เป้าหมายกรอบวิจัย
เป้าหมายกรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ

เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ในส่วนต้นน้ำ คือ การเกษตร ซึ่งเป็นการผลิตวัตถุดิบเพื่อส่งต่อสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารและสารมูลค่าสูง และต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ และเวชสำอาง

เป้าหมายกรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
(1)
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขของประเทศ
(2)
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ
(3)
เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี และการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้นของประเทศ
(4)
เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกระทบจากอุตสาหกรรม New S-curve (Medical Hub) ให้กับประเทศเทคโนโลยี/การบริการด้านการแพทย์ขั้นสูง เช่น Stem Cell, Gene Editing หรือ Advance Medical Technology
เป้าหมายกรอบวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1)
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้วยการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(2)
ส่งเสริมการพัฒนาและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้านเกษตร อาหาร การท่องเที่ยว และการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3)
ผลักดันผลงานวิจัยเพื่อขยายผลสู่ภาคเอกชนและสร้างผลกระทบ เพื่อสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายกรอบวิจัยด้านพลังงาน
(1)
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงาน
(2)
ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
(3)
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4)
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูง
(5)
ผลักดันผลงานวิจัยเพื่อขยายผลสู่ภาคเอกชนและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ
เป้าหมายกรอบวิจัยด้านพลังงาน
(1)
สร้าง Ecosystem ให้กับอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย อย่างครบวงจร
(2)
ประเทศไทยมีความสามารถด้านการออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง ระบบขนส่งทางรางของประเทศ และเกิดอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ
(3)
วิจัยพัฒนา ร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนพันธมิตรทุกภาคส่วนในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม Dual-Use ที่มีการใช้งานทั้งในภาคพลเรือนเชิงพาณิชย์และงานด้านความมั่นคงของประเทศส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากำลังคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve ตัวที่ 11) และการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี