หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.กัลยา อุดมวิทิต
ดร.กัลยา อุดมวิทิต
(รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้าน Core Business สวทช.


02 564 6900 ต่อ 2315
kalaya.udomvitid@nectec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Colorado State University, USA
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2565 – ปัจจุบัน
(รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้าน Core Business สวทช.
ปี 2558 – ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ปี 2557 – 2558
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ปี 2557 – 2558
รักษาการ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ปี 2555 - 2556
หัวหน้าห้องปฎิบัติการนวัตกรรมธุรกิจ ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ปี 2552 - 2556
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ปี 2537 - 2551
นักวิจัย (นโยบาย) ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)