หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานกลยุทธ์องค์กร
02 564 7000 ต่อ 71763
chularat.tan@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
PHDCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
ปริญญาโท
MSCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ปี 2565-ปัจจุบัน
ผู้ทำงาน ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ปี 2564-ปัจจุบัน
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี 2564-ปัจจุบัน
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขากฎหมาย
ปี 2564-ปัจจุบัน
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี 2563-ปัจจุบัน
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ปี 2563-ปัจจุบัน
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ปี 2563-ปัจจุบัน
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี 2563-ปัจจุบัน
อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ปี 2563-ปัจจุบัน
กรรมการ ในคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
ปี 2561-ปัจจุบัน
ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ปี 2563 - 2564
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี 2562-ปัจจุบัน
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปี 2560 - 2562
โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2556-2559
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหัวหน้าโครงการ What2Grow และโครงการ Agri-Map Online
ปี 2553-2556
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหัวหน้าโครงการ SizeThailand และโครงการ e-Referral, โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record), โครงการวิจัยและพัฒนาชุดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลของการประกันสุขภาพเพื่อการเบิกจ่ายเงินกองทุนในระบบประกันสุขภาพและส่งเสริมป้องกัน (Standard Metadata Set of Health Insurance for Payment System and Promotion And Prevention System)
ปี 2549-2553
ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. หัวหน้าโครงการ Ya&You, โครงการพัฒนาฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล และโครงการพัฒนาบ้านซอนสวนพลูเสมือนจริง
ปี 2542-2549
นักวิจัย 2 หัวหน้างานวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูล และโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดทำดิจิทัลอาร์ไคว์  สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2537- 2543
นักวิจัย 1 และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมแปลงภาพลักษณ์เอกสารตัวพิมพ์ไทยและอังกฤษให้เป็นแฟ้มข้อความ (Thai & English OCR) และโครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุผู้พูดจากเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speaker Identification) สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
ปี 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ปี 2542 - 2553
บรรณาธิการ วารสารวิชาการเนคเทค (NECTEC Technical Journal)
ปี 2542 - 2543
ประธานคณะทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานของศูนย์บัญชาการ Y2K แห่งชาติ
ปี 2547-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี