aurantiochytruim limacinum JS607วิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450962เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทดสอบประเมินและการฝึกพูดของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ศวิต กาสุริยะศอ.25582563ดำเนินการเอง
P1450939R57-การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมโดยยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica ภายใต้การควบคุมแบบชักนำและไม่ชักนำด้วยโปรโมเตอร์ AOX และ GAPนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450855การศึกษากระบวนการทางจีโนมิกส์เพื่ออธิบายความเฉพาะเจาะจงของราแมลงนพพล คบหมู่ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450653การพัฒนาการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะและของเหลวจากร่างกายด้วยชิป SERSนพดล นันทวงศ์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1451055การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟด้วยแผงวงจรกำหนดตำแหน่งบนโลก(จีพีเอส)ที่เข้าถึงได้สะดวกอานุภาพ ดาวเรืองศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1450360การพัฒนาวิธีการตรวจสนิปในสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยใช้วิธีการขยายอัลลีลจำเพาะและตรวจผลด้วย real-time PCRบวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450178R56-การศึกษา Crinivirus สาเหตุโรคใบเหลืองของพืชตระกูลแตงที่พบในประเทศไทย อัญจนา บุญชดศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450035ศึกษาการขึ้นรูปและปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด/พอลิบิวทีลีนซัคซิเนต จุรีรัตน์ ประสารศว.25572559ดำเนินการเอง
P1750936การศึกษากระบวนการเชื่อมเลเซอร์ต่อพฤติกรรมรอยเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงกับอลูมิเนียมผสมซิลิกอนและแมงกานีสจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1750977โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องกําเนิดสัญญาณเทระเฮิรตซ์แบบสมิธเพอร์เซลสําหรับการสร้างภาพด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์ภัทรกร รัตนวรรณ์ศอ.25602564ดำเนินการเอง
P1751054เทคโนโลยีฐานกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลไอโซบิวทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751086การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยรูปแบบการขับขี่ในประเทศไทยชินะ เพ็ญชาติศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751118R60-การออกแบบระบบการประมวลผลและฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยศิษเฎศ ทองสิมาศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751134R60-การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียที่แยกจากน้ำเลี้ยงลูกน้ำยุงณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751263การศึกษาเบื้องต้นการผลิตและการสร้างแบบจำลองของวัสดุเซรามิกพรุนโดยใช้การจำลอง แบบไฟไนต์เอลิเมนต์ศุภวรรณ วิชพันธุ์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1751279การพัฒนาชีวกระบวนการการขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสทนด่าง (เอนบลีช) ในเซลล์เจ้า บ้านEscherichia coli ด้วยการเลี้ยงเซลล์แบบกึ่งกะธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751363R60-การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในลำไส้ของหนอนด้วงกินโฟม (Zaphobas morio) ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาศรัณยู วงษ์วิไลวารินทร์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1951388การศึกษาโครงสร้างโมเลกุลของ Borophene ตามทฤษฎี Density Functional Theory บน Quantum Simulation Platformอภิชัย จอมเผือกศอ.25622565ดำเนินการเอง
P1951555การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับการ ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ภคพฤฒ คุ้มวันศช.25622564ดำเนินการเอง
P1951564การศึกษากระบวนการขึ้นรูป Micro-pattern บนแผ่นฟิล์มพลาสติกด้วยเทคนิค Hot embossing ชาริณี วิโนทพรรษ์ศว.25632564ดำเนินการเอง
P2050651การพัฒนาเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25632564ดำเนินการเอง
P2050719ต้นแบบกระบวนการสร้างระบบทดสอบชั้นฟิล์มบางซิลิกอนไดออกไซด์ ซิลิกอนไนไตรด์ และโพลีซิลิกอน สำหรับการพัฒนาหัววัดแรงดันประสิทธิภาพสูงพุทธพล เพ็งพัดสก.25632564ดำเนินการเอง
P2050844NPR:การปรับปรุงคุณสมบัติของสารเคลือบปุ๋ยจากน้ำยางพาราพรีวัลคาไนซ์เปรียบเทียบกับสารเคลือบปุ๋ยจากน้ำยางอินซิทูซิลิกาภัทรวดี บุญยิ่งศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050953โครงการพัฒนาระบบทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส SARS-CoV-2 และการเกิดภาวะพายุไซโตไคน์เพื่อทดสอบสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์ธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050967การสำรวจเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ดื้อยาปฏิชีวนะและการตรวจหาการดื้อยากลุ่มเพนนิซิลินของเชื้อที่คัดแยกได้จากประชากรหมูในประเทศไทยสุกัญญา ยงเกียรติตระกูลศช.25632566ดำเนินการเอง
P2051059การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีและวิธีตรวจวินิจฉัย nucleocapsid protein ของไวรัส SARS-CoV-2อรประไพ คชนันทน์ศช.25632564ดำเนินการเอง
P2051068การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพแบบทั้งเซลล์ยีสต์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรีฮาโลสสุริษา สุวรรณรังษีศช.25632566ดำเนินการเอง
P2051102โครงการการค้นหาจุลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์ทางด้านเวชสำอางชะลอวัยด้วยระบบทดสอบคัดกรองแบบรวดเร็วสุภาวดี อิงศรีสว่างศช.25642564ดำเนินการเอง
P2150249การโคลนกลุ่มยีนสร้างสารแลนติเปปไทด์ของแอคติโนมัยสีทด้วยเทคนิค CRISPR-TAR cloning เพื่อการผลิตสารแลนติเปปไทด์ในเซลล์เจ้าบ้านใหม่อัยดา อรุณศรีศช.25642565ดำเนินการเอง
P2150263การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดรามานแบบเคลื่อนที่พร้อมระบบการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บนแพลทฟอร์มประมวลผลแบบกลุ่มเมฆศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25642565ดำเนินการเอง
P2150348การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน VLP-COVID-19ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ศช.25642564ดำเนินการเอง
P2150697NPR: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลิกาที่มีการกระจายตัวแคบด้วยขนาดและรูปร่างที่ควบคุมได้เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับประเทศไทยกนิษฐา บุญภาวาณิชกุลศน.25642565ดำเนินการเอง
P1551380โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 2 กัลยา อุดมวิทิตศอ.25592563ดำเนินการเอง
P1551528R59-การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei ด้วยระบบไบโอฟล๊อกเปรียบเทียบกับระบบน้ำหมุนเวียนวราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551585โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับนักเรียนพิการทางการได้ยินณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุลสก.25592563ดำเนินการเอง
P1851321การพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจสอบท่ายืนสำหรับอุปกรณ์ติดตามน้ำหนักและส่วนสูงสำหรับเด็ก (KidSize)ดุษฎี ตรีอำนรรคศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1851490R61-การคัดแยกและจำแนกสายพันธุ์ของราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมวัชพืชเป้าหมายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851506การออกแบบและพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกำจัดแก๊สไนตรัสออกไซด์จากไอเสียสุภาวดี นาเมืองรักษ์ศน.25612565ดำเนินการเอง
P1851522พยาธิวิทยาดิจิตอล - การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือพยาธิแพทย์ในการตรวจหาเซลล์มะเร็มต่อมลูกหมาก และวินิจฉัยความลุกลามของเซลล์มะเร็งในตัวอย่างชิ้นเนื้อ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการเรียบรู้ด้วยเครื่องดำรง ไม้เรียงศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851620การพัฒนาเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพื่อทำนายและค้นหาเปปไทด์ต้านจุลชีพสุพัชฌาย์ เลิศอำไพพรศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851623การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสังคมของการปลูกและอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยพรพิมล บุญคุ้มศว.25622565ดำเนินการเอง
P1851688การพัฒนาเทคนิคการทดสอบเพื่อคัดกรอง PCB, PCN และ SCCP ในน้ำมันและสีนุจรินทร์ รามัญกุลศว.25612564ดำเนินการเอง
P1851691R61-การดัดแปลง ?-mannanase จาก Aspergillus niger ด้วยวิศวกรรมเอนไซม์เพื่อเพิ่มความจำเพาะต่อแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ณัฐพล อรุณรัตนมุขย์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851724R61-ผลกระทบจากการให้แม่เพรียงเป็นอาหารและการตัดตาต่อการแสดงออกของยีนที่มีความความสัมพันธ์กับรังไข่ของกุ้งกุลาดำเพศเมียในโรงเพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค RNA sequencing (RNAseq)กาญจนา สิทธิขันแก้วศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851754R61-การศึกษาปัจจัยในการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของปาล์มน้ำมันโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว ยี่โถ ทัพภะทัตศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852571R61-ความเกี่ยวพันธ์ของดีเอ็นเอเมทิเลชันกับการแสดงออกของยีนฮีทช็อคโปรตีนเจ็ดสิบและความทนทานต่อเชื้อโรคในกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความร้อนณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852603R61-การเปรียบเทียบกระบวนการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล single nucleotide polymorphism (SNP) โดยการทำ de novo assembled contig และการใช้ข้อมูล reference genomeชัยวัฒน์ นาคทั่งศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852606R61-การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระดับจีโนไทป์ของบวบ 107 สายพันธุ์ใน germplasmทิพวัลย์ อยู่ชาศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852704R61-การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือควบคุมการแสดงออกของยีนในเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิปารัม: ไรโบไซมฺกลิมเอส และ คลิสเปอร์คาส 13 ดีชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852705การคัดเลือกและค้นหาเอนไซม์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จากแหล่งจุลินทรีย์ในประเทศไทย: จากความหลากหลายทางชีวภาพสู่ต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรมวีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25622565ดำเนินการเอง
P1952242ศึกษาวิธีการควบคุมการระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ด้วยเชื้อราแมลง Isaria fumosorosea BCC20180 ร่วมกับแมลงศัตรูธรรมชาติจีรภา ปัญญาศิริศช.25632566ดำเนินการเอง
P1952244โครงการวิจัยอนุภาคนาโนนำส่งสารออกฤทธิ์เพื่อบรรเทาอาการผมร่วงมัตถกา คงขาวศน.25632566ดำเนินการเอง
P1450080การพัฒนาสารทึบแสงสำหรับสร้างภาพระดับโมเลกุลโดยใช้อนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์แม่เหล็กซูเปอร์พารา เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง (FS5 : Smart Health) วีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350408การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง-ระยะที่ 2: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปแผ่นปิดแผลกุลฤดี แสงสีทองศช.25582559ดำเนินการเอง
P1350439การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับกำจัดคราบฟิลม์น้ำยางบนจานเครื่องปั่นน้ำยางข้นจอมขวัญ มั่นแน่ศว.25572558ดำเนินการเอง
P1350441นวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างรายได้ของประเทศไทยจากผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ศว.25572561ดำเนินการเอง
P1350457การผลิตวัสดุผสมจากการเสริมอนุภาคนาโนคริสตัลของแป้งในพอลิแลคติกแอซิดและพอลิเอทิลีนเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450031Flagship Thai Silk: การพัฒนาสารสกัดโปรตีนกาวไหมไทยเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพธงชัย กูบโคกกรวดศน.25572560ดำเนินการเอง
P1650913การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสถียรของโปรตีน Vip3A ในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สุมาริน ซุนสง่าศช.25602560ดำเนินการเอง
P1650914แพล๊ตฟอร์มติดตามรถโรงเรียนและนักเรียนจตุพร ชินรุ่งเรืองสก.25592559ดำเนินการเอง
P1650930การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคนิค Antigen microarray และ Bead array สำหรับการคัดกรองเซลล์ไฮบริโดมาอรวรรณ หิมานันโตศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650979R59-การปรับปรุงคุณสมบัติทนด่างของเอนไซม์ไซลาเนสทนร้อนจากเมตาจีโนมิกส์ไลบรารีย์ของชานอ้อยด้วย เทคนิคการกำกับวิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเทคนิคการคัดกรองอย่างรวดเร็วเกตุวดี บุญญาภากรศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650981R59-การศึกษาการทำงานเสริมกันของเอนไซม์ในการลดความหนืดของหัวมันสำปะหลังสดบดในกระบวนการหมักเอทานอลแบบปริมาณของแข็งสูงอภิสิทธิ์ พูนศรีสวัสดิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651031R59-การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตปลาร้าด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาภรรทนพ กนกรัตนาศช.25592560ดำเนินการเอง
P1652117การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์สนามไฟฟ้าจากแท่งนาโนโครงสร้างผสมที่มีระยะห่างของแชนแนลที่แปรเปลี่ยนจากกระบวนการสังเคราะห์ที่ขยายกำลังการผลิตได้นพดล อรุณยะเดชศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652119การดัดแปลงโครงสร้างของสารประกอบคูมารินเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดทางเคมีที่ละลายน้ำกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652167การพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นให้ปลอดภัยจากสารเคมีและสารก่อภูมิแพ้ฉวีวรรณ คงแก้วศว.25602564ดำเนินการเอง
P1652235การพัฒนาสารโภชนเภสัชจากผักเชียงดาเพื่อใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งในอาหารอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25602561ดำเนินการเอง
P1652236ตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์แบบแถวขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์ศอ.25602563ดำเนินการเอง
P1750012การวิเคราะห์ข้อมูล HR เพื่อนำไปสู่ Happy Work-Life Measurement สำหรับองค์กรวิจัยอภิวดี ปิยธรรมรงค์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750064ผลของการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วเหลืองต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมอิศรา สระมาลาศน.25602560ดำเนินการเอง
P1551728โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุคนไทยชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650132 ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบไร้สายและแอปพลิเคชันสมุดประจำตัวผู้ป่วยแบบพกพา เพื่อบูรณาการข้อมูลกับ e-PortFolioวัชรากร หนูทองสก.25592562ดำเนินการเอง
P1650218R58-การศึกษาผลของธาตุโลหะต่อการผลิตมีเทนจากกรดโพรพิออนิกพรพรรณ พาณิชย์นำสินศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650341การพัฒนากระบวนการผลิตไขมันเซลล์เดี่ยวที่ความเข้มข้นสูงจากกากอ้อยและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปใช้ผลิตสารชีวภัณฑ์พรกมล อุ่นเรือนศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650382การพัฒนาวิธีทดสอบการทำงานของไอออนแชแนลจากพืชด้วยสัญญาณแสง วัลย์รติ ลิ่มอภิชาตศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650384โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแสดงสถานะของเครื่องจักรและระบบสนับสนุนของ TMEC ผ่าน NETPIEสุรพันธ์ ทองรังสีศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650718การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังโขด Porites lutea และสาหร่าย Symbiodinium ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650743R59-การหาลำดับเบสจีโนมของแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ BCC 9546ชิเน ธำมรงค์ธรรมศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650557การพัฒนาและการประเมินเทคนิคแลมป์เคมีไฟฟ้าเพื่อการตรวจเชื้อวัณโรคเชื้อวัณโรคดื้อยาและเอชไอวีวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650641การพัฒนาวิธีการตรวจ interferon gamma เพื่อการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในช้าง วันดี ยินดียั่งยืนศช.25602562ดำเนินการเอง
P1551678การพัฒนาผงสีดำสะท้อนรังสีอินฟราเรดช่วงใกล้วิซิเบิลสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25592562ดำเนินการเอง
P1551655พัฒนาวิศวกรรมเครื่องเคลือบฟิล์มเฉพาะงานสำหรับชิปขยายสัญญาณรามานพิทักษ์ เอี่ยมชัยศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1551721ระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่ในประเทศไทยพิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาดศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650025การพัฒนายางล้อตันสมรรถนะสูง วุฒิชัย ไทยเจริญศว.25592560ดำเนินการเอง
P1551260ฟลูอิดิคชิพสำหรับใช้วินิจฉัยพยาธิในเลือดวิศรุต ศรีพุ่มไข่สก.25592561ดำเนินการเอง
P1551019สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม TiO2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25592560ดำเนินการเอง
P1551117การศึกษาวิวัฒนาการของยีนของราแมลงที่เกี่ยวข้องกับความจำเพาะต่อแมลงเจ้าบ้าน โดยพันธุศาสตร์ประชากรระดับจีโนมนพพล คบหมู่ศช.25592561ดำเนินการเอง
P1550728โครงการวิจัยและพัฒนาโมเดลสำหรับการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์พนิตา เมนะเนตรศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550928การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไวรัส PEDV สายพันธุ์ธรรมชาติในห้องปฏิบัติการธนธม ไชยลังการณ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1450411ระบบตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะโดยเครื่องวิเคราะห์ภาพขนาดพกพาศุภนิจ พรธีระภัทรศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450077Flagship Smart soil & Fertilizer: การผลิตปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยเคมีสูตรผสม NPK ชนิดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับพืชเศรษฐกิจโดยเทคนิคการเคลือบด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตสุวัชชัย จรัสโสภณศน.25572559ดำเนินการเอง
P1750079R60-การแสดงออกของยีนควบคุมการเคลื่อนย้ายโซเดียมไอออนในประชากรข้าวพันธุ์ผสมกลับ KDML105 ที่มีตำแหน่ง QTLs ของ SCK1 บนโครโมโซม 1สุริยันตร์ ฉะอุ่มศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750094การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในระดับภาคสนามอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750129การพัฒนาเทคโนโลยีการกรองของเหลวโดยใช้เมมเบรนเส้นใยกลวงจากพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์เนื้อผสมด้วยวัสดุที่มีรูพรุนขนาดนาโนชลิตา รัตนเทวะเนตรศน.25602564ดำเนินการเอง
P1750164ศึกษาความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์ memory foam โดยใช้น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนปณิธิ วิรุฬห์พอจิตศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750196NPT_การพัฒนาระบบตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบอัตโนมัติชุลีกร โชติสุวรรณศน.25602562ดำเนินการเอง
P1750211การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพโรงอบแห้งยางแผ่นแบบใช้ความร้อนไหลกลับธงศักดิ์ แก้วประกอบศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750313R60-การตรวจวิเคราะห์จีโนมของทีรีโอฟาจที่เข้าทำลายเชื้อ Ralstonia solanacearum อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25602560ดำเนินการเอง
P1752049การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์แบบใช้พลังงานต่ำอัชฌา กอบวิทยาศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1752101กราฟีนเซนเซอร์แบบแผ่นแปะสำหรับตรวจวัดสารเคมีตกค้างด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามานธิติมา มธุรส แดเนียลส์ศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1752167การพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25612565ดำเนินการเอง
