สวทช. สนองพระราชดำริ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ มาส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ประกอบด้วย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนากำลังคน

ทุนพระราชทาน
สืบเนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม
GYSS
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิด โลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของ นักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทาง วิทยาศาสตร์ในระดับสากล
อ่านเพิ่มเติม
DESY
โครงการไทย-เดซี เพื่อพัฒนากำลังคนและ การวิจัยพัฒนา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปเยี่ยมชม สถาบันเดซี ( Deutsches Electronen- Synchrotron :DESY) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ณ เมืองแฮมบวร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และทางสถาบันเดซีได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนโครงการ นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ( DESY Summer Student Program) เป็นเวลา 3 ปี จำนวนปีละ 1 ทุน เพื่อให้ นักศึกษาไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ซึ่งผ่าน หลักสูตรในระดับและต่อมาพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ดำเนินการประกาศ รับสมัครเยาวชนไทยที่มี คุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ดังข้างต้น
อ่านเพิ่มเติม
LINDAU
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/ หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่ได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
HCMR
เจ้าชายอากิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต ทรงก่อตั้งสมาคม Biosophia Studies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงระหว่างความเชื่อของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ ในเรื่องวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน และได้เคยนำความเกี่ยวกับเรื่องนี้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จเยือนประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
CERN
โครงการความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น ประเทศไทยมีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) มาอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2561 มีการยกระดับความร่วมมือกับเซิร์นจากระดับหน่วยงานขึ้นเป็นระดับรัฐบาล โดยมีการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น กับเซิร์น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ วังสระปทุม โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประทับเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม
Jülich
โครงการความร่วมมือกับจูลิช (Jülich) ตามพระราชดำริฯ ศูนย์วิจัยจูลิช (Jülich Research Center) เป็นสมาชิกของสมาคมเฮ็ล์มโฮล์ท (Helmholtz Association) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเป็นศูนย์วิจัยหลากสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีการลงนาม บันทึกความความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประทับเป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับจูลิช เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาส

โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67)
อ่านเพิ่มเติม
โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ
โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร และมีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดมาจดถึงปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม
เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
ดำเนินงานในการใช้ไอซีทีเพื่อให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลได้เรียนและเล่นอย่างมีความสุข ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กป่วยในโรงพยาบาลให้ได้รับโอกาสการศึกษาต่อเนื่องและเท่าเทียมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และครูให้มีทักษะในการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาลและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตของเด็กป่วยต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม
เพื่อคนพิการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษาและการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการได้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยากว่านำเข้าจากต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
ไอซีทีสร้างรายได้
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจ e-Commerce ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน ได้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
เรียนรู้ภาษาบาลี
ดำเนินงานเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ให้พระภิกษุสามเณรสามารถเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรียนรู้ง่าย สะดวก น่าสนใจ และสามารถนำสื่อที่พัฒนาแล้ว ไปใช้อย่างสะดวก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พระภิกษุสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่มหลักสูตรบาลีสนามหลวง นักเรียนที่เตรียมสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี กลุ่มการเรียนบาลีตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำ
อ่านเพิ่มเติม