โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐ
รหัสโครงการชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการศูนย์ปีที่เริ่มดำเนินงานปีที่สิ้นสุดการดำเนินงานวิธีการดำเนินงาน
P1350009วิจัยและพัฒนา PaaS Cloud สำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่นายเอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350043กลยุทธ์การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติการสร้างสารยับยั้งจุลชีพด้วยเทคโนโลยีโปรติโอจีโนมิคนางอมลยา โตสุโขวงศ์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350068R56-การเก็บรวบรวมและการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเบื้องต้นจากพื้นที่ปลูกอ้อยนายวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350084การออกแบบและพัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตชีวมวลด้วยเทคนิคชีววิทยาระบบนางสาวพรกมล อุ่นเรือนศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350134การวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการเคลือบสำหรับสิ่งทอนาโนคุณสมบัติพิเศษ FS3นายวรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350136R56-ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการเปลี่ยนแปลงสารเมตาบอไลด์ของยีสต์ทนร้อน Pichia thermomethanolica เมื่อทำการเพาะเลี้ยงในถังหมักนายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350193การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจวัด Cu(II) และ Ni(II) ในน้ำนางศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25572558ดำเนินการเอง
P1350218Development of a novel, marker recycling DNA tool,for genome modification of the potential new yeast host for protein expression, Pichia thermomethanolica BCC16875:application in enhanced gene targeting and auxothroph constructionนางสาวศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรีศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350020R56-การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวนายดุริยะ จันทสิงห์ศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350037การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ของราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ในแมลงเจ้าบ้านโดย imaging mass spectrometryนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350137การหาโปรตีนตัวรับสำหรับโปรตีนฆ่าแมลง (Vip3A) ที่ผลิตในช่วงก่อนการสร้างสปอร์ของ Bacillus thuringiensis จากหนอนกระทู้หอม Spodoptera exiguaนายบุญเฮียง พรมดอนกอยศช.25562560ดำเนินการเอง
P1350223R56-การศึกษารูปแบบการผลิตโปรตีน Vip3Aa35 และเอนไซม์โปรติเอส ระหว่างการพัฒนาการเจริญเติบโตของ Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ M190นางสาวนันทิดา สหัชอติเรกลาภศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350321การศึกษาการปรับเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารแบบกึ่งแข็งจากเนื้อวัวและเนื้อหมู โดยการควบคุมโครงสร้างด้วยตัวปรับโครงสร้างอาหารจากสตาร์ชดัดแปรนางสาวอศิรา เฟื่องฟูชาติศว.25572561ดำเนินการเอง
P1350323การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนที่มีสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิต่ำ โดยใช้ซิลิคอนเจอร์เมนเนียมเป็นชั้นดูดกลืนแสง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนายกอบศักดิ์ ศรีประภาศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350324การศึกษาการเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่งนางสาววนิดา จันทร์วิกูลศว.25572560ดำเนินการเอง
P1350408การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง-ระยะที่ 2: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปแผ่นปิดแผลนางสาวกุลฤดี แสงสีทองศช.25582559ดำเนินการเอง
P1350325การศึกษาสมบัติของจีโอโพลีเมอร์ที่เตรียมจากดินแดงนายอนุชา วรรณก้อนศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350336การศึกษากระบวนการบดย่อยอาหารในช่องปากและการกลืนอาหารโดยเทคนิครีโอ-ไตรโบโลยีนายชัยวุฒิ กมลพิลาสศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350368การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หมักที่มีกรดอะแรคซิโดนิค สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ำนางกอบกุล เหล่าเท้งศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350379ระบบรู้จำตัวเลขจากภาพถ่ายหน้าปัดตัวเลขดิจิตอลที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือนายสรรพฤทธิ์ มฤคทัตศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350404FS9: ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนนางจามร เชวงกิจวณิชศน.25572560ดำเนินการเอง
P1350409Flagship Clean air: การลดไอปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยวัสดุนาโนดูดซับนางสาวณัฏฐพร พิมพะศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350429GII-การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการปรับแต่งกระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อผลักดันเอนไซม์ภายในประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรมนางสาวลิลี่ เอื้อวิไลจิตรศช.25572560ดำเนินการเอง
P1350434R56-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่สีสุก ระยะที่ 2นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450000ระบบตรวจและแสดงผลทางภาพของมะเร็งปากมดลูกด้วยการเรืองแสงย่านใกล้อินฟราเรด (FS5 : Smart Health)นายกิตติพงษ์ ตันติสันติสมศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350438นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 1: ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ปรับสมดุลบรรยากาศ (Equilibrium Modified Atmosphere (EMA-3)) ที่สามารถเก็บรักษาผักสดเพื่อการขายปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ตนางวิชชุดา เดาด์ศว.25572560ดำเนินการเอง
P1350439การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับกำจัดคราบฟิลม์น้ำยางบนจานเครื่องปั่นน้ำยางข้นนางสาวจอมขวัญ มั่นแน่ศว.25572558ดำเนินการเอง
P1350441นวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างรายได้ของประเทศไทยจากผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ศว.25572561ดำเนินการเอง
P1350457การผลิตวัสดุผสมจากการเสริมอนุภาคนาโนคริสตัลของแป้งในพอลิแลคติกแอซิดและพอลิเอทิลีนเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมนายกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450014การพัฒนาระบบถ่ายภาพเรืองแสงในช่วงใกล้อินฟาเรดหรืออินฟราเรดสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก (FS5 : Smart Health)นางสาวสุวัสสา บำรุงทรัพย์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450016FS8: การพัฒนาแคปซูลนาโนพอลิเมอร์สำหรับควบคุมการปลดปล่อยสารไล่ยุงนายอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450031Flagship Thai Silk: การพัฒนาสารสกัดโปรตีนกาวไหมไทยเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพนายธงชัย กูบโคกกรวดศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450046การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีชนิดไร้สารตะกั่วสำหรับบัดกรีชิ้นงานเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลนายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450027การผลิตดินอุดมคาร์บอนสั่งตัดจากผักตบชวาด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันนายนาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุลศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450043โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน ตามมาตรฐานสากลนางธนาวดี ลี้จากภัยศว.25572560ดำเนินการเอง
P1450045การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบฟิล์มบางโลหะและออกไซด์ของโลหะที่เตรียมโดยเทคนิคสปัตเตอร์ริ่งนางสาวเพ็ญนภา มุทิตามงคลศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450050การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน (FS5 : Smart Health)นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450059FS8: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยีนายอิศรา สระมาลาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450061Flagship Thai silk :พัฒนาการกักเก็บสารสกัดน้ำกาวไหม (Sericin) ในอนุภาคนาโน และการพัฒนาการขึ้นรูปของน้ำกาวไหมเพื่อเป็นตัวพาหรืออนุภาคที่ใช้สำหรับการนำส่งยาและสารออกฤทธิ์เพื่อนำมาไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนางสาวสุวิมล สุรัสโมศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450077Flagship Smart soil & Fertilizer: การผลิตปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยเคมีสูตรผสม NPK ชนิดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับพืชเศรษฐกิจโดยเทคนิคการเคลือบด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตนายสุวัชชัย จรัสโสภณศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450170พัฒนาระบบฝึกฝนฟื้นฟูระดับพุทธิปัญญาสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงนายสุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350035Chemotypic and physiological analysis of mutants disrupted in insect-specific clade III polyketide synthase gene for identification of the crucial fator for insect pathogenesisนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350042การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษามันสำปะหลังนางสาววัชริน มีรอดศช.25572557ดำเนินการเอง
P1350092แพลตฟอร์มบริการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศสำหรับ Internet of Thingsนางสาวพนิตา พงษ์ไพบูลย์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350101การทดสอบผลิตโฟมไททาเนียมระดับประลองนางสาวอัญชลี มโนนุกุลศว.25572557ดำเนินการเอง
P1350142ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แยกและนับกลุ่มวัตถุขนาดเล็กแบบอัตโนมัตินางสาวดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350160พัฒนาระบบแพล็ตฟอร์มบริการความรู้สำหรับการเปลี่ยนเว็บไซต์สู่รูปแบบใหม่ ระยะที่ 2นายมารุต บูรณรัชศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350192การสร้างทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์กึ่งตัวนำเพื่อใช้วัดค่าสภาพคล่องของพาหะในสารอินทรีย์กึ่งตัวนำที่มีแกนเป็น [5]เฮลิซีนนายสมบุญ สหสิทธิวัฒน์ศว.25572560ดำเนินการเอง
P1350228การลดการเกิดเอฟฟลอเรสเซนต์ของจีโอพอลิเมอร์นายสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25572558ดำเนินการเอง
P1350312การพัฒนาระบบการปลดปล่อยของโปรตีนรีคอมบิแนนท์บีเอ็มพีชนิดที่สองจากตัวพาไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยเทคนิคโปรตีนฟิวชันนางกตัญชลี ไม้งามศว.25572560ดำเนินการเอง
P1350012เซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรนางสาวสุพัตรา มานะไตรนนท์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350013โครงการวิจัยการตรวจจับความผิดปกติโดยใช้ข้อมูลเชิงจุลภาค (ระยะที่ 2: ประยุกต์ใช้กับระบบจราจรและการเงิน)นายสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350014การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเตรียมอาหารไทยเพื่อโภชนบำบัดในผู้สูงอายุนางจุฑารัตน์ คีรีเพ็ชรศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350030การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนายเสกสรร พาป้องศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350213การเก็บรักษาวัสดุชีวภาพของจุลินทรีย์ Thraustochytrids ที่มีศักยภาพในการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมูลค่าสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมนางสาวจริยา สากยโรจน์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350363พัฒนาแพลตฟอร์มบริการแบบเปิดนายทวีทรัพย์ อภิวัฒนาพงศ์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1350366อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อผลผลิตเห็ดระโงกที่เจริญร่วมกับไม้ยางนาในโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษนายสายัณห์ สมฤทธิ์ผลศช.25572559ดำเนินการเอง
P1350383การวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ (ปีที่ 4)นางชะวะนี ทองพันชั่งศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350413ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอนุภาคสตาร์ชผลึกนาโนที่ผลิตจากมันสำปะหลังนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1350414การผลิตอนุภาคสตาร์ชผลึกนาโนจากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารห่อหุ้มสำหรับนำส่งเซลล์โปรไบโอติกส์ผ่านระบบทางเดินอาหารนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582558ดำเนินการเอง
P1450004การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติ (FS5 : Smart Health)นางสาวรวิวรรณ เหล่าเจริญสุขศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450021Flagship clean air: การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นในพื้นที่อุตสาหกรรมนายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450040การวัด miRNA ในเลือด เพื่อวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (FS5 : Smart Health)นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450071ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของหนอนไหมและเส้นใยนาโน FS3นางสาวรวิวรรณ มณีรัตนโชติศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450073FS8: วิจัยและพัฒนาสิ่งทอนาโนป้องกันยุงนายวรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450124การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดเพื่อการควบคุมคุณภาพของอาหาร (FS7 : Food Quality)นายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450172Flagship Smart soil & Fertilizer_การพัฒนาเครื่องมือและระบบเพื่อตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช (NPK) ในปุ๋ยเคมีและดินนางสาวพนิดา พรหมพินิจศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450188FS9: การพัฒนาไส้กรองน้ำและเครื่องกรองน้ำแบบพกพาด้วยนาโนเทคโนโลยีนายวรายุทธ สะโจมแสงศน.25572560ดำเนินการเอง
P1350335ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บและปลดปล่อยกลิ่นรสจากพอลิแซคคาร์ไรด์เจลและโอลีโอเจลนางสาวภาวดี เมธะคานนท์ศว.25572559ดำเนินการเอง
P1350412การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษ FS3นายอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350417Characterization of intestinal bacterial communities in the black tiger shrimp and Pacific white shrimp under exposure to Vibrio harveyiนางสาววณิลดา รุ่งรัศมีศช.25572558ดำเนินการเอง
P1350426ระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัตว์น้ำนายเสกสรรค์ ศาสตร์สถิตศอ.25572560ดำเนินการเอง
P1350428การวิจัยและพัฒนาสิ่งทอนาโนคุณสมบัติพิเศษจากสีธรรมชาติ FS3นายวรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1350435การบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฏิบัติการภัยพิบัตินางสาวกุลวดี ศรีพานิชกุลชัยศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1350437การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของเอนไซม์ในกลไกการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลังด้วยเทคนิค yeast-2-hybridนางสาวสุพัชรี เนตรพันธุ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450010การพัฒนาการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยเทคนิค Rolling Circle Amplification (FS5 : Smart Health)นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450019Flagship Clean air: การปรับปรุงโครงสร้างผงถ่านกัมมันต์เพื่อกำจัดโลหะหนัก: การจำลองเชิงโมเลกุลนางสาวสุภาวดี นาเมืองรักษ์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450224การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยแบบ Multiplex ของโรคกลุ่มไข้เฉียบพลัน: การประเมินสารตั้งต้นสำหรับชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่นางสาวชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450241การเพิ่มคุณสมบัติทนความร้อนและทนด่างของเอนไซม์ไซลาเนสจากลำไส้ปลวกโดยการศึกษาโครงสร้างผลึกและวิศวกรรมโปรตีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษนางสาวเพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450274นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 2: บรรจุภัณฑ์แลกเปลี่ยนก๊าซแบบพิเศษด้วยฟิล์มรูพรุน (พอลิโพรพิลีน)นางวิชชุดา เดาด์ศว.25572561ดำเนินการเอง
P1450357Evaluation of fresh feed combination effects on sperm quality of captive male black tiger shrimp broodstockนางสาวรุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450373การศึกษาการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นยางนากับเชื้อเห็ดระโงกและ เห็ดเผาะภายหลังการปลูกเชื้อและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลนายณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450422โครงการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมหน่วยเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง แบบเครือข่าย ที่สามารถขยายได้และราคาถูกนายศรเทพ วรรณรัตน์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450472การศึกษาเพื่อพัฒนาฟิล์มพลาสติกลดรังสีความร้อนจาก Near Infrared Radiation สำหรับโรงเรือนนางสาวอทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450475เครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยนางสาวกัญญวิมว์ กีรติกรศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450049การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานกับอัตราการถ่ายเทความร้อนของวัสดุรับแรงเสียดทานนายรุ่งทิพย์ กระต่ายทองศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450064Flagship thai silk : การวิจัยและพัฒนาแผ่นแปะลดฝ้าจากเส้นใยนาโนบรรจุสารออกฤทธิ์จากธรรมชาตินายวรล อินทะสันตาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450065ระบบนำส่งเพื่อการวินิจฉัยพร้อมรักษาสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก (FS5 : smart health)นางณัฎฐิกา แสงกฤชศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450080การพัฒนาสารทึบแสงสำหรับสร้างภาพระดับโมเลกุลโดยใช้อนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์แม่เหล็กซูเปอร์พารา เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง (FS5 : Smart Health)นางสาววีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450299การหา correlate of protection ต่อไข้เลือดออก Dengue: การพัฒนาวิธีการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสเด็งกี่ที่มีคุณสมบัติ antibody-dependent-cell cytotoxicity (ADCC)นางฐนียา รอยตระกูลศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450330การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่นางเสาวลักษณ์ แก้วกำเนิดศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450333R56-การพัฒนาเทคนิคการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์ระดับทั่วทั้งจีโนมและการจีโนไทป์อย่างรวดเร็วนางสาววิรัลดา ภูตะคามศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450382โครงการพัฒนาเปปไทด์สังเคราะห์สำหรับตรวจจับรอยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นด้วยภาพในร่างกายสิ่งมีชีวิตนางสาวศุภนิจ พรธีระภัทรศอ.25582558ดำเนินการเอง
P1450177R56-การตรวจสอบศักยภาพการเป็นเชื้อโปรไบโอติกส์ของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Lactobacillus spp. เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนางสาวเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450211เครื่องป้อนเวลามาตรฐานผ่านระบบ FM/RDSนายกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ศอ.25572557ดำเนินการเอง
P1450261พัฒนาวิธีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโนในเครื่องสำอาง FS6: Nano-Marksนางสาวรวิวรรณ มณีรัตนโชติศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450293R56-การศึกษาผลของยาต้านมาลาเรียต่อขบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง และ เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลนายสุรพงษ์ ขุนแผ้วศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450343การพัฒนาอินดิเคเตอร์เพื่อการแสดงคุณภาพของอาหาร (FS7 : Food Quality)นางสาวกมลวรรณ ธรรมเจริญศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450361การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาปริมาณ การกระจายและการใช้ ชีวมวลอ้อยและมันสาปะหลังในประเทศไทยนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450386การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพานางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450395การพัฒนาเครื่องผลิตยางแท่งแบบต่อเนื่องจากน้ำยางสดระดับชุมชนนายธงศักดิ์ แก้วประกอบศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450506การเพาะเลี้ยงเซลล์ระดับปฐมภูมิของเนื้อเยื่อฟอยด์ของกุ้งกุลาดำในจานทดลองนางสาวขวัญตา แทนสาศช.25572557ดำเนินการเอง
P1450525การศึกษาความสำคัญของโทลซีลซีต่อความไวต่อสารแอนติโฟเลทแบบยืดหยุ่นของอีโคไลที่มีการแสดงออกของยีนพลาสโมเดียมไฮโดรโฟเลทรีดักเตสไธมิติเลตซินเตสนางสาวยุวดี ตาลาวนิชศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450559Monitoring of chicken RNA intergity as a function of extent postmortem durationนางสาวยุวเรศ มลิลาศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450591การศึกษาการใช้พลังงานและบริการของสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านายธีระ ภัทราพรนันท์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1450641โครงการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในสสารด้วยเทคนิคพลาสมาที่สร้างจากแสงนายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450643R56-การเพิ่มประสิทธิภาพความทนร้อนของเอนไซม์ผสมจากสายพันธ์รา Aspergillus niger BCC5639นางสาวสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450792การศึกษาและพัฒนากระบวนการพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยวิธีการพิมพ์พิกเม้นต์นายมณฑล นาคปฐมศว.25582560ดำเนินการเอง
P1450842ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมสแกนเดียมในอลูมิเนียมเกรด A356 ที่ถูกปรับโครงสร้างด้วยสแกนเดียมนายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25582559ดำเนินการเอง
P1450874การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า กะโหลกศีรษะ และขากรรไกร (ส่วนฮาร์ดแวร์)นายกฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีปศว.25582562ดำเนินการเอง
P1450875การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีความพิการหรือผิดปกติบนใบหน้า กะโหลกศีรษะและขากรรไกรนายกฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีปศว.25582562ดำเนินการเอง
P1450891The “Community of Practices” Community outreach in Mekong region: Dissemination of new improved Mekong rice varieties to farmers via farmer participatory selection and sustainable farmer seed productionนายธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25572560ดำเนินการเอง
P1450907การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า กะโหลกศีรษะ และ ขากรรไกร(ส่วนซอฟแวร์)นางเสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณีศอ.25582562ดำเนินการเอง
P1450909การพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กนายเศรษฐลัทธ์ แปงเครื่องศว.25572558ดำเนินการเอง
P1450923R56-การพัฒนากระบวนเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ด้วยถังหมักแบบง่ายนายสมภพ บุญพยุงศช.25572558ดำเนินการเอง
P1451077การเพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวของวัสดุซินเตอร์จากผงเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำนายเรืองเดช ธงศรีศว.25582559ดำเนินการเอง
P1451092การสร้างสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนที่มีประสิทธิภาพในการผลิต Acetyl-Coa ในปริมาณสูงนางสาวกนกกาญจน์ คชรินทร์ศช.25582560ดำเนินการเอง
P1451177R57-โครงการศึกษาความต้องการการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขอรับการสนับสนุนของศูนย์วิจัยชีววัสดุประเทศไทยและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนางนตพร จันทร์วราสุทธิ์ศช.25582558ดำเนินการเอง
P1450411ระบบตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะโดยเครื่องวิเคราะห์ภาพขนาดพกพานางสาวศุภนิจ พรธีระภัทรศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450479การสำรวจหาโปรตีน Vip3 ในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่คัดแยกในไทยเพื่อการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชนางสาวสุมาริน ซุนสง่าศช.25572557ดำเนินการเอง
P1450486การนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรว่านสาวหลงและ ว่านเพชรหึงจากพื้นที่โครงการพระราชดำริเขาหินซ้อนนางสาวสกาว ประทีปจินดาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450518การพัฒนาวิธีการทดสอบการทำงานของเอนไซม์ ไดไฮโดรเทอโรเอท ซินเทส ด้วยเทคนิคการแยกสารในสภาวะของเหลวด้วยเครื่องแยกสารประสิทธิภาพสูงยิ่งยวด (ยูเอชพีเอลซี)นางสาวสุพรรณี ทวีชัยศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450570R56-โครงสร้างประชากรและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อวิบริโอพาราฮีโมลิติคัสและวิบรีโอฮาร์วีอาย สายพันธุ์ก่อโรคและไม่ก่อโรคโดยการใช้ Multilocus Sequence Typingนายเสจ ไชยเพ็ชรศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450602การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) ในโรงเรือนนางสาวจีรภา ปัญญาศิริศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450613R56-การศึกษาข้อมูลจีโนมของรา Aspergillus oryzae สายพันธุ์ที่สะสมลิปิดสูงนางกอบกุล เหล่าเท้งศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450627การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมีนายอนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1451192การดำเนินโครงการการรับจ้างวิจัยต่อเนื่องของ SBBUนางสาววราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ศช.25582558ดำเนินการเอง
P1451193การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของ SBBUนางสาววราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ศช.25582558ดำเนินการเอง
P1451225การทดสอบทางคลินิกของระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวแขน WEFRE Rehab System แบบหลายศูนย์ทดสอบนายวินัย ชนปรมัตถ์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1451241โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ (บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด)นายสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25582559ดำเนินการเอง
P1451377การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเซ็นเซอร์บนกระดาษโดยใช้เทคนิคการกระเจิงแสงของรามานนางสาวสุวัสสา บำรุงทรัพย์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1451394การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานเม็ดรูพรุนจากของเสียเป็นวัสดุปลูกในการปลูกแตงโมไร้เมล็ดแบบไม่ใช้ดินนางอุมาพร เสนวิรัชศว.25582558ดำเนินการเอง
P1550028ระบบเก็บข้อมูลสำหรับด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศนายวศิน สินธุภิญโญศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550079Flagship Thai Treasure: การพัฒนาตำรับอิมัลชั่นชนิดเกิดได้เองของน้ำมันเมล็ดชานายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550112VC-23: สารสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกผลชาน้ำมัน (FS NANO Textile)นางสาวจิตาภา สำราญจิตต์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1550129R57-การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในสารเหลวย่อยแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes) ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยานายภรรทนพ กนกรัตนาศช.25582558ดำเนินการเอง
P1550144พัฒนาระบบแพล็ตฟอร์มบริการความรู้สำหรับการเปลี่ยนเว็บไซต์สู่รูปแบบใหม่ ระยะที่ 3นายมารุต บูรณรัชศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550231R57-การแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอกไดสเตอรอยด์ (E74,E75,และ broad complex) ระหว่างการเจริญพันธุ์ของกุ้งกุลาดำนางสาวสิรินาถ เตชาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550278โครงการต้นแบบชุดตรวจน้ำตาล(กลูโคส)จากลมหายใจ โดยใช้สารระเหยอินทรีย์เป็นสารเอกลักษณ์ในการตรวจ(โครงการต่อเนื่องระยะที่ 2)นายสรวง สมานหมู่ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550495การพัฒนาสารต้านไวรัสไข้หวัดนกจากเทคโนโลยีไวรัลเวคเตอร์ที่สามารถแสดงออกนิวคลีโอโปรตีนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดบีนางสาวพีร์ จารุอำพรพรรณศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550511LogistMate: ระบบบริหารจัดการลอจิสติกส์และติดตามพฤติกรรมการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุและประหยัดพลังงานด้วย Smartphoneนายเฉลิมพล สายประเสริฐศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550528การพัฒนาวัสดุกระดูกปลูกถ่ายไฮดรอกซีอะพาไทต์-คอลลาเจนสำหรับงานทันตกรรมนางนฤภร มนต์มธุรพจน์ศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550547พัฒนาระบบต้นแบบเชิงพาณิชย์สำหรับเพาะเลี้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องนางสาวปวีณา ตปนียวรวงศ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550578การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนและเซลล์กระดูกบนวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (ระยะที่ 2)นางสาววนิดา จันทร์วิกูลศว.25592562ดำเนินการเอง
P1550582การสังเคราะห์สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านชีวภาพนายรัฐพล เฉลิมโรจน์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1550631การพัฒนาโฟมคอมพาวด์จากพลาสติกชีวภาพและถ่านกัมมันต์สำหรับการใช้งานเพื่อยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรและป้องกันแรงกระแทก (โครงการระยะที่ 1)นางสาวดรุณี อัศวเสถียรศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550647การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์แบบพัตตี้ที่มีรูพรุนแบบเชื่อมต่อเพื่อการซ่อมแซมกระดูกนางสาวกันนาพร พู่พุฒศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550665โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนายวสันต์ ภัทรอธิคมศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550681R57-การเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ในกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมและแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านโพรไบโอติกนางสาวนิภา โชคสัจจะวาทีศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550899การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีกลุ่มกรดคีโตในยีนสต์ พิเซีย พาสตอริสนายวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550916การพัฒนาการเลี้ยงไวรัสพีอีดีที่เหมาะสมในเซลล์ Vero ที่มีการแสดงออกของโปรตีน APN (Optimization of PEDV culture in Vero cells expressing APN)นางสาวพรพิมล วงศ์ธิดาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551064Genotyping rice chromosome segment selected lines to facilitate gene discovery for root characteristicsนายเจเรอมี่ เชียร์แมนศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551082การปรับแต่งองค์ประกอบของไตรเอซิลกลีเซอรอลใน Aspergillus oryzae สายพันธุ์ที่สะสมลิปิดสูงนางสาวสุกัญญา จีนเหนาะศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551096R58-การประเมินผลของสารแอนติโฟเลตแบบแข็งและแบบยึดหยุ่นในการยับยั้งเชื้ออีโคไลที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตส-ไธมิดิเลตซินเทสของพลาสโมเดียมไวแวกซ์นางสาวยุวดี ตาลาวนิชศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551267พาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทิริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิดกินนายธีรพงศ์ ยะทาศน.25582560ดำเนินการเอง
P1551348แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารแบบเวลาจริงโดยใช้สัญญาณอัลตราไวด์แบนด์และเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายซึ่งใช้พลังงานป้ายระบุตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพนายกมล เขมะรังษีศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551384ระบบคลังอัจฉริยะนางสาวละออ โควาวิสารัชศอ.25592559ดำเนินการเอง
P1551433การตรวจพิสูจน์หมึกปากกาบนเอกสารด้วยชิปขยายสัญญาณรามานนายนพดล นันทวงศ์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551550การศึกษาบทบาทของยีนสมาชิกกลุ่ม BEL-like และ POTH1-like ในกระบวนการชักนำการ พัฒนาการของรากสะสมอาหารมันสำปะหลัง (Phase III/3)นายยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25592562ดำเนินการเอง
P1551667การใช้กระบวนการทางเคมีไฟฟ้า และสารทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณไนไตรท์ในเนื้อสัตว์แปรรูปนางสาวศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิศว.25592560ดำเนินการเอง
P1551715ZBaby Plus: โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์นางจันทร์จิรา สินทนะโยธินศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650036การพัฒนายีสต์ที่มีการแสดงออกเอนไซม์เซลลูเลสที่ผิวเซลล์เพื่อใช้ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสในขั้นตอนเดียวนางสาวสุริษา สุวรรณรังษีศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650087สารเมตาโบไลท์ในราบิวเวอเรียสายพันธุ์ BCC2660 ที่ผลิตจากเอนไซม์สังเคราะห์โพลีคีไทด์ PKS15 (clade III) และ PKS14 (clade IIb) ที่จำเพาะต่อราแมลงและบทบาทของสารทั้งสองต่อการก่อโรคในแมลงนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650120Forest Dynamics on the Mo Singto Plot: Climatic and Biological Drivers of Changeนางสาวอนุตตรา ณ ถลางศช.25602562ดำเนินการเอง
P1650170ฤทธิ์การต้านทานการอักเสบของแบคทีเรียจากลำไส้และผลในการป้องกันความบกพร่องในการเจริญของกล้ามเนื้อที่เหนี่ยวนำด้วยออกซิลิปินและเอ็นโดทอกซินนายสุรพันธ์ เทพาอมรเดชศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650289R59-การพัฒนาวิธีการสกัดดีเอนเอจากน้ำในบ่อกุ้งเพื่อลดปริมาณ PCR Inhibitorsนางสาวพิมพ์สุชา บุญพิมพ์ปภาศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650304การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ทนไฟสำหรับใช้ในกระบวนการเชื่อมแบบอะลูมิโนเตอมิคนางสาวศรชล โยริยะศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650305R59-การผลิตนาโนสเฟียร์กลวงด้วยเทคนิค molecular imprinting สำหรับการตรวจจับสารพิษ Zearalenoneนายข้าว ต้นสมบูรณ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650306การสร้างต้นแบบการผลิตชีวมวลของสไปรูลิน่าในสภาวะเครียดจากอุณหภูมิ โดยการวิเคราะห์เชิงระบบด้วยข้อมูลระดับโปรตีโอม และวิธีวิเคราะห์ฟลักซ์บาลานซ์นางสาวอภิรดี หงส์ทองศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650339R59-การปรับวิธีการตรวจวัดด้วยวิธีแก็สโครมาโตกราฟี แทนเด็มแมสสเปคโตรเมตรีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารไฟโตฮอร์โมน และสารตั้งต้นของไฟโตฮอร์โมนหลายตัวในคราวเดียวนางสาวอุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนาศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650354การประเมินความสัมพันธ์ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์พืชจากการกระตุ้นการแสดงออกของยีนเพิ่ม ผลผลิตในกลุ่ม ARGOSของ Arabidopsis และมันสำปะหลัง: Phase IIนายยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650355แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลานายปรเมษฐ์ ธันวานนท์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650389แผ่นโลหะชั้นที่2 บน อุปกรณ์ตรวจจับความดันนายการุณ แซ่จอกศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650438การพัฒนาแบบจำลองเมตาบอลิซึมในระดับจีโนมสำหรับการเพิ่มผลผลิตของ Arthrospiraนายจิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650439R58-การสำรวจประชากรต้นไม้ในแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต ครั้งที่ 4นางสาวอนุตตรา ณ ถลางศช.25592560ดำเนินการเอง
P1450629การทดสอบเทคนิคการควบคุม transcription และการใช้ Cas9-sgRNA ในการสร้าง inducible stable cells สำหรับการผลิตและการตัดต่อทางพันธุกรรมของ flavivirusนายบรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450638การทดสอบความสามารถของเทคโนโลยีแบบอะเรย์ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชได้ทีละหลายๆ เชื้อในเวลาเดียวกันนางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450652R56-โครงการศึกษาความต้องการการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขอรับการสนับสนุนของศูนย์วิจัยชีววัสดุประเทศไทยและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนางนตพร จันทร์วราสุทธิ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450654VC_18การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยระดับภาคสนาม_แพร่(ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี)นางพัชรี กุลปวีณศน.25572558ดำเนินการเอง
P1450761การศึกษาวิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสน้ำทะเลในอ่าวไทยนายศิโรจน์ ศิริทรัพย์ศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1450772การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราทะเลนางธริดาพร บัวเจริญศช.25572560ดำเนินการเอง
P1450802Distribution and genetic deversity of begomoviruses infecting tomato, pepper and cucurbits in Thailandนางแสงสูรย์ เจริญวิไลศิริศช.25582560ดำเนินการเอง
P1450804โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2555-2559)นางสาววันทนีย์ พันธชาติศอ.25572562ดำเนินการเอง
P1650506กลไกความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งนางสาวเอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650539R59-การค้นหาสนิปในยีน Ribosomal protein S6 และ Ribosomal protein S6 kinase และความสัมพันธ์กับลักษณะการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonนางสาวศิริธร จานพูมศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650553ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบบำบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสำหรับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนนายสุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนยศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650573R59-การศึกษากลศาสตร์ระดับนาโนของแบคทีรีโอฟาจเบื้องต้น สู่การควบคุมแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum โดยชีววิธีนายอุดม แซ่อึ่งศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650656R59-การพัฒนากระบวนการเลี้ยงยีสต์ Sacchromyces cerevisiae ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อผลิตสารเคมีจากวิถีเมตาบอลิสมสังเคราะห์ในถังหมักนางสาวกนกกาญจน์ คชรินทร์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650720การศึกษาการแสดงออกของยีนในสาหร่าย Symbiodinium และปะการังโขด Porites lutea ที่ฟอกขาวอัน เนื่องมาจากการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลนางสาววิรัลดา ภูตะคามศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650820โครงการ พัฒนาอุปกรณ์ช่วยการได้ยินระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3นายอนุกูล น้อยไม้ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650838การศึกษาเบื้องต้นถึงอิทธิพลของการลดขนาดเส้นใยแห้งและการเติมอนุภาคแป้งดัดแปรต่อการแตกตัวของเส้นใยอาหารจากส้มอัดก้อนและต่อความหนืดของสารแขวนลอยของเส้นใยอาหารส้มนายชัยพร พรหมชัยธวัชศว.25592561ดำเนินการเอง
P1450852การพัฒนากระบวนการเตรียมบิลเลตโดยแรงทางกลสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวนายจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ศว.25582559ดำเนินการเอง
P1450954การใช้เถ้าหนักลิกไนต์เป็นวัตถุดิบในการเตรียมเซรามิกสโตนแวร์อุณหภูมิต่ำนางสาวจรัสพร มงคลขจิตศว.25582560ดำเนินการเอง
P1451031การวิเคราะห์รูปแบบการไหลและการสร้างแบบจำลองของลมร้อนภายในตู้อบแห้งนายศิโรจน์ ศิริทรัพย์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1451081การพัฒนาระบบเพิ่มความสามารถในการเริ่มต้นหมุนของกังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียสขนาด 130 Wattนายศุภกิจ วรศิลป์ชัยศว.25582560ดำเนินการเอง
P1451181การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1451240R57-การสำรวจและรวบรวมความหลากชนิดของราแมลงและราย่อยสลายไม้บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยนางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451279โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานวิจัยสู่มาตรฐานสากลนางสาวอภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451329การศึกษา long-noncoding RNA เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและโมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกนายธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25582559ดำเนินการเอง
P1451354การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสนิปในยีนตัวแทนลักษณะการเจริญเติบโตสำหรับกุ้งกุลาดำที่ทำการปรับปรุงพันธุ์นางสาวบวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450026โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบมอเตอร์ไร้แปลงถ่านแบบใช้แม่เหล็กถาวรนายแสงกล้า เครือวัลย์ศอ.25572560ดำเนินการเอง
P1450035ศึกษาการขึ้นรูปและปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด/พอลิบิวทีลีนซัคซิเนตนางสาวจุรีรัตน์ ประสารศว.25572559ดำเนินการเอง
P1450051Flagship Thai silk: การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางจากสารสกัดน้ำกาวไหมนางสาวพรธิดา เรียงจนะพาธีศน.25572560ดำเนินการเอง
P1450053FS8: การพัฒนาครีมกันแดดไล่ยุงนางสาวชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450087FS8: วิจัยความปลอดภัยด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังของสิ่งทอนาโนป้องกันยุงนางสาวรวิวรรณ มณีรัตนโชติศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450092Flagship Smart soil & Fertilizer_การพัฒนาอนุภาคนาโนเก็บกักสารสำคัญสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดนายอิศรา สระมาลาศน.25572559ดำเนินการเอง
P1450178R56-การศึกษา Crinivirus สาเหตุโรคใบเหลืองของพืชตระกูลแตงที่พบในประเทศไทยนางสาวอัญจนา บุญชดศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450201อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทิศทางแบบไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวนายจิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450212การประเมินความสัมพันธ์ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์พืชจากการกระตุ้นการแสดงออกของยีนเพิ่มผลผลิตในกลุ่ม ARGOS ของ Arabidopsis และมันสำปะหลัง: Phase Iนายยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25572559ดำเนินการเอง
P1651623R59-กระบวนการผลิตเอนไซม์ไฟเตสในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการประเมินศักยภาพการผลิตเอนไซม์เพื่อการค้านางสาวสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651657ผงแห้งของเอนไซม์แมนนาเนสที่กักเก็บในสารห่อหุ้มเพื่อเพิ่มความคงตัวภายในสภาวะความร้อน 100 องศาเซลเซียสนางสาวชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651707จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเฝ้าระวังผู้สูงอายุในบ้านด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งนายอดิสร เตือนตรานนท์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1651793R59-การคัดกรองเห็ดราที่กินได้และกลุ่มไวท์รอทที่มีศักยภาพในการสร้างลิกโนไลติกเอนไซม์เพื่อยกระดับ จัดเป็นแคตตาล็อกของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยนายนัฐวุฒิ บุญยืนศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651841การพัฒนาอาหารที่ปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่ายและกลืนง่ายสำหรับผู้สูงอายุนางนิสภา ศีตะปันย์ศว.25602563ดำเนินการเอง
P1651842การค้นหาอาร์เอ็นเอจากซีรั่มเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้โรคมะเร็งปากมดลูกนายธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651857การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอาหารกุ้งนางกัลยาณ์ แดงติ๊บศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651873การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส ในประเทศไทยนางสาวสุกัญญา ยงเกียรติตระกูลศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651891การศึกษาการเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิคอะตอมมิกเลเยอร์เดโพซิชันนายธิติกร บุญคุ้มศน.25602561ดำเนินการเอง
P1450296การศึกษาการตอบสนองของ Spirulina ต่ออุณหภูมิสูงและสภาวะขาดไนโตรเจน ในระดับ transcription: ระยะที่ 4นางสาวกัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450360การพัฒนาวิธีการตรวจสนิปในสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยใช้วิธีการขยายอัลลีลจำเพาะและตรวจผลด้วย real-time PCRนางสาวบวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450396Study of a photosynthetic phosphorus removal system using a genetic modified filamentous cyanobacteriumนายสุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนยศช.25572560ดำเนินการเอง
P1450437การใช้ราบิวเวอเรียในรูปแกรนูลเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในมันสำปะหลังนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450487Effects of fatty acids enrichment on polychaetes to be used as a maturation feed for the male black tiger shrimp (Penaeus monodon)นางสาวรุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450505การทดสอบการแสดงออกของยีนควบคุมการลำเลียงน้ำตาลชูโครส (OsSUTs) ภายใต้สภาพที่มีความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนเค็มนายประเดิม วณิชชนานันท์ศช.25572557ดำเนินการเอง
P1450653การพัฒนาการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะและของเหลวจากร่างกายด้วยชิป SERSนายนพดล นันทวงศ์ศอ.25572558ดำเนินการเอง
P1450855การศึกษากระบวนการทางจีโนมิกส์เพื่ออธิบายความเฉพาะเจาะจงของราแมลงนายนพพล คบหมู่ศช.25572559ดำเนินการเอง
P1451356นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 4.1: บรรจุภัณฑ์ฟิล์มปิดหน้าถาดสำหรับผลิตผลสดตัดแต่งนางวิชชุดา เดาด์ศว.25582561ดำเนินการเอง
P1550042การออกแบบพัฒนาและขยายขนาดกระบวนการผลิตเอทานอลจากสารชีวมวลที่ความเข้มข้นสูงโดยใช้ แบบจำลองทางจลศาสตร์ของกระบวนการย่อยเป็นนํ้าตาลและการหมักพร้อมกันนางสาวพรกมล อุ่นเรือนศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550067Flagship Thai Treasure:การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเปลือกผลชาน้ำมันในรูปของวัสดุดูดซับนายสัญชัย คูบูรณ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550301การประเมินศักยภาพของยีนสมาชิกกลุ่ม FT/TFL1 และ EXOในการกระตุ้นผลผลิตรากสะสมอาหารมันสำปะหลังนายยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550367R57-การพัฒนาพลาสมิดสำหรับสร้างไวรัสพีอาร์อาร์เอสนางสาวนันท์ชญา วรรณเสนศช.25582558ดำเนินการเอง
P1550458R57-การศึกษาการแยก enantiomer ของยาลดความดัน amlodipine โดยใช้เอนไซม์นางชะวะนี ทองพันชั่งศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550485การวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสมสังเคราะห์สำหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษนายวรล อินทะสันตาศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550517การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนนายเสกสรร พาป้องศว.25582559ดำเนินการเอง
P1652040การแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้ไฮโดรไซโคลนร่วมกับการตกตะกอนทางเคมีนายวิยงค์ กังวานศุภมงคลศน.25602561ดำเนินการเอง
P1652226ระบบเวลล์สแกนสำหรับตรวจสอบปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมวัวนายปณินทร เปรมปรีดิ์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750022โครงการพัฒนา OCR 3.0นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750103คลังข้อมูลภาษาไทยสำหรับระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารนางสาวพรพิมล ผลินกูลศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750137การสำรวจข้อมูลทางเทคนิควัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายในประเทศนายสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750172LBG: การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของระบบ GPGPU เพื่อการคำนวณระดับนาโนด้วยโปรแกรม VASPนายมนัสชัย คุณาเศรษฐศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750205LBG: การพัฒนาเพื่อยืดอายุชุดตรวจวัดหาปริมาณฟอสเฟตนางสาวพนิดา พรหมพินิจศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750306โครงการวิจัยระยะสั้น การทำนายความเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ด้วยเทคนิคการจำแนกข้อมูลนายปิยวุฒิ ศรีชัยกุลศอ.25602560ดำเนินการเอง
P1750322R60-การเปรียบเทียบการผลิตโปรตีนลูกผสมในเชิงอุตสาหกรรมจาก Pichia pastoris และ Ogataea thermomethanolica TBRC656นายกฤตพงศ์ แซ่ตั๊งศช.25602561ดำเนินการเอง
P1450939R57-การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมโดยยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica ภายใต้การควบคุมแบบชักนำและไม่ชักนำด้วยโปรโมเตอร์ AOX และ GAPนายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450953คุณภาพทางสรีรวิทยาและสมรรถภาพของลูกกุ้งกุลาดำ: สหสัมพันธ์และผลของอาหารที่เสริมด้วย Aurantiochytruim limacinum JS607นายวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451055การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟด้วยแผงวงจรกำหนดตำแหน่งบนโลก(จีพีเอส)ที่เข้าถึงได้สะดวกนายอานุภาพ ดาวเรืองศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451164การใช้เชื้ออะดีโนไวรัสที่มีความบกพร่องในการเพิ่มจำนวนเป็นพาหะในการสร้างอนุภาคที่คล้ายเชื้อไวรัสเด็งกี่ในระบบเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนางสาวศันสนีย น้อยสคราญศช.25582560ดำเนินการเอง
P1451196การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (ส่วนไบโอเทค)นางสาวอมรทิพย์ เมืองพรหมศช.25572558ดำเนินการเอง
P1451228รูปแบบของไวรัสเวคเตอร์สำหรับการพัฒนาวัคซีนและการผลิตแอนติบอดีสำหรับเชื้ออุบัติใหม่โดยใช้ไวรัสอีโบลาเป็นโมเดล(P1450889)นายอนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25582560ดำเนินการเอง
P1451237โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชนนายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรมศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451382Flagship Thai Treasure: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงเส้นผมจากน้ำมันเมล็ดชานายชัยศักดิ์ จันศรีนิยมศน.25582559ดำเนินการเอง
P1750371ผลการเสริมกรดไขมันสายยาวไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้าในกุ้งกุลาดำด้วยจุลินทรีย์ Aurantiochytrium limacinum BCC52274นางพนิดา อุนะกุลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750389แบบจำลองคณิตศาสตร์ของออกซิเจนละลายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนายเจษฎา กาญจนะศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750436LBG_การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินในตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ภาวะเบาหวานนางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750504การศึกษาการเสื่อมสภาพโดยสภาวะอากาศในสภาวะเร่งของคอมพอสิตจากพลาสติกชีวภาพ และผงไม้นายพศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750606LBG_การศึกษาความเป็นไปได้ในการเคลือบวัสดุสะท้อนแสงสูงสำหรับแผงผลิตพลังงานรวมแสงอาทิตย์ความเข้มข้นสูงแบบรางนายธันยกร เมืองนาโพธิ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750670การพัฒนาโฟมอะลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนโคมไฟไฮเบย์ชนิดแอลอีดีนางสาวชลลดา ดำรงค์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750705ชุดควบคุมและจ่ายกำลังงานสำหรับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์นายณัชพงศ์ หัตถิศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750738เพิ่มความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงสำหรับสัญญาณแอนะล็อกนายราชพร เขียนประสิทธิ์ศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750907การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสัญญาณคลาดเคลื่อนในเซนเซอร์แบบ ACMนายอำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1550100การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อการทดสอบและวิเคราะห์ชุดข้อมูลถ่าน Biocharนางสาวนุจรินทร์ รามัญกุลศว.25582560ดำเนินการเอง
P1550118จีโอโพลิเมอร์ฐานเถ้าลอยเสริมแรงด้วยเซรามิกส์นางสาวดวงเดือน อาจองค์ศว.25582562ดำเนินการเอง
P1550243การศึกษาการตอบสนองของ Spirulina ต่ออุณหภูมิสูงและสภาวะขาดไนโตรเจน ในระดับ transcription: ระยะที่ 5นางสาวกัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550316R57-การกระจายและการรอดชีวิตของเมล็ดและต้นอ่อน ณ แปลงวิจัยมอสิงโต:การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมมุติฐานนางสาวอนุตตรา ณ ถลางศช.25582558ดำเนินการเอง
P1550375เครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติในขั้นตอนการตรวจหาเชื้อวัณโรคนายกิตติพงศ์ เอกไชยศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550493การพัฒนาสารยับยั้งไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส (ดีเอชพีเอส) ต้านมาลาเรียนางสาวสุมาลี กำจรวงศ์ไพศาลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550502การสร้างชุดเอนไซม์ไกลโคซิลไฮโดรเลสและเอนไซม์ประกอบเพื่อพัฒนาระบบเอนไซม์สำหรับผลิตน้ำตาลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสโดยอาศัยหลักการทำงานส่งเสริมกันนายวีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25592561ดำเนินการเอง
P1550507โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนมาตรวัดน้ำด้วยซอฟต์แวร์ CAEนายสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550509โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ด้วยซอฟต์แวร์ CAEนายสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550542การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของฟิล์มบางของโลหะออกไซด์นางสาวเพ็ญนภา มุทิตามงคลศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550551การออกแบบแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงบนพื้นฐานข้อมูลกายวิภาคกลุ่มตัวอย่างคนไทย ระยะที่ 1 แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขานายประเสริฐ เฉลิมการนนท์ศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550583การกระจายและการรอดชีวิตของต้นอ่อน ณ แปลงวิจัยมอสิงโต: การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดลองภาคสนามนายWarren Brockelmanศช.25592560ดำเนินการเอง
P1550617วิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ความต้านทานสูงสำหรับสร้าง Particle Detector sensor CMOS chips การตัดแยก และ การเชื่อมต่อสายสัญญาณ Particle Detector sensor CMOS chips และการสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบช่องของไหลระดับไมครอนจาก CMOS Chipsที่สร้างบนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์นายวุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1550633โครงการออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในตู้เย็นตู้แช่สินค้านายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550649ศึกษานอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดนางสาวจุรีรัตน์ ประสารศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550728โครงการวิจัยและพัฒนาโมเดลสำหรับการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์นางสาวพนิตา เมนะเนตรศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550767การออกแบบและพัฒนาเครื่องอ่านชุดตรวจไมโครอะเรย์นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้วศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1750924การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโซเดียมซิลิเกตจากวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาในกา รสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์นางสาวปาจรีย์ ถาวรนิติศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750938การใช้เปปไทด์ออกฤทธิ์จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเป็นสารเสริมอาหารในสัตว์นางสาวสุกัญญา แซ่เอี๋ยวศช.25612562ดำเนินการเอง
P1750974โครงการสาธิตและการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์นางสาวพิมพา ลิ้มทองกุลศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750989โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือน (บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด)นายสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1750990โครงการการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ (บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด)นายสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751022R60-การพัฒนาระบบการแสดงออกโปรตีนโดยอาศัยพลาสมิดชนิดจำลองตัวเองได้ในยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolicaนางสาวสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751123R60-การศึกษาการแสดงออกของยีนทั่วจีโนม ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ด้วยเทคนิค RNA-seqนางดวงใจ แสงสระคูศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751124การออกแบบหลักการทำงานของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกกรณีหกล้มแบบสวมใส่นายศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751125การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการตรวจวัดการเสียเสถียรภาพทางกล (Mechanical Stability Time) ของน้ำยางนายเอนก ภู่จำนงค์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1550552การศึกษากระบวนการเชื่อมเลเซอร์สำหรับเชื่อมอะลูมิเนียมโฟมแบบเปิดกับแผ่นโลหะนายจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ศว.25582559ดำเนินการเอง
P1550559การกักเก็บและปลดปล่อยโปรตีนกระตุ้นการเจริญของเซลล์กระดูกในโครงร่างรูพรุนรองรับการเจริญของ เซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคไบโอมิเมติกส์ (ระยะที่ 2): การศึกษาเปรียบเทียบในหนูทดลองนายจินตมัย สุวรรณประทีปศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550625ระบบกล้องวงจรปิดเสริมความปลอดภัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนายวศิน สินธุภิญโญศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550634การวิเคราะห์พื้นที่ผิว ขนาดของรูพรุนและขนาดอนุภาคสำหรับวัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อนโดยใช้เอ็นไซม์ไบโอเซ็นเซอร์เป็นกรณีศึกษานางสาวบราลี ชยสมบัติศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550668ความสัมพันธ์ทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ระหว่างลักษณะที่บ่งชี้คุณภาพของเนื้อไก่และระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับตำหนิในเนื้อไก่นางสาวยุวเรศ มลิลาศช.25592561ดำเนินการเอง
P1550684การพัฒนาเครื่องจำลองทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศสำหรับศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างเปรียบเทียบกับการคำนวณอัตราการกัดกร่อนจากเซ็นเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM และ Electrical Resistanceนางณมุรธา สถิรจินดา พอลสันศว.25592562ดำเนินการเอง
P1550691เครื่องป้องกันภัยคุกคามจากเครื่องบินบังคับระยะไกล สำหรับใช้ในกิจการความมั่นคงนายภัทรกร รัตนวรรณ์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550836การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับการขึ้นรูปวัสดุประเภทซีเมนต์นายภาสกร เทศะวิบุลศว.25582561ดำเนินการเอง
P1550894การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัตินางสาวชุลีกร โชติสุวรรณศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550928การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไวรัส PEDV สายพันธุ์ธรรมชาติในห้องปฏิบัติการนายธนธม ไชยลังการณ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551019สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม TiO2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้านางศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25592560ดำเนินการเอง
P1551103การพัฒนาระบบในการค้นหาความหลากหลายของโมเลกุลอาร์เอ็นเอโดยใช้ข้อมูลร่วมกันจากเครื่องหาลำดับเบสรุ่นที่สองและสามนางสาวจิตติมา พิริยะพงศาศช.25582562ดำเนินการเอง
P1551117การศึกษาวิวัฒนาการของยีนของราแมลงที่เกี่ยวข้องกับความจำเพาะต่อแมลงเจ้าบ้าน โดยพันธุศาสตร์ประชากรระดับจีโนมนายนพพล คบหมู่ศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551203R58-การทดสอบเบื้องต้นของเทคนิค Recombinase polymerase amplification เพื่อการตรวจหาเชื้อวิบริโอพาราฮีไมไลติคัสที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งตายด่วนนายณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551210ระบบตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการพลังงานนายโอภาส ตรีทวีศักดิ์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551235R58-การใช้เทคโนโลยี CRISPR/Cas9 เพื่อสร้างเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิปารัมปรับแต่งพันธุกรรมที่มียีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสกลายพันธุ์สำหรับการศึกษากลไกการดื้อยาด้านโฟเลตนางสาวปาริชาต พรหมณะศช.25592559ดำเนินการเอง
P1751155การออกแบบและพัฒนาต้นแบบโครงสร้างเตียงแบบปรับนั่งได้นายสิทธา สุขกสิศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751258การบำบัดดินที่มีสารปราบศัตรูพืชโดยใช้ผงนาโนคอมโพสิทไททาเนีย-ซิลิกาโฟโตคะตะลิสต์นางสาวอังคณา เจริญวรลักษณ์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1751272โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินนายสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1751507การสร้างชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามานต้นทุนต่ำ ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่อง Laser Markingนายศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1751541การพัฒนาเทคนิค Real-time LAMP เพื่อการตรวจวัดระดับ mRNA ของยีน IP-10 เครื่องหมายชีวภาพของโรคไตอักเสบลูปัสในปัสสาวะด้วยเครื่องวัดความขุ่นแบบ real-time ขนาดพกพานางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751858R60-MALDI-TOF MS biotyping เพื่อจำแนกคุณลักษณะของยีสต์และแบคทีเรีย (type strains) ที่มีศักยภาพทางอาหารและเกษตรกรรมด้วย MALDI-TOF Mass spectrometryนางสาวปิยนันท์ หาญพิชาญชัยศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751894ระบบติดตามสัญญาณชีพทางไกลสำหรับผู้ป่วยในรถพยาบาลนายกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1752343R61-การตรวจจำแนกชนิดและแยกเชื้อไวรัส Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) และ Cucumber mosaic virus (CMV) ที่พบเข้าทำลายมะเขือเทศ พริก และพืชตระกูลแตงนายชาญณรงค์ ศรีภิบาลศช.25612561ดำเนินการเอง
P1550875การศึกษาผลของการถ่ายเชื้อราบิวเวอเรียต่อการเจริญเติบโตของราและความรุนแรงในการก่อโรคในแมลงนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25592559ดำเนินการเอง
P1550886R58-การศึกษาคุณสมบัติด้านชีวเคมี ชีวโมเลกุล และความสามารถในการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต PSA 1228นางสาวอรวรรณ หิมานันโตศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550900การพัฒนาการใช้ระบบ CRISPR-Cas9 ในการปรับแต่งยีนของเชื้อรา Aspergillus oryzaeนางสาวชนิกุล ชูตระกูรศช.25592560ดำเนินการเอง
P1550945ระบบนำทางข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาลนายชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1550993โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยแบบไม่จำกัดเนื้อหาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์นางวาทยา ชุณห์วิจิตราศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550995การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นแถบสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 เชื้อได้พร้อมกันในคราวเดียวนางสาวอรประไพ คชนันทน์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551050การพัฒนาเครื่องคัดกรองอุณหภูมิร่างกายขนาดพกพาแบบค้นหาใบหน้าอัตโนมัตินายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้วศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551086R58-การพัฒนาระบบการแสดงออกโปรตีนโดย Ogataea thermomethanolicaนางสาวสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551111การพัฒนาหัวเชื้อเห็ดเผาะเพื่อการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนนายประเสริฐ ศรีกิติกุลชัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551260ฟลูอิดิคชิพสำหรับใช้วินิจฉัยพยาธิในเลือดนายวิศรุต ศรีพุ่มไข่ศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1551528R59-การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei ด้วยระบบไบโอฟล๊อกเปรียบเทียบกับระบบน้ำหมุนเวียนนางสาววราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551655พัฒนาวิศวกรรมเครื่องเคลือบฟิล์มเฉพาะงานสำหรับชิปขยายสัญญาณรามานนายพิทักษ์ เอี่ยมชัยศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1551678การพัฒนาผงสีดำสะท้อนรังสีอินฟราเรดช่วงใกล้วิซิเบิลนายสิทธิสุนทร สุโพธิณะศว.25592562ดำเนินการเอง
P1551721ระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่ในประเทศไทยนางพิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาดศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551728โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุคนไทยนายชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650014การพัฒนาตัวดูดซับในกระบวนการกำจัดซัลเฟอร์แบบไม่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5นางสาวบุญญาวัณย์ อยู่สุขศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650025การพัฒนายางล้อตันสมรรถนะสูงนายวุฒิชัย ไทยเจริญศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650132ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบไร้สายและแอปพลิเคชันสมุดประจำตัวผู้ป่วยแบบพกพา เพื่อบูรณาการข้อมูลกับ e-PortFolioนายวัชรากร หนูทองศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1551120R59-การสร้างเซลล์ไลน์ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยใช้ไวรัสเป็นตัวพาหะนำยีนที่ต้องการเข้าสู่เซลล์ระดับปฐมภูมิของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ของกุ้งกุลาดำนางสาวขวัญตา แทนสาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1551204R58-การศึกษาความไวยาของเชื้อดื้อยาอาร์ทีมิซินินต่อยาในกลุ่มแอนติโฟเลตนางสาวนวพร โปษยะพิสิษฐ์ศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551236R58-การตรวจหาสารแอนติโฟเลทต้านวัณโรคที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเตส ของเชื้อวัณโรคโดยใช้ ระบบของเชื้ออี โคไล ทดแทนนางสาวกาญจนา ดอกลัดดาศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551252การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ย่อยสลายได้ในรูปแบบของ microneedles เพื่อนำส่งยาทางผิวหนังนางสาวสุวิมล สุรัสโมศน.25582560ดำเนินการเอง
P1551379โปรแกรมติดตามสุขภาพส่วนบุคคลนางสุปิยา เจริญศิริวัฒน์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551452ชนิดพันธุ์และลักษณะสัณฐานวิทยาที่คลุมเครือนำไปสู่การประเมินความหลากหลายโมเลกุลของเชื้อราแมลงนางเจนนิเฟอร์ เหลืองสอาดศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551504การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อมนายวรายุทธ สะโจมแสงศน.25592563ดำเนินการเอง
P1551563การวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมของสายพันธุ์วัคซีนบีซีจีในประเทศไทยนายเทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551652โครงการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับพอลิเมอร์พีดีเอ็มเอสนายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1752492การพัฒนาพอลิเมอร์คอมโพสิตเพื่อใช้เป็นตัวสร้างโครงสร้างสัณฐานขนาดนาโนเมตรโดยการขึ้นรูปด้วยกระบวนการยึดเกาะแบบไฟฟ้าสถิตย์นางสาวลัพธ์พร วยาจุตศน.25612562ดำเนินการเอง
P1752511NPR-กรรมวิธีการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มบางพิเศษสำหรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับนาโนนางสาวสุดคนึง สิงห์โตศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752796R61-การผลิตเอนโดไลซินจากแบคเทอริโอฟาจในเชื้ออีโคไลเพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญเชื้อซัลโมเนลลานางสาวเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850152การพัฒนาวิธีการมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อการตรวจจำแนกเชื้อบีโกโมไวรัสที่เข้าทำลาย มะเขือเทศ พริก และ พืชตระกูลแตงในประเทศไทยนางแสงสูรย์ เจริญวิไลศิริศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850220โครงการพัฒนาเครื่องล้างไตแบบอัตโนมัตินายเดโช สุรางค์ศรีรัฐศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1850303R61-การทดสอบในภาคสนามของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมนายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ศช.25612561ดำเนินการเอง
P1850485R61-การพัฒนาเครื่องมือการปรับแต่งยีนพร้อมกันหลายชนิดโดยไร้ยีนเครื่องหมายด้วยระบบคริสเปอร์แคสไนน์ สำหรับรา Aspergillus oryzaeนางสาวชนิกุล ชูตระกูรศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850487R61-การหาลำดับเบสจีโนมของรา Mortierella sp. ที่ผลิตกรดไขมันอะแรคชิโดนิคนายเตวิช วรปรีดาศช.25612562ดำเนินการเอง
P1650184โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานสากลนางสาวอภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650193R58-การวิเคราะห์หา microRNAs ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารังไข่ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)นางสาวสิรินาถ เตชาศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650218R58-การศึกษาผลของธาตุโลหะต่อการผลิตมีเทนจากกรดโพรพิออนิกนางสาวพรพรรณ พาณิชย์นำสินศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650234โครงการปรับปรุงเสียงของมอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้านายแสงกล้า เครือวัลย์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650266จีโอโพลีเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งนายอนุชา วรรณก้อนศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650268R58-การหาสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนฆ่าแมลง Vip3A จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensisนายไว ประทุมผายศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650334โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC29110นางสาวภัทรินทร พิทักษ์เขตศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1650341การพัฒนากระบวนการผลิตไขมันเซลล์เดี่ยวที่ความเข้มข้นสูงจากกากอ้อยและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปใช้ผลิตสารชีวภัณฑ์นางสาวพรกมล อุ่นเรือนศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650382การพัฒนาวิธีทดสอบการทำงานของไอออนแชแนลจากพืชด้วยสัญญาณแสงนางสาววัลย์รติ ลิ่มอภิชาตศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551654การพัฒนาชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน แบบโครงสร้าง 3 มิติ สำหรับใช้ซ้ำได้นายศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1551704การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความชื้นของเซรามิกพรุนที่ผลิตโดยการเผาที่อุณหภูมิต่ำนายอนุชา วรรณก้อนศว.25592561ดำเนินการเอง
P1551729พัฒนาเครื่องมือติดตามสุขภาพเด็กไทยออนไลน์นางสุปิยา เจริญศิริวัฒน์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650033การศึกษาการใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซล)นางสาวมานิดา ทองรุณศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650049ระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุคนไทยนายชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1650067การศึกษา long-noncoding RNA เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากซีรั่ม และการพัฒนาวิธีการตรวจวัด long-noncoding RNA ที่มีความจำเพาะและความไวสูงด้วยเทคนิค digital droplet PCRนายธวิน เอี่ยมปรีดีศน.25592560ดำเนินการเอง
P1650076การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุสำหรับใช้พ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิงในรูปแบบแท่งนางสาวหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650440R59-การพัฒนาไพร์เมอร์ชุดใหม่ที่ใช้ในการตรวจจับเชื้อ GAV สำหรับชุดตรวจ all in one YHV/GAV Nested PCRนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บศช.25592560ดำเนินการเอง
P1850537R61-การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงราเส้นใย Aspergillus oryzae ด้วยการหมักแบบเหลวนายสมพจน์ อันติมานนท์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850668R61-การใช้ Zero valent iron เพื่อเพิ่มการผลิตมีเทนในระบบบำบัดไร้อากาศน้ำเสียโรงผลิตน้ำยางข้นนางสาวพรพรรณ พาณิชย์นำสินศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850702การเตรียมแผ่นเมมเบรนจากแบคทีเรียเซลลูโลส-คอลลาเจนสำหรับการชักนำให้เกิดการฟื้นฟูกระดูกในช่องปากนางสาวจิตรลดา สารสัสดีกุลศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850919การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอะลูมิเนียม ซิลิคอน ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Selective Laser Melting (SLM)นายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25612562ดำเนินการเอง
P1851005R61-การใช้งานเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากระบบ biofloc ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสียไนโตรเจนและการลดปริมาณเชื้อ Vibrio ในการเลี้ยงกุ้งขาวนายเสจ ไชยเพ็ชรศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851120การประเมินศักยภาพการผลิตเอนไซม์ไฟเตสในระดับอุตสาหกรรมนางสาวสุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851321การพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจสอบท่ายืนสำหรับอุปกรณ์ติดตามน้ำหนักและส่วนสูงสำหรับเด็ก (KidSize)นายดุษฎี ตรีอำนรรคศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1851490R61-การคัดแยกและจำแนกสายพันธุ์ของราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมวัชพืชเป้าหมายนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25612562ดำเนินการเอง
P1650384โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแสดงสถานะของเครื่องจักรและระบบสนับสนุนของ TMEC ผ่าน NETPIEนายสุรพันธ์ ทองรังสีศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650391R59-การศึกษาปฏิกิริยาการเกิด racemization ของยาลดความดัน amlodipineนางชะวะนี ทองพันชั่งศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650525แปลงเกษตรสาธิตและระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะที่แสดงผลด้วยระบบ NETPIEนายมนตรี แสนละมูลศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650557การพัฒนาและการประเมินเทคนิคแลมป์เคมีไฟฟ้าเพื่อการตรวจเชื้อวัณโรคเชื้อวัณโรคดื้อยาและเอชไอวีนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650641การพัฒนาวิธีการตรวจ interferon gamma เพื่อการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในช้างนางสาววันดี ยินดียั่งยืนศช.25602562ดำเนินการเอง
P1650668R58-การศึกษาคุณค่าทางอาหารและคุณสมบัติการดึงดูดการกินอาหารของโปรตีนไฮโดรไลเสทและ ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกุ้งขาว Penaeus vannameiนางสาวจันทร์สว่าง งามผ่องใสศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650718การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังโขด Porites lutea และสาหร่าย Symbiodinium ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650743R59-การหาลำดับเบสจีโนมของแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ BCC 9546นายชิเน ธำมรงค์ธรรมศช.25592560ดำเนินการเอง
P1851522พยาธิวิทยาดิจิตอล - การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือพยาธิแพทย์ในการตรวจหาเซลล์มะเร็มต่อมลูกหมาก และวินิจฉัยความลุกลามของเซลล์มะเร็งในตัวอย่างชิ้นเนื้อ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการเรียบรู้ด้วยเครื่องนายดำรง ไม้เรียงศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851691R61-การดัดแปลง ?-mannanase จาก Aspergillus niger ด้วยวิศวกรรมเอนไซม์เพื่อเพิ่มความจำเพาะต่อแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์นายณัฐพล อรุณรัตนมุขย์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851724R61-ผลกระทบจากการให้แม่เพรียงเป็นอาหารและการตัดตาต่อการแสดงออกของยีนที่มีความความสัมพันธ์กับรังไข่ของกุ้งกุลาดำเพศเมียในโรงเพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค RNA sequencing (RNAseq)นางสาวกาญจนา สิทธิขันแก้วศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851754R61-การศึกษาปัจจัยในการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของปาล์มน้ำมันโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวนางสาวยี่โถ ทัพภะทัตศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852157R61:การศึกษาผลของ defective interfering viral RNA ต่อระบบภูมิต้านทานของกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนางสาววณิลดา รุ่งรัศมีศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852571R61-ความเกี่ยวพันธ์ของดีเอ็นเอเมทิเลชันกับการแสดงออกของยีนฮีทช็อคโปรตีนเจ็ดสิบและความทนทานต่อเชื้อโรคในกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความร้อนนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852603R61-การเปรียบเทียบกระบวนการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล single nucleotide polymorphism (SNP) โดยการทำ de novo assembled contig และการใช้ข้อมูล reference genomeนายชัยวัฒน์ นาคทั่งศช.25622562ดำเนินการเอง
P1650911R58-การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งนายสุรพันธ์ เทพาอมรเดชศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650918การสำรวจและการปรับปรุงต้นแบบโซล่าร์ชาร์จเจอร์สำหรับชุมชนห่างไกลนายณัชพงศ์ หัตถิศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650993R59-การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการออกดอกของเห็ดนกยูง (Macrolepiota gracilenta) ในสภาพโรงเรือนปกตินางสาวเสริมศิริ เมธีวรกุลศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651009การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651018นวัตกรรมเทียนชัยถวายพระพรนายเมทนี กิจเจริญศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1651052การขยายขนาดการผลิตแผ่นโฟมอะลูมิเนียมระดับภาคสนามนายสมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ศว.25592561ดำเนินการเอง
P1651068R59-การแยกเส้นใยจากใบสับปะรดด้วยเอนไซม์ผสมที่มีไซแลนเนสและเพกติเนสเป็น องค์ประกอบและผลของเอนไซม์ผสมดังกล่าวต่อคุณภาพของเส้นใยนางสาวธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25592561ดำเนินการเอง
P1651111การศึกษาและเปรียบเทียบสารอินทรีย์ไอระเหยในลมหายใจในผู้ป่วยมะเร็งตับ ก่อนและหลังรับการผ่าตัดนางสาวนฤพร วณีสอนศว.25592562ดำเนินการเอง
P1651150การวิศวกรรมลักษณะสัณฐานของเชื้อราสะสมน้ำมัน Aspergillus oryzae เพื่อส่งเสริมกระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตลิปิดนางสาวสุกัญญา จีนเหนาะศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650458การพัฒนากรอบการประเมินวัฏจักรชีวิตด้านสังคมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตนายเสกสรร พาป้องศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650465การศึกษาตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยนายจิตติ มังคละศิริศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650467การศึกษาความเป็นไปได้ในการเคลือบผิวต้นแบบขี้ผึ้งด้วยสารเคลือบที่เก็บรายละเอียดผิวได้ดีและมีความสามารถในการซึมผ่านของอากาศสูงนายไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650542R59-การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนจดจำเชื้อโรค masquerade-like SPH ในการต้านเชื้อไวรัสในกุ้งนางสาวภคกุล สังข์สุริยะศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650544R59-การจำแนกชนิดของจักจั่นที่สำรวจพบในป่าชุมชนโคกป่าชี จ.กาฬสินธุ์นางสาวกนกศรี ทัศนาทัยศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650549การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่ง่ายและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อเพิ่มความสามารถของยีสต์ในการผลิตสารที่ต้องการนายวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650551การศึกษาการใช้ Aurantiochytrium limacinum BCC52274 เป็นอาหารเสริมในลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และการตรวจวัดคุณภาพและความสมบูรณ์ของลูกกุ้งนายวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650574การพัฒนาวิธีตรวจวัณโรคระยะแบบแฝงและแพรIเชื้อในคนไทยนางสาวสารดี วาฤทธิ์ศช.25602562ดำเนินการเอง
P1852606R61-การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระดับจีโนไทป์ของบวบ 107 สายพันธุ์ใน germplasmนางสาวทิพวัลย์ อยู่ชาศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852704R61-การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือควบคุมการแสดงออกของยีนในเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิปารัม: ไรโบไซมฺกลิมเอส และ คลิสเปอร์คาส 13 ดีนายชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1950020การควบคุมสภาพแวดล้อมด้านแสง (light environment) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เพื่อผลิตสารสำคัญของสมุนไพร บัวบก และฟ้าทะลายโจร ภายใต้ระบบ Plant Factoryนายเกรียงไกร โมสาลียานนท์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950056การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus และพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส S. litura nucleopolyhedrovirus โดยวิธีการทางอิมมูโนวิทยานายชาญณรงค์ ศรีภิบาลศช.25622562ดำเนินการเอง
P1950271ศึกษาสมบัติกายภาพของชิ้นงาน Ti-6Al-4V ที่ผ่านการขึ้นรูปโดยกระบวนการพิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 3 มิติก่อนและหลังกระบวนการทางความร้อนนายสุกฤษฏิ์ สงเกื้อศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950304การใช้กรรมวิธีวิศวกรรมย้อนกลับศึกษากระบวนการขึ้นรูปตัวนำคาร์บอนด้วยกระบวนการอบผนึกนายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950306อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวและอิทธิพลของ chills ของชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมเกรด A356 และ A319 ต่อความต้านทานการสึกกร่อนใน Slurry และความต้านทานการกัดกร่อนนายเอกชัย กิติแก้วทวีเสริฐศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950421NPR: การสร้างต้นแบบแผ่นไมโครนีดเดิลเพื่อการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังนายไพศาล ขันชัยทิศศน.25622563ดำเนินการเอง
P1651202การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลง Paecilomyces lilacinus BCC7058 ในการเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) ในระดับแปลงนางสาวจีรภา ปัญญาศิริศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651334การศึกษาผลของสารตัวเติมผสมที่มีฮาลโลไซท์นาโนทิวบ์ต่อสมบัติของดอกยางล้อรถยนต์โดยสารนายพงษ์ธร แซ่อุยศว.25602560ดำเนินการเอง
P1651413โครงการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินายอนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริศว.25592561ดำเนินการเอง
P1651427การสำรวจชนิดและผลผลิตเห็ดป่ากินได้ในสถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู กรมป่าไม้ เพื่อประเมินศักยภาพของป่าต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมนายสายัณห์ สมฤทธิ์ผลศช.25602562ดำเนินการเอง
P1651429โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฟสอาร์เรย์สำหรับเรดาร์ตรวจอากาศแบบแถวลำดับปรับเฟสได้ ย่านความถี่ Xนายทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมลศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651647R59_การศึกษาแนวทางการจัดการความร้อนในบริเวณที่พักอาศัยนายกิตตินันท์ อันนานนท์ศว.25602560ดำเนินการเอง
P1651695การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคนาโนสำหรับบำบัดตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายนางสาวณัฏฐพร พิมพะศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651720การพัฒนาเยื่อกรองซับน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุช่วยปลูกพืชไร้ดินนางสาวพนิดา พรหมพินิจศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651722ผลผลิตมวลชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กที่แยกได้จากแหล่งน้ำเค็มนางสาวปวีณา ตปนียวรวงศ์ศช.25602560ดำเนินการเอง
P1650594การวิจัยและพัฒนาข้อเข่าเทียมและเครื่องมือช่วยผ่าตัดนายประเสริฐ เฉลิมการนนท์ศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650719R59-การวิเคราะห์การแสดงออกยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ กลไกความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวนายธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650758การศึกษาหน้าที่ของเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) จากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonนางพรรษา ทบวอศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650792R59- การนำวิธีการ classical genetics มาใช้และการตรวจลักษณะการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ ในยีสต์สายพันธ์ Ogataea thermomethanolica TBRC656 เพื่อประโยชน์ในการสร้างสายพันธ์ยีสต์ลูกผสมต่างๆนางสาวศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรีศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650817การศึกษาอุณหพลศาสตร์ในการจับกันของสารแอนติโฟเลตกับเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสนางสาวจารุณี วานิชธนันกูลศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650869การทดสอบการใช้งานเซนเซอร์อิมพีแดนซ์สำหรับติดตามการกัดกร่อนนางสาววนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ศว.25592559ดำเนินการเอง
P1650942โครงการพัฒนาชุดควบคุมและจ่ายกำลังงานสำหรับเครื่อง HIFU face lifting and skin tighteningนายอุดม โกมินทร์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650958โครงการสร้างศักยภาพการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัวนายอภิชาติ อินทรพานิชย์ศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1950435NPR: การสร้างวัสดุรองรับ freestanding ZnO/Ag heterostructure เพื่อเพิ่มสัญญาณฟลูออเรสเซนต์นางสาวพิชญา หมื่นศรีศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951150NPR_การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอิเล็กโทรครอมมิกแบบฟิล์มนางสาวชุลีกร โชติสุวรรณศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951231NPR: การศึกษาผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับใช้เจือปนในอาหาร (E171) ในแบบจำลองเนื้อเยื่อลำไส้สามมิตินางสาวรัตน์จิกา วงศ์วนากุลศน.25622563ดำเนินการเอง
P1651092การพัฒนาสารเคลือบอลูมิเนียมบนเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงด้วยวิธีการจุ่มร้อนนายสินธุ จันทพันธ์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1651203การพัฒนาการผลิตตัวกรองจากแผ่นเส้นใยผสมที่มีสารออกฤทธิ์ จากสารสกัดจากกากอ้อยนายจักรพล สุนทรวราภาสศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651210การเตรียมและศึกษาอนุภาคนาโนของพอลิสองอะมิโนเอทิลเมทาคริเลตไฮโดรคลอไรด์ในขั้นตอนเดียวพร้อมทั้งการดัดแปรโครงสร้างพื้นผิวของอนุภาคนางสาวสินีนาฏ ไทยบุญรอดศน.25592561ดำเนินการเอง
P1651262R59-การคัดกรองยีสต์ศักยภาพสูงเพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพนางสาววราศิรินทร์ สอนเล็กศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651312R59-การพัฒนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบนิวคลีโอไทด์สายสั้นให้จำเพาะต่อเชื้อกลุ่มแลคโตบาซิลลัสนางสาวธนพร อึ้งเวชวานิชศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651585การพัฒนาสมบัติของวัสดุด้วยกระบวนการเสียรูปอย่างรุนแรงนางสาวต้องใจ ชูขจรศว.25602561ดำเนินการเอง
P1651630การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานเห็ดพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนางสาวธิติยา บุญประเทืองศช.25602562ดำเนินการเอง
P1651669การพัฒนาเชลแล็คเพื่อใช้เป็นสารควบคุมการปลดปล่อยสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตนางดวงพร เครสปี้ศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651685การเตรียมฟิล์มบางเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์จากกระบวนการทางเคมีในสภาวะที่เป็นกรดนายกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651730LBG: การผลิตแกมมาวาเลโรแลคโตนจากลิววูลิเนตเอสเทอร์โดยใช้กระบวนการ ไฮโดรจีเนชันแบบส่งผ่านบนตัวเร่งปฏิกิริยานอกกลุ่มโลหะทรานซิชันนายสัญชัย คูบูรณ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651771การค้นหาตำแหน่ง epitope บน non-structural protein ของเชื้อ Watermelon silver mottle virus ที่ถูกจับอย่างจำเพาะเจาะจงโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดีนางนุชนาถ วารินทร์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651803การศึกษาฤทธิ์และความแตกต่างทางคุณสมบัติทางชีววิทยาของสารสกัดกวาวเครือขาวและอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวต่อเซลล์มะเร็งเต้านมนางสาวสุวิมล สุรัสโมศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651814แพลตฟอร์มระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที และการประยุกต์ในการถอดความประชุมนางวาทยา ชุณห์วิจิตราศอ.25602563ดำเนินการเอง
P1651837การวินิจฉัยโรคโดยใช้ไมโครนีดเดิ้ล: การทดสอบวัณโรคทางผิวหนังนางสาวจีราพร ลีลาวัฒนชัยศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651844การทดลองให้บริการระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวแขน WEFRE Rehab System สำหรับโรงพยาบาลนายวินัย ชนปรมัตถ์ศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651855ชุดตรวจชนิดการไหลด้านข้างร่วมกับเทคนิคเพิ่มการกระเจิงแสงตามหลักของรามานสำหรับตรวจหาโปรตีนไกลเคตอัลบูมินนางสาววีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651852การพัฒนาเครื่องมือทดสอบและกระบวนการทดสอบเพื่อสอบทวนแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการทดสอบชิ้นส่วนรถโดยสารเมื่อเกิดการพลิกคว่ำนายสุธี โอฬารฤทธินันท์ศว.25602563ดำเนินการเอง
P1651856โครงการนำร่องระบบออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนนายพศิน อิศรเสนา ณ อยุธยาศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1651904การสร้างแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวหนังเพื่อใช้ในการทดสอบทางพิษวิทยานางสาวภาณินี เชษฐ์ประยูรศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651922ผลความเป็นพิษของซิลเวอร์นาโนพาทิเคิลต่อแบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนเปรียบเทียบกับสภาวะมีออกซิเจนนางจิตรลดา กวีธีระวัฒน์ รอยด์ศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651938การเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติก: ศึกษาชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยานางสาวชุลีพร ลวดทองศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651961การพัฒนาคุณสมบัติในทิศทางความหนาของอีพ็อกซีเรซิน-เส้นใยคาร์บอนที่ถักทอเป็นผืนลามิเนตคอมโพสิตโดยคาร์บอนนาโนทิวบ์และกราฟีนนาโนเพลทเลทที่มีหมู่ฟังก์ชันบนผิวหน้านางสาวดรุณี อัศวเสถียรศว.25612562ดำเนินการเอง
P1651981การนำส่งสารเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสด้วยพาหะนาโนเพื่อใช้สำหรับการทำหมันแบบไม่ทำศัลยกรรมในสัตว์เพศผู้นายธีรพงศ์ ยะทาศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652022การพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายผิวหนังเพื่อประโยชน์ทางเวชสำอางนางสาวสกาว ประทีปจินดาศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651869การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในจีโนมของรา Aspergillus aculeatus BCC199นางสาวสุริษา สุวรรณรังษีศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651878การพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ทางไกลนายกิตติพงษ์ ตันติสันติสมศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651903การพัฒนาการสร้างเนื้อเยื่อจำลองลำไส้เพื่อใช้ในการศึกษาทางพิษวิทยานางสาวศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651930การผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทองแดงนางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพรศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651955การสังเคราะห์อนุภาคคอมพอสิตระหว่างพอลิสไตรีนกับ ZIF-8นางสาวสินีนาฏ ไทยบุญรอดศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652023LBG: กลไกระดับนาโนของการสลับความต้านทานในแผ่นฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์นายกิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุลศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652028LBG: การสังเคราะห์คาร์บอนอุดมไนโตรเจนรูพรุนสูงจากชีวมวลเพื่อใช้ทำอุปกรณ์กักเก็บพลังงานนายพงษ์ธนวัฒน์ เข็มทองศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652203R60-Isolation of propionic acid bacteria from fermented food and plant materialsนายปีเตอร์ เคอร์ดี้ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1652207การพัฒนาระบบนำส่งรูปแบบอิมัลชันระดับนาโนที่เกิดขึ้นได้เองของยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโตที่ใช้ในสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและลดปริมาณการใช้โดยผ่านระบบการให้น้ำในฟาร์มนายสุวัชชัย จรัสโสภณศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750159NPT: พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบางสารอินทรีย์/ไฮบริดต้นทุนต่ำ และเทคโนโลยีเคลือบผิวสำหรับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์นายพิศิษฐ์ คำหน่อแก้วศน.25602563ดำเนินการเอง
P1750182ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารจับตัวน้ำยางสดแบบปราศจากน้ำ ในกระบวนการผลิตยางแผ่น (รมควัน)นายภูริพงศ์ วรรณวิไลศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750184การวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมของสายพันธุ์วัคซีนบีซีจีในประเทศไทยนายเทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750207ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำยางข้นมาเป็นวัสดุในการขึ้นรูปด้วย additive manufacturing โดยใช้พอลิเมอร์ไวต่อความร้อนนางสาวปณิธิ วิรุฬห์พอจิตศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750232การศึกษาความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของน้ำยางพาราในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆนายทิพย์จักร ณ ลำปางศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750234การพัฒนาต้นแบบอาหารที่ให้พลังงานสูงแบบบรรจุห่อ/ซองสำหรับพกพานางสาวศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750318การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์จากแร่ธรรมชาติโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลนางสาวสมัญญา สงวนพรรคศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750325R60-ค่าทาง metabolite และชีวเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของลูกกุ้งขาวและบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตในระยะถัดไปนายวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1652031การวิจัยอนุภาคนาโนผงรูปแบบรับประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมนางสาวชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652056การตรึงเซลล์แบคทีเรียเพื่อใช้ในทางการเกษตรนางจามร เชวงกิจวณิชศน.25602561ดำเนินการเอง
P1652129การพัฒนาระบบการแสดงออกด้วยน้ำตาลซูโครสสำหรับการผลิต heterologous protein โดยยีสต์ Ogataea thermomethanolicaนายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25602561ดำเนินการเอง
P1652197การพัฒนาคอมเปาด์พอลิโอลิฟินให้มีคุณสมบัติชอบน้ำโดยการเติมสารเติมแต่งที่ชอบน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มนางสาวดรุณี อัศวเสถียรศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750233R60-การศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการตรวจสอบความแท้ และการติดตามแหล่งปลูกของข้าวนางสาวอุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนาศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750283วิจัยและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา 8 แอลฟ่านางสาวอโณชา รักชาติเจริญศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750319การขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อและคุณสมบัติของเนื้ออะลูมิน่า-เซอร์โคเนียพรุนตัวนายอนุชา วรรณก้อนศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750340LBG_การออกแบบและพัฒนา SERS substrate ชนิดโค้งงอได้นางสาวรวิวรรณ เหล่าเจริญสุขศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750342LBG_การพัฒนาไมโครฟลูอิดิคชิปสำหรับส่งผ่านตัวอย่างทางชีวภาพนางสาวรวิวรรณ เหล่าเจริญสุขศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750359การพัฒนาอนุภาคนาโนทะลุผ่านเยื่อเมือกเพื่อการนำส่งแบบมุ่งเป้าทางผนังเยื่อเมือกนางณัฎฐิกา แสงกฤชศน.25602561ดำเนินการเอง
P1750368การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของ polylactide methacrylate-graft-poly(N-isopropylacrylamide-co-hydroxyethyl methacrylate)นางสาววิไลรัตน์ ทรัพย์มากศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750543การพิสูจน์การเป็นเป้าหมายยาต้านมาลาเรียของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการเริ่มต้นการแปลรหัสโปรตีนแบบผ่าน 5?cap ของสายเอ็มอาร์เอ็นเอนางสาวอัยดา อรุณศรีศช.25602562ดำเนินการเอง
P1750550LBG: Mapping current and potential of supercapacitor’s electrodeนางสาวธัน บึ่น ยึง เอ๊าศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750618การพัฒนาผิวเคลือบโลหะผสมโดยวิธีชุบด้วยไฟฟ้านางสาวต้องใจ ชูขจรศว.25602563ดำเนินการเอง
P1750650สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับใช้ติดฉลากดีเอ็นเอนายธนศาสตร์ สุขศรีเมืองศว.25602563ดำเนินการเอง
P1750659การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิตินายอดิสร เตือนตรานนท์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750661ผลของอะตอมสารเจือต่อสมบัติของวัสดุขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดออร์โธซิลิเกตนางวรวริศ กอปรสิริพัฒน์ศว.25612563ดำเนินการเอง
P1750684การพัฒนาชุดตรวจติดตามความเค้นและพฤติกรรมการกัดกร่อนนายปิติชน กล่อมจิตศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750365การพัฒนาอนุภาคนาโนฐานชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในระบบนำส่งแบบมุ่งเป้าไปยังสมองนายคทาวุธ นามดีศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750367การพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับใช้เป็นถุงห่อมะม่วงส่งออก R2E2นางสาวสุธาวัลย์ บูชาทิพย์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750394การศึกษาเบื้องต้นสำหรับการดูดซับโลหะหนักในน้ำด้วยไบโอชาร์นางศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750442โครงการวิจัยพัฒนาระบบวินิจฉัยและให้คำแนะนำการสร้างกระบวนการเพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110นางผกายมาต อ่ำสุริยาศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750444R60-การค้นคว้าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราปรสิตที่เจริญบนราแมลง Ophiocordyceps spp.นางสาวชลรัชต์ บุญลาภประดับศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750501ยาต้านมาลาเรียนำวิถีชนิดลูกผสมระหว่างสาร P218 และ endoperoxide derivativesนายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25602562ดำเนินการเอง
P1750660การศึกษากลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุผงเหล็กกล้าผสมโครเมียมด้วยกระบวนการบดเชิงกลนายภาณุ เวทยนุกูลศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750683R60-Feasibility Studies for Cultivation of Polypore Mushrooms for Medicinal Utilizationนายมาซาฮิโกะ อิซากะศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750719ผลกระทบของนิกเกิลที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าขึ้นรูปด้วยการเผาผนึกที่มีส่วนผสมของโมลิบดีนัม 0.85% และ 1.5%นายธฤติ ตันประยูรศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750700การศึกษากรรมวิธีการเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบที่มีผลต่อความล้าในงานอะลูมิเนียมเกรด 6061นายสมภพ เพชรคล้ายศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750795การพัฒนาเข็มนาโนและการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดแบบบรรยากาศ เพื่องานวิจัยทางด้านพืชนายอุดม แซ่อึ่งศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750820การพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับระบบ Hydroponics ชนิด NFTนายณัฐภพ สุวรรณเมฆศว.25612562ดำเนินการเอง
P1750827การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อศช.25602560ดำเนินการเอง
P1750936การศึกษากระบวนการเชื่อมเลเซอร์ต่อพฤติกรรมรอยเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงกับอลูมิเนียมผสมซิลิกอนและแมงกานีสนายจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751054เทคโนโลยีฐานกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลไอโซบิวทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนายวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751086การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยรูปแบบการขับขี่ในประเทศไทยนายชินะ เพ็ญชาติศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751118R60-การออกแบบระบบการประมวลผลและฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยนายศิษเฎศ ทองสิมาศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751134R60-การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียที่แยกจากน้ำเลี้ยงลูกน้ำยุงนายณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750826โครงการตรวจจับคนล้มด้วยวิธีการประมวลผลภาพบน Embedded Boardนางสาวศีตภา รุจิเกียรติกำจรศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1750860การศึกษาการเตรียมวัสดุผงเซรามิกส์สำหรับเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุนายคณิต สูงประสิทธิ์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1750910R60-การพัฒนาวิธีการตรวจวัดค่ากิจกรรมของเอ็นไซม์อาร์จินีน ดีอิมิเนส ของเชื้อเสตรปโตคอคคัส ซูอิส โดยใช้เทคโนโลยี liquid chromatography- high resolution mass spectrometry (LC-HRMS/MS)นายสุรศักดิ์ เจียมทรัพย์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750937การพัฒนาเฉดสีในกระบวนการพิมพ์พิกเม้นต์ด้วยสีธรรมชาติจากครั่งและเปลือกผลชาน้ำมันนางสาวบุปผา สมบูรณ์ศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750987โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ (บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด)นายสมบูรณ์ อัศวพิชญโชติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751085การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ในการควบคุมเชื้อก่อโรคในกุ้งนางสาวรุ่งกานต์ สืบสิงห์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751087การศึกษาผลกระทบของน้ำมันเครื่องที่ปนเปื้อนและเสื่อมสภาพต่อการเกิดฟิล์มของ ZDDP ด้วยกระบวนการ artificial ageing กับผลิตภัณฑ์สันดาปของเอทานอลนายชินะ เพ็ญชาติศว.25602561ดำเนินการเอง
P1751135R60-การพัฒนาสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 เพื่อการผลิต ไฟโคไซยานินนางสาวปาริชาติ ชุมทองศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751263การศึกษาเบื้องต้นการผลิตและการสร้างแบบจำลองของวัสดุเซรามิกพรุนโดยใช้การจำลอง แบบไฟไนต์เอลิเมนต์นางศุภวรรณ วิชพันธุ์ศว.25602562ดำเนินการเอง
P1751279การพัฒนาชีวกระบวนการการขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสทนด่าง (เอนบลีช) ในเซลล์เจ้า บ้านEscherichia coli ด้วยการเลี้ยงเซลล์แบบกึ่งกะนางสาวธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751363R60-การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในลำไส้ของหนอนด้วงกินโฟม (Zaphobas morio) ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยานายศรัณยู วงษ์วิไลวารินทร์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751472การศึกษาความสามารถทางการตลาดและแนวโน้มเทคโนโลยีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชะลอวัยและป้องกันรังสียูวีจากสมุนไพรไทยนายธงชัย กูบโคกกรวดศน.25602563ดำเนินการเอง
P1751645R60-การออกแบบและพัฒนาต้นแบบใบกวนสำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบแข็งนายวรินทร ฉ่ำคุ่ยศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751681R60-ฐานข้อมูลลำดับรหัสพันธุกรรม 16S rRNA เพื่อการจำแนกชนิดแบคทีเรียนายสมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาลศช.25602560ดำเนินการเอง
P1751702R60-การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสูตรเอนไซม์ไซแลนเนสทนด่าง (เอนบลีช) ที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษยูคาลิปตัสนางสาวธิดารัตน์ นิ่มเชื้อศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752199การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจนางสาวอรประไพ คชนันทน์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751251การออกแบบและพัฒนาไฮโดรไซโคลนที่เหมาะสมต่อหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อลดการสูญเสียแป้งไปกับน้ำเสีย (ระยะที่ 2)นางสาววรินธร สงคศิริศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751396การผลิตไวรัส Tilapia lake virus (TiLV) จากเซลล์ไลน์ปลานางสาวแสงจันทร์ เสนาปินศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751519โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที่ 3นางสาวกัลยา อุดมวิทิตศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1751535การใช้ Aurantiochytrium limacinum BCC52274 เป็นอาหารสำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพื่อเป็นแหล่งสารอาหารกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนายวิรักษ์ วิสุทธิผลศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751594การศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน starch synthase IV ที่มีบทบาทในการควบคุมและกำหนดขนาดของเม็ดแป้งในรากของมันสำปะหลังนางสาวสุพัชรี เนตรพันธุ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751628R60-การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อ Purpureocillium lilacinum BCC7058 ให้ทนร้อน และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเพลี้ยไฟพริกสูงขึ้นด้วยวิธี single spore isolationนางสุมาลี สุโพธิณะศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751846R60-การปรับปรุงกระบวนการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดไขมันสายสั้นจากอุจจาระ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่นางสาวมณชยา รัตนประเสริฐศช.25602562ดำเนินการเอง
P1752089วิจัยและพัฒนาเครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับนายวีระยุทธ วัลย์ลดาศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1752288การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานระบบรางด้วยการวัดและวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนนายศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1752440NPR:การศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคนาโนเมลานินในการนำส่งยาผ่านทางลำไส้นางสาวศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752540NPR_การศึกษากลไกการเกิดพิษจากนาโนซิลเวอร์โดยใช้หลักการโปรติโอมิกส์นางสาวปวิตราภรณ์ สมุทรทัยศน.25612562ดำเนินการเอง
P1752588NPR: การกำจัดแก๊สไนตรัสออกไซด์จากโรงพยาบาลด้วยปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีนางสาวปองกานต์ จักรธรานนท์ศน.25612563ดำเนินการเอง
P1752613NPR : การพัฒนาอนุภาคนาโนด้วยเกลือน้ำดีเพื่อควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยในระบบทางเดินอาหารนายคทาวุธ นามดีศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752765การประเมินผลเบื้องต้นสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบชนิด subunit E ของไวรัสเด็งกี่ในลิงแสมนางสาวชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752772R61- การพัฒนาระบบศึกษาการจำลองตัวเองของไวรัสพีอีดีนางสาวษมาภรณ์ ธีรเวชญาณศช.25612561ดำเนินการเอง
P1752783การศึกษาวิถีเมตาบอลิซึมของคาร์บอนและไนโตรเจนที่มีความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของ Arthrospira (Spirulina) platensis C1 ด้วยการใช้แบบจำลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของสไปรูลินานายจิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752139การใช้รา Arthrobotrys oligospora และ A. javanica เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) ในพืชเศรษฐกิจนายอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752366R61-การตรวจสอบความปลอดภัยของราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) สายพันธุ์ BCC2660 ด้วยการทดสอบพิษวิทยาในสัตว์ทดลองนางสาวรัศมี หวะสุวรรณศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752491NPR: การเตรียมสารประกอบไตรเอซาโบโรโลไพริดิเนียมชนิดใหม่ และศึกษาการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นทางเคมีนายกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ศน.25612562ดำเนินการเอง
P1752632NPR_การประเมินประสิทธิภาพด้วยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นและสารเพิ่มสิทธิภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดด้วยสภาวะเร่งการเสื่อมสลายทางอุณหภูมินายติรโภชน์ รัตนอมรศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752764NPR: โครงการพัฒนากระบวนการเคลือบวัสดุขั้วไฟฟ้าและการวิเคราะห์สมบัติเซลล์เก็บกักพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคอมโพสิตจากสารละลายนายเจษฎา แม่นยำศน.25612562ดำเนินการเอง
P1752766R61-การพัฒนาชุดตรวจแบบมัลติเพล็กซ์ด้วยเทคนิคอาร์พีเอร่วมกับการอ่านผลด้วยแผ่นจุ่มวัดแบบง่ายเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคตับตายเฉียบพลันและเชื้อก่อโรคไมโครสปอริเดียที่เป็นปัญหาในกุ้งนายณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752809ความเป็นไปได้ของการผลิตชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304 L-ทองแดง ชนิดพรุนสามมิติด้วยกระบวนการ Selective Laser Sinteringนายมนภาส มรกฎจินดาศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850021SH: การพัฒนาวัสดุจับสารอินทรีย์ด้วยเคลย์บนถ่านกัมมันต์นายกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25612561ดำเนินการเอง
P1850022NPT_การพัฒนาเส้นใยพอลิโพรพิลีนนาโนคอมพอสิทด้วยกระบวนการปั่นหลอม: การศึกษาอิทธิพลของวัสดุนาโนต่อการปั่นเส้นใยความเร็วสูงและโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ ในกระบวนการฉีดแบบมัลติฟิลลาเมนท์และแบบไม่ถักไม่ทอนางสาวชุติมา วาณิชวัฒนเดชาศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850031R61-การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส SDDV ในปลากะพง ด้วยเทคนิค LAMPนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บศช.25612561ดำเนินการเอง
P1850095ขยายผลชุดอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุนายศราวุธ เลิศพลังสันติศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850149NPR: การวิเคราะห์การยกระดับสัญญาณเซอส์ของฟิล์มทองกึ่งต่อเนื่องบนวัสดุกึ่งตัวนำชนิดเอ็นไทป์แบบต่างๆนายกิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุลศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850313NPR: การพัฒนาโครงสร้างจำลองพอลิเมอร์แทนสารชีวโมเลกุลขนาดต่างๆในระบบตรวจวัดไบโอเซนเซอร์บนพื้นผิวขยายสัญญาณรามานนางสาวกุลวดี การอรชัยศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850388ผลของแอมโมเนียต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannameiนางสาวบวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850665การศึกษาโครงสร้างของโลหะผสม TiAl (phase 1)นางสาวต้องใจ ชูขจรศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850672การศึกษาสมบัติการต้านทานการสึกหรอและสึกกร่อนของผิวเคลือบสเตลไลท์-12 บนเหล็กกล้าเกรด 4140 จากกระบวนการเคลือบผิวด้วยเลเซอร์เปรียบเทียบกับผิวเคลือบจากการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนและการเชื่อมอาร์กพลาสมานางสาวหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850130การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตยางมาสเตอร์แบทช์ในรูปแบบกะโดยอาศัยเครื่องผสมแบบสลักนายสิทธิกร ลาภาพงศ์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850166การพัฒนาอนุภาคแร่แม่เหล็กขนาดนาโนที่เชื่อมติดกับแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส ที่มีคุณสมบัติโฟโตนิกส์เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กนายข้าว ต้นสมบูรณ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850171R61-ผลของแอมโมเนียต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannameiนางสาวสิริกานต์ ประเสริฐลักษณ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850241NPR: การจำแนกสายพันธุ์ข้าวผ่านการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายประสาทเทียมนายอิทธิ ฉัตรนันทเวชศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850255NPR : การสร้างอุปกรณ์ท่อนำของไหลจุลภาคเพื่อใช้สร้างหยดของสารขนาดเล็กนายธนากร เจียมสกุลศน.25612561ดำเนินการเอง
P1850314NPR : การเตรียมซับสเตรทที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นผิวระดับนาโนเมตรจากแผ่นบลูเรย์นางสาวอรุณศรี งามอรุณโชติศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850414NPR,การใช้เครื่องลดขนาดแรงดันสูง (Microfluidizer?) ร่วมกับของเหลวไอออนิกในการดัดแปรโครงสร้างเพื่อลดขนาดและเพิ่มการละลายของเบต้ากลูแคนนายอิศรา สระมาลาศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850655R61-การใช้ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชนางสาววนิชา วิชัยศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850798R61-การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์ไมโครอิเล็กโทรดอาร์เรย์จากวัสดุเมทัลออกไซด์ สำหรับตรวจวิเคราะห์สารระเหยอินทรีย์จากลมหายใจ ที่เป็นสารไบโอมาร์คเกอร์ของโรคเบาหวานนางชะวะนี ทองพันชั่งศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850931โครงการนำร่องการให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดนายมารุต บูรณรัชศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1851008การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมสำเร็จรูปสำหรับผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยางนางสาวยุวเรศ มลิลาศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851099การพัฒนาชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน แบบโครงสร้างพอลิเมอร์ สำหรับการตรวจวัดด้านนิติวิทยาศาสตร์แบบไม่ทำลายนายศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียรศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1851124R61-การศึกษาวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากดินที่เหมาะสมนางสาวจิตวดี พิทักษ์โรจนกุลศช.25612561ดำเนินการเอง
P1851135การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อการตกแต่งบ้านและสวนนางสาวกรรณิกา หัตถะปะนิตย์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1851185R61-การพัฒนากรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแบบมัลติเพล็กซ์นางสาวโศภชา อารยเมธากรศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851199R61- การศึกษาปัจจัยในการผลิตต้นกล้ามะพร้าวแกงไทยโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนางสาวยี่โถ ทัพภะทัตศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851424R61-การศึกษาฤทธิ์ของสาร P218 ในการยับยั้งเชื้อมาลาเรียดื้อยาระยะติดต่อผ่านยุงนายณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851476การพัฒนาชุดตรวจแลมป์นาโนโกลด์สำเร็จรูปเพื่อการตรวจหาเชื้อ Tilapia Lake Virus ที่ก่อโรคในปลานิลและปลานิลแดงนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851350ศึกษาวิธีการขึ้นรูป collagen matrix เพื่อใช้ในการศึกษากระบวรการ collagen mineralizationนางสาวสุวิมล บุญรังสิมันตุ์ศน.25612562ดำเนินการเอง
P1851550R61-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี isothermal DNA amplification โดยการใช้ recombinase polymerase สำหรับตรวจเชื้อ Listeria monocytogenes และ Salmonella Typhimurium พร้อมๆกันนางสาวมัลลิกา มะกรวัฒนะศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851709R61-การพัฒนาการตรวจคัดกรองแบบมีประสิทธิภาพของฟาจที่แสดงเปปไทด์จำเพาะต่อสารออคราทอกซิน เอ ด้วยเทคนิคบีดอะเรย์นางสาวสุดธิดา พึ่งวาสศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851718การสร้างวัคซีนต้นแบบ PEDV ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ โดยอาศัยเทคนิคคู่โคดอนที่ลดอัตราการสร้างโปรตีนนายสุทธิพันธุ์ สังข์สุวรรณศช.25622563ดำเนินการเอง
P1851752การพัฒนาการเพาะเลี้ยง Aurantiochytrium limacinum BCC52274 สำหรับใช้เป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดโคซะเฮกซะอิโนอิค (ดีเฮชเอนางพนิดา อุนะกุลศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852229R61-การศึกษาฤทธิ์ในการฆ่ายุงนำโรคของยาฆ่าแมลงปรสิตที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงนายณัฐพงษ์ จูพัฒนกุลศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852312NPR-RNN: ศูนย์เครือข่ายงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีสำหรับสิ่งแวดล้อมนางสาวณัฏฐพร พิมพะศน.25622563ดำเนินการเอง
P1950290การประยุกต์ใช้เทคนิค electrochemical frequency modulation ร่วมกับขั้วไฟฟ้าแบบคู่เพื่อติดตามการกัดกร่อนนายอำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ศว.25622563ดำเนินการเอง
P1851485ขั้วไฟฟ้าของเหลวไอออนิก-กราฟีนชนิดพิมพ์แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับงานเซนเซอร์เคมีไฟฟ้านางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ศอ.25612563ดำเนินการเอง
P1851710R61-การทดสอบคุณสมบัติของจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาต้นเชื้อข้าวหมากนางคุลิกา ชมวงศ์ ไวซ์แมนศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851819R61-การพัฒนาต้นแบบก๊าซเซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ไอโซโพรพานอลนายสุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1851901การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการสกัดสารสำคัญจากบัวบกด้วยเทคนิคน้ำกึ่งวิกฤตนายอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25612563ดำเนินการเอง
P1852144R61-การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อราแมลงที่โตยากเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านจีโนมิกส์ประชากรระดับจีโนมนายนพพล คบหมู่ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852233R61-การศึกษาความสามารถในการทนต่อสารยับยั้งของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้เทคนิค Genome-Wide Association Studyนางสาววราศิรินทร์ สอนเล็กศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852411ห้องปฏิบัติการร่วมไทย-จีนด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์นางสาวลิลี่ เอื้อวิไลจิตรศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852413โครงการย่อยที่ 3 ความร่วมมือไทย-จีนในการศึกษากลุ่มจุลินทรีย์ในแอคติเวเต็ดสลัดจ์ของระบบบำบัดน้ำเสียโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ - (Thailand – China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology)นายวีระวัฒน์ แช่มปรีดาศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852467เปปไทด์ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ DPP-IV จากสาหร่ายสไปรูลิน่านางสาวสุกัญญา แซ่เอี๋ยวศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852521NPR:การศึกษาจลนศาสตร์ในปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์นายติรโภชน์ รัตนอมรศน.25622564ดำเนินการเอง
P1852583การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Tilapia lake virus (TiLV) และการพัฒนาวิธีตรวจสายพันธุ์ของไวรัสอย่างจำเพาะนางสาวแสงจันทร์ เสนาปินศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852610R61-การพัฒนาสร้างข้อมูลจีโนมของบวบเหลี่ยมด้วยวิธี de novo assemblyนางสาวชุติมา สนธิรอตศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950746NPR: การศึกษาพิษวิทยาระดับโมเลกุลของแอลฟาแมงโกสทินในตัวอ่อนของปลาม้าลายนายวิทยา พิมทองศน.25622564ดำเนินการเอง
P1950814R62-การศึกษาหน้าที่ของไตรเอซิลกลีเซอรอลไลเปสต่อการสะสมลิปิดของเชื้อรา Aspergillus oryzaeนางสาวจุฑามาศ อนันทยานนท์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950997NPR: การขยายขนาดการสังเคราะห์สารโฟโตโครมิก 1-Benzyl-3,3-dimethylspiro[indoline-2,3-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine ขนาด 10Lนายคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951210การสร้างฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์สำหรับใช้เป็นชั้นฉนวนไดอิเล็กทริกในทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟคที่ทำจากสารอินทรีย์นางละอองดาว กางแก้วศว.25632563ดำเนินการเอง
P2050576การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นของฟาวิพิราเวียและอนุพันธ์นิวคลีโอไทด์นายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25632563ดำเนินการเอง
P1950504NPR: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนรูปเข็ม เพื่อประเมินคุณสมบัติเชิงโครงสร้างต่อเซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังนางสาวฐานิศร มหัตนิรันดร์กุลศน.25622562ดำเนินการเอง
P1950708การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีไลดาร์และชุดกลไกสำหรับตรวจจับต้นข้าวล้มนายกิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950815R62-การออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ของสารยับยั้ง NADKs และโปร-ดรัก ในเชื้อ พลาสโมเดียม ฟาลสิปารัมนายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1950896NPR: การเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่ไทออลเด็นไดเมอร์สำหรับการบำบัดยาปฏิชีวนะในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนายวีรชัย พงษ์กิตติพันธ์ศน.25622563ดำเนินการเอง
P1951377R62-ผลของกระบวนการทำเข้มข้นในระดับ pilot ต่อคุณภาพของน้ำซุปปลาเข้มข้นที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องนางสาวญาณี ศรีมารุตศช.25622563ดำเนินการเอง
P1951379R62-การพัฒนาระบบออแกนอยด์ตับเพื่อการศึกษาโรคและทดสอบยานายธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P2050943ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 จากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกนายอิทธิ ฉัตรนันทเวชศน.25632563ดำเนินการเอง
P1450430ความหลากหลายของประชากรแบคทีเรียและการตรวจหาเชื้อวิบริโอก่อโรค AHPND ในระบบทางเดินอาหารของลูกกุ้งขาวระยะโพสต์ลาร์วาจากโรงเพาะฟักในประเทศไทยนายเสจ ไชยเพ็ชรศช.25572559ดำเนินการเอง
P1450465การศึกษาบทบาทของยีนสมาชิกกลุ่ม BEL-like และ POTH1-like ในกระบวนการชักนำการพัฒนาการของรากสะสมอาหารมันสำปะหลัง (Phase III/2)นายยินดี ชาญวิวัฒนาศช.25582558ดำเนินการเอง
P1450483การพัฒนาวิธีการทดสอบพรีคลินิคด้านเภสัชจลนศาสตร์สำหรับการศึกษาและคัดเลือกสารที่มีศักยภาพเป็นยานายทวีชัย วรัตม์ธัญญ์ศช.25572560ดำเนินการเอง
P1450499การสร้างระบบการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนเป้าหมายและผลิตโปรตีนออกนอกเซลล์แบคทีเรีย Lactobacillus plantarumนางสาวเพลินพิศ ลักษณะนิลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450516การออกแบบและพัฒนาระบบนาโนเทอรานอสติกสำหรับตรวจติดตามและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า: ระยะที่ 1นางสาวกมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ศว.25572559ดำเนินการเอง
P1450581การสร้างระบบทดสอบกระบวนการผลิตโปรตีนของเชื้อไวรัสเด็งกี่เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับค้นหายาต้านการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่นางสาวศันสนีย น้อยสคราญศช.25572558ดำเนินการเอง
P1450615นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 3: อินดิเคเตอร์สำหรับตรวจวัดระดับความสุกของผลไม้นางวิชชุดา เดาด์ศว.25582561ดำเนินการเอง
P1450616การวัด miRNA ในเลือด เพื่อวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (FS5: Smart Health (Platform))นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25572557ดำเนินการเอง
P1450717เซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ชั้นดินดานด้วยสัญญาณอัลตราไวด์แบนด์ เฟส 2นายกมล เขมะรังษีศอ.25572559ดำเนินการเอง
P1450766การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (ปีที่ 2)นายธีรยุทธ ตู้จินดาศช.25582558ดำเนินการเอง
P1450801การเตรียมวัสดุซ่อมเสริมกระดูกจากพอลิแลคไทด์ที่มีสาร BMPนางสาวสิริพร โตนดแก้วศว.25582560ดำเนินการเอง
P1450834การสร้างอนุภาคคล้ายไวรัสเด็งกี่ในไข้ไก่ฟักโดยใช้กลไกของไวรัสไข้หวัดใหญ่นายอนันต์ จงแก้ววัฒนาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450848การศึกษาสมบัติรีโอโลยีของโดฟลาวข้าวเจ้าเพื่อกระบวนการอัดรีดเส้นบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวเจ้านางนิสภา ศีตะปันย์ศว.25582561ดำเนินการเอง
P1450850การพัฒนาคาร์บอนที่สังเคราะห์จากแหล่งชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุขั้วอิเล็กโตรดสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและตัวเก็บประจุยิ่งยวดนางสาวพิมพา ลิ้มทองกุลศว.25582560ดำเนินการเอง
P1450900การผลิต Virus-like particles (VLP) ของไวรัสเด็งกี่ ด้วยระบบเซลล์แมลงหวี่ เพื่อใช้ในการพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออกนางสาวชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25582559ดำเนินการเอง
P1450949การผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหมในถังหมักนายไว ประทุมผายศช.25572560ดำเนินการเอง
P1451083R57-การค้นหาและใช้ประโยชน์ endogenous signal peptides จากยีสต์ Ogataea thermomethanolica BCC16875 ที่ทนความร้อนและใช้เมธานอลได้นายกฤตพงศ์ แซ่ตั๊งศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451117R56-โครงสร้างประชากรและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อวิบริโอพาราฮีโมลิติคัสและวิบรีโอฮาร์วีอาย สายพันธุ์ก่อโรคและไม่ก่อโรคโดยการใช้ Multilocus Sequence Typingนายเสจ ไชยเพ็ชรศช.25582558ดำเนินการเอง
P1451182การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโนนางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัยศน.25582559ดำเนินการเอง
P1451235พัฒนาระบบให้บริการข้อแนะนำการขับขี่อย่างปลอดภัยนายถนัด เหลืองนฤทัยศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451286โครงการพัฒนาชุดเลนส์เพื่อสร้างกล้องจุลทรรศน์แบบพกพานางสาวอัชฌา กอบวิทยาศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1451350R57-การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ เพื่อจัดเตรียมระบบสำรองไฟและท่อแก๊สนายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25582559ดำเนินการเอง
P1451386การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายโดยใช้อนุภาคนาโนที่มีสองคุณสมบัตินางสาววีรกัญญา มณีประกรณ์ศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550003อีสเฟตเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนเตรทและแอมโมเนียมในดินนายวรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูลศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550172การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิดไมโครพอร์และเมโซพอร์ที่เตรียมจากเถ้าลอยนางสาวดวงเดือน อาจองค์ศว.25582562ดำเนินการเอง
P1550219การออกแบบและพัฒนาไฮโดรไซโคลนที่เหมาะสมต่อหน่วยเพิ่มความเข้มข้นใน กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อลดการสูญเสียแป้งไปกับน้ำเสียนางสาววรินธร สงคศิริศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550287การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบยูบีเอฟซีในการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้นางสาวกรกช สมบัติมั่นคงศว.25582559ดำเนินการเอง
P1550372การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่ง่ายและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อเพิ่มความสามารถของยีสต์ในการผลิตสารที่ต้องการนายวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550470R57-การพัฒนา Taqman real-time PCR assay สำหรับค้นหาสนิปที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตในจีน Calponin1 ของกุ้งขาว Litopenaeus vannameiนางสาวศิริธร จานพูมศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550473การศึกษาเชื้อก่อโรคและอาการของโรคที่มีความสัมพันธ์กับกุ้งตายด่วน เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมกุ้งตายด่วนในประเทศไทยนางกัลยาณ์ แดงติ๊บศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550503ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาอาเซียนแบบแพลตฟอร์มร่วมนายชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิงศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550520โครงการออกแบบพัฒนาชุดกะเทาะข้าวเปลือกขนาด 500 กก.ข้าวเปลือก / ชม.สำหรับเครื่องสีข้าวชุมชนนายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธินศว.25582559ดำเนินการเอง
P1550588การศึกษาเพื่อพัฒนาฟิลม์พลาสติกให้มีสมบัติการกรองแสงยูวี การสะท้อนรังสีความร้อนอินฟราเรดแบบใกล้ และการกระจายแสงที่ดีในฟิล์มเดียว เพื่อใช้สำหรับโรงเรือนนางสาวอทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25592560ดำเนินการเอง
P1550589โครงการวิจัยและการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรบนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดเอ็นประสิทธิภาพสูง (เฟส 2)นายทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ศอ.25592562ดำเนินการเอง
P1550637R58-การค้นหาและโคลนยีนสร้างเอนไซม์โปรตีเอสชอลเกลือจากน้ำปลานางสาวเพลินพิศ ลักษณะนิลศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550638การควบคุมของทรานสคิปชั่น แฟคเตอร์ Hac1 ในกระบวนการ unfolded protein response ของยีสต์Ogataea thermomethanolicaนายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25582560ดำเนินการเอง
P1550720เครื่องสแกนสามมิติแบบมือถือนายปณิธิ ศิรอักษรศอ.25582559ดำเนินการเอง
P1550771การวิจัยและพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กสำหรับตรวจติดตามสภาวะในการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูกนายสันติ รัตนวารินทร์ศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1550790R57-การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพผลิตน้ำส้มหมักจากเนื้อมังคุดนายยุทธนา กิ่งชาศช.25582559ดำเนินการเอง
P1550838FS10 การสกัดซาโปนินจากกากเมล็ดชาน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์นายอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25582560ดำเนินการเอง
P1550889ระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพานายกิตติพงษ์ ตันติสันติสมศน.25582559ดำเนินการเอง
P1550989โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือนอกสถานที่นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1550990การพัฒนาวิธีการวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนมาตรฐานของวัสดุรุดหน้านางชัญชณา ธนชยานนท์ศว.25592561ดำเนินการเอง
P1550991การสำรวจและเก็บรวบรวมราดินจากแหล่งอาศัยที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อจัดทำสถานภาพความหลากหลายของราในประเทศไทยนายวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551006โครงการทดลองตลาดระบบ SocialQuestนายชัชวาล สังคีตตระการศอ.25582560ดำเนินการเอง
P1551121โครงการประเมินผลวัฎจักรชีวิตแบบวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่อง กรณีศึกษา พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังชนิดพอลิแลคติกแอซิด (PLA)นางฤทัย อ่อนพุทธาศว.25592560ดำเนินการเอง
P1551123R58-การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับสเตอรอยด์รีเซปเตอร์คอมเพล็กซ์ในกุ้งกุลาดำนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภศช.25582560ดำเนินการเอง
P1551174การค้นหายีนที่สำคัญต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสเด็งกี่ด้วย CRISPR-Cas9นายบรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551205R58-ระบบแบคทีเรียทดแทนเพื่อการทดลองยาคู่ผสมไพริเมธามีน และซัลฟาดอกซินนางสาวณัฐิดา สุวรรณกิตติศช.25592559ดำเนินการเอง
P1551308การศึกษาความสามารถของแอคติโนมัยซิสในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคที่เพาะเลี้ยงร่วมกันโดยอาศัยเทคนิคHRMS/MS-based metabolomicsนางรินรดา สันติวิชช์ศช.25592562ดำเนินการเอง
P1551406โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์นายสรวิศ เผ่าทองศุขศช.25592561ดำเนินการเอง
P1551424R58-การสำรวจและรวบรวมความหลากชนิดของราแมลงและราย่อยสลายไม้บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยนางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551473ระบบจัดการคลังข้อมูลภาพเอกสารนางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551489พัฒนาแพลตฟอร์มบริการแบบเปิด เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันนายศวิต กาสุริยะศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551492R58-การตรวจสอบกรใช้ประโยชน์ของเครื่องหมายพันธุกรรมที่ออกแบบจากยีนเป้าหมายโดยศึกษาความสัมพันธ์ต่อลักษณะสัดส่วนช่อดอกเพศเมียและความสูงในประชากรปาล์มน้ำมันที่มีความหลากหลายสูงนางสาวสุธาสินี สมยงศช.25592560ดำเนินการเอง
P1551623การพัฒนาซอฟต์แวร์คาดการณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในเขตร้อนชื้นนางสาวอมรรัตน์ ลิ้มมณีศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1551690การเตรียมพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านบรรจุภัณฑ์ เนื้อสัตว์นางสาวอทิตย์สา เพ็ชรสุขศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650011การพัฒนาการงอกของเซลล์กระดูกเข้าข้างในโครงร่างไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องโดยโปรตีนรีคอมบีแนนซ์ (เฟส 2 ของโครงการชื่อ “การพัฒนาสมบัติการรองรับเซลล์ออสติโอบลาสของไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยใช้โปรตีนรีคอมบีแนนซ์”)นางกตัญชลี ไม้งามศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650013การสังเคราะห์ฟิล์มบางแข็ง TiAlCrN/TiAlN/Cr ด้วยกระบวนการโค-สปัตเตอร์ริ่งบนชิ้นงานวัสดุแม่พิมพ์นายวิทวัช วงศ์พิศาลศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650029การศึกษาความเป็นไปได้ในการพ่น AlN paste ด้วย Flame sprayingนางปนัดดา เช็พเพิร์ดศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650061การพัฒนาระบบติดตามการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนนายโฆษิต วงค์ปิ่นแก้วศว.25592561ดำเนินการเอง
P1650127การตรวจวัดไกลเคทเต็ดอัลบูมินเชิงปริมาณด้วยเทคนิค SPRนางสาวสาธิตา ตปนียากรศน.25592560ดำเนินการเอง
P1650129โครงการพัฒนาระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้นางสาวอรอินทรา ภู่ประเสริฐศอ.25602563ดำเนินการเอง
P1650228การศึกษาเบื้องต้นต่อการยับยั้งการเจริญและระบบการสื่อสารแบบควอรัมของเชื้อวิบริโอก่อโรคในกุ้งจากราและแอคติโนมัยสีทจากทะเลนางสาวสาทินี ซื่อตรงศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650261ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือนที่ขยายตัวได้ เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกลุ่มเมฆนายเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650395การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังในระดับต้นแบบโรงงานนางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญศช.25592562ดำเนินการเอง
P1650495การกำจัดไอออนรบกวนสำหรับการตรวจวัดอาร์เซนิกในน้ำใต้ดินโดยแผ่นเมมเบรนนาโนโมลิปเดตนางศุภมาส ด่านวิทยากุลศว.25592560ดำเนินการเอง
P1650531โครงการการใช้ Deep Learning สำหรับเพิ่มความสามารถในการประมวลผลสำหรับการตัดคำและกำกับชนิดของคำนายปรัชญา บุญขวัญศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650548พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิระดับบรรจุภัณฑ์และระบบตรวจสอบคุณภาพนายพุทธพล เพ็งพัดศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650561R59-ผลของการกระตุ้นด้วยความร้อนต่อความต้านทานโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อนนางสาวพัชรี โยควิบูลศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650596การพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และการเคลื่อนที่ของตะกอนสำหรับบริเวณหาด หยงหลำ และเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนายศิโรจน์ ศิริทรัพย์ศอ.25592561ดำเนินการเอง
P1650598การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี (ระยะที่ 2)นายอนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650662R59-การปรับปรุงการแสดงออกของโปรตีนในยีสต์ทนความร้อนและใช้เมธานอล Ogataea thermomethanolica BCC16875 โดย signal peptide engineeringนายกฤตพงศ์ แซ่ตั๊งศช.25592559ดำเนินการเอง
P1650680โครงการวิจัยนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายนางสาวหวานจิตร รัตนสนธิศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650745พัฒนาชุดอุปกรณ์สื่อสารภายในห้องเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางด้านการได้ยินผ่านเว็บไซด์การระดมทุนจากมวลชนนางสาวสุรภา เทียมจรัสศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1650813การพัฒนาระบบบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตน้ำยางข้นนางสาวพรพรรณ พาณิชย์นำสินศช.25602562ดำเนินการเอง
P1650913การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสถียรของโปรตีน Vip3A ในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensisนางสาวสุมาริน ซุนสง่าศช.25602560ดำเนินการเอง
P1650914แพล๊ตฟอร์มติดตามรถโรงเรียนและนักเรียนนายจตุพร ชินรุ่งเรืองศอ.25592559ดำเนินการเอง
P1650930การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคนิค Antigen microarray และ Bead array สำหรับการคัดกรองเซลล์ไฮบริโดมานางสาวอรวรรณ หิมานันโตศช.25592560ดำเนินการเอง
P1650979R59-การปรับปรุงคุณสมบัติทนด่างของเอนไซม์ไซลาเนสทนร้อนจากเมตาจีโนมิกส์ไลบรารีย์ของชานอ้อยด้วย เทคนิคการกำกับวิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเทคนิคการคัดกรองอย่างรวดเร็วนางสาวเกตุวดี บุญญาภากรศช.25592561ดำเนินการเอง
P1650981R59-การศึกษาการทำงานเสริมกันของเอนไซม์ในการลดความหนืดของหัวมันสำปะหลังสดบดในกระบวนการหมักเอทานอลแบบปริมาณของแข็งสูงนายอภิสิทธิ์ พูนศรีสวัสดิ์ศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651031R59-การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตปลาร้าด้วยวิธีทางอณูชีววิทยานายภรรทนพ กนกรัตนาศช.25592560ดำเนินการเอง
P1651082การเตรียมตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากวัสดุกราฟีนด้วยกระบวนการพิมพ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้นายอดิสร เตือนตรานนท์ศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651098R59-เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในปาล์มน้ำมันที่มีการพัฒนาผลแบบไร้เมล็ดที่เป็นผลจากการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนออกซินในระยะปฏิสนธินางสาวสุธาสินี สมยงศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651214โครงการศึกษาและเปรียบเทียบ Blockchain Platformsนางสาวสุพร พงษ์นุ่มกุลศอ.25592560ดำเนินการเอง
P1651215ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลนายมารุต บูรณรัชศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651297การทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคสำหรับบ่งชี้การตั้งท้องและการทำงานของรังไข่ของโคนมโดยใช้วิธีการ competitive enzyme-linked immunosorbent assay ที่พัฒนาขึ้นนางสาวอรประไพ คชนันทน์ศช.25602561ดำเนินการเอง
P1651465โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อทดสอบเอกลักษณ์พันธุ์พืช (พริก แตงกวา และแตงโม)นายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651667การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคูมารินที่ต่อกับอนุพันธ์ของกรดซินนามิก เพื่อยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยการกระตุ้นด้วยแสงนายคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651765LBG;การพัฒนาอิเล็กโทรไลต์แบบเจลโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสำหรับขั้วไฟฟ้านางสาวชุลีกร โชติสุวรรณศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651798ระบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ รุ่นที่ 3นายดุษฎี ตรีอำนรรคศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1651866การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการข้อมูลเมต้าจีโนมนายวุฒิชัย เหมือนทองศช.25602560ดำเนินการเอง
P1651884การศึกษาโครงผลึกของอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน และการศึกษาปัจจัยในการปรับปรุงคุณภาพของฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์ที่มีอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน เป็นสารกึ่งตัวนำนายสมบุญ สหสิทธิวัฒน์ศว.25612563ดำเนินการเอง
P1651885การพัฒนาอนุภาคโลหะฟอสเฟตปลดปล่อยช้าสำหรับการประยุกต์ด้านการเกษตรนายวิยงค์ กังวานศุภมงคลศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651898การผลิตเส้นลวดเงินในระดับนาโนเมตรโดยอิเล็กโทรไลต์แบบของแข็งของซิลเวอร์ซัลไฟด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเทคนิคทิปเอ็นฮานซ์รามานสเปกโทรสโกปีนางสาวฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุลศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651899LBG: การศึกษาผลของการสะสมของตะกั่วที่ส่งผลต่อโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของกระดูกด้วย analytical electron microscopeนางสาวสุวิมล บุญรังสิมันตุ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651900ผลของอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกต่อพัฒนาการของตัวอ่อนของปลาม้าลายนายวิทยา พิมทองศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651933การศึกษาความสัมพันธ์บนพื้นผิวระหว่างโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์กับพอลิเมอร์ในเมมเบรนเนื้อผสมนางสาวชลิตา รัตนเทวะเนตรศน.25602561ดำเนินการเอง
P1651935การพัฒนาอนุภาคนาโนของสารสกัดใบหมี่เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมนางสาวมัตถกา คงขาวศน.25602560ดำเนินการเอง
P1651982Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรีนางจันทร์จิรา สินทนะโยธินศอ.25602563ดำเนินการเอง
P1652034การพัฒนาไลซินของเชื้อแบคทีรีโอฟาจก์เพื่อใช้เป็นสารชีวควบคุมชนิดใหม่นางสาวอุบลศรี เลิศสกุลพาณิชศช.25612562ดำเนินการเอง
P1652050การศึกษาความคงทนของแบคเทรีโอฟาจและปฏิสัมพันธ์กับเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวนายอุดม แซ่อึ่งศช.25602562ดำเนินการเอง
P1652083การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเมลานิน และอนุพันธ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสารในธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบนายวรายุทธ สะโจมแสงศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652084LBG: การปลูกโครงสร้างนาโนของไททาเนียมไดออกไซด์แบบผลึกเดี่ยวที่มีรูพรุนสูงลงบนซับสเตรทตัวนำโดยตรง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวกับการเร่งปฏิกริยาด้วยแสงนายธีระ บุตรบุรีศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652117การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์สนามไฟฟ้าจากแท่งนาโนโครงสร้างผสมที่มีระยะห่างของแชนแนลที่แปรเปลี่ยนจากกระบวนการสังเคราะห์ที่ขยายกำลังการผลิตได้นายนพดล อรุณยะเดชศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652119การดัดแปลงโครงสร้างของสารประกอบคูมารินเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดทางเคมีที่ละลายน้ำนายกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1652235การพัฒนาสารโภชนเภสัชจากผักเชียงดาเพื่อใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งในอาหารนางสาวอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25602561ดำเนินการเอง
P1750012การวิเคราะห์ข้อมูล HR เพื่อนำไปสู่ Happy Work-Life Measurement สำหรับองค์กรวิจัยนางสาวอภิวดี ปิยธรรมรงค์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750064ผลของการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วเหลืองต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมนายอิศรา สระมาลาศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750079R60-การแสดงออกของยีนควบคุมการเคลื่อนย้ายโซเดียมไอออนในประชากรข้าวพันธุ์ผสมกลับ KDML105 ที่มีตำแหน่ง QTLs ของ SCK1 บนโครโมโซม 1นายสุริยันตร์ ฉะอุ่มศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750094การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในระดับภาคสนามนายอุดม อัศวาภิรมย์ศน.25602560ดำเนินการเอง
P1750164ศึกษาความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์ memory foam โดยใช้น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนนางสาวปณิธิ วิรุฬห์พอจิตศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750196NPT_การพัฒนาระบบตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบอัตโนมัตินางสาวชุลีกร โชติสุวรรณศน.25602562ดำเนินการเอง
P1750211การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพโรงอบแห้งยางแผ่นแบบใช้ความร้อนไหลกลับนายธงศักดิ์ แก้วประกอบศว.25602560ดำเนินการเอง
P1750313R60-การตรวจวิเคราะห์จีโนมของทีรีโอฟาจที่เข้าทำลายเชื้อ Ralstonia solanacearumนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ศช.25602560ดำเนินการเอง
P1750531ผลิต heterologous protein ของสารไฟโคไซยานินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้ระบบแบคทีเรียนางสาวพัชรี โยควิบูลศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750680การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กชุบสังกะสีและทองแดงในสิ่งแวดล้อมดินนางณมุรธา สถิรจินดา พอลสันศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750682การทดสอบเพื่อยืนยันการนำโปรตีนวัคซีน PmRab7 ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ในกุ้งในระดับอุตสาหกรรมนางกัลยาณ์ แดงติ๊บศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750766R60-การอนุบาลลูกกุ้งขาวและประชากรแบคทีเรียในระบบ Bio-floc technology ที่ได้จากการเติมคาร์บอนประเภทต่างๆนายเสจ ไชยเพ็ชรศช.25602560ดำเนินการเอง
P1750897โครงการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลักแตนซ์แบบใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า (เฟส 1)นายบุรินทร์ เกิดทรัพย์ศอ.25602561ดำเนินการเอง
P1750948R60-การคัดเลือกสายพันธุ์ราแมลงที่มีศักยภาพในการผลิตสารคอร์ไดซิปินนางเจนนิเฟอร์ เหลืองสอาดศช.25602561ดำเนินการเอง
P1750949การตรวจหาสารเฮกซะโบรโมไซโคลโดเดคเคนและโพลิโบรโมฟีนิลอีเทอร์ในวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคนิคแก็สโครมาโตกราฟฟี-แมสสเปกโตรเมทรีนายศุภชัย ทรงงามศว.25602561ดำเนินการเอง
P1750965โครงการ การสร้างฐานข้อมูล DNA barcode sequence ของพืชสมุนไพรไทยนายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองศช.25602561ดำเนินการเอง
P1751015การค้นหาทางพันธุกรรมเชิงลึกบนจีโนมของไวรัสเด็งกี่ด้วยการดัดแปลงวิธีการตัดสาย DNA ด้วย Cas9 D10A และการเพิ่มจำนวนแบบ rolling circleนายบรรพท ศิริเดชาดิลกศช.25602562ดำเนินการเอง
P1751113การศึกษาสภาวะการขึ้นรูปด้วย SLM สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม 316Lนางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1751147การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคแอนแทรกโนส ในพริกระดับโรงเรือนนางสาววนิชา วิชัยศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751333การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเครื่องเดนตีสแกนนายวลิตะ นาคบัวแก้วศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1751599การพัฒนาวิธีการตรวจสนิปที่สัมพันธ์กับการเติบโตในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei แบบ High throughput ด้วยเทคนิค MassARRAYนางสาวบวรลักษณ์ คำน้ำทองศช.25612562ดำเนินการเอง
P1751634การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในพื้นที่ประสบอุทกภัยนายวรล อินทะสันตาศน.25602561ดำเนินการเอง
P1752049การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์แบบใช้พลังงานต่ำนางสาวอัชฌา กอบวิทยาศอ.25602562ดำเนินการเอง
P1752101กราฟีนเซนเซอร์แบบแผ่นแปะสำหรับตรวจวัดสารเคมีตกค้างด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามานนางธิติมา มธุรส แดเนียลส์ศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1752501SH : การพัฒนาต้นแบบระบบการล้างทำความสะอาดสารเคมีตกค้างและแมลงสำหรับกล้วยไม้ด้วยระบบ aerationนายสุวัชชัย จรัสโสภณศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752504SH : การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขยายขนาดการผลิตคอปเปอร์และซิงค์คีเลตนางสาวภัทรพร โกนิลศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752618SH : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำลิกนินซัลโฟเนตมาเป็นสารช่วยรักษาเสถียรภาพของปุ๋ยน้ำแขวนลอยนางดวงพร เครสปี้ศน.25612561ดำเนินการเอง
P1752718R61-การศึกษาบทบาทของเอนไซม์ cyclooxygenase ในกุ้งกุลาดาที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวนางสาวพัชรวรรณ ดีนานศช.25612562ดำเนินการเอง
P1752821NPR :พัฒนาระบบนำส่ง Growth Factor จากอนุภาคทองคำนางสาวกนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชาศน.25612562ดำเนินการเอง
P1850078การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อกักเก็บสารเสริมอาหารสัตว์ (feed additive) ที่มีฤทธิ์ป้องกันโรคท้องเสียในสุกรนางสาวอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25612561ดำเนินการเอง
P1850142NPR: การศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์แผ่นกรองอากาศที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนางสาวฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุลศน.25612564ดำเนินการเอง
P1850144การคัดเลือกทดสอบสายพันธุ์เห็ดหูหนูดำ ที่ให้ผลผลิตสูงตามความต้องการของเกษตรกรนางสาวเสริมศิริ เมธีวรกุลศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850242การผลิตผงทองแดงด้วยวิธีพ่นด้วยไนโตรเจน และ ก๊าซผสมความดันสูงนายรุ่งทิพย์ กระต่ายทองศว.25612561ดำเนินการเอง
P1850326โครงการต้นแบบเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตยางพารานายทิพย์จักร ณ ลำปางศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850360การสังเคราะห์ผงสีสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ Fe2O3 / TiO2 แบบแกน-เปลือกโดยวิธี เจล-โซล/โซล-เจลนายกุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850442การสร้างเครื่องมือเพื่อหาตัวชี้บ่งทางพันธุกรรมเพื่อตรวจเชื้อก่อโรคในสุกรนางสาววรางคณา สงสังข์ทองศช.25622563ดำเนินการเอง
P1850460R61-การค้นหาสนิปในยีน ProhibitinและHemocyanin และความสัมพันธ์กับลักษณะการเติบโตของกุ้งขาว Litopenaeus vannameiนางสาวศิริธร จานพูมศช.25612562ดำเนินการเอง
P1850679การเพิ่มความสามารถในการเผาผนึกของเหล็กกล้าผสมโครเมียม โมลิบดินัม ทีผ่านการบดเชิงกลด้วยกระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุนายภาณุ เวทยนุกูลศว.25612563ดำเนินการเอง
P1850695การศึกษารูปแบบของตะขอลวดรูดรูปตัวแอลในฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดฐานอะคลิริกที่เหมาะสมและพฤติกรรมความล้าที่เกิดขึ้นด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์นายยศกร ประทุมวัลย์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850830โครงการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าและทดสอบทางคลินิกในระดับนำร่องสำหรับเครื่องล้างไตแบบอัตโนมัตินายเดโช สุรางค์ศรีรัฐศอ.25622563ดำเนินการเอง
P1850911การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานการสึกกร่อนและความต้านทานการกัดกร่อนของอลูมิเนียมเกรด A356, เกรด A319 และผิวเคลือบ HVOFใน Slurryนายเฉลิมชัย สุคนเขตร์ศว.25612562ดำเนินการเอง
P1850962โครงการปรับปรุงมาตรฐานให้กับระบบคลังข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมนางสาววัชชิรา บูรณสิงห์ศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1850996R61-การแสดงออกและการศึกษาลักษณะสมบัติของ subtilisin-like protease ในยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica TBRC656นายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851196R61-การเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยนิเวศวิทยาทางด้าน functional traitsนางสาวอนุตตรา ณ ถลางศช.25612561ดำเนินการเอง
P1851264วิจัยและพัฒนาเครื่องมือแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับตรวจหาสารเสพติดนายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมศอ.25612562ดำเนินการเอง
P1851397R61-การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของระบบอนุบาลลูกกุ้งทะเลโดยใช้สาหร่ายเข้มข้นและโคพีพอดเป็นอาหารนางสาวปวีณา ตปนียวรวงศ์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851398R61-การสร้างกระบวนการปรับแต่งยีนในเชื้อพลาสโมเดียมเบอร์กีไอโดยใช้ระบบ CRISPR/Cas9นายพงษ์พิสิฐ คุณยศยิ่งศช.25612563ดำเนินการเอง
P1851565R61-การสร้างระบบตัดต่อยีนในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ด้วยเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 เพื่อ พัฒนาสายพันธุ์สำหรับชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชนางสาวสุมาริน ซุนสง่าศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851580R61-พัฒนาระบบ CRISPR/Cpf1 ในรา Aspergillus aculeatus BCC199นายดุริยะ จันทสิงห์ศช.25612562ดำเนินการเอง
P1851598R61-การทดสอบโปรตีนตรวจจับศักย์เยื่อหุ้มเซลล์ชนิดใหม่เพื่อใช้ศึกษาการทำงานของไอออนแชแนลจากพืชนางสาววัลย์รติ ลิ่มอภิชาตศช.25612562ดำเนินการเอง
P1852098NPR: การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุนจากลิกนินเพื่อใช้ประโยชน์ในการจับสารมีประจุออกจากน้ำด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้านางสาวเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพลศน.25622563ดำเนินการเอง
P1852116การผลิตรีคอมบิแนนต์ E80 ของไวรัสเด็งกี่ ที่ปราศจากสายเปปไตด์ส่วนเกิน จากระบบเซลล์แมลงหวี่ เพื่อใช้เป็นวัคซีนเสริมร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ในลิงแสมนางสาวชัญญา พุทธิขันธ์ศช.25622563ดำเนินการเอง
P1852414โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตเอทานอล (Thailand – China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology)นายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852713การวิเคราะห์จีโนมและทรานสคริปโตมของไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้ผักนายวันอภินันต์ นาแวศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852714R61-การพัฒนากระบวนการค้นหาเอนไซม์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์นางสาวเบญจรัตน์ บรรเทิงสุขศช.25622562ดำเนินการเอง
P1852865R61-การพัฒนาเทคนิคแลมป์ร่วมกับตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนุภาคทองคำนาโนเพื่อการตรวจหาเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP ในกุ้งนายณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25622562ดำเนินการเอง
P1950028การพัฒนาสูตรดอกยางสำหรับยางล้อยานยนต์ไฟฟ้าประเภทนั่งส่วนบุคคล: การปรับปรุงสมบัติการนำไฟฟ้านายภุชงค์ ทับทองศว.25622563ดำเนินการเอง
P1950031NPR: เทคนิคการวัดวิเคราะห์ด้วยสัญญาณเซอร์แบบการส่งถ่ายประจุโดยใช้อิเล็กตรอนร้อนจากชั้นรองรับนายกิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุลศน.25622563ดำเนินการเอง
P1950263การศึกษาผลของสภาวะการกัดกร่อนในสารละลาย NaCl 3.5% ต่อความล้าในอะลูมิเนียม 6061นายสมภพ เพชรคล้ายศว.25622563ดำเนินการเอง
P1951535R62-การพัฒนาระบบแบคทีเรียทดแทนเพื่อการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลไดไฮโดรเทอรีน ไพโรฟอสโฟไคเนสของเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัมนางสาวณัฐิดา สุวรรณกิตติศช.25622563ดำเนินการเอง
P1752234ISS5_NanosenSERS:SERS ซับสเตรทสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สุวัสสา บำรุงทรัพย์ศน.25612566ดำเนินการเอง
P1850770ISS6_การผลิตสังเคราะห์เส้นกราฟีนเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าที่มีความเฉพาะเจาะจงและว่องไวสูงสำหรับการตรวจวัดสารสื่อประสาทโดพามีนอภิชัย จอมเผือกศอ.25622566ดำเนินการเอง
P2151803การพัฒนาโครงสร้างเซนเซอร์เชิงแสงสำหรับการตรวจจับสารชีวโมเลกุลด้วยหลักการเซอร์เฟสพลาสมอนเชิงพื้นผิวแบบจำกัดอัสมา สาธุการศอ.25652566ดำเนินการเอง
P2151849การพัฒนาเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวเพื่อวิเคราะห์เมแทบอไลท์ปฐมภูมิ และวัดปริมาณสารกลุ่มเป้าหมายภรณ์กนกส์ พงษ์ภมรสก.25652566ดำเนินการเอง
P2151463P2 House Keeping Research 2565: BIOTEC Bangkok Herbarium & Fungariumปราโมทย์ ไตรบุญสก.25652566ดำเนินการเอง
P2150261NPR: อนุภาคโบรมิเลน-แร่ดินเหนียว-ไคโตซานสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำพนิดา พรหมพินิจศน.25642566ดำเนินการเอง
P2151465P4 House Keeping Research 2565: Plant Tissue Bankปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์สก.25652566ดำเนินการเอง
P2150900NPR: การพัฒนาเทคโนโลยีนาโนพอร์เพื่อการวิเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอเดือนเพ็ญ จาปรุงศน.25642566ดำเนินการเอง
P2151464P3 House Keeping Research 2565: Seed Biologyรัตเขตร์ เชยกลิ่นสก.25652566ดำเนินการเอง
P2151468P7 House Keeping Research 2565: Thailand Bioresources Research Center Collaborationศศิธร จินดามรกฎศช.25652566ดำเนินการเอง
P2151469P8 House Keeping Research 2565: Long-term ecological monitoring database for prediction modelingอนุตตรา ณ ถลางสก.25652566ดำเนินการเอง
P2250540การสร้างข้อมูลเมตาโบโลมเพื่อการค้นหาสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่จากจุลินทรีย์กลุ่มแอคติโนมัยสีทด้วยวิธี Metabologenomicอัยดา อรุณศรีศช.25652566ดำเนินการเอง