P1752234ISS5_NanosenSERS:SERS ซับสเตรทสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สุวัสสา บำรุงทรัพย์ศน.25612566ดำเนินการเอง
P1752318ผลิตภัณฑ์มุ่งเป้า: คาร์บาโนขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจศน.25612564ดำเนินการเอง
P1752418NPT การสร้างแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวหนังเพื่อใช้ในการทดสอบทางพิษวิทยาภาณินี เชษฐ์ประยูรสก.25612564ดำเนินการเอง
P1851264วิจัยและพัฒนาเครื่องมือแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับตรวจหาสารเสพติดศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมสก.25612562ดำเนินการเอง
P1851397R61-การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของระบบอนุบาลลูกกุ้งทะเลโดยใช้สาหร่ายเข้มข้นและโคพีพอดเป็นอาหารปวีณา ตปนียวรวงศ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851398R61-การสร้างกระบวนการปรับแต่งยีนในเชื้อพลาสโมเดียมเบอร์กีไอโดยใช้ระบบ CRISPR/Cas9พงษ์พิสิฐ คุณยศยิ่งศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851496IBMLC2-การพัฒนาเส้นใยคาร์บอนโดยใช้ลิกนินที่สกัดจากวัสดุชีวมวลเป็นพรีเคอร์เซอร์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่งวรล อินทะสันตาศน.25622565ดำเนินการเอง
P1851547การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับยางธรรมชาติศศิธร ศรีสวัสดิ์ศว.25622564ดำเนินการเอง
P1851565R61-การสร้างระบบตัดต่อยีนในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ด้วยเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 เพื่อ พัฒนาสายพันธุ์สำหรับชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชสุมาริน ซุนสง่าศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851580R61-พัฒนาระบบ CRISPR/Cpf1 ในรา Aspergillus aculeatus BCC199 ดุริยะ จันทสิงห์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851598R61-การทดสอบโปรตีนตรวจจับศักย์เยื่อหุ้มเซลล์ชนิดใหม่เพื่อใช้ศึกษาการทำงานของไอออนแชแนลจากพืชวัลย์รติ ลิ่มอภิชาตศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751418การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อขยายสู่เชิงพาณิชย์ อุดม อัศวาภิรมย์ศน.25602564ดำเนินการเอง
P1850265การดัดแปรเพคตินจากเปลือกส้มโอส่วนขาวและการนำไปใช้เป็นสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ชัยวุฒิ กมลพิลาสศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850313NPR: การพัฒนาโครงสร้างจำลองพอลิเมอร์แทนสารชีวโมเลกุลขนาดต่างๆในระบบตรวจวัดไบโอเซนเซอร์บนพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน กุลวดี การอรชัยศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850324การวิเคราะห์เชิงกราฟ สำหรับบริหารข้อมูลธุรกรรม เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจุฑารัตน์ คีรีเพ็ชรศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1850388ผลของแอมโมเนียต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannameiบวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850538Deep Mutational Scanning of Dengue Viruses for Vaccine Development บรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25612565ดำเนินการเอง
P1850649การพัฒนากระบวนการและการขยายขนาดการผลิตโปรตีนฆ่าแมลง Vip3A จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensisไว ประทุมผายศช.25622563ดำเนินการเอง
P1850665การศึกษาโครงสร้างของโลหะผสม TiAl (phase 1)ต้องใจ ชูขจรศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850672การศึกษาสมบัติการต้านทานการสึกหรอและสึกกร่อนของผิวเคลือบสเตลไลท์-12 บนเหล็กกล้าเกรด 4140 จากกระบวนการเคลือบผิวด้วยเลเซอร์เปรียบเทียบกับผิวเคลือบจากการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนและการเชื่อมอาร์กพลาสมา หทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐศว.25612563ดำเนินการเอง
P1852843การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 ตัว ให้เป็น 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (HMF) ในระบบตัวทำละลาย 2 วัฏภาคอนิวัฒน์ เพ็งสว่างศน.25622565ดำเนินการเอง
P1951647โครงการนำร่องพัฒนาอิเล็กโทรดวัสดุไฮบริดสำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของการมีอยู่ของสารปนเปื้อน (non-Cl POPs) ในน้ำชัญชณา ธนชยานนท์ศว.25632564ดำเนินการเอง
P1951656การพัฒนากระบวนการผลิตชีวเคมีภัณฑ์แบบบูรณาการจากใบอ้อย (e-Asia)วีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25632566ดำเนินการเอง
P1951665R62-การศึกษาคุณสมบัติของกรดแกลลิคและอนุพันธ์เอสเทอร์ของกรดแกลลิคในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในนมและผลิตภัณฑ์นมณัฐพร ผลศรัทธาศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951708โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูลธิติยา บุญประเทืองศช.25632564ดำเนินการเอง
P1951892การสร้างต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะประหยัดพลังงานที่ปลูกพืชได้ตลอดปีและพัฒนาระบบควบคุมสำหรับการผลิตผักกาดหอมและมะเขือเทศ (NANOTEC)ณัฏฐพร พิมพะศน.25632566ดำเนินการเอง
P1951951การสร้างต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะประหยัดพลังงานที่ปลูกพืชได้ตลอดปีและพัฒนาระบบควบคุมสำหรับการผลิตผักกาดหอมและมะเขือเทศ (MTEC)วิชชุดา เดาด์ศว.25632566ดำเนินการเอง
P1952101สารเมตาโบไลท์ในราบิวเวอเรียสายพันธุ์ BCC2660 ที่ผลิตจากเอนไซม์สังเคราะห์โพลีคีไทด์ PKS15 และ PKS14 ระยะที่ 2 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25632565ดำเนินการเอง
P1952139การปรับปรุงสายพันธุ์และการวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อพัฒนาโปรตีน Vip3A เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชสุมาริน ซุนสง่าศช.25632564ดำเนินการเอง
P2051210ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ covid-19ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุลสก.25632565ดำเนินการเอง
P1851715การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง (cassava mosaic geminiviruses) ด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยาและอณูชีววิทยาแสงสูรย์ เจริญวิไลศิริศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851763โครงการสกัด และพัฒนาสารสกัดจากใบมะรุมโดยวิธี Subcritical Water Extraction เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25612564ดำเนินการเอง
P1852366การออกแบบโครงสร้างและขึ้นรูปฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อการประยุกต์ใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนนพดล เกิดดอนแฝกศว.25622564ดำเนินการเอง
P1852398การพัฒนาวัสดุปลูกทางเลือกสำหรับกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายในขั้นต้นสุภาพร วันสมศล.25622563ดำเนินการเอง
P1852414โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตเอทานอล (Thailand – China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology)นิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852712การใช้ราแมลงเพื่อควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบในมันสำปะหลังอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852713การวิเคราะห์จีโนมและทรานสคริปโตมของไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้ผักวันอภินันต์ นาแวศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852714R61-การพัฒนากระบวนการค้นหาเอนไซม์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์เบญจรัตน์ บรรเทิงสุขศช.25622562ดำเนินการเอง
P1952251การคัดเลือกและพัฒนายีสต์ที่เป็น multi-auxotrophic เพื่อเป็นสายพันธุ์ฐานในการสร้าง Cell factory สำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25632564ดำเนินการเอง
P1952252การพัฒนาพันธุ์ยีสต์เพื่อใช้เป็นเซลล์โรงงานประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารกลุ่มเทอร์ปีนวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25632565ดำเนินการเอง
P1952317การพัฒนาระบบติดตามและทำนายการเกิดดินถล่มเจษฎา กาญจนะศอ.25632566ดำเนินการเอง
P1952431การพัฒนากระบวนการสกัดและการนำไปใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางของว่านเพชรหึงเพื่อชะลอวัยและลดผลเสียที่เกิดจากมลภาวะสกาว ประทีปจินดาศน.25632566ดำเนินการเอง
P1952501NPR: การศึกษาประสิทธิภาพในการระบายความร้อนทางรังสีของสารเคลือบผิวที่ทำมา จากอนุภาคไมโครโลหะออกไซด์ที่จัดเรียงอย่างไม่มีระเบียบศรัณย์ อธิการยานันท์ศน.25632564ดำเนินการเอง
P1952580การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงในการย่อยสลายผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ นัฐวุฒิ บุญยืนศช.25632566ดำเนินการเอง
P1952600การตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยแพล็ตฟอร์มเซนเซอร์เชิงแสงแบบอะเรย์ (เฟสที่ 1)สกุลกานต์ บุญเรืองศอ.25632565ดำเนินการเอง
P1952681การสร้างลวดลายจุลภาคขนาดเล็กกว่า 100 นาโนเมตร ด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรหลายครั้งนิธิ อัตถิสก.25632564ดำเนินการเอง
P1952715การพัฒนาต้นแบบกันสาดโซลาร์ (SunGuard PV)นพดล สิทธิพลศล.25632564ดำเนินการเอง
P2050009การพัฒนาอัลกอริทึมที่เร็วและขยายต่อได้สำหรับการจำลองแบบระดับอะตอมบนเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดเอกซะสเกลปัถย์ ศักดิ์ธนากูลศอ.25632566ดำเนินการเอง
P2051806การทดสอบประสิทธิภาพของ influenza based COVID-19 vaccine ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในแฮมสเตอร์ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ศช.25642564ดำเนินการเอง
P2051842การพัฒนาแบบจำลองเนื้อเยื่อลำไส้บนชิปโดยเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาค (ระยะที่ 1)นิธิ อัตถิสก.25642565ดำเนินการเอง
P1450211เครื่องป้อนเวลามาตรฐานผ่านระบบ FM/RDSกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์สก.25572557ดำเนินการเอง
P1350404FS9: ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนจามร เชวงกิจวณิชศน.25572560ดำเนินการเอง
