หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0 2564 6500 ต่อ 4009
toemsak@mtec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. 1998 (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
ปริญญาโท
M.S. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2534 (เกียรตินิยมอันดับ 2 เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี 2566 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2561 - 2565
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2561 - 2566
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2558 
Visiting Professor, University of Freiburg ประเทศเยอรมนี
ปี 2546 - 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2543 - 2546
อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล