โปรแกรมฝึกอบรม


โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช.

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)


สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)