P1350409Flagship Clean air: การลดไอปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยวัสดุนาโนดูดซับ ณัฏฐพร พิมพะศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450000ระบบตรวจและแสดงผลทางภาพของมะเร็งปากมดลูกด้วยการเรืองแสงย่านใกล้อินฟราเรด (FS5 : Smart Health)กิตติพงษ์ ตันติสันติสมศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350193การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจวัด Cu(II) และ Ni(II) ในน้ำศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450129พัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุนาโนในเครื่องสำอาง FS6: Nano-Marksอรรณพ คล้ำชื่นศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450027การผลิตดินอุดมคาร์บอนสั่งตัดจากผักตบชวาด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันนาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุลศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350043กลยุทธ์การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติการสร้างสารยับยั้งจุลชีพด้วยเทคโนโลยีโปรติโอจีโนมิคอมลยา โตสุโขวงศ์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350009วิจัยและพัฒนา PaaS Cloud สำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่ เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1650911R58-การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งสุรพันธ์ เทพาอมรเดชศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650918การสำรวจและการปรับปรุงต้นแบบโซล่าร์ชาร์จเจอร์สำหรับชุมชนห่างไกลณัชพงศ์ หัตถิศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650993R59-การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการออกดอกของเห็ดนกยูง (Macrolepiota gracilenta) ในสภาพโรงเรือนปกติเสริมศิริ เมธีวรกุลศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651009การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์วรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651018นวัตกรรมเทียนชัยถวายพระพรเมทนี กิจเจริญศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1652129การพัฒนาระบบการแสดงออกด้วยน้ำตาลซูโครสสำหรับการผลิต heterologous protein โดยยีสต์ Ogataea thermomethanolicaนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25602561ดำเนินการเอง
P1652197การพัฒนาคอมเปาด์พอลิโอลิฟินให้มีคุณสมบัติชอบน้ำโดยการเติมสารเติมแต่งที่ชอบน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มดรุณี อัศวเสถียรศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750001การค้นหา QTLs ที่ควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างและโรคใบขีดโปร่งแสงในข้าวอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการ QTL-seq และ GWAS ร่วมกับการค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอทั้งจีโนมสามารถ วันชะนะศช.25602564ดำเนินการเอง
P1750165การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตคาร์บอนกัมมันต์จากชีวมวลเพื่อใช้ในตัวเก็บประจุยิ่งยวดไพศาล ขันชัยทิศศน.25602562ดำเนินการเอง
P1750233R60-การศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการตรวจสอบความแท้ และการติดตามแหล่งปลูกของข้าวอุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนาศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750283วิจัยและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา 8 แอลฟ่าอโณชา สุทวีปราโมชานนท์ศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750308การสร้างและพัฒนาต้นแบบวัคซีนป้องกันโรค PRRS ให้มีความจำเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์ของไวรัสที่ก่อโรคในฟาร์มสุกรนันท์ชญา วรรณเสนศช.25602566ดำเนินการเอง
P2051358การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างเซลล์ซ้อนเพอรอฟสไกต์และซิลิคอนชนิดรอยต่อเฮเทอโรด้วยนวัตกรรมคลิปออนทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ศล.25642566ดำเนินการเอง
P2051383โครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบระบบกักเก็บพลังงานในระบบไมโครกริดจิราวรรณ มงคลธนทรรศศล.25632564ดำเนินการเอง
P2051394 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชีวมวลปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ในตัวเก็บประจุยิ่งยวดวิทูรัช กู๊ดวินศล.25642565ดำเนินการเอง
P2051426QRNG2 - ระบบสุ่มตัวเลขเชิงควอนตัม เฟส 2คณิน อึ้งสกุลสิริศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2051621การทบทวนการจัดทำข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการปรับปรุงตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมพรพิมล บุญคุ้มศว.25642565ดำเนินการเอง
P2051635การคัดกรองสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งโคโรนาไวรัสโดยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ธนพร อึ้งเวชวานิชศช.25632564ดำเนินการเอง
P2150820NPR: การศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าจากการเจือฟิล์มรูบรีนด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุลศน.25642565ดำเนินการเอง
P2150930การผลิตอนุภาคไมโครแคปซูลของน้ำมันปลาด้วยเวย์โปรตีนคอนจูเกตกับมอลโทเด็กซ์ทรินชนิดต่างๆ ชุติมา อภิบาลธรรมกิจศน.25652566ดำเนินการเอง
P2151228การพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์ราเขียวเมตาไรเซียมแบบผง/เม็ดละลายน้ำเพื่อควบคุมแมลงและแมงศัตรูพืชอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25642565ดำเนินการเอง
P2250531การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ในจังหวัดราชบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรียุวเรศ มลิลาศช.25652566ดำเนินการเอง
P2250540การสร้างข้อมูลเมตาโบโลมเพื่อการค้นหาสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่จากจุลินทรีย์กลุ่มแอคติโนมัยสีทด้วยวิธี Metabologenomicอัยดา อรุณศรีศช.25652566ดำเนินการเอง
P2250578การพัฒนากระบวนการกักเก็บสารสำคัญจากผักเชียงดา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับใช้เป็นส่วนผสมฟังก์ชัน (functional ingredient) ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25652566ดำเนินการเอง
P2250880NPR: การพัฒนาสารเคลือบทำความสะอาดตัวเองแบบชอบน้ำยิ่งยวดจากอนุภาคนาโนซิลิกาทิพวรรณ สดใสศน.25662566ดำเนินการเอง
P1350417Characterization of intestinal bacterial communities in the black tiger shrimp and Pacific white shrimp under exposure to Vibrio harveyi วณิลดา รุ่งรัศมีศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450010 การพัฒนาการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยเทคนิค Rolling Circle Amplification (FS5 : Smart Health)เดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450051Flagship Thai silk: การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางจากสารสกัดน้ำกาวไหมพรธิดา เรียงจนะพาธีศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450053FS8: การพัฒนาครีมกันแดดไล่ยุงชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450087FS8: วิจัยความปลอดภัยด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังของสิ่งทอนาโนป้องกันยุงรวิวรรณ มณีรัตนโชติสก.25572559ดำเนินการเอง
P1450092Flagship Smart soil & Fertilizer_การพัฒนาอนุภาคนาโนเก็บกักสารสำคัญสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดอิศรา สระมาลาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450437การใช้ราบิวเวอเรียในรูปแกรนูลเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในมันสำปะหลังอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450487Effects of fatty acids enrichment on polychaetes to be used as a maturation feed for the male black tiger shrimp (Penaeus monodon)รุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P2052249โครงการการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้าและเสียงศุภโชค ศันติวิชยะศอ.25642565ดำเนินการเอง
P2151465P4 House Keeping Research 2565: Plant Tissue Bankปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151466P5 House Keeping Research 2565: Microbe Culture Collection Bankสาทินี ซื่อตรงศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151467P6 House Keeping Research 2565: Data bank Platformsอุษาวดี ชัยพรมศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151468P7 House Keeping Research 2565: Thailand Bioresources Research Center Collaborationศศิธร จินดามรกฎศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151792โครงการแอปพลิเคชันการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคติดต่ออันตราย แบบบูรณาการณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุลสก.25652566ดำเนินการเอง
P1451164การใช้เชื้ออะดีโนไวรัสที่มีความบกพร่องในการเพิ่มจำนวนเป็นพาหะในการสร้างอนุภาคที่คล้ายเชื้อไวรัสเด็งกี่ในระบบเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมศันสนีย น้อยสคราญศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550502การสร้างชุดเอนไซม์ไกลโคซิลไฮโดรเลสและเอนไซม์ประกอบเพื่อพัฒนาระบบเอนไซม์สำหรับผลิตน้ำตาลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสโดยอาศัยหลักการทำงานส่งเสริมกันวีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25592561ดำเนินการเอง
P1550552การศึกษากระบวนการเชื่อมเลเซอร์สำหรับเชื่อมอะลูมิเนียมโฟมแบบเปิดกับแผ่นโลหะจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ศว.25582559ดำเนินการเอง
P1550691เครื่องป้องกันภัยคุกคามจากเครื่องบินบังคับระยะไกล สำหรับใช้ในกิจการความมั่นคงภัทรกร รัตนวรรณ์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550945ระบบนำทางข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาลชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1550993โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยแบบไม่จำกัดเนื้อหาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์วาทยา ชุณห์วิจิตราศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550995การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นแถบสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 เชื้อได้พร้อมกันในคราวเดียวอรประไพ คชนันทน์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551086R58-การพัฒนาระบบการแสดงออกโปรตีนโดย Ogataea thermomethanolica สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550625ระบบกล้องวงจรปิดเสริมความปลอดภัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยวศิน สินธุภิญโญศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550668ความสัมพันธ์ทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ระหว่างลักษณะที่บ่งชี้คุณภาพของเนื้อไก่และระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับตำหนิในเนื้อไก่ยุวเรศ มลิลาศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551236R58-การตรวจหาสารแอนติโฟเลทต้านวัณโรคที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเตส ของเชื้อวัณโรคโดยใช้ ระบบของเชื้ออี โคไล ทดแทนกาญจนา ดอกลัดดาศช.25592559ดำเนินการเอง
