การเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Sirindhorn Science Home
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมเยาวชน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และให้บริการด้านที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องประชุม อบรม สัมมนา และ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ/จัดกิจกรรม ทั้งในและนอกเวลาราชการ
  • ห้องประชุมขนาดใหญ่ (Auditorium) 250-450 ที่นั่ง พร้อมห้องรับรองวิทยากร และ แขกวีไอพี
  • ห้องบรรยายขนาด 50 และ 90 ที่นั่ง
ที่พักค้างแรม พร้อมเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว
  • บ้านพักสไตล์รีสอร์ท 5 หลัง / ขนาด 2 เตียง / 16 ห้อง
  • ห้องพักขนาด 2 เตียง / 12 ห้อง
  • ห้องพักขนาด 4 เตียง / 50 ห้อง *ปรับขยายได้ถึง 6 เตียง
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

Career for the Future Academy (CFA)
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
กิจกรรมการให้บริการพัฒนากำลังคน
  • Training, Workshop
  • Seminar
  • Technology Trips
  • Digital Learning Platform

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ดิจิทัล

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

อาหาร/เกษตร

การแปรรูปอาหาร

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ผู้บริหารสีเขียว

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารนวัตกรรม

นักสิ่งแวดล้อม

นักจัดการพลังงาน

นักนวัตกรรมอาหาร

กราฟิกและองค์ความรู้เพื่อการนำเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสีเขียว

สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที

งานวิจัย สวทช.

ISO และมาตรฐาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต I Career for the Future Academy (CFA)