การเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Sirindhorn Science Home
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมเยาวชน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และให้บริการด้านที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องประชุม อบรม สัมมนา และ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ/จัดกิจกรรม ทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่ (Auditorium) 250-450 ที่นั่ง พร้อมห้องรับรองวิทยากร และ แขกวีไอพี
 • ห้องบรรยายขนาด 50 และ 90 ที่นั่ง
ที่พักค้างแรม พร้อมเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว
 • บ้านพักสไตล์รีสอร์ท 5 หลัง / ขนาด 2 เตียง / 16 ห้อง
 • ห้องพักขนาด 2 เตียง / 12 ห้อง
 • ห้องพักขนาด 4 เตียง / 50 ห้อง *ปรับขยายได้ถึง 6 เตียง
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

Career for the Future Academy (CFA)
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
กิจกรรมการให้บริการพัฒนากำลังคน
 • Training, Workshop
 • Seminar
 • Technology Trips
 • Digital Learning Platform
 • Advance IP Services นวัตกรรม
 • สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE), JobSTI
 • การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการลงทุนตามมาตรการ Merit Base ของ BOI
สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม (Supporting of all Industries)

สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
(Supporting of all Industries)

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology)

อุตสาหกรรมการดิจิทัล (Digital)

อุตสาหกรรมการดิจิทัล
(Digital)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-Generation Automotive)

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
(Robotics)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน (Aviation and Logistics)

อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน
(Aviation and Logistics)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuel and Biochemical Industry)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuel and Biochemical Industry)

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(National Defense Industry)

อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา (Human Development and Education Industry)

อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา
(Human Development and Education Industry)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต I Career for the Future Academy (CFA)