P1550634การวิเคราะห์พื้นที่ผิว ขนาดของรูพรุนและขนาดอนุภาคสำหรับวัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อนโดยใช้เอ็นไซม์ไบโอเซ็นเซอร์เป็นกรณีศึกษาบราลี ชยสมบัติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550493การพัฒนาสารยับยั้งไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส (ดีเอชพีเอส) ต้านมาลาเรียสุมาลี กำจรวงศ์ไพศาลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550684การพัฒนาเครื่องจำลองทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศสำหรับศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างเปรียบเทียบกับการคำนวณอัตราการกัดกร่อนจากเซ็นเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM และ Electrical Resistanceณมุรธา สถิรจินดา พอลสันศว.25592562ดำเนินการเอง
P1550836การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับการขึ้นรูปวัสดุประเภทซีเมนต์ภาสกร เทศะวิบุลศว.25582561ดำเนินการเอง
P1550243การศึกษาการตอบสนองของ Spirulina ต่ออุณหภูมิสูงและสภาวะขาดไนโตรเจน ในระดับ transcription: ระยะที่ 5กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550100การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อการทดสอบและวิเคราะห์ชุดข้อมูลถ่าน Biocharนุจรินทร์ รามัญกุลศว.25582560ดำเนินการเอง
P1550375เครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติในขั้นตอนการตรวจหาเชื้อวัณโรคกิตติพงศ์ เอกไชยศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451237โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชนมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรมศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451196การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (ส่วนไบโอเทค)อมรทิพย์ เมืองพรหมศช.25572558ดำเนินการเอง
P1651585การพัฒนาสมบัติของวัสดุด้วยกระบวนการเสียรูปอย่างรุนแรงต้องใจ ชูขจรศว.25602561ดำเนินการเอง
P1651630การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานเห็ดพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีธิติยา บุญประเทืองศช.25602562ดำเนินการเอง
P1651669การพัฒนาเชลแล็คเพื่อใช้เป็นสารควบคุมการปลดปล่อยสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตดวงพร เครสปี้ศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651685การเตรียมฟิล์มบางเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์จากกระบวนการทางเคมีในสภาวะที่เป็นกรดกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651730LBG: การผลิตแกมมาวาเลโรแลคโตนจากลิววูลิเนตเอสเทอร์โดยใช้กระบวนการ ไฮโดรจีเนชันแบบส่งผ่านบนตัวเร่งปฏิกิริยานอกกลุ่มโลหะทรานซิชันสัญชัย คูบูรณ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651771การค้นหาตำแหน่ง epitope บน non-structural protein ของเชื้อ Watermelon silver mottle virus ที่ถูกจับอย่างจำเพาะเจาะจงโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดีนุชนาถ วารินทร์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651803การศึกษาฤทธิ์และความแตกต่างทางคุณสมบัติทางชีววิทยาของสารสกัดกวาวเครือขาวและอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวต่อเซลล์มะเร็งเต้านมสุวิมล สุรัสโมศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651814แพลตฟอร์มระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที และการประยุกต์ในการถอดความประชุมวาทยา ชุณห์วิจิตราศอ.25602563ดำเนินการเอง
P1651837การวินิจฉัยโรคโดยใช้ไมโครนีดเดิ้ล: การทดสอบวัณโรคทางผิวหนังจีราพร ลีลาวัฒนชัยศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651844การทดลองให้บริการระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวแขน WEFRE Rehab System สำหรับโรงพยาบาลวินัย ชนปรมัตถ์ศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651855ชุดตรวจชนิดการไหลด้านข้างร่วมกับเทคนิคเพิ่มการกระเจิงแสงตามหลักของรามานสำหรับตรวจหาโปรตีนไกลเคตอัลบูมินวีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651869การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในจีโนมของรา Aspergillus aculeatus BCC199สุริษา สุวรรณรังษีศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651878การพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ทางไกลกิตติพงษ์ ตันติสันติสมศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651903การพัฒนาการสร้างเนื้อเยื่อจำลองลำไส้เพื่อใช้ในการศึกษาทางพิษวิทยาศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651930การผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทองแดงศิรภัสสร เกียรติพึ่งพรศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651955การสังเคราะห์อนุภาคคอมพอสิตระหว่างพอลิสไตรีนกับ ZIF-8สินีนาฏ ไทยบุญรอดศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652023LBG: กลไกระดับนาโนของการสลับความต้านทานในแผ่นฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์กิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุลศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652028LBG: การสังเคราะห์คาร์บอนอุดมไนโตรเจนรูพรุนสูงจากชีวมวลเพื่อใช้ทำอุปกรณ์กักเก็บพลังงานพงษ์ธนวัฒน์ เข็มทองศน.25602560ดำเนินการเอง
P1751472การศึกษาความสามารถทางการตลาดและแนวโน้มเทคโนโลยีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชะลอวัยและป้องกันรังสียูวีจากสมุนไพรไทยธงชัย กูบโคกกรวดศน.25602563ดำเนินการเอง
P1952258การพัฒนายีสต์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25632565ดำเนินการเอง
P1952261การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของพืชป่าชายเลน (true mangrove) และพืชป่าชายเลนที่อยู่ในสถานะบัญชีแดง (IUCN Red List) เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูในถิ่นกำเนิด และสร้างองค์ความรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25632566ดำเนินการเอง
P1952390การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนต่อสภาวะอากาศของพลาสติกชีวภาพในสภาวะอากาศจริงและสภาวะเร่งในห้องปฏิบัติการพศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ศว.25632565ดำเนินการเอง
P1952489การเตรียมไลซินยับยั้งการเจริญเชื้อซัลโมเนลลาสู่การใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ศช.25632565ดำเนินการเอง
P1952606การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเด็งกี่ซีโรทัยป์เดี่ยวชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ซีโรทัยป์ 4 ในลิงแสมชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25632564ดำเนินการเอง
P1952607การพัฒนาแนวทางการประเมินและเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นตัวและการปรับตัวของระบบผลิตไฟฟ้ากัมปนาท ซิลวาศล.25632564ดำเนินการเอง
P1952642โครงการพัฒนา Big Data Analytics เพื่อการบริหารจัดการอาหารและสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชน นันทพร รติสุนทรศอ.25632566ดำเนินการเอง
P1952657การพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำนมดิบโดยใช้เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการบนแผ่นดิสก์ นิธิ อัตถิสก.25632564ดำเนินการเอง
P2050021การค้นหาเป้าหมายยาของสารสกัดจากธรรมชาติมีฤทธิ์ต้านมาลาเรียด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์และจีโนมิกส์ฟิลิป เจมส์ ชอว์ศช.25632566ดำเนินการเอง
P2050034การศึกษาอิทธิพลของ pH ต่อการรักษาเสถียรภาพในระบบพิกเคอริงอิมัลชั่นของอนุภาคลิกนินนาโนดวงพร เครสปี้ศน.25632564ดำเนินการเอง
P2051850การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีน EGFR ในมะเร็งปอดชนิด non-small cell ด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ภคพฤฒ คุ้มวันศช.25642564ดำเนินการเอง
P2051899การตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงด้วย Data Cubeนพดล คีรีเพ็ชรศอ.25642565ดำเนินการเอง
P2051998การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานระดับสากล (P1 Share Service)ธิติยา บุญประเทืองศช.25642564ดำเนินการเอง
P2051999การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานระดับสากล (P2 BBH)อนุตตรา ณ ถลางศช.25642564ดำเนินการเอง
P2052000การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานระดับสากล (P3 Seed Bank)รัตเขตร์ เชยกลิ่นศช.25642564ดำเนินการเอง
P2052173การค้นหาโปรตีนเครื่องหมายสำหรับการคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่มีความต้านทานต่อโรคใบขาวในอ้อยกันตินันท์ ลีธนศักดิ์สกุลศช.25642565ดำเนินการเอง
P2052291นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรจากงานวิจัยสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: พันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคา และพันธุ์ข้าวเจ้าหอมจินดาศรีสวัสดิ์ ขันทองศช.25642566ดำเนินการเอง
P2151291โครงการนำร่องการวิจัยเพื่อสนับสนุนการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแบบออนไลน์โดยการตรวจจับท่าทางสุพร พงษ์นุ่มกุลศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2151719โครงการการพัฒนา Raspberry Pi Cluster Kit สำหรับการศึกษา HPCปัถย์ ศักดิ์ธนากูลศอ.25652566ดำเนินการเอง
P1750319การขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อและคุณสมบัติของเนื้ออะลูมิน่า-เซอร์โคเนียพรุนตัวอนุชา วรรณก้อนศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750340LBG_การออกแบบและพัฒนา SERS substrate ชนิดโค้งงอได้รวิวรรณ เหล่าเจริญสุขศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750342LBG_การพัฒนาไมโครฟลูอิดิคชิปสำหรับส่งผ่านตัวอย่างทางชีวภาพรวิวรรณ เหล่าเจริญสุขศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750365การพัฒนาอนุภาคนาโนฐานชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในระบบนำส่งแบบมุ่งเป้าไปยังสมองคทาวุธ นามดีศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750367การพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับใช้เป็นถุงห่อมะม่วงส่งออก R2E2 สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1752071แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารแบบเวลาจริงโดยใช้สัญญาณอัลตราไวด์แบนด์และเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายซึ่งใช้พลังงานป้ายระบุตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เฟส 2กมล เขมะรังษีศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1752089วิจัยและพัฒนาเครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับวีระยุทธ วัลย์ลดาศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1752139การใช้รา Arthrobotrys oligospora และ A. javanica เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) ในพืชเศรษฐกิจอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752364การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังตามแนวแถบน้ำตื้นในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสาหร่าย Symbiodinium ที่อยู่ร่วมกับปะการังวิรัลดา ภูตะคามศช.25612563ดำเนินการเอง
P1752366R61-การตรวจสอบความปลอดภัยของราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) สายพันธุ์ BCC2660 ด้วยการทดสอบพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง รัศมี หวะสุวรรณศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752491NPR: การเตรียมสารประกอบไตรเอซาโบโรโลไพริดิเนียมชนิดใหม่ และศึกษาการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นทางเคมีกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ศน.25612562ดำเนินการเอง
P1851277แพลตฟอร์มแก๊สเซนเซอร์พลังงานต่ำบนพื้นฐานเทคโนโลยีแอลทีซีซีคทา จารุวงศ์รังสีศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1851291การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล อรวรรณ หิมานันโตศช.25622564ดำเนินการเอง
P1851341พัฒนาแพลตฟอร์มบริการคลาวด์คอนเทนเนอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1851350 ศึกษาวิธีการขึ้นรูป collagen matrix เพื่อใช้ในการศึกษากระบวรการ collagen mineralization สุวิมล บุญรังสิมันตุ์ศน.25612562ดำเนินการเอง
P1851550R61-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี isothermal DNA amplification โดยการใช้ recombinase polymerase สำหรับตรวจเชื้อ Listeria monocytogenes และ Salmonella Typhimurium พร้อมๆกัน มัลลิกา มะกรวัฒนะศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851584โครงการพัฒนาระบบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลักแตนซ์แบบใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า (เฟส 2)บุรินทร์ เกิดทรัพย์ศอ.25622563ดำเนินการเอง
P1851618การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเป็นสารเสริมอาหารในสัตว์สุกัญญา แซ่เอี๋ยวศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851709R61-การพัฒนาการตรวจคัดกรองแบบมีประสิทธิภาพของฟาจที่แสดงเปปไทด์จำเพาะต่อสารออคราทอกซิน เอ ด้วยเทคนิคบีดอะเรย์สุดธิดา แก้วอำดีศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851718การสร้างวัคซีนต้นแบบ PEDV ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ โดยอาศัยเทคนิคคู่โคดอนที่ลดอัตราการสร้างโปรตีนสุทธิพันธุ์ สังข์สุวรรณศช.25622563ดำเนินการเอง
P1751645R60-การออกแบบและพัฒนาต้นแบบใบกวนสำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบแข็งวรินทร ฉ่ำคุ่ยศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751681R60-ฐานข้อมูลลำดับรหัสพันธุกรรม 16S rRNA เพื่อการจำแนกชนิดแบคทีเรียสมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาลศช.25602560ดำเนินการเอง
P1751702R60-การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสูตรเอนไซม์ไซแลนเนสทนด่าง (เอนบลีช) ที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษยูคาลิปตัสธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751786ISS1-การพัฒนาเทคโนโลยี photonic array biosensor และ ISFET-based sensors เพื่อการตรวจวัดสารพิษจากเชื้อราธนกร ตันธนวัฒน์ศอ.25602564ดำเนินการเอง
P1751795ISS3-การพัฒนาเทคโนโลยี photonic array biosensor และ ISFET-based sensors เพื่อการตรวจวัดสารพิษจากเชื้อราวุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริสก.25602564ดำเนินการเอง
P1850906แพลตฟอร์มการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์สำหรับอาหารและการเกษตร ชยุตม์ ถานะภิรมย์ศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1850931โครงการนำร่องการให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดมารุต บูรณรัชศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1850940การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนด้วยวัฏจักรไฮบริดคอปเปอร์คลอไรด์ที่เหมาะสมกับ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ชัยยุทธ แซ่กังศล.25622563ดำเนินการเอง
P1851008การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมสำเร็จรูปสำหรับผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยางยุวเรศ มลิลาศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851099การพัฒนาชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน แบบโครงสร้างพอลิเมอร์ สำหรับการตรวจวัดด้านนิติวิทยาศาสตร์แบบไม่ทำลายศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1851124R61-การศึกษาวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากดินที่เหมาะสมจิตวดี พิทักษ์โรจนกุลศช.25612561ดำเนินการเอง
P1851135การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อการตกแต่งบ้านและสวนกรรณิกา หัตถะปะนิตย์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1851140ทดสอบการใช้ราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) และราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อควบคุมแมลงในสวนกล้วยไม้บุญเฮียง พรมดอนกอยศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851185R61-การพัฒนากรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแบบมัลติเพล็กซ์โศภชา อารยเมธากรศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851199R61- การศึกษาปัจจัยในการผลิตต้นกล้ามะพร้าวแกงไทยโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ยี่โถ ทัพภะทัตศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851240eASIA_Generation of selenium nanoparticles and investigation of theirs bioavailability on laboratory animals and plantsณัฏฐพร พิมพะศน.25612565ดำเนินการเอง
P1951171การพัฒนานาโนวัคซีนแบบกินสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล (ระยะที่ 1)คทาวุธ นามดีศน.25632564ดำเนินการเอง
P1951210การสร้างฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์สำหรับใช้เป็นชั้นฉนวนไดอิเล็กทริกในทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟคที่ทำจากสารอินทรีย์ ละอองดาว กางแก้วศว.25632563ดำเนินการเอง
P1951264การสืบหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและใบหงิกเหลือง และลักษณะทนร้อนโดยใช้ GWAS และ การพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในมะเขือเทศ อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25622566ดำเนินการเอง
P1951278วัสดุและกระบวนการทางเลือกเพื่อการผลิตหัวเชื้อเห็ดหูหนู สุภาพร วันสมศล.25632564ดำเนินการเอง
P1851752การพัฒนาการเพาะเลี้ยง Aurantiochytrium limacinum BCC52274 สำหรับใช้เป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดโคซะเฮกซะอิโนอิค (ดีเฮชเอพนิดา อุนะกุลศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852312NPR-RNN: ศูนย์เครือข่ายงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีสำหรับสิ่งแวดล้อม ณัฏฐพร พิมพะศน.25622563ดำเนินการเอง
P1852593การขยายผลชุดตรวจ Early P-Check สู่ผู้ใช้งานในภาคสนาม ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ศช.25622564ดำเนินการเอง
P1852767ระบบสำหรับการวิศวกรรมทรานสคริปโตมโดยใช้เอ็นไซม์คาส 13ดี ที่สามารถเหนี่ยวนำได้ฟิลิป เจมส์ ชอว์ศช.25622564ดำเนินการเอง
P1952239การศึกษาการเคลือบจีโอโพลิเมอร์บนแผ่นเหล็กกล้าอนุชา วรรณก้อนศว.25632564ดำเนินการเอง
P1952712วัสดุนาโนสำหรับการเปลี่ยนรูปของไบโอลิพิดด้วยการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงหรือความร้อนขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจศน.25632566ดำเนินการเอง
P2050000โครงการพัฒนาต้นแบบสื่อการสอน project based learning: smart hydroponics and projectileจอมขวัญ มั่นแน่ศว.25632564ดำเนินการเอง
P2051768การพัฒนาวิธีการสร้างฐานข้อมูลจีโนมด้วยเทคนิค single-tube long fragment read (stLFR) ชุตินธร หยุนแดงศช.25642565ดำเนินการเอง
P2052001การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานระดับสากล (P4)ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ศช.25642564ดำเนินการเอง
P2052003การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานระดับสากล (P6)จิตติมา พิริยะพงศาศช.25642564ดำเนินการเอง
P2052267การพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานพาหนะที่ใช้มือเข็นนันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ศอ.25642566ดำเนินการเอง
P2151286การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ receptor binding domain (RBD) ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และพัฒนาวิธีการ surrogate virus neutralization test สำหรับตรวจสอบ neutralizing antibody ต่อเชื้อไวรัสดังกล่าวชาญณรงค์ ศรีภิบาลศช.25642565ดำเนินการเอง
P2151435P1 House Keeping Research 2565: Service Centerธิติยา บุญประเทืองศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151464P3 House Keeping Research 2565: Seed Biologyรัตเขตร์ เชยกลิ่นศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151469P8 House Keeping Research 2565: Long-term ecological monitoring database for prediction modelingอนุตตรา ณ ถลางศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151530การทดสอบประสิทธิผลของ influenza-based COVID-19 vaccine ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในหนู transgenic-hACE2 (K18)ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ศช.25652565ดำเนินการเอง
P1951378R62-การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มปานกลางที่มีความสามารถในการลดสารประกอบฮีสตามีนปรีณาภา เทพกสิกุลศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951423การจัดทำบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกจิตติ มังคละศิริศว.25632564ดำเนินการเอง
P1951547มาตรฐานเมทาดาต้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ:การบริหารจัดการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดระหว่างแพลตฟอร์มสุภรณ์ เหมือนหนูศอ.25622564ดำเนินการเอง
P1951574การศึกษาเบื้องต้นการนำน้ำเสียมาใช้ในการปลูกพืชกินใบด้วยเม็ดมีเดียบำบัดน้ำในระบบบำบัดน้ำจำลองผกามาศ แซ่หว่องศว.25632563ดำเนินการเอง
P2050718การพัฒนาเซ็นเซอร์วัดแรงดันขนาดเล็กระดับจุลภาค สำหรับใช้งานช่วงความดัน 0-50 Bar ในอุตสาหกรรมคอมเพลสเซอร์การุณ แซ่จอกสก.25632564ดำเนินการเอง
P2050759โครงการออกแบบ พัฒนานโยบายความปลอดภัยในการจัดการสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงเว็บแพลตฟอร์ม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบจัดการไอดีผู้ใช้งานสุริยะ อุรุเอกโอฬารศอ.25632564ดำเนินการเอง
P2050861การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในโรงงานผลิตพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนประเดิม วณิชชนานันท์ศช.25632566ดำเนินการเอง
P2050927บอร์ดควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับแท่นเคลื่อนที่แบบ 6 แกนอิสระวุฒิกร เชาว์ประมวลกุลศอ.25632565ดำเนินการเอง
P2050943ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 จากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกอิทธิ ฉัตรนันทเวชศน.25632563ดำเนินการเอง
P2050968ชุดตรวจเชื้อแอกติโนบาซิลัส พลูโรนิวโมเนอี แบบแลเทอรัลโฟลว์ ที่ไม่ทำให้สุกรเจ็บหรือเครียด และสามารถให้ผลที่รวดเร็วที่หน้าฟาร์มวรางคณา สงสังข์ทองศช.25632565ดำเนินการเอง
P2051060NPR_นาโนไฮบริดคิวบิค เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อจุลชีพบนพื้นผิววัสดุหมุนเวียนลัพธ์พร วยาจุตศน.25632564ดำเนินการเอง
P2051067เทคโนโลยีการพอกผิวด้วยเลเซอร์เพื่อซ่อมบำรุงรางรถไฟหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐศว.25632565ดำเนินการเอง
P2051069การพัฒนาวิธีการตรวจแอนติบอดีชนิด IgG และ IgM ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พีร์ จารุอำพรพรรณศช.25632564ดำเนินการเอง
P2051117การลดขนาดโมเลกุลของเบต้ากลูแคนด้วยกระบวนการไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25632566ดำเนินการเอง
P2150289การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สกัดสารสกัดกระชายดำและการทดลองขยายขนาดการผลิตอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25642565ดำเนินการเอง
P2150363การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน PASS Pro-version กับแพลตฟอร์ม KidDiaryอภิชย์ เหมาคมศอ.25642564ดำเนินการเอง
P2150383การศึกษาการจัดทำข้อมูลอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวตามบริบทของไทยจิตติ มังคละศิริศว.25642565ดำเนินการเอง
P2150385NPR: การพัฒนาการขยายขนาดการผลิตสีระบายความร้อนที่ทำมาจากอนุภาคไมโครซิลิกาศรัณย์ อธิการยานันท์ศน.25642565ดำเนินการเอง
P2150394การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน Ad5-COVID-19ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ศช.25642564ดำเนินการเอง
P2150549การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอนุภาคนำส่งสารแคนนาบิไดออลเพื่อการนำส่งทางผิวหนังสุวิมล สุรัสโมศน.25642566ดำเนินการเอง
P2150556การพัฒนาอุปกรณ์คอเทียมและออกแบบสมบัติรีโอโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของเหลวสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากชัยวุฒิ กมลพิลาสศว.25642566ดำเนินการเอง
P2150597การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาชุดถ่ายทอดกำลังงานด้วยขบวนเฟืองในเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกียรติก้อง สุวรรณกิจศว.25642565ดำเนินการเอง
P1551379โปรแกรมติดตามสุขภาพส่วนบุคคล สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551729พัฒนาเครื่องมือติดตามสุขภาพเด็กไทยออนไลน์สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650049ระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุคนไทยชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650458การพัฒนากรอบการประเมินวัฏจักรชีวิตด้านสังคมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต เสกสรร พาป้องศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650460การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย เสกสรร พาป้องศว.25592562ดำเนินการเอง
P1650465การศึกษาตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยจิตติ มังคละศิริศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650542R59-การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนจดจำเชื้อโรค masquerade-like SPH ในการต้านเชื้อไวรัสในกุ้งภคกุล สังข์สุริยะศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650544R59-การจำแนกชนิดของจักจั่นที่สำรวจพบในป่าชุมชนโคกป่าชี จ.กาฬสินธุ์กนกศรี ทัศนาทัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650817การศึกษาอุณหพลศาสตร์ในการจับกันของสารแอนติโฟเลตกับเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสจารุณี วานิชธนันกูลศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650869การทดสอบการใช้งานเซนเซอร์อิมพีแดนซ์สำหรับติดตามการกัดกร่อนวนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ศว.25592559ดำเนินการเอง
P1650719R59-การวิเคราะห์การแสดงออกยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ กลไกความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650758การศึกษาหน้าที่ของเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) จากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonพรรษา ทบวอศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650792R59- การนำวิธีการ classical genetics มาใช้และการตรวจลักษณะการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ ในยีสต์สายพันธ์ Ogataea thermomethanolica TBRC656 เพื่อประโยชน์ในการสร้างสายพันธ์ยีสต์ลูกผสมต่างๆศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรีศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650594การวิจัยและพัฒนาข้อเข่าเทียมและเครื่องมือช่วยผ่าตัดประเสริฐ เฉลิมการนนท์ศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650574การพัฒนาวิธีตรวจวัณโรคระยะแบบแฝงและแพรIเชื้อในคนไทยสารดี วาฤทธิ์ศช.25602562ดำเนินการเอง
P1551704การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความชื้นของเซรามิกพรุนที่ผลิตโดยการเผาที่อุณหภูมิต่ำอนุชา วรรณก้อนศว.25592561ดำเนินการเอง
P1551563การวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมของสายพันธุ์วัคซีนบีซีจีในประเทศไทย เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551452ชนิดพันธุ์และลักษณะสัณฐานวิทยาที่คลุมเครือนำไปสู่การประเมินความหลากหลายโมเลกุลของเชื้อราแมลงเจนนิเฟอร์ เหลืองสอาดศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551504การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อมวรายุทธ สะโจมแสงศน.25592563ดำเนินการเอง
P1551261การศึกษากลไลการก่อโรคและไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสก่อโรคท้องเสียรุนแรงในสุกรอย่างบูรณาการอนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25592564ดำเนินการเอง
P1551120R59-การสร้างเซลล์ไลน์ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยใช้ไวรัสเป็นตัวพาหะนำยีนที่ต้องการเข้าสู่เซลล์ระดับปฐมภูมิของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ของกุ้งกุลาดำขวัญตา แทนสาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1650033การศึกษาการใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซล)มานิดา ทองรุณศว.25592561ดำเนินการเอง
P1551111การพัฒนาหัวเชื้อเห็ดเผาะเพื่อการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนประเสริฐ ศรีกิติกุลชัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1550875การศึกษาผลของการถ่ายเชื้อราบิวเวอเรียต่อการเจริญเติบโตของราและความรุนแรงในการก่อโรคในแมลงอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25592559ดำเนินการเอง
P1550886R58-การศึกษาคุณสมบัติด้านชีวเคมี ชีวโมเลกุล และความสามารถในการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต PSA 1228อรวรรณ หิมานันโตศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450212การประเมินความสัมพันธ์ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์พืชจากการกระตุ้นการแสดงออกของยีนเพิ่มผลผลิตในกลุ่ม ARGOS ของ Arabidopsis และมันสำปะหลัง: Phase Iยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350412การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษ FS3อุดม อัศวาภิรมย์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350142ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แยกและนับกลุ่มวัตถุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350312การพัฒนาระบบการปลดปล่อยของโปรตีนรีคอมบิแนนท์บีเอ็มพีชนิดที่สองจากตัวพาไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยเทคนิคโปรตีนฟิวชันกตัญชลี ไม้งามศว.25572560ดำเนินการเอง
P1350101การทดสอบผลิตโฟมไททาเนียมระดับประลองอัญชลี มโนนุกุลศว.25572557ดำเนินการเอง
P1350192การสร้างทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์กึ่งตัวนำเพื่อใช้วัดค่าสภาพคล่องของพาหะในสารอินทรีย์กึ่งตัวนำที่มีแกนเป็น [5]เฮลิซีนสมบุญ สหสิทธิวัฒน์สก.25572560ดำเนินการเอง
P1350160พัฒนาระบบแพล็ตฟอร์มบริการความรู้สำหรับการเปลี่ยนเว็บไซต์สู่รูปแบบใหม่ ระยะที่ 2มารุต บูรณรัชศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350042การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษามันสำปะหลังวัชริน มีรอดศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350092แพลตฟอร์มบริการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศสำหรับ Internet of Thingsพนิตา พงษ์ไพบูลย์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1650942โครงการพัฒนาชุดควบคุมและจ่ายกำลังงานสำหรับเครื่อง HIFU face lifting and skin tighteningอุดม โกมินทร์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650958โครงการสร้างศักยภาพการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัวอภิชาติ อินทรพานิชย์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1652203R60-Isolation of propionic acid bacteria from fermented food and plant materials ปีเตอร์ เคอร์ดี้ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1652207การพัฒนาระบบนำส่งรูปแบบอิมัลชันระดับนาโนที่เกิดขึ้นได้เองของยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโตที่ใช้ในสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและลดปริมาณการใช้โดยผ่านระบบการให้น้ำในฟาร์มสุวัชชัย จรัสโสภณศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652214ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรแบคทีเรียในลำไส้ต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งวณิลดา รุ่งรัศมีศช.25602565ดำเนินการเอง
P1652237ระบบช่วยเลือกชิ้นส่วนข้อเข่าเทียมอัตโนมัติสำหรับวางแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1750034การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกจากสารคัดหลั่งธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25602563ดำเนินการเอง
P1750159NPT: พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบางสารอินทรีย์/ไฮบริดต้นทุนต่ำ และเทคโนโลยีเคลือบผิวสำหรับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์พิศิษฐ์ คำหน่อแก้วศน.25602563ดำเนินการเอง
P1750182ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารจับตัวน้ำยางสดแบบปราศจากน้ำ ในกระบวนการผลิตยางแผ่น (รมควัน) ภูริพงศ์ วรรณวิไลศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750184การวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมของสายพันธุ์วัคซีนบีซีจีในประเทศไทย เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750207ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำยางข้นมาเป็นวัสดุในการขึ้นรูปด้วย additive manufacturing โดยใช้พอลิเมอร์ไวต่อความร้อน ปณิธิ วิรุฬห์พอจิตศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750232การศึกษาความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของน้ำยางพาราในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆ ทิพย์จักร ณ ลำปางศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750234การพัฒนาต้นแบบอาหารที่ให้พลังงานสูงแบบบรรจุห่อ/ซองสำหรับพกพาศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750318การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์จากแร่ธรรมชาติโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลสมัญญา สงวนพรรคศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750325R60-ค่าทาง metabolite และชีวเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของลูกกุ้งขาวและบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตในระยะถัดไปวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750359การพัฒนาอนุภาคนาโนทะลุผ่านเยื่อเมือกเพื่อการนำส่งแบบมุ่งเป้าทางผนังเยื่อเมือกณัฎฐิกา แสงกฤชศน.25602561ดำเนินการเอง
P1750368การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของ polylactide methacrylate-graft-poly(N-isopropylacrylamide-co-hydroxyethyl methacrylate)วิไลรัตน์ ทรัพย์มากศว.25602561ดำเนินการเอง
P1752199การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจอรประไพ คชนันทน์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752288การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานระบบรางด้วยการวัดและวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1752440NPR:การศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคนาโนเมลานินในการนำส่งยาผ่านทางลำไส้ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25612561ดำเนินการเอง
P1851349โครงการงานวิจัยระบบรู้จำใบหน้าแบบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี Deep Learningชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1851392Strengthening rice breeding programs in Laos and Thailand and developing climate-resilient rice varietiesโจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิวศช.25612565ดำเนินการเอง
P1851394กลไกในการขับเคลื่อนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันในแนวละติจูดของโซนเขตร้อนบนคาบสมุทรอินโดจีน อนุตตรา ณ ถลางศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851424R61-การศึกษาฤทธิ์ของสาร P218 ในการยับยั้งเชื้อมาลาเรียดื้อยาระยะติดต่อผ่านยุง ณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851476การพัฒนาชุดตรวจแลมป์นาโนโกลด์สำเร็จรูปเพื่อการตรวจหาเชื้อ Tilapia Lake Virus ที่ก่อโรคในปลานิลและปลานิลแดงวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851485ขั้วไฟฟ้าของเหลวไอออนิก-กราฟีนชนิดพิมพ์แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับงานเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ศน.25612563ดำเนินการเอง
P1851524แพลตฟอร์มบริการถ่ายทอดการสื่อสารณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุลสก.25622565ดำเนินการเอง
P1851610วัสดุนาโนคาร์บอนเพื่อการผลิตและกักเก็บเชื้อเพลิงธรรมชาติและสารเคมีพื้นฐานอย่างยั่งยืนขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจศน.25612563ดำเนินการเอง
P1851619การพัฒนาระบบทางชีวสารสนเทศเพื่อค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์จากตัวอย่างโปรตีนในระดับโปรตีโอมจิตติศักดิ์ เสนาจักร์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851694แพลตฟอร์มแนะนำการวางแผนลงทุนแบบมุ่งเน้นเป้าหมายส่วนบุคคลภัทราวดี พลอยกิติกูลสก.25612563ดำเนินการเอง
P1851710R61-การทดสอบคุณสมบัติของจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาต้นเชื้อข้าวหมากคุลิกา ชมวงศ์ ไวซ์แมนศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851751การสร้างระบบโฮสต์/เวกเตอร์แบบปลอดภัยชนิดใหม่สำหรับแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum เพลินพิศ ลักษณะนิลศช.25622564ดำเนินการเอง
P1851753การวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแป้งมันสำปะหลังของประเทศจีนและประเทศไทย: การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์อาหารของ Nanning Wanyu Foods Co. Ltd สุนีย์ โชตินีรนาทศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851760IBMLC1การพัฒนากระบวนการแยกองค์ประกอบชีวมวลลิกโนเซลลูโลสโดยใช้กระบวนการ hydro/solvothermal แบบ flow-through ในระดับ lab to bench-scaleวีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25622565ดำเนินการเอง
P1851762การศึกษาสารองค์ประกอบในสารสกัดผักเชียงดา (Gymnema inodorum Lour. Decne.) และประสิทธิภาพลดการดูดซึมน้ำตาลที่เซลล์ลำไส้และการต้านการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25612564ดำเนินการเอง
P1852363นวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารวิชชุดา เดาด์ศว.25622565ดำเนินการเอง
P1852411ห้องปฏิบัติการร่วมไทย-จีนด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ ลิลี่ เอื้อวิไลจิตรศล.25622562ดำเนินการเอง
P1852413โครงการย่อยที่ 3 ความร่วมมือไทย-จีนในการศึกษากลุ่มจุลินทรีย์ในแอคติเวเต็ดสลัดจ์ของระบบบำบัดน้ำเสียโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ - (Thailand – China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology)วีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852467เปปไทด์ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ DPP-IV จากสาหร่ายสไปรูลิน่าสุกัญญา แซ่เอี๋ยวศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852521NPR:การศึกษาจลนศาสตร์ในปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ติรโภชน์ รัตนอมรศน.25622564ดำเนินการเอง
P1852583การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Tilapia lake virus (TiLV) และการพัฒนาวิธีตรวจสายพันธุ์ของไวรัสอย่างจำเพาะแสงจันทร์ เสนาปินศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852610R61-การพัฒนาสร้างข้อมูลจีโนมของบวบเหลี่ยมด้วยวิธี de novo assembly ชุติมา สนธิรอตศช.25622563ดำเนินการเอง
P1952263การพัฒนาระบบการผลิตจากราเส้นใย สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพกอบกุล เหล่าเท้งศช.25632565ดำเนินการเอง
P1952718NPR: การเคลือบโลหะบนพื้นผิวพอลิเมอร์โครงสร้างนาโนสามมิติเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าวริษฐา ทองขำศน.25632563ดำเนินการเอง
P2050006NPR: การออกแบบวิธีการทดสอบประสิทธิภาพในด้านชะลอวัยของสารออกฤทธิ์และสารสกัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้โมเดลชิ้นส่วนผิวหนังของมนุษย์วันนิตา กลิ่นงามศน.25632564ดำเนินการเอง
P2050008NPR: โครงการศึกษาความเป็นพิษจากแสงแดดของสารสกัดดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ รัตน์จิกา วงศ์วนากุลศน.25632563ดำเนินการเอง
P2051844โครงการศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากพลับพลึงเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ชะลอวัยชนิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25642565ดำเนินการเอง
P2052002การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานระดับสากล (P5 Microbe)สาทินี ซื่อตรงศช.25642565ดำเนินการเอง
P2052009NPR: การสังเคราะห์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์จากสาหร่ายสีเขียว จามร เชวงกิจวณิชศน.25642565ดำเนินการเอง
P2151363การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ประยุกต์ใช้การบริการการบอกตำแหน่ง “อยู่ไหน 3 มิติ”กมล เขมะรังษีศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2151463P2 House Keeping Research 2565: BIOTEC Bangkok Herbarium & Fungariumปราโมทย์ ไตรบุญศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151715การจัดการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องวิเคราะห์มวลสารและระบุชนิดสารด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการด้านโปรตีโอมิกส์ชุติกานต์ บุตรกินรีศช.25652566ดำเนินการเอง